üsi ts Zierikzeesche 0 Nieuwsbode i= vrijdag. aan sg 019 ag Woensdag 14 Sept. 1921. zierikzeesche courant. s £12 dagvanuit" LANDWEER. Jaariijksch Onderzoek. buitenland. binnenland. ABONNEMENT: ag WkMU ADVERTENTIËN Verschijnt Maanda Wo d contract belangryke korting. Zij, die ïich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oct. a.s. ver schijnende Nos. GRATIS. p& BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bjj dezen bekend, dat het onderzoek, bedoeld bg artikel 29 der Landweerwet, dit jaar alleen zal worden gehouden voor de lichting 1920 en dat dit onderzoek voor de in het verlof- gangersregister van de landweer dezer ge meente ingeschreven verlofgangers zal plaats hebben te Zierikzee, in het Gemeentehuis, op Woensdag den 9 November 1921, des namiddags 3 uur. Ook moeten aan het onderzoek deelnemen a. de bg de landweer geplaatste verlofgan gers van het reservepersoneel der land macht, die tot dat reservepersoneel zijn toegetreden na 7 Februari 1910, zoomede de verlofgangers, die by de landweer dienen krachtens verbintenis tot vrywil ligen dienst b. de landweerplichtige verlofgangers van den Rykspostduivendienst; c. de landweerplichtige hoefsmeden by de infanterie, die met groot verlof zijn d. de zich met groot verlof bevindende land- weerplichtigen, die in verband met ge wetensbezwaren tegen het vervullen van gewapenden dienst zyn toegelaten tot een vrijwillige verbintenis voor dienst, welke niet gericht is op stryd met de wapenen. Een en ander geldt echter alleen, voor zooveel de onder a tot en met d bedoelde verlofgangers behooren of geacht worden te behooren tot de landweerlichting 1920. Aan hot onderzoek behoeft NIET te worden deelgenomen door: a. de verlofgangers, die behooren tot andere lichtingen dan de lichting 1920;" b. de verlofgangers, die ten tyde van het onderzoek in het genot zyn van onthef fing van den werkelyken dienst c. de dienstplichtige verlofgangers, door wie, als geestelijke, bedienaar van den gods dienst, enz., een verzoek is ingediend om ontheffing van den werkelyken dienst, waarop door de Koningin nog niet is beslist d. de dienstplichtige verlofgangers, die een der betrekkingen bekleeden als aange duid in kolom 2 van de lijst, vastgesteld by Landweer-Besluit II, waartoe o.a. be hooren de hoofdambtenaren, ambtenaren en bezoldigde beambten by de Rijks- en by de gemeentelijke politie, wier werk kring uitsluitend tot het politiewezen beperkt is, alsmede het personeel van den loodidiehst, betonning, bebakening en ver lichting, dat aangesteld is als militaire loods of mililaire kustwachter; e. de verlofgangers, die by de toestemming tot het aangaan van een verbintenis tot uitoefening van de buitenlandsche zee vaart of van de zeevisschery buitenslands dan wel tot verblijf buitenslands vrystel- ling hebben verkregen van de verplichting tot het by wonen van het onderzoek (arti kel 27 Landweerwet) f. de vrijwilligers van de Exploitatie-Com pagnie van het Re'giraent Genietroepen g. de buitengewone vrijwilligers van den landstorm h. de tot :1e landweer behoorende reserve- officieren. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen. A. De verlofganger van de landweer moet by dit onderzoek verschijnen in uniform ge kleed en voorzien le. van de tot zijn voorgeschreven uitrus ting verder behoorende kleeding- en uitrus tingstukken 2e. van de wapenen, het ledergoed, de re glementen en de dienstvoorschriften, hem uitgereikt 3e. van zijn zakboekje en van zyn ver lofpas. B. Een arrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbyzijnde huis van bewaring, of een kwartierarrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in een kazerne, kan door den Landweerdistrictscommandant worden opge legd aan den verlofganger le die zonder geldige reden niet by het onderzoek verschijnt; 2e. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van al de hier- voren vermelde voorwerpen 3e. die de hiervoren vermelde voorwerpen by het onderzoek niet alle in den vereischten staat vertoont; 4e. die een of meer der hiervoren vermelde voorwerpen, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. C. De verlofganger, die zich schuldig heeft gemaakt aan een der hiervoren onder le tot en met 4e bedoelde feiten, is onver minderd de gehoudenheid tot het ondergaan van de hiervoren vermelde straf, verplicht op den tijd en de plaats, door den Land weerdistrictscommandant te bepalen, op de hiervoren omschreven wijze te verschijnen of opnieuw te verschynen om te worden onder zocht. D. Het personeel van de landweer wordt geacht onder de wapenen te zyn niet alleen gedurende den tijd dien het onderzoek duurt, maar in het algemeen wanneer het^in uni form gekleed is, zoodat degenen van dat personeel, die ongeregeldheden plegen of zich aan strafbare feiten schuldig maken, hetzy bij het gaan naar de plaats van het onder zoek, hetzy gedurende het onderzoek of by het naar huis keeren, te dier zake vallen onder de toepassing van het Crimineel Wet boek en het Reglement van Krijgstucht voor het krygsvolk te lande. E. De verlofganger, die zieh niet onder werpt aanbeen hem door de daartoe bevoegde militaire autoriteit opgelegde straf, uitge zonderd kwartierarrest, wordt op aanvraag van den Landweer-districtscommandant aan den Burgemeester der verblijfplaats van den verlofganger aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbyzynde huis van bewaring over gebracht. F. De verlofganger, wien kwartier-arrest opgelegd is, wordt tot het ondergaan van die straf in werkelyken dienst geroepen De onder C bedoelde verlofganger, die niet overeenkomstig het daar vermelde verschynt of, verschenen zijnde, zich daarbij schuldig maakt aan een der in punt B onder 2e, 3e en 4e vermelde feiten, wordt in werkelyken dienst geroepen of gehouden voor den tyd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald, die tevens het korps van het leger aanwyst,. waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. De verlofganger, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelyken dienst, wordt als deserteur behandeld, zoodra hy ingevolge den last van den Minister van Oorlog als deserteur is afgevoerd. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, zal daarvan zoodra mogelijk aan den Landweer- districtscommandant of de autoriteit, die in plaats van dezen het onderzoek houdt, moe ten worden overgelegd een geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Voor zooveel betreft den verlofganger, die zich buiten het Ryk be vindt, geldt in het bijzonder, dat het genees kundig getuigschrift moet zjjn een behoorlijk gelegaliseerde verklaringafgegeven door een ter verblijfplaats van den verlofganger tot uitoefening van de genees- en heelkunde bevoegd geneeskundige, dat de in die ver klaring met naam en voornamen aan te duiden persoon door hem niet in staat wordt geoordeeld om bij het onderzoek te ver schijnen ten tijde daarvoor aangewezen. De verlofganger, die het onderzoek elders wenscht te ondergaan hetzy binnen, hetzij buiten het Landweerdistrict, waartoe hij be hoort kan zich met een daartoe strekkend en met redenen omkleed verzoekschrift wen den tot zijn Landweerdistrictscommandant. Het verzeek behoeft niet op gezegeld papier te zijn gesteld, doch moet gefrankeerd worden verzonden. Wordt het verzoek ingewilligd, doch maakt de verlofganger van de vergun ning geen gebruik, dan wordt deze geacht niet te zijn verleend. Verlofgangers, voor wie de uitoefening van hun beroep of bedryf of andere omstandig heden deelneming aan het onderzoek in November te bezwarend zouden maken kunnen zich met een verzoek om het onder zoek in Deoemberte mogen ondergaan, wenden tot den Minister van Oorlog. Dit verzoek behoeft niet gezegeld te zijn en be hoeft bij verzending binnenslands ook niet gefrankeerd te worden verzonden. Verlofgangers, die van den Commissaris der Koningin in de provincie toestemming hebben verkregen tot het aangaan van een verbintenis tot uitoefening van de buiten landsche zeevaart of van de zeevisschery buitenslands dan wel tot verblyf buitenslands, doch bij die toestemming geen vrijstelling of uitstel tot in December van het onderroek hebben bekomen, zullen nog een verzoek om zoodanige vrijstelling of zoodanig uitstel aan dien Commissaris der Koningin kunnen zen den, indien zjj daartoe gegronde reden mee- nen te hebben. Mocht die vrijstelling of dat uitstel niet vóór den datum, voor het onder zoek bepaald, verleend zijn, dan blijven de betrokken verlofgangers gehouden om op den vastgestelden tyd het onderzoek te onder gaan. Indien verlofgangers door ziekte of ge breken verhinderd zijn bij het" onderzoek te verschynen dan wel wegens woonplaats verandering niet aan het onderzoek deel nemen, kan de Landweerdistrictscommandant bepalendat door deze verlofgangers het onderzoek in de maand December wordt ondergaan. N.B. Aan het onderzoek wordt geen oefening verbonden. Zierikzee, 12 September 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Moderne bravo's. De politie te New-York deelt mede, dat zij in de metropool zelf en in an dere groote steden van de Unie het be staan heeft ontdekt van een Mafia-ge- nootschap, dat van moord een winst gevend bedrijf maakte. Deze onthulling is afkomstig van zekeren Joseph Ales, een Italiaanschen inwoner van New-York die bekend heeft zelf drie personen te hebben gedood, telkens voor een betrek kelijk kleine som gelds. Ales noemde verder de namen van andere leden der bende, die tezamen 20 moorden op hun geweten hebben, in de laatste drie jaren gepleegd. Behalve dat hij als gehuurde moor denaar optrad, bekende Ales nog, dat hij en de andere bendeleden hun werk maakten van geldafpersing. Zij brachten allen om, die de bedreigingen der bende in den wind sloegen. De zaak was uitge lekt omdat de boeven het over de ver^ deeling van den buit met elkaar aan den stok hadden gekregen en elkaar wa ren gaan vermoorden. Dit leidde er toe dat een der betrokkenen de zaak aan de politie verklapte. 1 Een krankzinnige aan boord. Aan boord van sde „George Washington" die Zondag van New-York te Plymouth binnen kwam, is een passagier, een ze kere Josebeck, van New-York, naar men aanneemt, plotseling krankzinnig gewor den en heeft Vrijdagnacht, toen zijn drie slaapgenooten in zijn hut nog lagen te slapen, zijn revolver afgeschoten en Emil Karl Kanet, uit Ohio, op slag gedood. Het schot maakte een der beide andere passagiers in de hut wakker, die toen zag wat gebeurd was, doch toen Josebeck be merkte, dat de passagier hem gadesloeg, schoot hij zijn revolver ook op dezen af. Het schot trof hem in de hand. Josebeck schoot ook op den vierden passagier, die nog te bed lag, doch miste. Hierop liepen beide mannen de hut uit om hulp te gaan halen. Josebeck achtervolgde hen in de gang, doch keerde later weer naar zijn hut terug, waar opnieuw een schot viel. Toen men de hut binnen ging, vond men Josebeck dood. De conferentie te Washington. Twee groote mogendheden hebben er mede ingestemd, dat België en Nederland worden toegelaten tot de bespreking der vraagstukken betreffende het Verre Oos ten op de conferentie van Washington. Wanneer alle antwoorden zijn ontvangen, zullen er formeele uitnoodigingen aan deze regeeringen worden gezonden, wel ker deelneming aan de besprekingen ge- wenscht wordt met het oog op de groote belangen, welke zij in het Verre Oosten hebben. Een mislukte roofaanslag. Nog steeds wordt het zuiden van Frankryk door gewapende bandieten onveilig gemaakt. In de stad Cette even wel trokken zy dezer dagen aan het kortste eind. Na een brutalen straatroof werd een van de daders gedood en twee andere gewond en gevangen genomen. Toen een belastingontvanger, de heer Boilot, zijn huis na de lunch verliet, werd hy door de bandieten met knuppels neergeslagen en van zyn tasch met 300.000 francs beroofd. Achtervolgd door getuigen van de misdaad, vluchtten de roovers de stad uit, na eenige schoten te hebben gelost. De gendarmerie was echter gewaar schuwd, zoodat zy den weg versperd vonden. De roovers openden vuur op de politie die het vuur beantwoordde, met het bovengemelde resultaat. Naast den doode vond men de geldtasch onge schonden met al het geld erin. Door de sahara. Uit Parys wordt aan de Manchester Guardian gemeld, dat a.s. winter een automobiel-expeditie de Sahara zal door trekken van de Fransche Noord- Afrikaansche koloniën naar Timboektoe. De expeditie zal bestaan uit 12 moderne automobielen van 12 p.k. en een trein van „catterpilars". Een groote voorraad benzine zal worden meegevoerd, terwijl bovendien elk voertuig een tender met 700 h 800 liter zal trekken, om de reis van 3000 K.M. te maken. Met de expe ditie zullen medegaan vertegenwoor digers van de ministeries van oorlog, koloniën en onderwijs, verder geleerden en geologen. Bovendien zullen een jour nalist, een novellist en een cinema- operateur de expeditie vergezellen. De reis zal 15 dagen duren. Per dag zal 200 K.M. worden afgelegd. De automo bielen zullen elk voorzien worden van een machinegeweer, en zy zullen elk hun eigen voorraad water en levens middelen medevoeren. Hevige stryd in China. Uit China wordt gemeld, dat er by Ichang ernstige gevechten plaats vinden tusschen de noordelijke troepen en het leger van Sze Tsjoean. Aan weerszijden zouden 10.000 dooderi en gewonden zyn. De inwoners vluchten naar alle kanten. Britsche, Amerikaansche en Japansche matrozen bewaken de vreemde eigendommen. Ernstig spoorwegongeluk in Frankrijk. Zaterdagavond is de sneltrein Straats burg—Lyon ontspoord in het station Des Echets in het departement van de Ain op eenige kilometers afstands van Lyon terwijl hy met een snelheid van 80 K.M. per uur liep. Het ongeluk moet te wijten zijn aan verkeerden wisselstand. Verscheiden reizigers zyn gedood. De eerste gewonden kwamen te half twee 's morgens in het ziekenhuis te Lyon aan. Eenigen hunner zijn ernstig gekwetst. Drie wagons derde klasse en een postrijtuig werden omvergeworpen. De trein vervoerde tal van verlof gangers uit Elzas-Lotharingen en van het bezettingsleger. Volgens een door de directie der P. L. M. opgestelde lyst zijn er 38 dooden. Groote overstrooming in Texas. Een ernstige overstrooming, veroor zaakt door een wolkbreuk, heeft het handelskwartier van San Antonio (Texas) geteisterd. In verscheidene straten stond het water 15 voet hoog. Tot dusverre zijn slechts 22 lijken gevonden. De schade bedraagt ongeveer 10 millioen dollar. Twee duizend personen zyn dak loos. De overstrooming is thans gedeel telijk aan het afnemen. Volgens nader bericht uit New-York, staat het water 4 ii 5 M. hoog in de straten. Het plaveisel spoelde weg, huizen en bruggen werden vernield. De elec- trische centrale liep eveneens onder, zoodat de stad in 't donker werd gezet. By 't opkomen van 't water vluchtte de bevolking in een paniek de stad uit, achtervolgd door de aanstuwende golven, waarin velen omkwamen. Ook de na burige katoenvelden werden verwoest, waardoor te New-York op de katoen markt een paniek ontstond. De reeds aanmerkelijk gestegen prijzen van de ruwe katoen liepen nog verder omhoog. Gevaren van de Bioscoop. Een wetsontwerp is ingediend ter be strijding van de zedelijke en maatschap pelijke gevaren van de bioscoop. De denkbeelden, die ten grondslag liggen aan het rapport, dat de Staatscommissie van 2 Nov. 1918 te dezer heeft uitgebracht, hebben de instemming van de regeering. Het wetsontwerp en de memorie van toelichting zyn dan ook geheel aan het rapport ontleend. Bond van Belastingbetalers. Het Hoofdbestuur van den Nederland- schen Bond van Belastingbetalers heeft aan den minister van Financiën twee adressen verzonden, een met verzoek geen gevolg te geven aan het voorne men, aan de Rijksambtenaren een vacan- tietoeslag te verleenen, het andere om de verbouwing van het gebouw der Tweede Kamer uit te stellen tot een zoodanig tijdstip, als geacht kan worden belangrijk minder bezwaar voor 's Lands financiën op te leveren. Uit de antirev. party. Het centraal comité stelt aan de deputatenvergadering de volgende reso lutie voor De anti-revolutionaire party, vereenigd in haar deputaten-vergadering te Graven- hage, den 14den October 1921; spreekt als haar gevoelens uit: ten eerste, dat by verkiezingen voor Staten en raden door de by het centraal comité aangesloten klesvereenigingen geen vrouwen candidaat behooren te worden gesteld, zoolang de anti-revoluti-, onaire party niet in haar wettige ver gadering van een tegenovergesteld ge voelen blijk geeft; ten tweede, dat wijziging van de tweede alinea van artikel 54 der Ge meentewet, zooals door de commissie uiteengezet, behoort te worden bevorderd. (Stand.) Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Dinsdagavond gaf in de Concertzaal het specialiteitengezelschap van Hub. Kievits, dat ieder jaar de ker mis komt opvroolijken, weer welgeslaag de voorstellingen. i De toeschouwers hebben de acrobatiek kunnen bewonderen van „the two cor nels", den zang van „Morcashani", de vingervlugheid van „Otamigar", de man met de wonderhanden, enz. enz. De ker- misgangers zullen een gang naar 't Groot- Matinée, dat Donderdag 2 uur aanvangt, zeker niet beklagen. Kievit's specialitei ten-gezelschap is overal gunstig bekend en maakte door heel ons land een tour- née voor uitverkochte zalen. Zaterdag en Zondag komt Jean Louis Pisuisse met zijn illuster gezelschap, dat door heel Nederland een zóó gunstige reputatie geniet, dat een aanbeveling daarvoor bijna onnoodig is. Velen onzer lezers zullen zijn succesvol optreden hier in Maart j.l. nog wel herinneren. De avon den, die Pisuisse geeft, verschaften den Concertzaalbezoekers altijd een instru mentaal en vocaal genot. Naar ons wordt medegedeeld, is het bericht nopens de uitkeering van de pre mie van f 130 door „La Belgique" aan dè brandweer van Zonnemaire, onjuist. Door de Belgische Maatschappij van Al- gemeene Assurantiën, gevestigd te Brus sel, is aan bovengenoemde brandweer f 150 uitgekeerd als premie voor de be wezen diensten bij den brand op de hof stede „Mon Genie". i Vrijwillige Landstorm, pfd. Zierikzee. Kader Landstorm Zaterdagmiddag van 3 tot 6 uur DREISCHOR. Naar wij uit zeer be voegde bron vernemen, is de ziekte ge constateerd onder 't vee bij den landbou-» wer J. C. v. L. alhier, gebleken .geen mond- en klauwzeer te zijn. BURGH. De hevige wind van Maan dag j.l. heeft groote schade veroorzaakt aan de vruchtboomen in onze omgeving. Tientallen H.L. appels en peren, die nog niet plukryp waren, zyn afgewaaid en vrijwel waardeloos geworden. Enkele boomen aan den straatweg naar Wes- tenschouwen zijn omgewaaid en over den straatweg geworpenzoodat het verkeer over deze weg eenigen tyd gestremd was. Ook werd er schade toegebracht aan den korenmolen te Haamstede. BRUINISSE. Zaterdagmiddag hield de afd. Volksweerbaarheid „Christiaan de Wet" haar jaarlijkschen schietwedstrijd, gevolgd door verschillende volksspelen. Vele belangstellenden waren naar het terrein gekomen om een en ander bij te wonen. De muziekvereeniging „Nu met Hope" luisterde door hare vroolijke tonen de feestelijkheden op. Na afloop trok het muziekgezelschap door de ge meente en omj, 8 uur werden de behaalde prijzen in het hotel Storm aan de win naars uitgereikt. Deze uitreiking ge schiedde door den eere-voorzitter, dhr. burgemeester Hage, die zich op uitste kende wijze van zijn taak kweet. Hij wenschte de schietvereeniging geluk, dat zij wederom zulk een wedstrijd had kun nen organiseeren en herinnerde er aan, dat het nu twintig jaar is, dat de ver- eeniging bestaat. In het bizonder sprak hij een woord van lof en dank tot den afgetreden voorzitter, den heer Kesteloo. Hij dankte hem voor al de moeite, die hij zich gedurende de twintig jaar, dat hij lid is der vereeniging, als zoodanig en als voorzitter gegeven had om den bloei van de afdeeling te bevorderen. De leden betuigden door daverend applaus hunne instemming met het ge sprokene. Hij dankte ook de muziekver eeniging voor de medewerking, die zij weer had willen verleenen. Tot de uit reiking overgaande overhandigde- hij in de eerste plaats den eere-prijs, een me daille van Volksweerbaarheid, met eeni ge woorden van gelukwensch aan den heer S. Muller en hechtte hem deze on der luid gejuich van de leden op de borst. De geheele uitslag van den wed strijd was: eere-prijs, de heer S. Muller, 57 punten. De overige prijzen werden behaald door de heeren A. Jumelet, le pr., 56 p.; S. Muller, 2e pr., 56 p.; D. Meerman, 3e pr., 56 p.; Joh.s Hooger- heide, 4e pr., 55 p.; J. de Koning, 5e pr., 53 p.; J. Kesteloo, 6e pr., 45 p.; J. vanj Gilst, 7e pr., 55 p.; M. Knop, 8e pr., 45 p.; P. Krepel, 9e pr., 45 p.; Troostprijs Joh. v. Gilst, 16 p. Bij de volksspelen* waren de winners: Zakloopen: de hee ren Joh. Knop, le pr.; L. Katoen, 2e pr.; A. Haek, 3e pr. Driebeenloopen: A. Haeck le pr.; met L. Bal; Chr. Knop met Joh. Knop, 2e pr.; Jac. v. d. Berge met Li Katoen, 3e pr.; Hoogspringen: A. Haeck, le pr.; P. Krepel, 2e pr.; G. Z. HoogeiS heide, 3e pr. Ringrijden: M. Knop, le pr.; C. Haeck, 2e pr.; Chr. Knop, 3e pr.; A. Haeck, 4e pr. Bij de hinderniswed-> strijd Joh. Knop, le pr.; J. van Gilst, 2e pr., en Lamb. Bal 3e pr. Na de uit reiking sprak de heer Hage de hoop uit, dat de schietvereeniging vooruit mocht gaan, waarna de voorzitter de bijeenkomst sloot met een woord van dank aan den eere-voorzitter voor de welwillendheid om de prijzen te willen uitreiken en de vergadering te leiden. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad op Maandag 12 September j.l. Een verzoek van de afdeeling Scher- penisse van den Ned. Chr. Landarbeiders- bond om toetreding tot het werkeloos-* heidbesluit 1917 wordt voor kennisgeving aangenomen. De politieverordening der gemeente wordt zoodanig gewijzigd, dat voortaan des Zaterdags na 12 uur n.m. in de kom der gemeente geen graan of peulvruchten worden schoongemaakt en vervoer van stalmest, benevens van in de gemeente aangevoerde straatmest niet an ders dan langs de achterwegen mag ge schieden. Om tusschen de meer- en vloed- palen op de haven te lossen of te laden, is voortaan schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders noodig. ST.-M A ARTENSDIJK. De burgemeester dezer gemeente heefc vanwege het Minis terie ran Onderwys, Kunsten en Weten schappen bericht ontvangen dat het raadsbesluit betreffende den verkoop der schilderyen, in verband met een nader in te stellen onderzoek, zal wor den geschorst. De Zeeuwsche Landbouwtentoonstelling. De opening van de tentoonstelling ge schiedde Dinsdag in tegenwoordigheid van zeer vele autoriteiten. De voorzitter, mr. P. Dieleman, hield een hooggestemde rede, waarna de Mi nister van Landbouw de openingsrede hield. De heer Van IJsselsteyn gaf nerst een interessant historisch overzicht van Zee- land's ontwikkeling en wees er daarin op, dat de provincie steeds een zeer voor aanstaande plaats ingenomen heeft. De landbouw, zeide (de Minister, is thans bijna uitsluitend de levensbron van Zee land. Het heeft lang geduurd vóór de provincie zich aan den landbouw had aangepast. In de 18e eeuw was Middel burg een handelsstad van groote betee- kenis. De Zeeuwen hadden in West-Indië een eigen koloniaal bezit, waar de plan tages groote rijkdommen afwierpen. In de eerste helft der 19e eeuw kwam een nieuwe opleving van handel en scheep* vaart, doch deze was van korten duur. De jaren na den oorlog van 1870 waren buitengewoon somber. Velen emigreerden, verscheidene personen van goeden huize verlieten ook Zeeland, toen er bij het be kleeden van ambten geen voorkeur meer werd gegeven aan regeeringsgeslachten. In 1848 hielden er van de zestien Middel- burgsche gemeenteraadsleden er veertien equipages. Dertig jaar later kon zich nog maar één lid die weelde veroorlooven. Tengevolge van het verlaten van oude geslachten en andere vermogenden, is de financiëele draagkracht der bevolking zeer afgenomen. Thans is de landbouw: de kurk, waarop Zeeland drijft en daar om is een wapenschouwing als deze ten toonstelling zoo nuttig en noodig. De oorlogsjaren hebben hun groote moeilijkheden opgeleverd, maar zijn voor den landbouwer op den kleigrond zeker niet ongunstig geweest. Ook op dit gebied zal deze tentoon stelling weder bewijzen opleveren, dat het Zeeuwsche trekpaard een groote toe komst heeft. Het is wel merkwaardig, dat hetzelfde deel dezer provincie, dat voor de paardenfokkerij vooraan staat, zich ook voor de veredeling van het rundveeras de meeste moeite getroost. Verblijdend is het feit, dat, in tegen stelling met vroeger, belangrijke inzen-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1