Zierikzeesche fè Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 9 Sept. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. B. H. IDELEB ZIEIIKZEE. Dames- en Kinder-Ondergoederen. Jaarlij ksch Onderzoek. Algemeen Overzicht. Oudste adres. uitsluitend zuiver wellen LIIDSCIE DEKENS, Zie Étalage. - lage prijzen. Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAaRGANG. - No. 10671. Inzending op den dag Tan uit- Dit. A, J, DE LOOZE Jr. Ultg.-Redacf. U. J. HOSTE*, «ave v66r uro- Dit nnmmer bestaat nit 3 bladen. —gBBKlWIHMIf, fllMUl WIL iA W A 1GII IJB U_l MANUFACTUREN. Wollen Stoften, Fluweel, Wollen en Chitsen Dekens. Molton Dekens van af 70 cents. Wit en gekleurd Molton, Katoenen en Wollen Öportflanel. Wi t en Jeager Flanel. Corsetten Schorten Rokken. KAPOK- en VEËRENÖEDDEN LAKENS en 8L00PÉV." Tafellakens eu Servetten. WITTE WOLLEN DOEKEN, etc. etc. Gedurende de Kermis, worden alle overgebleven Lappen voor Lnppendagspryzen opgeruimd. Onttrekking van grond aan den openbaren dienst. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat bij besluit van den Raad dezer gemeente van 7 Sept. j.l., No. 13, aan den openbaren dienst is ont trokken een sfcukjs gemeentegrond, zijnde een gedeelte van de kade aan den Scheeps- timmerdijk alhier, deel van Sectie E, no. 606, groot ongeveer 20 c.A., nader aangeduid op eene ter gemeente-secretarie berustende schets teekening. Zij, die bezwaren tegen deze onttrekking hebben, kunnen deze schriftelijk indienen bij Burgem. en Weth., vóór of op 15 Sep tember 1921. Zierikzee, den 8 September 1921. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee: A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretarie De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van belanghebbenden, dat dienst plichtigen van de militielichting 1922, die er prijs op stellen te dienen bij de Motor- afdeeling, hun verlangen daartoe vóór 15 September a.s. schriftelijk moeten mede- deelen aan den COMMANDANT VAN DE MOTORAFDEELING TE DELFT. Het schrij ven behoeft niet gezegeld te zijn. Zij bebooren daarbij op te geven: geslachts- en voornamen; datum van geboorte; gemeente, waar zij voor de militie zijn ingeschrevenen indien ze reeds hebben geloot, ook het lotingsnummer. Het is noodig, bij het schrijven verklaringen over te leggen, waaruit hun bekwaamheid in het chauffeursvak of als motorrijder blijkt. Een rijbewijs kan niet als zulk een verklaring worden aangemerkt. Zij, die voor detacheering bij de Motor- afdeeling in aanmerking zouden kunnen komen, worden ingelijfd bij de infanterie. Eerst na l'/a m^pid van hun eerste oefening te hebben vervuld, kunnen zij bij de Motor- afdeeling worden gedetacheerd. De Chef van den Generalen Staf bepaalt wie van hen voor deze detacheering worden bestemd. Zierikzee, 7 September 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER' VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter algemeene kennis, dat de- bijzondere vrijwilligers van den landstorm, die ver plicht ziju te verschijnen bij het jaarlijksch onderzoek van militie of landweer, daarbij behalve de hun verstrekte voorwerpen van kleeding en uitrusting, ook moeten mee brengen de hun uitgereikte wapens. Zierikzee, 7 Sept. 1921. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYENSTEYN VAN RENGERSKERKE Het is voor ons, Nederlanders, een eer, dat een minister uit ons land tot voor zitter werd gekozen van de tweede ver gadering van den Volkenbond, die in het begin dezer week te Genève werd ge opend. Niet minder groot is de onder scheiding voor minister van Karnebeek zelf, die door den voorloopigen president werd betiteld als „een groot staatsman in zijn eigen land en een der illusterste diplomaten van Europa". In deze hooge vergadering zelf heeft de benoeming en het eerste optreden van jhr. van Karne beek een onverdeeld sympathieken in druk gemaakt. In zijn openingsrede ver klaarde hij o. a. dat na den constitu- eerenden arbeid van 't vorige jaar, thans het uur slaat van resultaten van het on dernomen werk te bereiken. Wij mogen, zoo ging hij voort, bij onze debatten niet vergeten, dat duizenden oogen kijken en duizenden óoren luisteren naar wat hier geschiedt". Een waar woord. Millioenen zullen be langstellen wat dit instituut vermag met betrekking tot het herstellen van de rust in het thans nog erg verward zittende kluwen, dat Europa heet. De Volkenbond zal in de toekomst het groote beletsel moeten zijn voor nieuwe oorlogen; de bond zal moeten zijn een bron van nieuw recht, een hof van uitlegging en beslis sing. In de Schotsche Hooglanden waar Lloyd George met vacantie is, heeft deze een conferentie gehad met den Koning naar aanleiding van de Iersche voorstellen. In het stadje Inverness heeft toen een kabi netszitting plaats gehad, waarvan het resultaat is geweest, dat besloten werd aan de vertegenwoordigers van Dail Eire- ann een conferentie aan te bieden, welke den 20 dezer te Inverness zal gehouden worden. In het aangenomen voorstel tot uitnoodiging heeft men evenwel uitdruk kelijk vastgelegd, dat geen conferentie mogelijk is, indien Sinn Fein vasthoudt aan zijn eisch nopens een republiek, ter wijl bovendien Ierland deel blijft uitma ken van het Britsche rijk. Deze twee be palingen laten aan duidelijkheid niets te wenschen over. De Valera zal op deze twee eischen een afdoend antwoord moe ten geven. Bij eventueele weigering der uitnoodiging laadt de „Iersche president" een zware verantwoordelijkheid op zich, want het bijeen brengen van beide par tijen, welke eenige uren openhartig met elkaar zouden kunnen spreken, zou den heelen toestand kunnen verhelderen. Het vooruitzicht tot een oplossing der Ier sche zaak wordt thans hoopvoller geacht. Langzamerhand worden de teekenen zichtbaar, die wijzen op de gewichtige conferentie, die eerst in November te Washington zal plaats hebben. Te Londen zullen zeer spoedig besprekingen plaats hebben over de agenda voor deze ont- wapenings-conferentie, waarbij ook een vertegenwoordiger voor Nederland genoo- digd zal worden, daa»ons land als twee de koloniale mogendheid groot belang bij een eventueele overeenkomst tusschen de toonaangevende mogendheden zal hebben. B uitenland. Hot drankverbod in Amerika. De Daily Mail verneemt van haaT correspondent te New York, dat de strijd, dien de Amerikaansche regeering voert ter toepassing van het drankverbod, hoe langer hoe meer blykt een fiasco te zyn. Thans beeft het dept. van handel te Washington de mededeeling gepubliceerd, dat de invoer van whisky in de V. St. gedurende de laatste zeven maanden driemaal zoo hoog was als in de over eenkomstige periode van het vorige jaar. Van de ingevoerde champagne was de hoeveelheid zelfs het vyfvoud. Nu gel den deze cijfers enkel voor de larigs wettelyken weg ingevoerde hoeveelheden whisky en champagne. Maar volgens een schatting, die, naar het heet, niet overdreven is, worden, voor iedere fleseh die op openlijke en legitieme wyze wordt ingevoerd, er zeker honderd de Unie binnengesmokkeld. Ook jenever en brandewyn zyn de jongste zeven maanden op groote schaal in de Unie geïmporteerd. Toch mogen die dranken enkel als medicamenten worden genuttigd op docters recept. Ernstig vliegongeluk. Een post- en passagiersvliegtuig vau den dienst Parys—Straatsburg, is te Bourget te pletter gevallen. Het maakte zyn derde reis tusschen Straatsburg en Parys en had 4 passagiers en postzakken aan boord. Het verschrikkelijk ongeluk gebeurde by het dalen, toen het vlieg tuig op ongeveer 100 M. hoogte boven den grond zyn zweefkracht verloor en recht omlaag stortte, juist in den tuin van een huis, waarin een aantal men- schen aan tafel zouden gaan. De vier passagiers waren geheel vermorzeld. Als treurige bijkomstige omstandigheid dient vermeld, dat twee passagiers een heer en een dame uit St. Germain, hun huwelijksreis maakten. De beide anderen waren uit Straatsburg. De bestuurder, die nog teekenen van leven gaf toen hy werd opgenomen, overleed op weg naar het hospitaal. De conferentie te Washington. De Times zegt, dat tegen de verwach ting in, binnenkort te Londen voorloo- pige besprekingen zullen plaats vinden als voorbereiding voor de conferentie te Washington. Met het opstellen van de agenda is men thans zoover gevorderd, dat kan worden aangevangen met de m- formeele besprekingen tusschen de be trokken mogendheden betreffende de nauwkeurige vaststelling van de te be handelen onderwerpen. Spctii aio Ij studcoring van Mars. De heer Mc. Afee, die in Amerika be kend is door zijn astronomisch onder zoek, in samenwerking met prof. David Todd van de Harvard University, is bezig ontwerpen te maken voor de grootste telescoop, die ooit ter wereld heeft be staan. Volgens zijn beweren, zal hij met behulp van deze telescoop in staat zijn Mars te zien en te bestudeeren als op een afstand van slechts anderhalve mijl. Hij wil zijn voordeel doen met het feit, dat Mars verscheidene malen in 1924 zeer dicht bij de aarde komt als hij sinds eeuwen niet is geweest Zij zullen in staat zijn momentopnamen te maken. Indien er sporen zijn van werk op Mars, verricht door intelligente we zens, zullen zij dat kunnen zien. De heer Mac Afee is er vast van overtuigd, dat er levende wezens op Mars bestaan. BÏN N E N L A N D Colijn on <le politiek. Naar de Tel. verneemt, zal dezer dagen een brochure verschijnen van het lid der Eerste Kamer, den heer H. van Kol, waar in hij zijn beschuldiging aan het adres van den heer Colijn nader toelicht. Onafhankelijk hiervan verschijnt een 2e brochure, getiteld: „Calvijn of Colijn?", geschreven do.or iemand, die op het ge bied der petroleumpolitiek geen onbe kende is. Naar men zich herinnert, heeft de heer Van Kol in de Eerste Kamerzit ting van 1 Juli j.l. bij het debat over het Djambi-ontwerp gewezen op de sfeer van corruptie, door het plaatsen van oud ministers, hooge ambtenaren en oud-amb tenaren in winstgevende functies bij de Koninklijke. In dit verband verklaarde de heer van Kol over veel materiaal ten be wijze van zijn beschuldiging,-welke -zich ook tegen den heer Colijn richtte, te be schikken. De Vlootwet. Iu parlementaire kringen verwacht men dat een vlootwet voor Nederland half October by de Tweede Kamer zal worden ingediend. Tweede Kamer. Zttting van Woensdag 7 Sept. De Voorzitter herdenkt het overleden lid Helsdingen, die als plichtgetrouw en nauwgezet man algemeene achting ge noot. De Minister van Binnenlandsche Zaken sluit zich namoDs de regeering bij de woorden van den voorzitter aan. De heer Marchant vraagt verlof tot een interpellatie over de reconstructie van het kabinet. De heer De Jonge wil interpelieeren over de staking aan de domaniale mijnen. Op beide verzoeken zal morgen worden beslist. De Voorzitter stelt voor, in verband met de wijziging der ontwerpen door de regeering, de militaire pensioenwetten van de agenda af te voeren. De heeren van Stapele, Duymaer van Twist en Rink dringen op spoed aan. De heer Wijk stelde voor de ontwerpen nu wel te behandelen, welk voorstel echter niet wordt ondersteund. De heer Marchant dient een motie in, vragend om zoodanigen spoed, dat de ontwerpen voor de staatsbegrooting kun nen worden behandeld. Hy trekt deze motie evenwel weer in na een verklaring van Minister de Geer dat de Kamer de ontwerpen voor November zal kunnen behandelen. De heer W(jk dient een motie in vragende, dat in afwachting van de nieuwe pensioenwetten geen militairen meer zullen worden ontslagen. Deze motie zal op een nader te bepalen dag worden behandeld. Technische herziening van de Kieswet. Het amendement-Rutgers, om aan visschers, schippers, reizigers e.d. be voegdheid te geven per procuratie te doen stemmen, wordt verworpen met 64 tegen 14 stemmen. Het amendement-Rutgers, om de ge huwde vrouw het reebt te geven haar stem te doen uitbrengen door haar man, wordt verworpen met 63tegen 16 stemmen. Het amendement-Albarda, om per stem bureau niet hoogstens 1000 maar hoog stens 750 kiezers te rekenen, wordt ingetrokken. Het amendement-Oud om mogelijk te maken dat de gehuwde vrouw ook alleen onder eigen naam op kiezerslijst en candidatenlyst wordt vermeld, wordt verworpen met 51 tegen 21 stemmen. Het amendement-Snoeck Henkemans, om toe te laten dat op een candidaten lyst hoogstens 20 in plaats van hoogstens 10 namen worden vermeld, wordt door. den Minister bestreden. Zitting uan Donderdag 8 September. De interpellatie-Marchant over de re constructie van hett kabinet-wordt toege staan. De -voorzitter stelt voor, de interpella tie-Marchant te houden na de wijziging der kieswet, daarna de interpellatie-Scha per (woningbouw), de interpellatie-Teen stra (kostenberekening der Zuiderzeewer ken), interpellatie-Van Ravesteyn (dienst weigeraars), de interpellatie-De Jonge (staking dominiale mijnen) de rijks-uit- keering aan de gemeenten en den rechts toestand ambtenaren te behandelen. Dit voorstel van den voorzitter werd aange nomen. Voortgegaan wordt met de behandeling van de wijziging der Kieswet. Het amendement-Snoeck Henkemans (maximaal 20 in plaats van 10 namen op cle leden-candidaterilijst) wordt verwor pen met 41 tegen 39 stemmen; het amen dement-Albarda om mogelijk te maken dat de stemlessenaars door gordijntjes worden afgesloten, wordt verworpen met 48 tegen 26 stemmen. De heer Kolthek heeft bezwaren tegen den stemplicht. De heer Kleerekooper bestrijdt vrijstel ling van stemplicht voor leden van het Koninklijk Huis. De vrijstelling wordt evenwel aangenomen met 53 tegen 19 st. Over het amendement-Albarda om aan analphabeten bevoegdheden te geven zich te doen bijstaan door een lid van het stembureau, staken de stemmen. Het amendement-Albarda om bij vast stelling. van den kiesdeeler de breuken niet te verwaarloozen, wordt aangenomen zonder hoofdelijke stemming. De heer Albarda licht een amendement toe om eert lijstkiesdeeler in te voeren en voor de verkiezing bij voorkeur-stem men minstens een aantal stemmen te vor deren, gelijk aan den halven lijstkies deeler. De heer Deckers verdedigt een amende- ment-Bongaerts om voor de verkiezing bij voorkeurstemmen een bepaald aantal stemmen te vorderen boven het aantal van de hooger op de lijst geplaatsten. De heer Drion licht een amendement toe om voor de verkiezing bij voorkeur stemmen een aantal stemmen te eischen van minstens x/5 van den kiesdeeler. De minister meent, dat het amendement Alberda den invloed van den kiezer te veel aan banden legt. Ook het amende- ment-Bongaerts kan de minister niet aan bevelen. Beter is het amendement-Drion. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Op de kermis alhier is, behalve een aautal kramen, draai- en zweefmolens etc., ook gearriveerd den bekenden Jean Klein. Velen onzer ken nen hem reeds van hun jeugd, toen hy het land afreisde en de scholen bezocht. Echter is thans zyn zaak uitgebreid tot een „Theater Grand Palais Oriental" (Standplaats Kraanplein), waar hy met zijn gezelschap zijn kunststukjes vertoont Door Gedep Staten is benoemd tot deskundige voor de schatting der pacht waarde voor de gronden in der, calam. Moggershilpolder de heer D. K. Ryetenbil te Scherpenissedoor den dykruad is daarvoor aangewezen de heer A. Bierens te St.-ADnaland. liet Koninklijk bezoek aan Zeeland. De Koningin komt met Prinses Juliana Woensdag 14 September a.s. in ZeelaDd en overnacht iu den Koninklijken trein op Zuid-Beveland. Donderdag gaat de Koningin per auto over Sloedam naar Middelburg. Des morgens brengt de Koningin mot de Prinses, die reeds eerder komt, een bezoek aan de land bouwtentoonstelling te Vlissingen, luncht by den Commissaris der Koningin, waarna een aubade door het zaugkoor van de kleine Westkapelaars voor de woning van den Commissaris. Vervolgens zal in de statiezaal voor de Statenleden gelegenheid zijn zich te laten voorstellen. Te vier uur een tweede bezoek aan de tentoonstelling met do Prinses. Daarna begeeft de Koningin zich aan boord vau de „Hydograaf', waarzy zal overnachten. Vrijdagmorgen bezoek aan Breskens, Hoofdplaat, Biervliet, IJzeadyke en Schoondijke. 'a Middags bezoek aan Neuzen, Axel, Hulst en Zaamslag. Ten slotte wordt over Hansweert en Vlake de provincie verlaten. SCHERPENISSE. Dinsdag vergaderde de Dijkraad van het Cal. Waterschap Scherpenisse, waarin de nieuw benoemde voorzitter de heer J. Oudesluys J.Nz. de eerste vergadering leidde. Er bestaat 1 vacature in het bestuur en 1 in den Dykraad, terwijl dé heer D. Keur door ziekte eu de heer van Gorselen van Poortvliet, de laatste met kennisgeving afwezig waren. Alzoo aanwezig 8 personen. De voor zitter opent de vergadering met eene gepaste rede tot de aanwezigendankt hen voor het vertrouwen in hem gesteld, door hem no. 1 op de aanbeveling te plaatsen, wat tot zyne beuoeming als voorzitter heeft geleid. Hy beveelt zich in hun vriendschap aan en hoopt dat een vriendschappelyken geest, welke onder de leiding van zijn voorganger heeft bestaan, onder zyn leiding zal blijven voortduren en de belangen der waterkeeriug steeds in het oog zullen worden gehouden waarvoor hij hunne medewerking inroept. De notulen wor den onveranderd vastgesteld. Onder de ingekomen stukken kwamen voor Kennisgeving van de benoeming en beëediging van den voorzitter, eenige goedkeuringen van Ged. Staten en een schrijven, dat niet door Ged. Staten werd afgeweken' van de circulaire van 11 Maart 1921, derhalve werd het Balaris van den Waterbouwkundig Ambtenaar thans vastgesteld op f 2200. De rekening en verantwoording over 1920/21 werd goedgekeurd tot een bedrag in ontvangst van f29115,29s in uitgaaf f22268,11, zoo dat meer is ontvangen dan uitgegeven f 6847,18®. Op de voordracht voor lid van het bestuur worden by stemming geplaatst no. 1 C van Dalen, do. 2 D. A. Hartog en no. 3. W. A. Byl, waarna de vergadering door den voorzitter werd gesloten. Een zoontje van C. v. B. was in de weide gegaan van den landbouwer C. Steendyk waar paarden in liepen. Terwijl een der paarden aan het eten was, pakte hij aan een der achterpooten, met dat gevolg, dat het dier in het ge laat van den knaap sloeg, waardoor een gedeelte van zijn gebit weggeslagen werd. Firma JOH. OCHTMAN, Zierikzee. Opgericht 1816. ONTVANGEN: Eeii groote zending effen en fantasie van de Fa. J. C. Zaalberg Zn. gegarandeerd. Dr. Tazelaar van St. Maartensdijk ver leende geneeskundige hulp. In de algemeene vergadering van den kolenbond is gekozen tot secretaris de heer C. de Wilde met 74 at. De heer C. BraDd verkreeg 59 Bt. ONDERWIJS. Bij het te Breda gehouden examen voor de hoofdakte, slaagde o. a. de heer A. C. Kwaak te Zierikzee. LANDBOUW EN VEETEELT. De groote Zeeuwsche Landbouwtentoon stelling zal Dinsdag 13 Sept. a.s. te 12 ure officieel geopend worden door Z.Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, den heer Van IJsselsteijn. Dien dag wordt tevens om drie uur ge opend de 73e bijeenkomst der Vereeni- ging het Ned. Landbouwhuishoudkundig Congres te Middelburg en vindt 's avonds 8 uur de officiëele ontvangst ten stadhuize van het Z. L. M. en het Congresbestuur te Middelburg plaats. 14 Sept. vinden de paardenkeuringen plaats. 15 Sept. zal de Koninklijke Familie de tentoonstelling des morgens en des na middags bezoeken. De bekroonde dieren uit de afdeelingen paarden, rundvee en geiten zullen dan in den ring worden rondgeleid, terwijl des namiddags H. M. de Koningin zal worden toegezongen door een gemengd koor van pl. m. 60,0 personen, waarvan de dames in de verschillende Zeeuwsche kleeder drachten. Des morgens vinden de veekeuringen plaats. Gedurende den geheelen dag wordt een ringrijderij in Zeeuwsch costuum gehou den, welke bezichtigd zal worden door de Kon. Familie. Vrijdags wordt een concours-hippique gehouden, terwijl des Zaterdags een im kersdag wordt georganiseerd. Voortdurend worden, goede concerten gegeven, terwijl de steden Middelburg en Vlissingen des avonds voor aangename afwisseling zullen zorgdragen. VERKOOPINGEN, ENZ. SCHERPENISSE. Ten overstaan van no taris D. van de Velde te Tholen en ten verzoeke van de familie van Stapele aldaar, werden in het logement „De Gou den Leeuw" alhier, 9 gemeten en 31 roe den bouwland geveild, gelegen aan den straatweg aan de grens van de gemeente. Nadat alles ih kleine perceelen was in gezet en verkocht aan verschillende koo- pers, werd heel de massa geveild en verkocht aan M. W. Kloet te Poortvliet voor de som van f 12180. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen Te Scherpenisse, F. de Gids te Goedereede. Te Ede, J. Bus te Ouddorp. Te Assen (als voorganger der Vereen, voor Chr. Belangen), A. de Voogd te Oosterhaule. Te Driesum, Y. Doornveld Hzn. te IJsselstein. Te Noordwyk aan Zee, J. Nautate Workum. Te Zuidland, L. Emmen te Durgerdam. BedanktVoor Westbroek, P. J. Steen beek te Wilnis. Voor Jaarsveld, J. H. Th. Rappard te Brakel. Geref. Kerken. ui Beroepen: Te Gaast, A. M. van den Berg te Opperdoes. Te Jutryp-Hom- merts en te Dirkshorn, P. van der Slnis, cand. te Drachten. Te Putten (G,), J. H. A. Bosch te Nijverdal. Te Njje- mirdum, E. C. van der Laan te Ulrum. AangenomenNaar Veenendaal, J. J. Berends te Maasland, Chr. Geref. Kerk. BeroepenTe Aalten, L. H. Beekamp

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1