Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 5 Sept. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: Kennisgeving MIL 1 Tl E. buit ettl a n d7~ BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Pry 8 per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Ly contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10669. Inzending op den dag van nit- Dlr. k. J, DE LOOZE Jr. Uitg.-Redict. U. J, KOSTEN. ?aTe Y06r nr''- De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag den 7 Sept. a s., des namiddags te 2 uur, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende punten zullen worden behandeld: 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Aanbieding gemeente-begrooting 1922. 3. Vaststelling rekening bewaarschool 1920. 4. Vaststelling rekening burg; armbestuur 1920. 5. Vaststelling rekening gasfabriek 1920 en gemeente-rekening. 6. Vaststelling rekening „Kunst en Eer" 1920. 7. Levering bespanning gemeente-reiniging. 8. Adres P. J. Bossaert herziening jaarwedde. 9. Verpachting mosselverwaterplaats aan J. en W. K. Schot B.Wz. 10. Onderhoud haven en zwaaiplaats. 11. Aankoop van grond voorbouw Chr. school. 12. Voorstel Raad hypotheek woning C. van Dijke. 13. Verzoek H. Kotterink tot koop van een stukje gemeentegrond. 14. Ondersteuning „uitgetrokken" werk nemers. 15. Voorsteltotheifingplaatselijkeinkomsten belasting door het Rijk. 16. Benoeming regentes burgerweeshuis. Zierikzee, den 2 Sept. 1921. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Voorkeur omtrent de Iulflvlng. De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikzee maakt bekend, dat de lote- lingen dezer Gemeente, lichting 1921, die hunne wenschen met betrekking tot de in lijving niet bij den Keuringsraad of op andere bij de geldende voorschriften bepaalde wijze hebben kenbaar gemaakt, alsnog vóór 10 October a.s. van deze wenschen ter Secre tarie dezer Gemeente kunnen doen blijken. Zierikzee, den 2 September 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De Berlynsche vrouwenmoordenaar. Het voorloopig onderzoek tegen den Berlynschen vrouwenmoordenaar Gross- mann brengst steeds griezeliger bizonder- heden aan het licht. De man moet met niet minder dan 60 vrouwen en kinderen sadistische handelingen hebben gepleegd en ten minste 15 vrouwen hebben ver moord. Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen, dat G. zijn slachtoffers heeft ontleed, de beenderen uit het vleesch gehaald en dit ten deele op een blok fijngehakt. Deze omstandigheid maakt het in verbandmet getuigenverklaringen waarschijnlijk, dat G. het vleesch heeft verkocht, om als voedsel te dienen. Hij zou het als kalfsvleesch of als worst in den handel hebben gebracht. G., die eerst halsstarrig en hondsch alles heette liegen wat de getuigen hem voorhieldengeeft de laatste dagen teekenen, dat zyn zenuwen hem in den steek gaan laten. Een brutale inbraak. Een Fransch multi-million air, die zeven jaar geleden van den staat het eiland Porquerolles in de Middellandsche Zee gekocht heeft en daar woont, is in een van de talrijke hoeven, welke hy er heeft en die slechts door knechts en bloedverwanten bewoond worden, voor een aanzienlijk bedrag bestolen. Des nachts kreeg een van de boerderyen bezoek van zeeschuimers, die de brand kast openbraken en behalve talrijke min of meer waardevolle voorwerpen een bedrag van f 40,000 francs alsmede een aantal effecten meenamen. Daarna ver dwenen zij per boot. Er is een premie uitgeloofd voor het vinden van de daders. Een huwelijk tusschen twee dooden. De Daily Jfaii-correspondent te Peking vertelt van een huwelijk tusschen twee dooden. De zoon van den rysthandelaar Hoe Sjang stierf op den zelfden dag als zyn verloofde. Aangezien zy sedert hun prille jeugd verloofd waren geweest stemde men er in toe, hen nog na hun dood tot man en vrouw te maken. Na de huwelijksvoltrekking werden zy in hetzelfde graf ter ruste gelegd. Gemeenteraadsleden gearresteerd. Een merkwaardige toestand is ontstaan in de Londensche gemeente Poplar, waar de gemeenteraad, voornamelijk als pro test tegen de ongelijkheid van plaatse lijke belastingen in het Metropolitaansche gebied, geweigerd heeft belastingen te heffen om de uitgaven te bestrijden van twee centrale overheidslichamen. Deze 2 overheden spanden daarop een rechtsge ding aan tegen den raad en er werden rechterlijke bevelschriften uitgevaardigd, om den raad te gelasten de belastingen te heffen tot kwijting van zijn verplich tingen. De raad van Poplar weigerde hieraan gevolg te geven en daarop wer den mandaten tot inhechtenisneming tegen sommige raadsleden uitgevoerd. Acht van de dertig leden werden in hechtenis genomen. Onder de gearresteerde gemeente autoriteiten bevindt zich de burgemeester March. De arrestatie ging gepaard met opge wonden tooneelen. Duizenden bevolkten de straten loeiend en juichend en belet ten aan de auto der politie-autoriteiten den doorgang. Bij de arrestaties werd geen weerstand ondervonden. De gearres teerden, die berustten, pakten stapels lichte lectuur in tot bestrijding van de verveling in de gevangenis. Lansbury, die arrestatie verwacht had, vroeg ver lof aan de regeering om zijn redacteur schap van de Daily Herald in de gevan genis voort te mogen zetten. Do mynwerkorsonlusten in Amerika. Mag men het nieuws uit New-York ge- looven, dan is het met de mijnwerkers- onlusten in West-Virginië van kwaad tot erger gegaan. Te New-York is uit Willi amson (West-Virginië) bericht ontvangen, dat bij vrederechter Pinson telefonisch de tijding inkwam, dat het geheele leger tje van de in opstand gekomen mijnwer kers 6000 man tellende in gevecht is geraakt met een even talrijke macht, be staande uit staatspolitie, plaatselijke po litie en gewapende 'burgers. Men vreest, dat er zware verliezen moeten zijn. De gouverneur van West-Virginië, Morgan, heeft aan president Harding geseind, dat diens proclamatie door de opstandelingen is in den wind geslagen; hij drong aan op het onverwijld zenden van bondstroepen. In Logan duren de gevechten voort. De hulpactie voor Rusland. Nansen is te Londen aangekomen. Hij zeide in een interview dat het doel van de overeenkomst met de Sovjetregeering gesloten was, volledige controle te ver krijgen over de verdeeling van de gif ten. Hulp zou alleen verleend worden op voorwaarde, dat de meest positieve waarborgen werden gegeven dat 't voed sel niet onthouden zou worden aan hen voor wie het gegeven was. Deze waar borgen zijn vervat in het stelsel van ver deeling, hetwelk wordt toegepast. Het was moeilijk te zien hoe de controle kon falen. Nansen drukte de meening uit, dat, indien het stelsel van controle mocht mislukken, alle hulp onmiddellijk zou worden stopgezet. De Times, het bericht besprekend, dat Nansen in West-Europa een crediet van tien millioen pond tracht te krijgen ten behoeve van de Sovjetregeering, om den hongersnood te bestrijden, acht deze po ging tot mislukking gedoemd. Het blad ziet, dat deze credietaanvraag voor een regeering, welke haar schulden niet er kent en haar internationale verplichtin gen met voeten treedt, gelijk staat met spot. Het blad betreurt Nansen's actie, temeer daar het verschrikkelijk lijden van het Russische volk dringend hulp ejscht, terwijl de maatregelen door de bolsjewisten te nemen, de ramp vol gens het blad slechts verergeren en ver lengen. Sprekende films. De Zweedsche ingenieur Berglund heeft de door hem uitgevonden sprekehde film thans dermate verbeterd, dat zij vol gens den draadloozen dienst te Stockholm gereed is voor praktische toepassing. Het spreektoestel wordt zoo verbonden aan een gewoon filmtoestel, dat de ge lijktijdigheid van woord en gebaar vol komen wordt bereikt. Van de uitvinding is een vertooning gegeven, die redevoe rende Zweedsche en buitenlandsche soir» miteiten op het doek en ten gehoor? bracht. De directeur van de Film Fotofoon- Mij. heeft verklaard, dat zijn stoutste verwachtingen overtroffen waren. Do tubaksbolusting. Van bevoegde zijde meldt men aan het H bid. Uit een door een sigarenfabrikant aan zijne afnemers gerichte circulaire blijkt, dat in de kringen van belanghebbenden de opvatting heerscht, dat vóór 4 Sept. e.k. alleen tabaks- en sigarenfabrikanten, die hun bedrijf na de invoering van de wet op den tabaksaccijns wenschen voort te zetten, verplicht zouden zijn aanvraag voor een bedrijfsvergunning te doen. Deze opvatting is ten eenenmale onjuist, om dat uit de wet blijkt, dat fabrikanten, handelaars, winkeliers, makelaars, reizi gers, kortom ieder, die tabak bereidt, ver pakt of verkoopt, verplicht is tot het doen van aangifte. In dezelfde circulaire wordt de indruk gevestigd, alsof sigarenwinkeliers twee maanden nadat de Tabakswet volledig in werking is getreden hunne voorraden nog onveraccijnsd zouden mogen verkoo- pen. Ook deze mededeeling is onjuist. Immers die wet vordert van de sigaren winkeliers enz. uiterlijk op den eersten werkdag na hare volledige inwerkingtre ding opgaaf van voorraden. Van deze voorraden moet de accijns worden be taald binnen' drie maanden. Gedurende die drie maanden is het bepaalde van art. 41 der wet (het aanwezig zijn van banderrolles om de kistjes of de sigaren) niet toepasselijk, voor zoover kan wor den aangetoond, dat de tabaksfabrikaten ter veraccijnzing zijn aangegeven. Overigens wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat door het in werking treden van artikel 8 der wet op 4 Aug. j.l. niet beslist is, dat de wet volledig reeds op 4 Oct. inwerking zal treden. Intorpellatie Kabinetscrisis. Het Kamerlid mr. Marchant zal by de wederby een komst van de Tweede Kamer op Woensdag a.s. ^erlof verzoeken, een interpellatie tot de regeering te mogen richten over het verloop van de jongste Kabinetscrisis. Het asyl-recht van den ex-keizer. Reuter seint nit Londen, inzake het krantebericht als zon de Britsche regee ring zich met een krachtig vertoog tot de Nederlandsche regeering gewend hebben in verband met een telegram van den gewezen keizer, dat zulk een stap niet is gedaan noch overwogen. In gezaghebbende kringen, vervolgt het bericht, wordt de gewezen keizer niet meer beschouwd als een politieke factor van beteekenis. De mynwerkersloonen. Naar de Tel. verneemt, zullen met 1 October a.s. van de arbeiders by alle staats- en particuliere mijnen in Limburg de loonen verlaagd worden in verband met de lagere pryzen die voor de kolen bedongen kunnen worden en het ver minderde afzetgebied. ZIERIKZEE. De laatste dagen der vorige week stonden in het teeken der vliegdemonstraties. Zaterdag bereikten deze het hoogtepunt, vooral daar be kend was gemaakt dat de luchtacrobaat de heer Schindler, aan de trapéze in de lucht eenige toeren zou verrichten. Uit alle hoeken van ons eiland stroomden de menschen Zaterdag samen per tram, auto, motor, fiets en te voet naar het vliegterrein in het Gouweveer dat reeds uit de Verte door eenige vlaggen werd aangeduid. Een dichte menigte had weldra de beide rangen ingenomen om naar 't meest moderne vervoermiddel te kyken öf, en dat waren dezen middag niet weinigen, er gebruik van te maken. Den geheelen middag werden met twee tweedekkers passagiersvluchten gemaakt boven de stad en omgeving, liet opstijgen en neerdalen met passa giers bood telkens een aardig schouwspel; het publiek toonde daarvoor iederen keer weer belangstelling, vooral wanneer bekenden een luchtreis gingen maken. Niet minder aandacht werd geschonken aan een driedekker-Fokker-vliegtuig, in onze nationale kleuren geschilderd, dat met vervaarlyk geraas omhoog klom, en beschenen door de stralen van een heerlijk na-zomer zonnetje, zyn „Licht vaardigheid" manifesteerde. De koene vlieger onthaalde het publiek op talryke kunststukjes en ontving bij zijn behou den nederkomst een welverdiend applaus. Het „hoogtepunt" bereikten de demon straties toen tegen ongeveer 7 uur de heer Schindler toebereidselen ging maken voor de aangekondigde toeren. Vergezeld van zyn impressario steeg hy met een tweedekker op, waaraan een trapéze was bevestigd. In minder dan geen tyd was de machine hoog in de lucht en weinige oogenblikken daarna stond de acrobaat op de trapéze. Met groote snelheid raasde de machine over de hoofden der toeschouwers, die den „man zonder zenuwen" gadesloegen. Een enkele maal met het hoofd omlaag hing de man aan de met groote vaart vliegende tweedekker. Na eenige keeren over het terrein te hebben gevlogen klom de acrobaat weer op den vleugel en daarna in het vliegtuig dat toen spoedig neerstreek. Een langdurig applaus beloonde den luchtacrobaat voor zyn „hooge" prestaties. Op de schouders van eenige sterke padvinders werd by een eind over het terrein gedragen. Men mag en zal ook wel verschillend over deze soort toeren oordeelen, doch deze dienen om de stabiliteit van het verkeersmiddel der toekomst te toonen; te laten zien wat men met een vliegtuig vermag. Reeds in 1913 is de heer Schindler met dergelyke toeren begon nen. In den oorlog was hy. by de luchtvaartafdeeling geplaatst en deed hy als oorlogsvlieger dienst. Er behoort zeker een groote dosis moed toe en stalen zenuwen om dergelyke toeren te verrichten. Na deze demonstratie ging het overgroote deel van het publiek huis- waart». Honderden by honderden bewogen zich langs den weg. Er heerschte een drukte als in een der drukke hoofd straten onzer groote steden. Auto's rytuigen, motoren en rywielen baanden zich een weg door de massa's Deze vliegdag is uitstekend verloopen vooral ook door de aanwezigheid van de daarvoor geschikte terreinen, welwillend door eenige landbouwers afgestaan. De padvinders hebben dezen dag en vooraf gaande dagen uitstekende diensten be wezen. Zij komen een woord van dank toe, evenals het bestuur van V.V.V. dat voor „vreemdelingenverkeer" op deze demonstraties heeft zorggedragen. Door den minister van arbeid is een bijdrage verleend in de bouwkosten aan de gemeente Scherpenisse van f 1350 voor een woning van J. Bevelander Cz. Door den Commissaris der Koningin is met ingang van 16 Oct. a.s. eervol ontslag verleend aan D. Stoutjeadyk als gemeente-veldwachter te Nieuwerkerk. Door den commissaris der Koningin is met ingang van 16 October eervol ont slag verleend aan den heer D. Stoutjes- dijk, als gemeente-ontvanger te Nieuwer kerk. By Kon besluit van 30 Augustus is benoemd tot ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accynsen alhier, de heer J. Busscher, thans te Nieuwe Schans (station). Met ingang van 1 Sept. wordt het recherche-vaartuig „En Avant III" ver vangen door de rijks motorboot „Zee- bond". Het vaartuig is Zierikzee als ligplaats aangewezen. De heer A. Fenyn, kommies le kl. aan boord recherchevaartuig „En Avant III", is met ingang van 1 Sept. verplaatst naar Dordrecht. Vrijdagavond had in de sociëteit van den heer Verwer de plechtige uit reiking plaats van de behaalde medailles en pryzen van den op 31 Augustus ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin gehouden schietwed strijd der Zierikzeesche Burgerwacht. Den burgemeester was opgedragen zich van die taak te kwyten. Z.E.A. sprak voor de uitreiking der medailles en pryzen de vereeniging toe, er op wijzend, dat hetgeen hy. 't vorig jaar by eenzelfde gelegenheid in dezelfde zaal sprak ten aanzien der burgerwacht, nog geenszins zyn kracht heeft verloren. Na den oorlog openbaarde zich een geest van algemeene ontevredenheid. Men ziet de meest gefortuneerden het land verlaten, de minder gefortuneerden hoort men klagen a)ver de belastingen, vooral ook de middenstand, die zich niet kan verplaatsen. Spr. meende te mogen constateeren dat de toestand nog altyd critiek is en allesbehalve beny- denswaardig. Nog altyd staan we voor verrassingen en daartegen dient men gewapend te zyn. Daarvoor is indertyd de burgerwacht opgericht uit een kern van welwillende burgers die in tyd van nood weten wat ze te doen hebben, en die God verhoede dat zulks ooit noodig zal zyn de wapens zullen kunnen hanteeren. De wyze waarop de burgerwacht hier is opgericht en zich heeft ingeburgerd wyst er op dat deze vereeniging hier reden van bestaan heeft. Met een driewerf hoezee op H. M., door allen spontaan aangeheven, eindigde spr. zyn rede, waarna hy tot de uit reiking der pryzen overging. Op de personeele baan werden pryzen behaald door de navolgende heeren (le—40e prijs) P. Klok, J. A. v. d. Zande, J. P. Brouwer, D. Meyer, A. K. Vlinker- vleugel, J. Verstelle, A. Anker, C. J. Korsten Jr., J. H. Brouwer, J. M. Ver- kamman, J. BoDgertman, C. v. d. Heu vel, F. C. Jacobi, J. de Vlieger, H. A. Koevoets, J. Davidse, J. Holm, W. C. v. Oosterhout, C. Holm, W. van Splunder, L. J. Leeuwe, W. Brouwer, J. de Vrieze, P. Boot, J. Peute, P. B. v. Velthoven, J. B. Kooyman, J. Schot Bz., R. Biene- felt, C. Anker Gz., M. R. Jongmans, Schot Jr., J. W. Gudde, J. C. Schür- mann, C. F. J. Bruno, P. G. v. d. Maas, M. T. Jacobi, W. du Claux, C. Groenen dijk, L. F. Jasperse, Aanmoedigingsprijzen werden behaald door de heeren J, FJohil, J. C. Hen- drikse, A. L. van Velthoven, P. J. Beu- zenbergB. VerkaartG. Anker, H. Kloote, G. Verseput. Op de vrye baan werden pryzen be haald door de heerenJ. A. v. d. Zande, P. Klok, J. Verstelle, F. C. Jacobi M.Tz., W. van Splunder, H. A. Koevoets, J. Bongertman, J. Peute, J. de Vrieze, D. Meijer; op de eerebaan door de heeren: P. Klok, F. C. Jacobi, J. Bongertman en J. Peute. Op den wedstrijd gedurende de zomer- oefeningen werden pryzen behaald in klasse A door de heerenP. Klok, J. de Vrieze, H. Koevoets en J. VerstelleIn klasse B door de heeren: C. Holm, J. de Vlieger, D. Meyer en W. Brouwer. Deze wedstrijd werd gekenmerkt door een heel goede opkomst èn een prettige kameraadschappelijke geest. Ook deze feestavond verliep in volmaakte orde en prettig samenzijn, opgevroolijkt nog door een strijkje, onder de beproefde leiding van den heer Jongmans. Met den burgemeester en diens echtgenoote was ook de commissaris van politie en echtgenoote tegenwoordig. De voorzitter, de heer P. Klok, herinnerde aan de afwezigheid van den commandant, ter wijl hy voorts den burgemeester dank zegde voor zijn tegenwoordigheid. LANDBOUW EN VEETEELT. Strepenziekte der gerst. Uit dein dl'laatste jaren gedane proef nemingen is gebleken, dat de strepen ziekte of doove arenziekte op de volgen de wijzen het best kan bestreden worden: 1°. De gerst wordt nauwkeurig omge schept met een oplossing van koper vitriool, welke verkregen wordt door 1/4 K.G. (1/2 pond) op te lossen in 3 L. water. Deze hoeveelheid is voldoende voor 1 H.L. gerst. 2°. Door omscheppen met een Uspu- lun-oplossing ter sterkte van minstens 1 procent, waarvan per H.L. gerst 7 L. wordt aangewend. 3°. Door omscheppen met een oplos- ling van Germisan B 14 ter sterkte van 4 pCt., waarvan per H.L. gerst 3 L. wordt genomen. Dit laatste middel heeft bij door ons genomen proeven op sommige plaatsen uitstekende resultaten gegeven. Het is echter noodzakelijk, dat de proeven her haald worden. Indien, wat naar we hopen, dit middel nog voor den uitzaai van de wintergerst in ons land verkrijg baar zal zijn, raden wij den verbouwers aan het als proef aan te wenden naast kopervitriool of Uspulun. Het omscheppen van de gerst moet zeer nauwkeurig geschieden, terwijl ook gezorgd moet worden, dat geen h&rbe- smetting kan plaats hebben. Zie hierover het bericht over steenbrand in '.arwe en gerst en Mededeeling No. 23 van den Plantenziektenkundigen Dienst „Strepen ziekte der gerst", die dezer dagen ver schijnt en waarin een uitvoerige beschrij ving der ziekte en de genomen oroeven is gegeven. Nadere inlichtingen worden gaarne gra tis verschaft door den Plantenziekten kundigen Dienst te Wageningen en de daaraan verbonden technische ambtenaars en controleurs. KERKNIEUWS. Hed. Herv. Kerk. BeroepeDTe Meppel, J. H. Buinink te 's-Heerenhoek (by Goes). Te Diemen c.a. G. A. den Hertog te Kethel. Te Markelo mr. Dykstra te Den Haag. Te Sprang, J. G. R. Langhout te Mijdrecht. Aangenomen: Naar Oostwold c.a. B. Bolt te Holwerd. Naar Oudelande H. van Essen te Hoedekenskerke. Bedankt: Voor Tholen, C. B. Holland te Kampen. Voor Spannum, J. Ver meulen te Mijnsheerenland. NIEUWERKERK. Dinsdagavond 8 ure zal alhier een openbar© godsdienst oefening plaats hebben ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Ds. P. van der Linden, voormiddags half twaalf zal er in de gemeentekamer ge legenheid zijn den jubilaris te compli menteeren, 's avonds na afloop der gods dienstoefening is er receptie voor de verschillende beambten der kerk. Geref. Kerken. BeroepenTe Paesens F. H. van Loon te Bergum. Aangenomen: Naar Franeker, 8. van Leeuwen te Houwerzijl. Bedankt: Voor Blokzyl, G. H. de Jonge te Naarden. Voor Anna Jacobapolder B. Meyer te Ierseke. Cfer. Oeref. KerfL Aangenomen Naar Haarlem, W. Bijle- veld, cand. te Leeuwarden. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Tentoonstelling van schilderden teekeningen en etsen. In de foyer van de Concertzaal wordt een tentoonstelling gehouden van kunst werken van den heer en mevrouw Dln- gemans—Numans, die in verschillende opzichten belangrijk is. Niet alleen toch staan beide artiesten in den lande goed aangeschreven en hebben zij hier bijzon der mooie werken tentoongesteld, maar de meeste dezer kunstproducten zijn hier op dit eiland geschilderd en bezit ten daardoor het bijzondere cachet, waar door Schouwen en Duiveland zich ken merkt. Daardoor moeten deze schilde rijen, teekeningen en etsen voor ons wel eene buitengewone aantrekkelijkheid heb ben. Wij zien daarop de tonen van het landschap, dat ons omringt, de wijde verten van af de duinen, de zee, de teere verschieten en de majestueuze luchten. Wij verdiepen ons met verlangen in deze dingen en velen, hoop ik, zullen geen afstand kunnen doen van dit genot en een mooie teekening of schilderij, althans een etsje koopen. Wij krijgen hier zoo weinig moois te zien en daarom verzuime niemand, die belang stelt in kunst, morgen nog een gang naar de Concertzaal te doen. De heer Dingemans is als etser zoo bekend, dat ik op dit werk van hem niet behoef te wijzen. Daarom bepaal ik mij er toe op (enkele van zijn mooiste penseelpro-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1