Zierikzeesche Nieuwsbode EXTRA DAG. Extra prijzen abonnement: Maandag 12 Sept. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. J. GAST, Rijwielhandel. Pr^js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrjjdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAaRGANG. - No. 10672. Inzending op den dag van uit- Dir. A. J. Of LOOZE Jr. Ultg -Redact. II. J. KOSTEN. ffaTe vóllr 11 are- Dit nummer bestaat uit 2 bladen. van Engelsche- en Duitsche Rijwielen, Banden en Onderdeelen, ook nog eenige gebruikte Dames-Rijwielen. Komt zien, (loet je voordeel bij BUITENLAND. De hulp aan Rusland. De „Morning Post" bespreekt het on beschaamde antwoord van Tsjitsjerin op de nota van Nonlens n.l. de weige ring der geallieerde hulp door Rusland en voegt er aan toe dat er tegenover deze onverzoenlijke houding niets anders voor de Geallieerden overblijft dan om zich terug te trekken. Het blad ziet,in het voorstel van Nansen geen enkelen waar borg of zekerheid, dat de hulp van het Roode Kruis zal ten goede komen aan degenen die aan deze hulp het meest behoefte hebben. Het is bovendien dui delijk, dat de toestand door de Bolsje wiki wordt geëxploiteerd voor hun po litieke doeleinden. De „Morning Post" vestigt de aandacht op een onlangs te Moskou gehouden redevoering, waarin gezegd werd dat de eerste verdeeling van levensmiddelen bestemd zou zijn voor het leger en de vloot, vervolgens voor de staats-ambtenaren en gesalari- eerden. Het zou een daad van monster- achtigen spot zijn, wanneer de Britsche regeering zich er toe leende de benden van Lenin en van Trotzki te helpen ver sterken. B I N N E N L A N D. Koninklijk bezoek aan Rotterdam. Zaterdag heeft H. M. de Koningin en en Z. K. H. Prins Hendrik een bezoek aan Rotterdam gebracht. Bij hun komst in de Maasstad werden zij levendig be groet door een gfoote menigte. In den namiddag werden de Hooge Gasten op 't stadhuis in de burgerzaal ontvangen door den Raad der gemeente. De burgemeester, mr. Zimmerman, hield een rede, waarin hij vooral dtn bouw van het nieuwe stadhuis herdacht. H. M. dankte den burgemeester voor de geest driftige ontvangst Haar en den Prins ten deel gevallen. Ook werd door het Vorstelijk Paar het Ger. Weeshuis aan de Goudsche Wagenstraat bezocht. Te ongeveer half zeven vertrok het Kon. Echtpaar weer van het Maasstation. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot lid der Gezondheidscommissie, zetel Zierikzee, de heer C. Blom te- Haamstede. Zaterdag gaf in de Concertzaal het gezelschap der Gecombineerde tooneelisten „De Spaansche Vlieg", een dol kluchtspel in drie bedrijven, uit stekend gespeeld onder leiding vau den heer Ed. de Blauw. Wij zouden het ge zelschap toe willen roepen: Welkom in de provincie! Blijft steeds voor een kluchtig, -gezond en geestig-kluchtig repertoire zorgen, beoefen het spel in het volle tempo, laat rondom uiteen knetteren de zevenklap pers van humor en dwaasheid en ge doet allen een schoon werk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van den mensch en voor de tooneel- speelkunst óók Wat de inhoud betreft van „De Spaan sche Vlieg", ik kan hem niet vertelle*. Het is een verzameling van zóó dolle vergissingen, datje in een voortdurenden lach blijft en dat elke poging om over den inhoud na te denken mislukt in een stuip, 'n heel benauwde stuip soms. Die echter voor je veege lijf zeer gezond moet zijn! Wij hopen het gezelschap nog meer malen terug te zien. Ook hedenavond wordt hetzelfde stuk opgevoerd. Dinsdag, Woensdag en Donderdag krijgen we weer specialiteitenvoorstel- lingen onder directie van den heer Kievits, waarvoor we naar de in dit blad voorkomende annonce verwijzen. Gezien de uitstekende gezelschappen die de heer Kievits de laatste jaren ten tooneele bracht, twijfelen wy er niet aan of het zal ook dit jaar weer le klasse zijn. En nog niet tevreden met het reeds zoo afwisselende programma, vergast de directie ons Zaterdag en Zondag nog op eenige voorstellingen van „vroolijke kunst" van het gezelschap Pissuisse; reclame hiervoor is wel overbodig, het is het neusje van de zalm. Zondag ging in een stampvolle concertzaal „De onbekende Vrouw", drama in vier bedrijven, gespeeld door de Gecombineerde Tooneelisten uit Amsterdam. Bij het opgaan van het scherm zien we den Paryschen rechter Fleuriot ten prooi aan een hevige gemoedsstemming, nu na de zware ziekte van zijn kind, de móeder, zijn vrouw, die gevlucht Is met haar minnaar, vol berouw terug keert tot den echtgenoot en vader dien zij zoo wreed verliet. Zy vraagt hem vergiffenis, doch in plaats vergeving voor haar misstap te bekomen, jaagt de bedrogen man haar de deur uit. Het tweede bedrijf (n& 20 jaar) laat den vroegouden rechter zien, die Noël, den vriend zijner j.eugd, zijn wedervaren in de wereld vertelt. Noël is al even ongelukkig. Hy verwacht niets meer van de wereld, daar de vrouw, welke hij liefhad, getrouwd is met een an den Na een 'ontroerende scène bemerkt de rechter wie die vrouw was. Het was zyn echtgenoote. Noël verwijt zyn vriend diens hardvochtigheid, waarop Fleuriot belooft haar terug te bullen nemen. Na jarenlange zwerftochten komt Jacquelinede vrouw van Fleuriot, in gezelschap van een obscuur type weer op Franschen bodem. Laroque ♦de avonturier, komt in contact met z'n vroegeren patroon, den zaakwaarnemer Perisard, welke Laroque aanspoort de bruidschat, waarop zijn gezellin recht heeft terug te vorderen van den rechter. Laroque's poging daartoe wordt even wel door de diepgevallen vrouw ver hinderd. Zy vermoordt hem in de kamer van het hötel waar zy, sedert haar komst op Franschen bodem verblyf hield. Het 4e bedrijf toont ons een ont roerende rechtzaalscène. De jonge advocaat, de zoon van Fleuriot en Jacqueline, zal de beklaagde, de onbe kende vrouw die haar naam weigert te noemenverdedigen. Het is zyn eerste pleidooi. Met overtuiging en geroerd door een onbestemd gevoel, spreekt de jeugdige rechtsgeleerde tot de strenge rechters wier harten hy tracht te vermurwen. In den tijd dat de recht bank in de raadkamer'gaat maakt de vader den jongen man het geheim zyn er moeder bekend. Teruggekeerd in de rechtzaal spreekt de president de beschuldigde vry. Deze komt haar verdediger bedanken, by welke gelegenheid zij. haar zoon, de zoon zyn moeder terugvindt. De vader komt te laat de boetelinge vergiftenis te vragen. Zy sterft in de armen van haar kind. Ziehier in 't kort den inhoud van het stukdat boeit van 't begin tot 't einde De gecombineerde tooneelisten beschikken over goede krachten, onder wie zich o.a. Mary Beekman beyindt, welke haar rol uitnemend heeft vervuld. RENESSE. In de op Vrijdag 9 Sept. gehouden raadsvergadering was afwezig de heer M. Jonker. Ingekomen was het rapport van de commissie ter vorige vergadering in het leven geroepen om van voorlichting te dienen voor een op te richten U. L. O. school volgens de L. O. wet 1920. Dit rapportwaarin de oprichting warm wordt aanbevolen, leidde tot breedvoe rige besprekingen met gevolg, dat de meerderheid der leden zich vóór oprich ting verklaarde. Het voorstel, waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten, ter aanwending van het goed slot over 1920 voor verbetering der dorpsstraten kon geen meerderheid vinden, zoodat het is verworpen. De tegenstemmers wilden geen bestemming voor gewoon onder houd. De heer Dambruin bepleitte daarbij verharding van den weg langs den Molen. De heer Hoogenboom noemde behalve dit punt nog verschillende andere. Een ander voorstel, waarover mede ter vorige vergadering de stemmen staakten tot verkoop n.l. van de bui tenste ry boomen van de Lange Reek, werd aaDgenomen met 4 tegen 2 st. Behandeld werd de gemeentebegroo- ting voor 1922. Op die begrooting zyn uitgetrokken posten voor bijdragen in gedeeltelijke verharding van den weg langs den molen ad f 1500 en voor onderhoud van de dorpsstraten f 1000. Een voorstel van den heer Dambruin om voor den Molenweg f 2000 beschik baar te stellen kon geen meerderheid vinden. Geoordeeld wordt dat de meer in het bizonder belanghebbenden voor dien weg geldelijk behooren bijtedragen. De begrooting wijst in ontvangst en uitgaaf een eindcijfer aan van f22654,95. Nog werd vastgesteld een verordening regelende het vervolgonderwijs, terwijl wegens het vergevorderde uur enkele punten werden aangehouden. ANNA-JACOBAPOLDER. Zondagnacht ongeveer één uur, is van schipper A. van A.-J.-polder, die met zijn motor schuit aan de Spaansche kade te Rotter dam lag, diens knecht J. J. B., 28 jaar, mede wonende alhier, overboord ge vallen en verdronken. De ongelukkige laat een vrouw met een kindje van 9 maanden achter. De Zeeuwsche Landbouwtentoonstelling. Aan den vooravond van wat genoemd mag worden een groote gebeurtenis voor Zeeland in het algemeen, voor Walche ren in het bizonder, nu morgen door den Minister van Landbouw, Handel en Nij verheid de grootste landbouwtentoonstel ling, die Zeeland ooit binnen zijn gren zen heeft gekend, zal worden geopend, rust op ons de aangename plicht onze lezers nader in te lichten over het vele, dat daar zal te zien zijn, al willen wij vooraf verzekeren, dat een volledige op gave niet goed mogelijk zal zijn, daarvoor is het belangrijke te omvangrijk, wij wil len echter toch trachten in het hier vol gende een indruk te geven, die hen zal overtuigen, dat hier iets heel bizonders door het onvermoeid werken van velen is tot stand gebracht.- Daarvoor willen wij met onze lezers in gedachten de wan deling maken, die wij Vrijdag met de bestuursleden hebben gemaakt over het uitgestrekte terrein. De plaats van samenkomst was heté res taurant, dat het dichtst bij het secretariaat staat en ons eerste bezoek gold de tent, waar in statistieken en andere gegevens het belang van de schapenfokkerij wordt aangetoond, waar men de beteekenis van den wolafzet, de wolkwaliteit enz. kan beoordeelen en waar de vereeniging tot verbetering van het schapenras demon streert, welke maatregelen genomen kun nen worden tot rasverbetering. Naast deze tent staan de schaapskooien, waarin Donderdag en Vrijdag 175 der wolproducenten zullen toonen wat in Zee land door goede fokkerij wordt verkre gen. Vlak daarnaast zijn de hekken voor de minder oogenlijke viervoeters, de varkens. Ook deze dieren zullen, 27 in aantal, Don derdag en Vrijdag aanwezig zijn. Blijkt uit het kleine aantal, dat er in Zeeland aan georganiseerd en welover wogen fokkerij der krulstaarten niet zoo hèel veel wordt gedaan, anders is het met de volgende afdeeling, die der geiten, waarvan 287 exemplaren, verdeeld over 270 nummers, zijn aangegeven voor genoemde dagen. Voor deze kleine melkproducen ten zijn zeer praetische hokken gemaakt, zoodat ieder dier een eigen plaats heeft en houdt en men niet het gevaar krijgt, dat anders bij den zoo grooten troep van deze woelwaters zou ontstaan. Zeer belangwekkend zijn de gegevens, die in de volgende tent worden gegeven op het gebied der geitenfokkerij, vooral voor den kleinen man, van zoo'n groot belang. O. a. wordt daar aangetoond, dat de gewone Zeeuwsche geit geenszins ach ter staat bij de alom geroemde saanegeit, ja, dat eerstgenoemde zelfs nogmeer en betere melk geeft. Zeer belangrijk is ook hetgeen wordt gedemonstreerd op het gebied der stalverbetering en zeer practisch zijn de nieuwe modellen ruiven, zoo die voorkomen, dat de dieren bij het gebruik hunner maaltijden te veel over boord gooien, zooals maar al te zeer hun gewoonte is. Uit de statistieken blijkt o. a., dat door het zuivelconsulentschap 107 lezingen zijn gehouden, bijgewoond door 6278 personen en door anderen 59 met 3380 toehoorders; dat er in Zeeland niet minder dan 8000 geitenhouders zijn met 12000 geiten; dat dat er 64 geitenfokvereenigingen zijn, die beschikken over 76 bokken, allen eigen dom van 't fokstation te Serooskerke, die de dieren alleen voor de kost in bruik leen afstaat. Het fokstation beschikt in totaal over 100 bokken. Zeer interessant was ook het boek dat ons getoond werd en waarin op het fokstation dagelijks wordt aangeteekend hoeveel melk iedere geit levert, terwijl geregeld het soortge lijk gewicht enz. wordt bepaald, hierdoor krijgt men schitterend studiemateriaal. De achter op het terrein het meest in het oogloopende gebouwen zijn de drie groote paardenstallen, eigendom van de vereeniging 't Nederl. Trekpaardenstam boek. In een dezer stallen en een klein deel van de middelste stal, zijn gesloten boxen aangebracht voor het plaatsen der hengsten, terwijl de merrien in gewone open stalplaatsen zullen worden tentoon gesteld. Te samen zullen het een 300 dieren zijn, die Woensdag en Donderdag aanwezig zullen zijn. Het zal zeker een treffend bewijs worden welke groote vorderingen men in Zeeland maakt op dit gebied, nu men zich alleen toelegt op de fokkerij van het Nederl. trekpaard (Belgisch type). Een niet minder belangrijke afdeeling zal men dicht bij de stallen aantreffen, namelijk die van het runduee; er zijn voor deze afdeeling een kleine 300 dieren aangegeven, die Donderdag en Vrijdag aanwezig zullen zijn, maar er is plaats gemaakt voor ongeveer 600 en dit heeft een zeer te waardeeren reden, want er zal bij deze .dieren meermalen verandering van opstalling plaats hebben. Eerst wor den de dieren volgens nummer geplaatst, maar na afloop der keuring, Donderdags te ongeveer 11 uur, worden zij voor zoo ver daarvoor aangegeven, vereenigingsge- wijze geplaatst. Vrijdags van 8 tot 11 uur staan zij in familiegroepen bijeen, van 11 tot 2 uur zullen de stieren met hun afstammelingen worden getoond en van 2 tot 6 uur zal het fokvee van iederen eigenaar bijeen worden geplaatst. Voor kenners van vee is het dus zeer aan te bevelen beide dagen aanwezig te zijn, er zal veel uit deze wijze van opstellen te leeren zijn. Na het bezoek aan de plaats, waar het rundvee zal komen, kwamen wij in de tent, welke in het bizonder voor de zui velbereiding zal dienen. Hier zijn o. a. twee koelbakken, waarin ijs komt, daar boven in de een de 60 inzendingen boe- renboter, zoowel,die 21/2 maand oud is, als die van ongeveer een week oud en enkele in Zeeland vervaardigde kazen; in de andere boter en. kaas met het rijks- merk beide bakken worden door glas afgesloten. In deze tent worden verder gegevens verstrekt over het werk van het Rijks-zuivelconsulentschap voor Zeeland en de Nederlandsche Boter- en Kaascon- tröle. Eveneens op dit deel van het ter rein staat de tent, waarin de rundveefok kerij wetenschappelijk wordt toegelicht en waarin de heer Zwagerman, zooals hij Vrijdag toelichtte, wil demonstreeren, dat de rundveehouderij voor Zeeland van grooter economische beteekenis is dan de paardenfokkerij. Maar ook worden hier zeer belangrijke gegevens verstrekt over het vereenigings- wezen op dit gebied, over het aantal in Zeeland gehouden lezingen en cursussen, over het werken van het Nederl. rundvee stamboek, terwijl verschillende photo's van Zeeuwsch vee het mogelijk maken ook op de dagen, dat de dieren niet aan wezig zijn, kennis te maken met de pro ducten van de fokkerij. Wij verlieten nu dit deel van het terrein om ons naar andere tenten te begeven, maar konden daarbij een blik slaan op den grooten ring, die bestemd is voor het rondleiden der bekroonde dieren en waarin Vrijdag het concours-hippique plaats heeft. Bij dezen ring is een zeer groote tribune opgeslagen, in het midden waaqjran een deel voor de Koninklijke familie is vrij gehouden. Dicht bij den ring is ook een afzonderlijke tent ge plaatst, welke in gereedheid wordt ge bracht voor de ontvangst van H. M. de Koningin. Onze leidslieden volgende kwa men wij spoedig in de tent, waar het landbouwvereenigingswezen wordt gede monstreerd, alleen over wat in deze tent te zien wordt gegeven, zouden kolommen zijn vol te schrijven, wij moeten ons daar om bepalen tot het noemen der inzendin gen. De Z. L. M. zelf brengt tal van kaar ten en statistieken om aan te toonen wat zij doet, over hetgeen geschiedt in zake gemeenschappelijk aankoopen van be- drijfsbenoodigdheden, over de prijzen van voeder- en kunstmeststoffen in de laat ste 20 jaren, over de ontwikkeling van het onderlinge verzekeringswezen, over de musschengilden en over de vereenigingen tot uitvoering der Landarbeiderswet in Zeeland. Vordor tpoffon wij nnn inzenirf'neen van het Centraal-Bureau uit het Nederl. Land- bouwcomité, van de Coöperatieve Land- bouwvereeniging Eiland Walcheren, van de Coöperatieve Centrale Raffeisen-Bank te Utrecht, van verschillende onderlinge verzekeringsmaatschappijen, van de ver eenigingen van oud-leerlingen van land bouwschool en -cursussen. Maar een zeer bizondere inzending is zeker die van de Coöp. Beetwortelsuikerfabriek te B.-op- Z., die fabriek brengt allereerst een in alle onderdeelen juist miniatuur van haar gebouwen en emplacementen, tot en met de jongste uitbreiding, maar tevens geeft zij een zeer duidelijke schematische voor stelling van den gang van het fabrieks- procedé van de verwerking van de biet tot pulp, van het sap tot suiker en toont in flesschen het product in de verschil lende stadiums van bewerking. Niemand sla deze belangrijken stand over. Een zeker niet minder belangrijke af deeling is de wetenschappelijke. Een der belangrijkste inzendingen, zonder ook iets ten nadeele van de talrijke andere te willen zeggen, is hier zeker die van hét Rijkslandbouwproefstation te Goes, dat demonstreert hoe het nuttig werk ver richt bij onderzoek van grond- en water monsters, van land- en tuinbouwproduc ten, van zuivelproducten van hulpproduc ten voor de zuivelbereiding, van bestrij dingsmiddelen tegen plantenziekten, tech nische hulpstoffen van land- en tuinbouw en geheime middelen voor land- en tuin- bouwdoeleinden. Een onderafdeeling van de wetenschap pelijke afdeeling ondergebracht in een af zonderlijke tent, is die der landbouwhuis- houdkunde. Hier kunnen de dames haar hartje ophalen en onze boerenvrouwen en dochters heel wat leeren. Te beginnen achter in de tent zijn daar ingericht een ziekenkamer en een slaap kamer, geheel volgens hygiënische eischen, en toch zeer eenvoudig; daarnaast wordt gedemonstreerd hoe in een klein lokaal reeds gelegenheid kan worden gegeven voor het geven van een cursus, de onder wijzeressen brengen mede een demonstra tietafel, een kast met gereedschappen en een fornuis. Hier zien wij tevens enkele gegevens inzake voedingswaarden, maar ook kaarten, die aangeven dat in bijna alle beschaafde landen de landbouwhuis- houdkunde met kracht wordt beoefend; op een kaart waarop de cursussen in Zee land worden aangegeven, maakt Walche ren met één cursus te Nieuwland een zeer prover figuur. Verder treffen wij aan een gedekte tafel voor dagelijksche maaltijden en een feestelijke disch, een model van een goed fornuis. Verder is een groot deel van de plaats aangewezen om de behandeling van de wasch te demonstreeren en aan te toonen, dat alle soorten stof en ook wel degelijk de boeren- en boerinnenkleeren zijn te wasschen, en dit in het belang der hygiene ook zeer gewenscht is. Ook wordt i de warenkennis sterk naar voren ge bracht, wordt een gemakkelijke manier van boekhouden voor de boerinnen ge toond, ligt een boekwerk ter inzage, too- nende hoe de moderne woningbouw af steekt bij dien uit vroeger jaren, en zijn er tal van inzendingen op het gebied van inmaken van groenten en vruchten en een collectie goed keukengereedschap. Wij verlaten het elderado voor onze lezeressen en nemen een kijkje in de beide groote tenten van de afdeeling akkerbouw, waar de voortbrengselen van den vruchtbaren Zeeuwschen bodem in een groote collectieve inzending is bijeen gebracht en waar de vele statistieken aan geven den aard en de uitbreiding van den akkerbouw in Zeeland. Speciaal vestigen wij de aandacht op de keurige schikking der producten en de aardige versiering, inzonderheid van de tent, waar de gewas- senkeuring is ondergebracht en waar guir landes van haver langs den zolder zijn aangebracht. "Aan de overzijde vindt men de groote tent, waar de tuinbouw zetelt en waar de appels, peren en ander fruit U tegen lachen, waar enkele tuiniers hun fruit kun nen demonstreeren. Voor deze afdeeling is een naast gelegen tentje mede in beslag genomen. Daar naast komen twee tentjes, waar van het een voor bestuur en jury is be stemd, het volgende voor de pers. Deze is daardoor zoo dicht mogelijk bij het houten hulppostkantoor, telegraaf- en tele foonkantoor, dat iederen dag van 10 tot 6 uur geopend zal zijn. Naast het post kantoor passeerden wij het secretariaat en gingen nu in de richting van de machi nes, maar hadden dan eerst rechts een kappersalon van den heer Th. A. Schip pers uit Middelburg, en verder de ver blijven voor brandweer, politie en eerste hulp bij ongelukken en links de sigaren- kiosk van den heer Diesch uit Middelburg, een stand van kantoorinstallatie van den heer Sparrentak en een van moderne arti kelen van den heer Baan, beide te Mid delburg. Wat de landbouwmachines be treft, er is een schitterende keuze van tal van firma's waarvan wij de Zeeuw sche willen noemen, n.l. Timmerman Verbeek, Zierikzee, Iz. Cappon, Heinkens- zand, firma wed. J. C. Massee, Goes, Franken Van Weel, Goes, W. de Schrij ver, Middelburg, B. v. d. Wal, Brouwers haven. Voor de tot deze afdeeling behoorende wedstrijd voor een bietenrooier is alleen ingezonden door Landrain Frères uit Luik voui wlen iic ucci ac tegenwoordiger is. Wij merkten hier verder op rijtuigen van J. A. Clarijs te 's Heerenhoek; eggen van C. de Jager te Driewegen, ploegen van G. laai te Middelburg, kaf- en wan molens van A. de I roye, Middelburg en wanmolens enz. van I. Verdurmen te St.- Jansteen. In de/» zelfde omgeving troffen wij de tent aan, waarin de vlasbewerking wordt gedemonstreerd. Achter dc maehineafdeefing staat een geheel aparte inzending, n.l. die van den bijenteelt, die zeker ook veel bekijks zal trekken. Vóór wij naar het midden van 't terrein terugkeerden, sloegen wij nog even een blik in de tenten, waarin de ongeveer 250 nummers pluimvee en konijnen zul len worden ondergebracht. Teruggaande, bemerken wij nog een be langrijke stand op onzen weg te hebben overgeslagen, n.l. die van de A. Z. E. M., die hier verschillende zaken op 't gebied der electriciteit brengt, trouwens deze maatschappij heeft de geheele electri- citeitsvoorziening van het terrein voor hare rekening. Alvorens nu ons bezoek aan de groot ste stand der tentoonstelling te beschrij ven, willen wij nog even met onze lezers de groote tent bezoeken, waar zeer veel verschillende zaken te aanschouwen zijn en waar wij o. a. noemen de stand van den Zeeuwschen polder- en waterschaps- bond met kaarten en andere gegevens, en waar wij nog de volgende Zeeuwsche firma's aantreffen: P. J. van Aartsen uit Middelburg met melkemmers en -bussen, H. van Brakel te Middelburg met touw werk en papier; Coöp. Veevoederfabriek te Goes met veevoeder; H. van Driel Cz. te Middelburg met tuinmeubelen enz. Be halve de reeds bovengenoemde firma's vinden wij op het openterrein nog Helder Zoon uit Middelburg met fotografische artikelen, F. van Langeraad te Middel burg met motorrijwielen' J. Oste en C. Polderman, beide met fruit, terwijl ook de afdeeling Middelburg van de Ver. tot bescherming van dieren met teekeningen enz. propaganda maakt voor het doel der vereeniging en de firma Belderok en Van Roo ook hier tuinmeubelen brengt. De gemeente Vlissingen maakt in een afzonderlijke kiosk propaganda voor die gemeente. En nu rest ons nog het bezoek aan een der belangrijkste, mooiste en indrukwek kendste standen, namelijk die van het Duitsche kalisyndicaat, hetwelk vertegen woordigd wordt door de Zeeuwsche Voe der- en Kunstmesthandel te Middelburg. Het mooie, 25 M. breede, wit-groene gebouw bevat een nagebootste kaligroeve. Onder deskundige leiding is hier natuur getrouw en op de werkelijke grootte weergegeven, hoe de kalizoutlagen diep, onder een groot deel van het Duitsche rijk zich in verschillende lagen uitstrek-» ken. Op een korteren afstand wordt een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1