Zierikzeesche Nieuwsbode SiiiT ROOKEN SPAREN abonnement: advertentiën: Vrijdag 2 Sept. 1921. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. b. h. i deler. Algemeen Qyerzicht. buit enla n d Ingezonden mededeelingen binnenland. !%j lEMEYER'S ABAK Overal verkrijgbaar. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10668. Inzending op den dag van nit- Dlr. J. DE LDOZE Jr, Uitg.-Redact. M. J. KOSTE*, «ava v66r nre' Dit niwimcr bestaat uit 2 bladen. MANUFACTUREN, ZIERIKZEE. Opgericht 1870. Molton-, Wollen-, Gestikte- DEKENS. Prima kwaliteit. Billijke prijzen. JAPONSTOFFEN, BI. Cheviot t 1,20 per el. Groote keuze: Wollen Sportflanel. Gestreepte Deils voor Boezeroens k 45 ct. per el. Waschecht. Mooie Bedstellen voor Kapok en Voeren Bedden. Gewoneen fantasie ZAKDOEKEN KOORDSAJET ii 55 ct. p. knot. BESTE ENG. ZANEELA ii f 1,80 per el. De moord op Matthias Erzberger laat geen twijfel of de reactionnaire groepen in Duitschland hebben hier de hand in 't spel, hoewel op dit oogenblik nog on bekend is, wie de daders van den laf- hartigen moord zijn geweest. Na de vorming van de Duitsche repu bliek zijn reeds enkele vooraanstaande politieke kopstukken als Liebknecht, Ro sa Luxemburg, Haase e. a. door sluip moord uit den weg geruimd. Deze ma nier van onschadelijk maken van felle politieke tegenstanders is niet, de ware en op den duur zeker niet de gewenschte. Dergelijke daden zullen juist het tegen overgestelde bewerken wat de reaction- nairen als einddoel op hun programma hebben geplaatst. Heel Duitschland schrok op bij het vernemen van den moord op Erzberger, daar men vreesde voor de ge volgen, die den sluipmoord na zich zou sleepen. Tot nu toe heeft men nog slechts republikeinsche betoogingen gehouden, die zonder incidenten zijn verloopen. De vrees, dat deze straatbetoogingen aan leiding zouden geven tot ongeregeldhe den, dat in het bijzonder de communisten van deze welkome gelegenheid zouden ge bruik maken om onlusten te verwekken, is niet gerechtvaardigd gebleken. Maar de langzaam terugkeerende betere binnen- landsche verhoudingen worden door den dood van Erzberger tegengehouden. De bloedige gevechten, die deze week in Ierland, voornamelijk in Belfast, heb ben plaats gevonden, wijzen er op, dat het er allesbehalve rustig is. Men schrijft deze onlusten toe aan het feit, dat Sinn Fein zoo lang met zijn antwoord getalmd •heeft. Na de aankomst van troepen, die op alle gevaarlijke punjen der stad heb ben post gevat, is de rust weer hersteid. Gepantserde auto's doorkruisen de stact, doch het verkeer is weder hervat en de winkels zijn geopend. Generaal Smuts, die thans weer te Kaapstad is gearriveerd, verheelde in een toespraak niet, dat de ïersche kwestie moeilijk is, maar toch hoopte hij, dat zij binnen afzienbaren tijd 4n der minne zal worden geschikt, 't Ant woord, dat Sinn Fein op de Londensche voorstellen heeft gegeven, is Woensdag per koerier naar Lloyd Georgia die op 't oogenblik in Schotland vertoeft, overge bracht. De onlusten te Belfast hebben, naar men vermoedt, invloed uitgeoefend opi de samenstelling' van het adres van antwoord, dat belangrijke mededeelingen bevat. Smuts over Ierland. Smuts heeft aan een noenmaal te Kaapstad, dat hem ter gelegenheid van zijn terugkomst is aangeboden, over het ïersche vraagstuk gesproken. Hij zeide, dat de toestand op het oogenblik moeilijk, maar niet hopelooos was. Totdusver was er een nieuwe atmosfeer geweest, en het ïersche volk had hem1 mededeelingen ge daan over de groote en volledige veran- uermg van ae stemming. Anderen moes ten nog overreed worden en, naar mate de hartstochten bedaarden, zou het volk beseffen, dat iets zeer belangrijks gedaan was, om datgene te bereiken, wat de eenige oplossing was, namelijk dominion- zelfbestuur in Ierland. Smuts was niet zonder hoop, dat Ierland zich zou verhef fen, gelijk Zuid-Afrika zich verheven had. Hij. schetste de toestanden in de geheele wereld als uiterst droevig voor iedereen die met zoodanige vraagstukken in aan raking kwam. Van Opper-Silezië gewa gende, zeide Smuts, dat de dominions achter den volkenbond stonden. De domi nions wilden geen militairisme. Het wa ren jonge landen, die hun eigen hulp bronnen wilden ontginnen. De staatslieden wisten dat, en daarom was 't vraagstuk van Opper-Silezië naar den Volkenbond gerenvoyeerd. De Am. troepen aan den Rijn. De Ver. Staten en de gealliëerde mo gendheden voeren onderhandsche bespre kingen over de terugtrekking van de Amerikaansche troepen, die thans aan den Rijn staan. Ofschoon het in groote trekken het streven is der Amerikanen om die strijdkrachten zoo spoedig 'mo gelijk terug te nemen, bestaat toch geen plan om dit te doen geschieden zonder dat daarop de volle toestemming van de gealliëerden is verkregen. Naar de Nejv York Heia((l uit Was hington verneemt, is de status van de Amerikaansche troepen aan den Rijn niet gewijzigd door de onderteekening van het vredesverdrag tusschen Duitschland en de Ver. Staten. De terugroeping der troepen is uitsluitend een zaak van Ame rikaansche politiek. Dit staat echter vast, dat de terugroeping niet zal geschieden vóór het verdrag zal zijn geratificeerd. Is de ratificatie eenmaal geschied, dan zal het geheel afhangen van de wijze, waarop de politieke gebeurtenissen zich ontwikkelen, hoe en of de Amerikaansche troepen van den Rijn zullen worden teruggeroepen. De begrafenis van Erzberger. In het kleine, mooie stadje Biberach is Matthias Erzberger begraven. Twaalf jaar geleden hadden de katholieken uit dit stadje hem voor de eerste maal naar den ryksdag gestuurd. In de oude kerk was de eikenhouten kist, die met mooi snijwerk versierd en door hooge palmen was omgeven, ondergebracht. De kerk zelf was met zwarte draperieën behan gen. De kist was met talrijke kransen bedekt. Bovenop de krans van de chris telijke vakvereenigingen van Baden en van de Badensche staatsregeering. De godsdienstige plechtigheden begonnen reeds om 7 um\ Het was marktdag te Biberach en de plattelandsbevolking was in dichte drommen naar het stadje ge komen om de begrafenis van Erzberger by te wonen. Het requiem zelf zou om 10 uur worden gehouden, maar de by- zondere trein van rijkskanselier Wirth kwam met 10 minuten vertraging te Biberach aan zoodat de plechtigheid eerst later kon beginnen. Het requiem begon om half elf onder leiding van een kapelaan, die een oud en intiem vriend van Erzberger was. Op de eerste rij zaten de weduwe, de kinderen de zuster en de beide broeders van den vermoorden afgevaardigde. Om 1 uur werd de stoet gevormd, die het lijk naar het buiten de stad gelegen roomsch-katholieke kerkhof zou verge zellen. Nadat de godsdienstige plechtig heden hier waren verricht, nam rijks kanselier Wirth het woord om te wyzen op de verdienste van Erzberger voor het rijk en voor de Duitsche eenheid. Hij roemde tie ongekende arbeidskracht van Erzberger en hoopte, dat het nage slacht hem beter zou waardeeren dan een deel der tegenwoordige generatie dat doet. Na den rijkskanselier hebben nog verschillende sprekers het woord gevoerd. Er werden ook een paar koren gezongen en vervolgens legden de ver schillende delegaties de kransen op het graf neer. Woelig Ierland. Zwaar gewapende Sinn Feiners hebben een aanval gedaan op unionistische havenwerkers, die naar hun werk gingen. Zij werden door salvo's uiteengedreven. Tegen twaalf uur was de toestand niet verbeterd en werd er fel gevochten. De hospitalen werden gevuld met gekwet sten. De Belfaster pers dringt aan op het zenden van troepen. De overheid verklaart de afwezigheid van troepen door den met Valera gesloten wapen stilstand. Sedert Maandag zyn er twaalf dooden gevallen en twee-en-vyftig men- schen gekwetst. Ingevolge het verzoek van den Lord-major van Belfast zyn troepen aangerukt. Het verongelukte luchtschip. Op 7 Sept. zal er in Westminster Abbey te Londen een dienst worden gehouden voor de nagedachtenis van de Amerikaansche en Britsche officieren en mannen, die als slachtoffers van de ramp der R. 38 zyn gevallen. Het ligt in het voornemen van den Britschen luchtvaartdienst en van de Amerikaan sche autoriteiten om de lyken der Amerikaansche officieren en mannen van Hull over te brengen naar Plymouth, vergezeld van de koninklyke luchtmacht, en hen daar in te schepen in een oorlogsschip, dat ter beschikking is ge steld van de Amerikaansche regeering door den eersten minister om de lijken te vervoeren naar de Ver. Staten. Een hoedenspeld ingeslikt. De Neiu- York Times vertelt, dat een zekere Mrs. Ella Levy te Chicago zóó schrok, toen ztf haar jongste zoontje van een stoel zag vallen, dat zy een hoedenspeld, dien zy by het opzetten van haar hoed volgens de wijze der dames in den mond hield, inslikte. Zy vertelde het gebeurde aan haar man, doch die hechtte niet by ster veel waarde aan dit „vrouwen-praatje". Eerst drie maanden daarna ging zy naar een docter. By het onderzoek bleek, dat de speld den maagwand op drie plaatsen had doorboord. Het ding werd toen onmiddellijk verwijderd. Volgens verklaring van den behandelen den ge neesheer had zy „volgens de regelen der kunst" binnen vierentwintig uur na het gebeurde moetén sterven. Hij achtte het een groot wonder, dat dit niet ge beurd was. Een merkwaardige publicatie. Gedurende de laatBte jaren zyn er tal- looze verhalen gedaan over den dood van den Russischeü tsaar en zyn geheele gezin; velen zullen verwonderd wezen, wanneer zy het thans in Frankryk ge publiceerde boek „Survivante" lezen. De schryfster, die zich Marie Berditche noemt, verklaart daarin, dat zij niemand anders is, dan grootvorstin Anastasia (de jongste dochter van tsaar Nicolaas), de eenige overlevende der Russische keizersfamilie. Zij vertelt, dat toen de bolBjewiki haar familieleden hadden ver moord, zy voor dood bleef liggen. Een oude timmerman nam haar op. Hoewel zij zwaar gewond was, leefde zij toch nog. De oude man nam haar mee naar zijn woning en wist haar te genezen. Daarna vergezelde hy haar dwars door Siberië naar Wladiwostock, vanwaar zy via Japan Amerika bereikte. Z(j zegt voorts te hebben gesproken met ex-presi- dent Wilson en met den ex-keizer van Duitschland. Degenen, die geloof willen schenken aan dit verhaal van „Marie Berditche", kunnen er op wyzen, dat zy indien zij een avonturierster was aanspraak zou hebben gemaakt op de deposito's, welke tsaar Nicolaas, naar men zegt, te Londen en in andere steden, had. Intusschen schryft zy in haar boek, dat zy het als haar plicht heeft beschouwd, de nagedachtenis harer ouders vrij te pleiten van laster, en nu zy dezen plicht heeft vervuld, wil zy voortaan in ver getelheid en vrede verder leven. Voorts kan er nog op gewezen wor den, dat in de officiëele bolsjewistische documenten wordt verklaard, dat het lyk van een der keizerlijke slachtoffers na het plegen van den moord spoorloos is verdwenen. Een onvoorzichtig aviateur. De Fransche aviateur Voisin was Woensdag j.l. in gezelschap van een passagier in het vliegkamp te Orly op gestegen, om een tochtje te maken. Toen hij boven Juvisy vloog, waar zijn familie woont, liet hij zijn toestel tot dicht bij den grond dalen, zoodat hij slechts op kleinen afstand boven de daken der huizen vloog. Boven zyn ouderlyke woning gekomen, zette hij den motor af en riep tot zyn broer, die naar zyn evoluties keek: „Wacht op me met het etenDoch toen bij den motor wederom zou aanzetten, wilde deze niet pakken. Aangezien zich op korten afstand vóór hem een weiland bevond, trachtte hij zyn toestel daarheen te brengen, om er te landen. De snelheid van het vliegtuig was echter zóó verminderd, dat het kantelde en naar beneden stortte. De passagier werd op slag gedood en de aviateur overleed tydens zijn over brenging naar het ziekenhuis. Een tribune ingestort. Op de renbaan te Angers (Frankryk) is dezer dagen tydens een meeting de 5-francs tribune ingestort. De tribune was dicht bezet, en er ontstond een ge weldige paniek, toen het gevaarte met donderend geraas ineen stortte. Men was nog bezig de slachtoffers onder de puinhoopen vandaan te halen, toen ook de 3-francs tribune bezweek en in haar val talrijke toeschouwers met zich mee sleepte. De 10-francs tribune werd daarop in alleryl door het publiek verlaten. Ver schillende personen zyn ernstig gekwetst naar het ziekenhuis gebracht, terwijl het aantal lichtgewonden buitengewoon groot is. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat een en ander aan een grondverzak king was te wyten. De tribunes ver keerden in een uitstekenden staat. Handige bedriegers. Het „Berliner Tageblatt" maakt mel ding van een bedriegery op groote schaal, waartoe de heerschende woning nood aanleiding heeft gegeven. De zadel maker Jacob Keller te Neukölln en echt- genoote maakten overal bekend, dat zy van plan waren te verhuizen, en hun huurwoning wel zouden willen overdoen aan anderen. De eventueele liefhebber van het huis moest echter het meubilair van het verhuizende echtpaar overnemen. Er waren tal van huurlustigen, en allen werden hartelijk welkom geheeten. Het echtpaar slaagde er in, het meubilair niet minder dan zesmaal te verkoopen, en meer dan 100.000 mark als voorschot er op in handen te krijgen. Ten slotte wist het met den Noorderzon te ver- dwynen. De eerste kooper heeft beslag laten leggen op de meubels en de an deren hebben thans het nakijken. In tusschen hebben zich nog tal van andere personen aangemeld, die beweren even eens recht op het huis te hebben, daar zy den verdwenen zadelmaker een voor schot op bedongen „sleutelgeld" hadden verschaft. Een verlaten stad. Een medewerker van de Westm. Oaz. schryft: „Het was in September 1915 dat de bouw der munitie-werkplaatsen te Gretna Green werd begonnen en in Augustus 1919 gaf de regeering bevel de werken stop te zetten. Thans zal alles daar ter plaatse worden verkocht. Ik passeerde onlangs de plaats met den trein en werd getroffen door de verlaten heid er van. Toen alles er in volle wer king was, was het de grootste ammunitie- werkplaats ter wereld. De plaats was 9000 acres groot en de stichting had 10 millioen pond gekost. Er stonden kerken, een postkantoor, scholen voor 730 kin deren, enz. Negentig mijlen spoorlijn leidden er heen en 260000 personen, waarvan 13000 dagelijks van de na burige plaatsen kwamen, vonden er werk. Wat zal nu met dat alles gebeuren?". Christenvervolging in China. Pater H. N. Doré heeft aan de Univers medegedeelddat er in de groote provincie Sotsjocan van West-China, naby Tibet, een ernstige christenver volging is uitgebroken. Deze zou het werk zyn van een secte, die zich „de Verlichten" noemt. Zij werd aanvanke lijk opgericht als tegenweer tegen de Chinecsche soldaten, die vaak tot ban deloosheid overslaan en de bevolking plunderen, wanneer zy geen soldij ont vangen. Toen de aanhangers der secte talrijk werden, namen zy op hun beurt steden en dorpen in bezit, waar thans een hopelooze anarchie heerscht. Op de marktplaats van Longkupa werden 29 christen-familievaders ont hoofd. De christenen hadden in hun bedehuis een toevlucht gezocht. Ze werden er nit gesleept en naar het marktplein gevoerdwaar zich de „groote poesah" van de verlichten be vond Zij werden veroordeeld om hun geloof af te zweren en den „groote poesah" te aanbidden. Allen weigerden en werden op de plaats zelf onthoofd. De bende trok daarna van Longkupa naar Tsjelo Sintsjang en Laojatsjang, waar zy eveneens een schrikbewind uitoefenden. Vervolgens werd Petoupa geplunderd, waar vier christenen wer den gedood. De twee inlandsche katho lieke priesters, Joan Wang en Bartho- lomeus Io konden nog veilig naar Wanshien ontsnappen. Vele christenen zijn naar de bergen gevluchtmen weet niet, wat er v*n hen geworden is. De katholieke kerk van Petoupa is in een heidensche pagode veranderd. Het asyl-recht van den ex-keizer. Reuter (byzondere dienst) seint uit Londen - Idlichtingen uit kringen die nauw ver bonden zijn met Downingstreet, toonen aaD, dat de Britsche regeering met groote aandacht de gebeurtenissen in Duitsch land volgt en den terugkeer en den in vloed van persoonlijkheden in Duitsch- land's binnenlandsche aangelegenheden, die verantwoordelijk zyn voor den oorlog, niet zal gedoogen. De Britsche regeering zou zich met het Haagsche kabinet in verbinding gesteld hebben en in krachtige termen haar zienswyze hebben doen weten betreffende het fameuze telegram van den vroegeren Keizer aan zijn getrouwen in Duitschland. (Een telegram, waarin Wilhelm II antwoordde op een huldebe tuiging van betoogende Duitsche monar chisten en waarin hij gewaagd moet hebben van het „onverslagen leger"). Het incident wordt, heet het, door het kabinet te Londen als een vergrijp tegen het asylrecht beschouwd, hetwelk den vroegeren Keizer te Doorn is verleend. Ook de Morning Post bespreekt in eenhoofdartikel de jongste gebeurtenissen in Duitschland en spreekt de hoop uit, dat de Nederlandsche regeering zorg vuldig de rol overweegt, welke de Doorn- sche banneling in de huidige beroering in Duitschland speelt. Die regeering: neemt, aldus het blad, een zware ver antwoordelijkheid op zich door den ge wezen Keizer toe te staan zoo dicht by de gevaarlijke zone te blijven en klaar blijkelijk een leidende rol te spelen in samenzweringen van zijn trawanten over de grens. Van Doorn naar Potsdam is niet ver. Een beslissing om hem naar een Nederlandsch St. Helena te zenden mag een buitensporig compliment voor hem zijn, maar zou tegelijkertijd een wijze voorzorg kunnen blijken. De grondwetsherziening. Naar het Corr. Bur. verneemt kan de Memorie van Antwoord op het afdeelings- verslag der Tweede Kamer nopens de voorstellen tot grondwetsherziening half September worden te gemoet gezien. Naar men weet is de maand October bestemd voor de openbare behandeling dier voorstellen in de Kamer. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. In verband met de her- dehking van den verjaardag van H. M. de Koningin, ontvingen wij van vele plaatsen berichten nopens muziekuitvoe ringen en muzikale wandelingen. We bij het gebruik van lloode Ster 60 ct. p. half pond Gele 50 99 Groene 40 Zwarte 99 35 99 van plaatsen, waar feesten zijn gehou den. Donderdagmiddag kwart vóór vier steeg de eerste vliegmachine van 't vlieg terrein in 't Gouweveer op, nagestaard door honderden kijklustigen, die, jammer genoeg zich niet allen op het terrein be vonden. Het vliegveld ligt ongeveer een klein half uur buiten onze gemeente en is door den heer C. Koopman voor dit doel welwillend afgestaan. Met 2 vlieg machines is gisterenmiddag gevlogen, n.l. een Fokker-driedekker en een twee dekker, welke laatste vlieglustigen in de gelegenheid stelt een tochtje boven Zie- rikzee en omstreken te maken, waarvan tot heden maar een matig gebruik is ge maakt. Met spanning hebben de toeschou wers de evoluties gevolgd van den Fok ker-driedekker, waarmede één der koene vliegers het luchtruim in ging. Hoog boven het terrein klom de machine om boog, om plotseling, na den motor te hébben afgezet, een eind naar beneden te vallen. Met hevig gegrom werkte dan de motor op eens weer en vloog het kittige machientje mét vervaarlijk gesnor over de hoofden der enthousiaste toeschou wers. Zaterdag zal, zooals reeds is bekend gemaakt, de lucht-acrobaat Schindler aan de trapéze onder aan een der machines bevestigd, zijn stoutmoedige toeren ver richten, terwijl de machine vliegt met een snélheid Van 160 K.M. per uur. Ook dan zal er gelegenheid zijn vluch ten te maken over Zierikzee en omgeving. De expositie van dfe schilderijen, tee- keningen en letsén van den kunstschilder W. J. Dingemans in de Concertzaal, zul len, Zondag, Maandag en Dinsdag wor den gehouden. ZONNEMAIRE. Waar jong en oud, arm en rijk, zich beijvert om gezellig en prettig feest te vieren, behoeft men niet te twijfelen aan den uitslag. Het eerste is hier gebeurd 1.1. Woensdag. En de uitkomst? Ze heeft ieders verwach ting overtroffen. Maar 't kon ook niet anders! Medewerking van alle kanten, op alle wyzen. Reeds in den vroegen morgen was het Breedveld keurig ver sierd en de muziektent prachtig opge tuigd. Om tien uur begon 't schoolfeest. Tractatie der kinderen. Ommegang met de muziek door 't dorp (altijd een glans punt bij een feest) en om 12 uur een toespraak van den Edelachtb. Heer Burgemeester, staande op de tent, alle schoolkinderen, de feestcommissie en een overgroot publiek rond hem geschaard. Luide toegejuicht en een driewerf: Lang leve de Koningin, klonk op 't slot uit aller mond het nog altijd treffende volks lied Wien Neerl. bloed. Nu begon de ringrijdery met fietsen en de keuring der versierde rijwielen, om daarna ieder gelegenheid te geven den inwendigen mensch te versterken, want er stond nog veel voor den boeg. Om 2VS uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1