Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 7 Sept. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. Bekendmaking. VERVOLGONDERWIJS b uj t e n la n d. "binnenland. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10670. Inzending op den dag van uit- Oir, A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redict. M. J. KOSTE*. «ave Tó6r 11 nre- Dit nnmrner bestaat uit 3 bladen. Postkantoor te Zserlkzee. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten, terug ontvangen in de 2e helft der maand Augustus: Brieven: J. L. de Bel, Bergen-op-Zoom. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze by onbcstelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter kennis van de inge zetenen, dat de Secretarie der gemeente op Zaterdag 10 en Donderdag 15 Sept. a s. zal zijn geopend van 's voormiddags 9 tot 12 uur en gedurende de overige kantooruren gesloten zal zijn. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee: A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat voor hen, die het gewoon of buitengewoon lager onder wijs hebben genoten en niet meer onder de verplichting vallen dit onderwijs te volgen, de gelegenheid bestaat tot het genieten van VERVOLGONDERWIJS. Dit vervolgonderwijs wordt gegeven: voor de JONGENS, iederen Maandag-, Dins dag-, Donderdag- en Vrijdagavond ge durende de maanden October, November, December, Januari, Februari en Maart, des avonds van 7 tot 9 uren. Het strekt zich uit over de volgende vakken: Lezen, Schrijven, Rekenen, Ge schiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkennis en Teekenen; voor de MEISJES, iederen Maandag-, Dins dag-, Donderdag- en Vrijdagavond ge durende de maanden October, November, December, Januari, Februari en Maart, des avonds van 6 tot 8V2 uur- Het strekt zich uit over de volgende vakkenLezen, Schrijven, Rekenen, Natuurkennis en nuttige handwerken. Ouders of verzorgers, die hun kinderen het vervolgonderwijs wenschen te laten vol gen, worden verzocht daarvan vóór of op Zaterdagavond 17 Sept. 1921, 's avonds 7 uur, aangifte te doen bij het hoofd van de cursussen voor vervolgonderwijs, school A, Kerkplein. Zierikzee, 5 September 1921. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De Valera's antwoord. Alle bladen uiten teleurstelling over de bewoordingen van de Valera's ant woord op den brief van den Britschen eerste-minister. Zyn aggressieve toon, niet minder dan de verklaring nopens de „onher roepelijke verwerping" van de Britsche vooratellen, welke in de geheele be schaafde wereld gekenschetst zijn als edelmoedigheeft ongetwijfeld een ernstigen toestand geschapen en zal in heel het ryk betreurd worden. Het eenige bemoedigende verschijnsel in den toestand is echter dat de openbare meening in Engeland zoo fel is op een regeling van de Iersche kwestie, dat de bladen doende zyn om een uitweg te zoeken uit de argumenteerde onwe zenlijkheid van de Valera's dokument, opdat de onderhandelingen voortgezet kunnen worden. De byeenkomst van den volkenbond. De tweede algemeen© bijeenkomst van den volkenbond heeft Nederland de aangename verrassing gebracht van de benoeming van minister Jhr. van Karne- beek tot voorzitter. De verkiezing ge schiedde met 21 stemmen tegen 14 op da Cnnha, het Braziliaansche lid van den raad van den volkenbond. Balfour had Van Karnebeek candidaat gesteld en Roemenië had da Cunha voorgesteld. Van Karnebeek heeft het voorzitter schap aanvaard met een langdurig toe gejuichte toespraak, waarin hy hulde bracht aan Paul Hymans, zijn voorganger. De ongeregeldheden in Virginië. De correspondent van de Times meldt uit New-York, dat het optreden van Bondstroepen een eind heeft gemaakt aan den opstand der stakende mijn werkers in West Virginië. Drie battaljons, die werden bijgestaan door verkenning uitvoerende vliegmachines, slaagden er in, verscheidene honderden gewapende mannen te omsingelen en hnn wapens af te nemen. De rest van het mynwerkers- pleger" ging voor de oprukkende troepen aan den haal. Op last van den president zal een speciale Senaatscommissie een onderzoek instellen naar de toestanden in West- Virginië, waar thans reeds sedert ver scheidene maanden ongeregeldheden heerschen. De arbeiders beweren, dat zij gezocht worden door de mijneige naars, die hnn 't recht zouden ontzeggen van collectief onderhandelen en een' stelsel van terrorisme zouden hebben ingevoerd door het gebruikmaken van straatschnimers als detectives. Vreeselyke daad van een krankzinnige. Zaterdagmorgen omstreeks vier uur trachtte een der verpleegden van het krankzinnigengesticht te Brugge de vlucht te nemen. In de gang werd hy verrast door een bewaker. Hy wierp zich op dezen en er ontstond een ver schrikkelijke worsteling tnsschen de beide mannen, waarin de bewaker het onderspit dolf. De krankzinnige greep een handdoek, waarmede hy zyn tegen stander worgde. Vervolgens legde hy het lyk op het bed, dat in zyn cel stond en verborg zich onder een trap, waar hy een half uur later werd gevonden. Uit <len oorlog. In Wytschaete, een gemeente by den uit den oorlog bekenden Kemmelberg, hebben arbeiders, die bezig waren met het gelijkmaken van terrein, een oude Duitsche schuilplaats gevonden, dip twee meter hoog en vyf meter breed is, en zich over een aanzienlijken afstand uit strekt. Men ontdekte er een groot aantal geweren, mitrailleurs, een installatie voor acetyleen-verlichting en een massa munitie. Waarschijnlijk diende deze plaats als ambulance, waar de eerste verbanden werden gelegd. De ruimte bood plaats voor verscheidene duizenden soldaten. Uit den dood herrezen. De gemeente Chênée (België) heeft dezer dagen een groote emotie onder gaan, die vergezeld ging van een zeer begrypelyke vreugde. Zy bezit niet alleen den „onbekenden soldaat", doch boven dien den „teruggekeerden soldaat". De toedracht der zaak is als volgt: De soldaat Santé uit Chênée, wiens naam voorkomt op den herdenkingssteen in het gemeentehuis, waarin de namen zyn gegrift van hen, die voor het vaderland zyn gesneuveld, seinde dezer dagen aan zyn vrouw, dat hy binnenkort zon terugkeeren. Zyn vrouw, die in de rouw was, kon haar oogen niet gelooven. Eenige dagen gingen voorbij en Zondag kwam de „herrezene" te Chênée aan, waar hy door verscheidene personen werd herkend. Santé werd naar zyn woning geleid en de burgemeester bracht hem persoon lijk naar zyn vrouw, wier vreugde men zich kan voorstellen. Santé had deel uitgemaakt van de Belgische expeditie naar Rusland en was daar door de Bolsjewiki gevangen gehouden. Hij kon dus niet naar z(jn vaderland terugkeeren en werd tot de roemryke dooden van de gemeente Chênée gerekend. De opstand in Engelsch-Indië. De correspondent van de Times te Madras beschrijft de belegering van de moskeedie leidde tot arrestatie van verscheidene Moplah's met hun leider. Hij zegt dat de belegerden na 3 dagen eeü wit hemd uithingen en buiten kwa men met handen omhoog. Gedurende het beleg hadden de Moplah's fanatiek gevochten en uitvallen gedaan. Zelfs geregen aan bajonetten trachtten zy nog messteken toe te brengen. Gedurende de beschieting werden de doode Moplah's van de moskeemuren in de rivier ge worpen, zoodat hnn aantal dooden niet goed is op te geven. Een katten-invasie te Rome. Een eigenaardig verschynsel brengt de bevolking van Rome in rep en roer. Iedereen spreekt er van een dreigende katten-invasie. In de Campagna bemerkt men buiten gewoon veel wilde katten, die by troepen naar de poorten van Rome trekken. De autoriteiten hebben alle maatregelen genomen, om hnn te beletten binnen te dringen. Signaalposten zijn opgesteld, om de bevolking van de invasie op de hoogte te houden. Ook in wetenschap pelijke kringen houdt men zich met het massale optreden en het doel van de beweging der katten bezig. De „Canadian Importer" teruggevonden. Reeds eenige dagen geleden meldden wydat het Canadeesche stoomschip „Canadian Importer" vermist werd. Thans wordt nit Vancouver bericht, dat het schip na twaalf dagen lang hulpe loos op den Stillen Oceaan te hebben rondgedobberd, teruggevonden is. De bemanning bevond zich in uitstekenden toestand, doch had de hoop op hulp reeds opgegeven. Eenige dagen te voren had de kapitein een reddingboot uitgezonden om naar hulp te zoeken. Men vreest, dat deze is vergaan De schandpaal der woekeraars. De bevolking van het Brunswijksohe dorp Delligsen houdt er een eigenaardige wyze op na, om met woekerwinstmakers om te springen. De bewoners hebben n.l. voor den hoofdingang der kerk een galg opgericht. Allen, die overmatige winst maken en door hen ontmaskerd worden, dwingen zy, daaronder te gaan staan, met een roode vlag in de hand. Dan moeten zy hun wangedragingen bekennen en plechtig beloven, zich te beteren, omdat er anders ergere dingen met hnn zullen gebeuren. Als souvenir. De Amerikaan9che bladen hebben een ietwat luguber bericht. Een man te Chicago was ter dood veroordeeld en zou worden opgehangen. Op het laatste oogenblik werd de terechtstelling opge schort en werd een nieuwe behandeling der zaak gelast. Ditmaal werd de man vrijgesproken. By zyn invrijheidstelling verzocht hy het touw waaraan hy had moeten worden opgeknoopt ten geschenke te mogen ontvangen. Hij kreeg het ook en zal er nu een schommel van maken voor de kinderen in. de buurt waar hij woont. De vijfde Nederlandsche Jaarbeurs. In den Utrechtschen Schouwburg heeft Dinsdag de officieele opening van de vyfde Nederlandsche jaarbeurs plaats gehad. Zy werd bijgewoond door den Prins, den minister van landbouw, de voorzitters van de beide Kamers, talryke leden van het diplomatieke corps, ver tegenwoordigers van de handels-, indus- trieele- en bankwereld, enz. enz. De voorzitter van den Raad van Beheer mr. J. P. Fockema Andreae, burgemees ter van Utrecht, heeft, na den Prins te hebben welkom geheeten, uiting gegeven aan de levendige voldoening, dat een groote uitgelezen schare getuige wil zyn van de opening van deze Jaarbeurs, de 5e Nederlandsche, de le internationale, de le met een vast jaarbeursgebouw als centrum, de le met een belangryke kolo niale afdeeling. In deze korte opsomming is het by- zonder gewichtige van deze jaarbeurs samengevat en ligt tevens de verklaring opgesloten, waarom nog eenmaal tot een officieele openingsplechtigheid besloten werd. De heer Fockema Andreae heette ook de bnitenlandsche gasten welkom in het Fransch en riep de Utrechtsche Jaar beurs van 8 eeuwen geleden in her innering. In het Hollandsch voortgaande voerde hy zyn gehoor in gedachte naar de Utrechtsche Jaarbeurs over 6 eeuwen. Eenige weken geleden is de dag her dacht, waarop 6 eeuwen geleden de eerste steen was gelegd van den Dom toren. Spr. uitte den wensch, dat het de Jaarbeurs vergaan zal als den Domtoren, in zoover althans dat men na vele eenwen nog haar zal beschouwen en eeren als een bron ran welvaart voor stad en land en wereld, en van haar zal zeggen: het is niet de Jaarbeurs van Utrecht alleen, het is de Jaarbeurs van Nederland, en zy wordt alom in de wereld erkend en geroemd! Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. De Concertzaal heeft dit jaar een goed en uitgebreid pro gramma dat aan afwisseling niets te wenschen overlaat. Naar wij vernemen opent zy reeds Zaterdag hare zaal. Zaterdag, Zondag en Maandag zullen er tooneelvoorstellingen gegeven worden door de gecombineerde Tooneelisten uit Amsterdam, onder welke wij verschil lende goede krachten herkennen. DiDsdag, Woensdag en Donderdag zal de heer Kievits ons weder een nieuw specialiteiten-ensemble voor oogen bren gen, en daarna hooren wij, bestaat er veel kans op een of twee dagen cabaret van het gezalschap Pisuisse. Elk wat wils dus. De ry van voorstellingen wordt ge opend met het bekende blijspel „De Spaansche Vlieg", wy kregen daarvan onderstaande recensie toegezonden die zeker wel tot een bezoek aanmoedigt De Spaansche Vlieg. Arnhemsche CourantMet een zeer prijzenswaardige vlotheid hebben de leden van het gezelschap, dat onder de goede leiding van De Blaauw optreedt, gisteravond in den schouwburg een opvoering gegeven van „De Spaansche Vlieg". Men kent dat dolle ding we be doelen het stuk en niet de vlieg met dit bijvoeglijk naamwoord dat een aaneenschakeling is van de meest dwaze situaties, die ooit in de hoofden van een paar kluchtspelfabrikanten zyn op gekomen. De vlieg zelve komt niet ten tooneele, maar het lastige dier is de spil van een zoo ontzettend mal en dwaas kluchtspel, dat er aan navertellen van wat er gebeurt nu zoomin te denken is, als dat te doen was jaren geleden, toen de vlieg door ons geheele land in alle schouwburgen orkanen van gelach verwekte. Men moet, hoe onmogelijk het geheel dan ook is, toch bewondering hebben voor de auteurs, die het klaarspelen dat vyf mannen op een oogenblik gelooven de vader te zyn van een zoon, die nooit bestaan heeft. En men moet respect hebben voor de handigheid waarmede zij het kluwen van dolle verwikkelingen telkens en telkens weer ingewikkelder hebben gemaakt, zoodat men zich aan het einde van het tweede bedrijf afvraagt, boe dat kinwen ontward moet worden. Nu dat gebeurt ten slotte en alles komt op z'n pootjes terecht, maar niet dan ten koste van een ernstige aanval op onze lachspieren. Gelachen is er gisteravond in den geheel vollen Schouwburg, bijna door loopend, zóó dat op het tooneel herhaal delijk gewacht moest worden met verder spelen om eerst den lach te doen bedaren, wat evenwel slechts voor een oogenblik gelukte. Want dan begon het weer op nieuw. Dat is feitelijk het beste compliment geweest, dat het gezelschap gemaakt kan worden Allen zonder onderscheid waren goed in hun rollen, het samenspel sloot uit muntend, het tempo was vlug. Mogen wy allen in de persoon van den leider E. W. de Blaauw een compliment maken voor hun knap spel. Ze hebben de menschen doen lachen en dat is in dezen tijd een groote verdienste. Het gezelschap komt Zondag met dit blyspel terug. De Schouwburg-Commissie heeft gezorgd, dat die voorstelling als een volksvoorstelling wordt gegeven. Ook dan zullen er wel weer heel veel menschen zijn en zullen zy hartelijk lachen. Wij vestigen de aandacht op een dit nummer voorkomende advertentie der Chr. Jongelingsvereenigingen op Schouwen—Duiveland, waarin wordt bekend gemaakt, dat 10 September a s. te Schnddebeurs een openlucht-samen komst plaats heeft. Wy verwijzen onzen lezers naar een in dit nummer voorkomende adver tentie van den Prov. Stoombootdien st op de Ooster-Schelde, waarin wordt be kend gemaakt, dat ter gelegenheid der Zeeuwschè Landbonwweek met het daar aan verbonden Kon. bezoek, goedkoope reizen zullen worden gedaan met het s.8. „NoordrBeveland" van Zierikzee naar Middelburg. OUD-VOSSEMEER. Tot bestuursleden der Stichting ingevolge de Landarbei- derswet, zijn benoemd de heeren J. van Poortvliet en J.b van Dyke en wel in de plaats van de heeren H. C. Stoutjes- dyk en F. W. O. Wiskerke, die als zoo- dankt hadden. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. BeroepenTe Stryen, G. Tichelaar te Klnndert. Te Diemen, £r. A. den Hertog te Kethel. NIEUWERKERK. Bij gelegenheid van zyn 25-jarig ambts-jubileum ontving ds. P. v. d. Linden, hervormd predikant in deze gemeente, tal van blijken van vriendschap en waardeering. Door vriendenhanden was des nachts voor zyn woning een poort van groen met bloemen opgericht. Vanwege de kerkelijke gemeente kreeg de jubilaris een eikenhouten schrijfbureau met bureaustoel, van de jongelings- en knapenvereeniging een boekenstandaard. Vanwege de kerkelijke gemeente te Ouwerkerk, waarvan hy consulent is, ontving de jubilaris een mooie schilderij. De receptie was druk bezocht, ook door een afgevaardigde van den kerke- raad der Geref. gemeente, die hem kwam complimenteeren. De godsdienstoefening werd door een talrijk gehoor bezocht. Tot tekst koos ds. v. d. Linden 1 Timotheus 3 vers 1. Tal van ambtsbroeders waren tegen woordig, b. a. ook ds. Helder. Ds. Waardenburg sprak zyn collega namens den ring, het classicaal bestuur en het convent toe. 's Avonds waren velen in de pastorie als gast. De Christelijke zangvereeniging gaf nog enkele liederen ten beste. Geref. Kerken. BeroepenTe Rozenburg, J. A. Verhoog te Willemstad. Te Buitenpost, P. Hekman to Gorredyk. Te Balk, P. van der Sluiseand. te Drachten. Te Beilen, T. L. Kroes te Worknm. Te Oosterend (op Texel), J. van Henten te Oldekerk. Te Stedum, W. van Gelder te Langeslag Te Opeinde-Nyega, G. van Duinen, cand. te Groningen. Bedankt: Voor Ridderkerk, G. de Jager te Grypskerke. Voor Wierden, J. Tonkens te Lutjegast. - Voor Hai- lum, T. L. Kroes te Workum. Voor Warffum, H. Fokkens te Boornbergum. ONDERWIJS. BROUWERSHAVEN. Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. School alhier, Mej. W. C. van Gennep te Amsterdam. Tot de 4e kl. der Handels-dagschool te Middelburg (le kl Hoogere Handels school) is toegelaten J. J. Geluk van Zierikzee. AANBESTEDINGEN. ANNA JACOBA-POLDER. By de aan besteding van brandstoffen door de brandst.-vereeniging „Eendracht Bindt" te Anna Jacoba-polder, is de laagste inschrijver de N. V. Brandstoffenhande- laar v/h. J. A. van Ouwerkerk te Rot terdam. Kachelkolen voor f 23, nootjes voor f 33, eierkolen voor f29,50 per ton; anthraciet per H.L. f 4,50. De levering is gegund. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De schilderyen te St.-Maartensdijk zyn thans verzekerd tegen brand en inbraak, voor elke categorie, ad f 100,000. LANDBOUW EN VEETEELT. De Landbouwtentoonstelling. Met rasse schreden nadert de datum van opening der Provinciale Zeeuwsche Landbouw-Tentoonstelling en daarmede wordt de snelheid, waarmede aan de werkzaamheden voor die tentoonstelling wordt gewerkt, steeds grooter. Dit bleek ons, toen wij Dinsdagmorgen weer eens een kijkje op het tentoonstellingsterrein gingen nemen. Het tentenkamp was se dert ons! vorig bezoek reeds weder met eenige groote, en met verschillende klei ne tenten uitgebreid en juist, terwijl wij op het terrein Ivertoefden, werd vlak bij het secretariaat en het post- en telegraaf kantoor de tent omhoog gezet, waar wij met onze persbroeders de indrukken, die wij tijdens de tentoonstelling zullen op doen, de uitslagen der beoordeelingen ienz. zullen noteeren. En zooals er voor de pers is gezorgd, is er voor alles gedaan, wat verwacht kan worden; men wees ons een tent voor de politie, een voor de brandweer enz., een bar bierssalon stond op inwendige afwerking te wachten, een sigarenkiosk was onder timmermanshanden, een schilder stond ge reed om de namen der straten van het vijfdaagsche dorp op de hoekhuizen aan te brengen en zoo was het alles leven en bedrijvigheid om de algemeene samen stelling van de tentoonstelling gereed te krijgen. Maar dat is niet het eenige wat men van af de omliggende wegen ook wel kan gadeslaan, reeds komen den ge- heelen dag door tal van landbouwwerk tuigen van verschillende firma's door ste vige paarden getrokken langs den Nieu wen Vlissingschen weg aanrijden, draaien een der ingangen in en werden op haar plaats op het ,open terrein aan de zijde van het vliegterrein opgesteld. Dit alles is, zoo gezegd, van buiten te zien, maar niet datgene, wat reeds in sommige tenten geschiedt, niet wat de dames in de tent van landbouwhuis- houdkunde, de dames en heeren, die der voortbrengselen van den akkerboyw, de heeren in de wetenschappelijke afdee- lingen, verrichten om al deze afdeelingen ook aan de verwachtingen te laten vol doen. En zoo is het ook in de restaurants, waar men nog zooveel heeft in orde te brengen, om aan de bézoekers, tegen de ons getoonde matige prijzen, die gelijk etaan met de gewone restaurantsprijzen, van drank en spijs op nette wijze te kunnen voorzien. De lust zou ons bekruipen nog meer sluiers op te lichten van hetgeen daar onder de centrale leiding van het secre tariaat, waar het werk ook steeds ver meerdert, geschiedt, maar wij zullen daar mede nog een paar dagen geduld hebben, tot een volledig verslag mogelijk is. Waar wij nu toch weer over de ten toonstelling schrijven, willen wij nog eens herinneren aan de goede en makkelijke gelegenheid, die er zal zijn om door het kanaal het terrein te bereiken met de van Middelburg varende salonboot Maas- nymph. De photo van deze 40 M. lange en 6 M. breede boot toont de groote ruimte, die daar voor 500 passagiers op is en van af het hooge promonadedak zal men aan beide zijden van het ka naal ©en heerlijk zicht hebben over de landouwen van Zeeland's tuin. YAN HEINDE EN VER. De Japansche kroonprins is te Tokio aangekomen. Hy heeft een mani fest aan de Japansche natie uitgevaardigd in verband met een reis. Bij de onlusten in West Virginië (Amerika) zyn j.l. Vrijdag 200 myn- werkers gedood. Ook de 5 vrouwelijke leden van den gemeenteraad van Poplar (district Londen) zijn gearresteerd. Een fabrikant nit Darmstadt is in den D-trein naar Berlijn tnsschen Kassei en Maagdenburg in zijn slaap van een portefeuille met 460.000 mark beroofd. Volgens een officieele mededeeling van het Amerikaansche ministerie van Financiën bedragen de geallieerde schulden aan de Ver. Staten, wat interest betreft 943,524,000 dollars, 670 millioen dollars interest is reeds betaald. De volgende betaling zal 25 April 1922 plaats hebben. Bij het station Iserlohn in West- falen zyn 4 passagierstreinen in botsing gekomen. Twee reizigers zyn gedood, drie zwaar en verscheidene licht gekwetst De bladen melden dat de in hech tenis genomen raadsleden van Poplar, in Londen, voor het hooggerechtshof gebracht zullen worden, om hun ge legenheid te geven zich voor hnn ver grijp uitvoering van een rechterlijke beschikking, te verantwoorden. Een vliegtuig ingericht voor het strooien van bommen, is onderweg van Charleston naar het Langley-vliegterroin (Amerika) in een storm in brand gesla gen en verongelukt. Een van de vliegers is nog niet gevonden; drie lyken zijn terecht. De vyfde vlieger is zwaar ge kwetst. In München-Gladbach heerschen typhus en darm-catarrh. Tot dusver zyn er 67 gevallen van darm-oatarrh en 52 gevallen van typhus, waarvan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1