Zierikzeesche Nieuwsbode r00ken sparen N Sul! abonnement: advertentiën: Woensdag 31 Aug 1921. zierikzeesche courant. Kennisgeving. Kennisgeving. PUBLICATIE bin n e n l a n d. Ingezonden mededeelingen lEMEYER'S ABAK Overal verkrijgbaar. Pr^js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10667. Inzending op den dag van uit- Olr, A. J. HE LOOZE Jr. UJtg.-Redact. W. I. KOSTE*. 3aT0 v66r nr«- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat het primitief kohier van den hoofdelijken omslag dier gemeente, over het dienstjaar 1921/1922, op den 26 Augustus 1921 door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is gezonden, en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt; Voorts wordt in herinnering gebracht, dat binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maanden nü die uitreiking de aangeslagenen tegen hun aan slag bij den Raad bezwaren kunnen inbrengen, bij verzoekschrift op on gezegeld papier; als mede dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bg de Verordening op de invordering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 30 Augustus 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. P. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Begrooting der Inkomsten en Uitgaven der Gemeente voor 1922. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de be grooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1922, zooals die op heden aan den Gemeenteraad is aan geboden, van nu af, gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente ter lezing ligt, en tegen betaling der kosten verkrijgbaar wordt gesteld, ingevolge de wet. Zierikzee, den 30 Augustus 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikzee, brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der Directe Belastingen ter invordering is verzonden, het Kohier No. 6 der Personeele Belasting voor het belasting jaar 1921, met uitnoodiging aan een iegenlyk wien zulks aangaat, om na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedig ste het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens, dat de bezwaren, wolke dienaangaande mochten bestaan, bin nen drie maanden na beden behooren te worden ingediend. Zierikzee, den 30 Augustus 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. slechts de lijken van den postbeambte en zyn knecht te voorschijn halen. Den knaap vond men behouden terog tusschen eenige balken, die hem het leven hadden gered. Doch zes post paarden hadden er eveneens het leven by ingeschoten. Ernstige onlusten in Duitschland. In het district Holzminden (Duitsch land) heerscht sinds de voorlaatste week een volkomen oproer. De aanleiding hier toe moet in de levensmiddelenduurte worden gezocht, terwijl de beweging ook door communistische agitatie gesteund wordt. By de onlusten worden de land bouwers door de demonstranten uit de huizen gehaald en met geweld gedwongen met roode vaandels en plakkaten voor de optochten uit te gaanlandlieden die dit weigerden, werden neergeslagen. In Hehlen werd een schuur met oogst- voorraden door de menigte in brand gestoken, waardoor alles verloren ging; de schade bedraagt 7 800.000 Mark. Een opklimmende reeks. Volgens een bericht in de Italiaansche pers woont er te Torre del Greco, een voorstad van Napels, een vrouw, Anna di Maio genaamd, die in de vijfjaar dat z(j gehuwd is, haar man tien kinderen heeft geschonken. De eerste keer schonk zij het leven aan één kind, de tweede maal aan twee, de derde aan drie en de vierde keer aan vier kinderèn. De dok toren die het zeldzame geval behandelen, kunnen niet zeggen of deze opklim mende reeks zal voortduren, maar hebben den gelukkigen vader voorspeld, dat hij stellig nog meer nakomelingen krijgen zal, want dat zijn vrouw zich in een voortreffelijke gezondheid mag ver heugen. De toestand in Britsch-Indië. In het district Calicut is de toestand tengevolge van den opstand der Moplahs ernstig. In groote benden trekken de Mohammedauen langs de wegen, roo- vend, brandstichtend en de verbindingen vernielend. De Europeanen worden ver moord en ten gevolge van de. desorga nisatie van handel en verkeer wordt het geheele district met hongersnood bedreigd. De Moplah3 hebben zelfbestuur uitgeroepen en als teeken daarvan de groene vlag geheschen. Troepen worden in allerijl naar de bedreigde centra ge zonden. Onlusten te Belfast. Hevige gevechten vielen Maandagavond te Belfast voor tusschen UnioniBten en Sinn Feiners. Verscheidene personen werden gedood, velen gewond. De politie patrouilleerde In gepantserde auto's door de straten en herstelde te middernacht de orde. Dinsdag begonnen de wanordelijkheden opnieuw, toen de Sinn Feiners Unionisten aanvielen, die naar hun werk gingen. Er waren verscheidene gewonden. treden van de wet op den achturigen werkdag zal veroorzaken. De industrie zal daardoor geplaatst worden tegenover een zeer te duchten concurrentie, vooral van Duitschland, waar de salarissen naar evenredigheid lager en de werk uren minder streng geregeld zyn. Het request spreekt den dringenden wensch uit, dat de wet pas in werking zal treden, wanneer alle landen een zelfde regeling getroffen zullen hebben. Het vliegongeluk by Calais. Nader is gebleken, dat het postvlieg tuig van de lijn Londen—Brussel, dat Vrijdag j.l. bij Calais is verongelukt, niet in brand is gevlogen, doch dat een ont ploffing plaats heeft gehad, waardoor de aviateurs van een hoogte van 300 meter in zee werden geslingerd en waarschijn lijk op slag werden gedood. Het vlieg tuig viel daarop langzaam omlaag en werd vernield, toen het in zee terecht kwam. Winterdienst Spoorwegen. Naar men mededeelt, zal de winter dienst op de Ned. spoorwegen Maandag 26 September a.s. een aanvang nemen. De uitvoer vu» aardappelen. Groote partyen aardappelen, de vorige week uit do Groningsche en Drentsche veenkoloniën verzonden naar België, Frankrijk en Engeland, zijn, naar „Het Centrum" mededeelt, voor ontvangst geweigerd; vermoedelijk komen ze terug De Belgisch—Nederlandsche kwesties. Het Haagsche correspondentiebureau meldt: De Minister van Buitenlandsche Zaken, jhr. mr. dr. Van Karnebeek, is met zyn familie uit het buitenland in de residentie teruggekeerd. Op onze navraag naar de juistheid van een bericht over een ontmoeting in Zwitserland tusschen de Nederlandsche en Belgische Ministers van Buitenland- sche Zaken, heeft ZExc. dit bevestigd. Bij die gelegenheid waren de tusschen België en Nederland hangende kwesties onder de oogen gezien. Jhr. Van Kar nebeek had de overtuiging, dat de ont moeting nuttig is geweest voor de onder linge betrekkingen van beide landen. De Iersche kwestie. In een interview door den correspon dent der Liberté, verklaarde De Valera, dat al de sympathie van Ierland gedu rende den oorlog voor Frankrijk was, want de oorlogsdoeleinden van Engeland waren niet oprecht. Daarna legde hij het program der politieke actie uit en legde voornamelijk een verklaring af over de godsdienstige kwestie: een geest van wederzydsche verdraagzaamheid zou zijn houding bepalen. Het katholi cisme is geen staatsgodsdienst in Ierland en wil het niet zijn. Wat Ulster betreft, meent De Valera, dat het in Ierland een krachtige min derheid vormtechter geheel uit vreemdelingen op het eiland bestaande. De bevolking van Ulster zal hebben te kiezen tusschen Ierland en Engeland. Hy eindigde met te zeggen, dat de Iersche regeering wenscht te onder handelen met Engeland op gelijken voet en met dit land verdragen te sluiten in zijn belang als in dat van Ierland. Een mooie karwei. De groote Tower-brug te Londen, de eenige over de Theems, die geopend kan worden om zeeschepen tot binnen de stad te doen komen, zal de volgende zes maanden onder handen genomen worden door een honderdtal schilders. Het werk zal nacht en dag, in de week en Zondags, zonder ophouden worden voortgezet. Er wordt berekend, dat meer dan 60 ton loodwit alleen noodig zullen zyn. Met de noodige herstellingen, die gedurende den oorlog achterwege bleven, zal het heele karweitje ongeveer 20.000 pond sterling kosten. Onder een vallend rotsblok. In 't kleine Fraüsche dorpje Bonnieux, heeft een ernstig ongeluk plaats gehad, dat door toevallige omstandigheden slechts tot een klein aantal slachtoffers is beperkt gebleven. Donderdagavond omstreeks negen uur geraakte een groot blok steen los van een rots als gevolg van den hevigen regen, die de laatste dagen was gevallen In zyn val ver brijzelde het blok een drietal huizen. Twee ervan waren onbewoond, doch in het derde woonde een postbeambte, een knecht en een jongen van tien jaar, die daar zyn vacantiedagen doorbracht. Den volgenden morgen arriveerde in het dorp een detachement van de genie troepen. Uit de puinhopen kon men Een Britsch monstervliegtuig. Een vertegenwoordiger van de Daily Mail heeft een bezoek gebracht aan het reusachtige vliegtuig, dat te Bristol voor rekening van de Engelsche regeering in aanbouw is. Naar hij zegt, maakt de machine een overweldigenden indruk. De dagen der vliegtuigen, zooals wy ons die tot dusver voorstelden, zyn voorby. Dit luchtmonster vraagt als 't ware om een anderen naam. De romp doet denken aan de elegante lynen van een snel zeeschip. Het inwendige maakt meer den indruk van een buitengewoon grooten Pullman-wagen. Het vliegschip kan gebruikt worden voor troepenvervoer. Het is groot genoeg om dienst te doen als hulpvliegtuig voor een heel eskadron vliegtuigen, voor het vervoer van benzine en reservedeelen. Het kan gebruikt worden als hospitaal vliegtuig en de ruime salon zou dan dienst kunnen doen als operatiezaal. De ontwerper, mr. Reid, van de Bristol Aeroplane Company en zijn medewer kers, leken dwergen naast het enorme geraamte. Het vliegtuig krygt een machinekamer en er zal een geheel nieuw transmissie-systeem worden toe gepast. De reus zal overdag en 's nachts kunnen vliegen. Het gevaar voor een noodlanding, het schrikbeeld van alle vliegers, is zoo goed als uitgeschakeld. Wanneer een deel der machines niet in orde is, zullen er machinisten aan boord zyn, die het tydens de vlucht zullen kunnen repareeren. Het dragen van uniformen. By verordening van den Duitschen rijkspresident wordt het onbeperkt dragen der militaire uniform slechts toegestaan aan hen, die tot de weer macht behooren. Zy, die vroeger tot de gewapende macht hebben behoord mogen van het recht tot het dragen der militaire uniform tot nader order slechts in byzondere gevallen gebruik maken, die door den rijkskanselier zullen werden bepaald. Overtreding wordt met boeten van 500 tot 10.000 mark en het verliezen van het recht tot het dragen der uniform gestraft. De 8-uren-wet in België. De vertegenwoordigers van de Belg. ijzerindustrie hebben aan den hoogen raad van handel en nijverheid en aan den bevoegden minister een request ter hand gesteld, waarin gewezen wordt op de moeilijkheden, die het in werking Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Uitgenoodigd door het be stuur der Vereeniging voor Vreemdelin genverkeer op Schouwen—Duiveland ver- eenigden zich Maandagavond een aan tal personen in de benedenzaal van de sociëteit „Concordia", om zitting te ne men in het comité tot regeling der vlieg- demonstraties, welke zullen w_rden ge houden op 1, 2 en 3 September a.s. Na uitvoerige besprekingen over de te ne men maatregelen, namen alle genoodig- den zitting in voornoemd comité, ter wijl de padvinders hunne medewerking toezegden voor diverse terreinfunecies Bij Kon. besluit is benoemd tot broeder in de orde van den Nederland- schen Leeuw, de heer J. v. d. Kreke, beëedigd klerk ter griffie van de arr.- dissements rechtbank alhier. De eere-medaille der Oranje-Nassau- orde in zilver is bij 't zelfde Kon. besl. verleend aan M. Kloote, meesterknecht bij den heer H. G. Krom, alhier, en aan W. v. Dullemen, opzichter bij de The* lensche Oestercultuur-Mij. v/h. onder de firma Waglho Zoon te Tholen. Hedenmorgen 8 uur vloeiden de vaderlandsche klanken van den Stadhuis toren in de klare morgenlucht om de bewoners van ons stadje te verkondigen dat onze geëerbiedigde Koningin heden haar geboortedag viert. Moge zij voor Haar Huis en voor ons volk nog lang gespaard blijven, als vertegenwoordig ster van het roemruchtig geslacht der Oranjes, wier namen zoo innig met ons land en volk zijn verbonden. De, na de feestelijkheden van het vorig jaar opgerichte „Oranjevereniging" heeft voor heden een feest georganiseerd, dat, nu een heerlijk Oranjezonnetje de vreugde komt verhoogen, zeker slagen zal. Het uitgebreid programma bevat tal van attracties voor de jeugd, die heden morgen van 't plein van Juliana kwam aangemarcheerd, vooraf gegaan door hoornblazers en een tamboer der pad vinders, om buiten de stad in aen Zuid hoek een vliegerwedstrijd te houden. Een echt oud-Hollandsch spel, dat in eere dient gehouden te w;orden, ook na het feest. Er stond helaas te weinig wind om dit gedeelte van 't programma naar wensch te doen slagen, hoewel de lust en ijver mag worden 'gewaardeerd, die de jeugd hierbij aan den dag heeft ge legd. (Sioi in ona oulyend nummer) KERKWERVE. Tijdens een Dinsdag morgen vroeg alhier zich ontlastende onweersbui, sloeg de bliksem in de lei ding van het telefoonkantoor. Noemens waardige schade werd niet aangericht; alleen een paar buisjes werden onbruik baar gemaakt. NOORDWELLE. Vergadering van den gemeenteraad op Vrijdag 26 Aug. j.l. Aanwezig alle leden. Voorzitter de bur gemeester. De notulen der vorige ver gadering worden voorgelezen en onver anderd goedgekeurd. Het nieuw benoem de hoofd der school, de heer J. Witte te 'sHeer Arendskerke, heeft bericht zijn benoeming aan te nemen en dankt voor het vertrouwen in hem gesteld. De be grooting van het burgerlijk armbestuur met schriftelijke toelichting, die in be handeling komt, vermeldt een bedrag van f 20024,77 in ontvangsten en uitga ven. Hieronder is begrepen de te bou wen 4 armenwoningen, waarvan f 15150 op de begrooting staat. Het burgerlijk armbest. stelt zich voor jaarlijks f 900 van dit kapitaal af te lossen, netgeen met de jaarlijksche rente het le jaar f 1725 za! bedragen. Bij de algemeene beschouwingen over deze begrooting, zegt de heer Viergever het te betreuren, dat het definitief tot stand komen van den bouw van deze woningen niet is geschied In gemoedelijk overleg van burgerlijk armbestuur en gemeenteraad, zooals op een plattelandsch dorp in de le plaats zou mogen verwacht worden, doch dat liever de weg via hoogere autoriteiten I gezocht werd. De heer Boogerd vindt de plaats, waar gebouwd zal worden, niet geschikt voor de armenwoningen en ver klaart teger. deze begrooting te zullen stemmen, daar hij niet wil worden geacht te hebber medegewerkt aan de tot stand- koming var. armenwoningen zoover van hel dorp. De heer Dalebout verdedigt het vn-bestuur in haar beleid en raad' aan d«? begrooting zooals vastgesteld, goed te keuren. In stemming gebracht, wordt de begrooting met 5 tegen 2 st. (tegen de heeren Viergever en Boogerd) goedgekeurd. De gemeente-begrotffirig 1922 wordt daarna door B. en W. den raad aangeboden; deze vermeldt een be drag van f 16774 in ontvang en uitgaaf met f 716,135 als onvoorzien. De voor zitter doet mededeelingen over de Wa renwet, die volgens een ingekomen schrijven op f 0,20 per inwoner zal ko men voor de uitvoering er van en over de wet op de vleeschkeuring, voor wel ker uitvoering reeds samenwerking ge zocht is met naburige gemeenten. Een bedrag van f 240 ter bestrijding van kos ten voor de uitvoering van bovenge noemde wetten staat op de nieuwe be grooting. De betaalde O.-W.-belasting, die abusievelijk bij het belastbare inkomen voor den H. O. was gesteld, zal er wor den afgetrokken, waardoor de aange slagenen, die dit aangaan, restitutie van de te veel betaalde H. O. zullen krij gen. De wijziging der begrooting over 1921 wordt goedgekeurd. Het fruit uit den tuin van de leegstaande ambtswo ning zal onder de armen verdeeld wor den. Verder niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. ZONNEMAIRE. Vergadering van den Raad der gemeente op Vrijdag 26 Aug. jl. Tegenwoordig: de Burgemeester, alle leden en de secretaris. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige gelezen, goedge keurd en geteekend. Ingekomen waren de volgende stukkena. brief van Ged. Staten betreffende de wyziging van 't Reglement van 't Burg. Armbestuur 5. idem behelzende de goedkeuring van de wyze van samenstelling der kunstbe dekking en den onderhoudsplicht van een weg gedeelte aan de haven voor opslag van bieten c. bericht dat G. M. v. d. Bijl zyne benoeming tot lid der Commissie van toezicht op 't L. O. aan neemt. Aan de orde is thans de benoe ming van een Administrateur, tevens Secr.-Penningm. van 'tBurg. Armbestuur. De Voorz. deelt mede dat er 3 sollici tanten waren ingekomenwaarvan echter één te laat was. B. en W. hadden de voordracht opgemaakt bestaande uit de heerenno. 1 A. Deist en no. 2 L. K. Kluit. Het Burg. Armbestuur vooraf gehoord is van oordeel dat het wenschelyk is dhr. Deïst te benoemen. De heer v. d. Bout wil eenige bespre kingen houden en op diens verzoek volgt geheime zitting. Na heropening der deuren wordt tot stemmiog overgegaan. Uitgebracht stemmen waarvan 4 op den heer Kluit en 3 op den heer Deïst, zoodat eerst genoemde is gekozen. Daarop komt do rekening der gemeente over 1920 in behandeling. De commissie belast met 't onderzoek brengt rapport uit, strekkende tot goedkeuring. Ze merkt op dat de rekeningen der ambachtslieden hoog zyn en dat de gemeente-gebouwen wel wat laag verzekerd zijn. Betreffende den staat van restanten of oninbare posten van den Hoofd. Omslag wordt besloten een paar aangeslagenen te vervolgen. De rekening wordt vervolgens vastge steld bij een ontvang van f 35738,22* met een goed slot van f 1798,80B. Aan geboden wordt de begrooting over 1922. sluitende in ontvang en uitgaaf op f 29529,42. Op verzoek van het bestuur der vereeniging ter bevordering van by het gebruik vau Roode Ster 60 ct. dele 50 Groene 40 Zwarte 35 p. half pond verkrygiDg van onroerend goed door Landarbeiders, stellen B. en W. voor een wyziging in 't raadsbesluit van 22 April j.l. waarbij in plaats van 10 annuïteiten, de aflossing in 75 annuïtei ten zal geschieden. Dit voorstel wordt aangenomen. Voorgelezen wordt het verslag van het blusschingswerk van den brand bij den heer F. Hocke. Hulde wordt gebracht aan den ijver der brand weerlieden. Op verschillende vragen worden inlichtingen gegeven. B. en W. stellen voor f 0,30 per uur aan de brand weer uit te betalen, waartoe besloten wordt Het totaal der uitgaven voor den brand wordt geraamd op f 2000. Hierop volgt wyziging der begrooting over 1921. Daarna wordt behandeld het kohier van den H. O. 1921. Na een opmerking van den heer v. d. Bout dat er by Boot wel een noodhek geplaatst mag worden, wordt de verga dering gesloten. NIEUWERKERK. In den nacht van Maandag op Dinsdag is ingebroken in het alleenstaand wachtlokaal derR.T.M. Er wordt geld en nog een en ander vermist. In verband daarmede is P. H. aan gehouden en in verhoor genomen, 't Is te hopen, dat de politie hiermee op 't spoor is gekomen van een dievenbende, die deze gemeente reeds lang onveilig maakte. STAVENISSE. In de Maandag alhier ge houden gemeenteraadsvergadering werd de wenschelykheid uitgesproken den ge meente-opzichter aan te wijzen voor het toezicht in zake de volkshuisvesting, daar deze ambtenaar daarvoor geschikt schijnt te zyn, maar ook omdat het be noemen van een afzonderlijk ambtenaar voor een complex van gemeenten veel te duur zou komen. Afwijzend werd beschikt op een ver zoek van de Geitenfokvereeniging alhier om een subsidie. Besloten werd met St.-Maartensdjjk, Scherpeniese, Poortvliet en St.-Annaland samen te werken inzake de vleesch- keuringswet. By stichting der U.L.O.-sohool te St.? Maartensdijk zal naar het aantal leer lingen, dat van hier daaraan deelneemt, een bijdrage in de kosten worden ver leend. De maximum snelheid voor motor rijwielen en andere rijwielen wordt bepaald op 20 K.M. per uur. Voorloopig werd vastgesteld de reke ning en verantwoording der gemeente over 1920: de ontvangsten bedragen f 45240,78', de uitgaven f 44629,46, goed slot f 611,32'. Goedgekeurd werd die van het Burg. Armbestuur: Ontvangsten f 2081 67', uitgaven f 2005,50', goed slot f 76,17. Aangeboden werd de begrooting der gemeente voor 1922, in ontvangst en uitgaaf op f 44234,28 en die van het B. A. op f 2160,26. Vastgesteld werd een nieuwe verordening op het heffen van de schoolgelden. Besloten werd nog een aanvrage te doen om te komen tot heffing der in-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1