Zierikzeesche IÉ Nieuwsbode R00KEN SPAREN N abonnement: Maandag 29 Aug. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. buitenland. binnenland. Ingezonden mededeelingen lEMEYER'S ABAK Overal verkrijgbaar. Koninginsverjaardag. Pr\js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10666. Inzending op den dag van tüt- Dlr. A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. II. J. KOSTEN. S*ye ™r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De DIRECTEUR van het Post- en Telegraafkantoor te Zierikzee brengt ter kennis van belang hebbenden, dat op 31 Augustus a.s. het kantoor voor den telegraaf- en telefoon dienst van 8 vm. 9 nrn. voor den postdienst van 8 vm. 2-nm. zal zijn geopend.. De 2e pakketpostbestelling en de 3e briefpostbestelling zal niet worden uitgevoerd. Afhaling van stukken door busrechthouders kan echter gedurende de geheele openstelling van 89 ge schieden. Do schatten der zee. De pogingen, die door een groote iirma van Portsmouth met haar berg- schip „Racer", bijgestaan door meerdere vlotschepen, ten Noorden van de kust van Ierland worden gedaan tot het bergen van het wrak van de „Laurentic", gedurende den oorlog het slachtoffer geworden van een U-boot, zullen weldra weer onderbroken worden. In het begin der volgende maand zal de „Racer" naar Portsmouth terug- keeren en het scheepsvolk tijdens den winter worden afgemonsterd. Comman dant Damant heeft nu reeds gedurende twee zomers aan het hoofd gestaan van de zeeschatgravery, en meer dan een millioen pond sterling in gemunt goud en zilver is reeds aan de golven ont worsteld, daar de „Laurentic" voor meer dan 2 millioen aan gemunt geld vervoerde. Het schijnt, dat deze onder neming een hoogst voordeelige zaak is voor de onderneming, die tevens hooge gage aan het zeevolk en de marine- duikers uitbetaalt. Postvliegtuig verongelukt. Vrijdagmiddag half twee is 4 mijl ten Noorden van Calais het postvliegtuig LondenBrussel in brand gevlogen en in zee gevallen. Het postvliegtuig was van het type Goliath met kleine motor. Het deed dagelijks de reis Brussel—Londen. Het werd den dag van het ongeluk bestuurd door den Franschman Delzenne, oud- officier, '28 jaar oud, met als mecanicien de Brusselaar Rycker, 21 jaar oud. Het vliegtuig had verder nog veel bagage aan boord, maar gelukkig geen enkelen passagier. Arm Weenen. Uit de officieele statistiek blijkt, dat er in het jaar 1920 ruim 3300 vrouwen zijn aangehouden wegens clandestine prostitutie. Daaronder waren 377 amb tenaars vrouwen, 14 vrouwen van tech nici, 8 officiers vrouwen, 571 vrouwen uit den middenstand, zonder beroep, en ternauwernood 14 procent uit het proletariaat. Onder de aangehoudene waren 15 tot 16-jarige dochters van regiments-artsen, oberfinanzr&ten, stadt- raten en tandartsen, en 8 dochters van hooge staatsbeambten. De statistiek constateert, dat de ge weldige toename van de prostitutie te Weenen vooral het gevolg is van het feit, dat het geld geen waarde meer heeft voor de nieuwe ryken en voor de buitenlanders, die eiken pry's willen be talen, voor welke verleiding de meeste vrouwen en meisjes bezwijken. Nachtarbeid in de kakkeryen. IngediencPis een wetsontwerp tot wijzi ging der Arbeidswet 1919. In de memorie van toelichting op dit wetsontwerp zegt de minister van arbeid, dat, daar niet te verwachten is, dat de in het voorontwerp gedane voorstellen vóór 24 October 1921 tot wet zullen zijn verheven, aan art. 39 het timelyk karakter moet worden ontnomen. Krachtens dit artikel kan de Minister tot 24 October 1921 onder bepaalde voorwaarden toe staan, dat in broodbakkeryen nachtarbeid wordt verricht. Spoedig na de invoering der wet bleek, dat om verschillende redenen in ver schillende gevallen nachtarbeid behoor den te worden toegestaan en wel in het belang van de broodvoorziening der bevolking bij dubbele feestdagen alsmede by ovendefecten, ziekte van personeel enz. Artikel 39 is ook nog voor een ander doeleinde gebruikt en wel om aan be drijven met zes of meer bakkersgezellen enkele uren vóórarbeid, zynde arbeid, bestaande in het gereedmaken van deeg en 0V6D8, toe te staan. Daardoor was het mogelijk om het vervoer en den verkoop van brood van een vroeger uur af toe te staan dan met toepassing van art. 37 had kunnen geschieden. Zulks bleek in verschillende gevallen noodzakelijk om te voorkomen, dat de betrokken broodbakkeryen tegenover het kleinbedrijf, dat sneller met zijn product gereed kan zijn, in een ongun stige positie zouden worden gebracht. Ook hier is, in verband met den in art, 39 gestelden termijn, voorziening noodig. De zware belastingdruk. Drie en een halve eeuw geleden was Alva's 10e penning een van de voor- naamste oorzaken mee van onzen op stand tegen Spanje, liandel en industrie beweerden, dat de belasting hun onder gang zou zyn, want dat zy de concurrentie niet konden volhouden. En thans De 10e penning, waartegen toenmaals het verzet ging zegt S. in een financieel blad is niets in vergelijking met wat wij heden te beta len hebben. Van 30 tot 70 °/0 van het Inkomen wordt in totaal voor verschil lende belastingen door den fiscus opge- ëischt. Is het wonder, dat de burgerij gaat mokken? En dat zich aan het vormen is een bezuinigingsparty, die, wars van alle politiek, zich krachtig zal laten gelden by de stembus van 1922, om den niet meer te dragen be lastingdruk te verlagen DINTELOORD. Vergadering van den raad der gemeente op Donderdag 25 Augustus. Afwezig met kennisgeving de heer Bom. De notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Alle ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Het verzoek van den Christel. Natio- nalen Werkmansbond, afd. Dinteloord, om voorziening in de werkeloosheid wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Het geldleeningsbesluit, groot/50,000 wordt gewijzigd in dien zin dat gelezen zal worden, dat inschrijvingen beneden 99 niet zullen worden aangenomen. Verder wordt met 9 stemmen besloten de jaarwedde van den Administrateur van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf te bepalen op f 800. Tegen stemde de heer Snoeys. Tot die betrekking wordt met 5 stem men benoemd de heer L. Snoeys, terwyl op A. Korteweg 4 stemmen werden uit gebracht. De heer Snoeijs onthield zich ingevolge art. 46 der Gemeentewet van stemming. Aan A. Wygand wordt met ingang van 1 October 1921 eervol ontslag ver leend als onderwijzer aan de le openb. lagere school. De schoolcommissie wordt met 3 leden uitgebreid en alzoo bepaald op 10. Ge kozen worden A. Kooiman, N. van de Merbel en J. M Maris. Een voorstel van B. en W. tot vast stelling eener verordening betreffende het openbaar vervolgonderwijs, als be doeld in art. 21 der lageronderwyswet, wordt met algemeene stemmen aan genomen. De rekening en verantwoording der Gezondheidscommissie over het dienst jaar 1920, wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. B. en W. bieden de rekening der ge meente, alsmede die van het burgerlijk armbestuur aan, beiden over het dienst jaar 1920. De rekening wordt tot onderzoek in handen gesteld van een commissie, bestaande uit de heeren Hartman, de Jong en van der Riet. Aan de orde komt het voorstel van B. en W., waarbij andermaal wordt aangeboden een plan tot verbouwing van de onderwijzerswoning aan den Boompjesdijk, onder opmerking dat een doelmatige verbouwing met minder uit gaven niet wel doenlijk is. Zonder be raadslaging wordt het voorstel met algemeene (10) stemmen aangenomen. Aangezien met 1 Mei 1922 opcenten op de Ryksinkomstenbelasting zullen worden geheven, wordt besloten over het tijdvak 1 Januari1 Mei 1922 alsnog de Verordening tot heffing van een Hoofd. Omslag toepasselijk te ver klaren. By de rondvraag vraagt de heer De Jong enkele inlichtingen omtrent de de watervoorzieningen en dhr. Snoeys aangaande de privaten by verschillende bewoners. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. Uit Stad en Provincie Vliegdemonstratie. ZIERIKZEE. Op aanst. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal op het terrein, welwillend afgestaan door den heer C. Koopman, een groote vliegdemonstratie gehouden worden, waar o. m. schitte rende evoluties zullen worden uitgevoerd met de eenigste hier te lande bestaande FoKKER-driedekker. De oorlogsvliegeniers, de heeren Döh- ring, Ehrler en BrüggemanD, zullen met drie vliegtuigen niet alleen Loopings, Feuilles Mortes, Spiralen, Rollings enz. in de lucht uitvoeren, maar tevens zullen zy, bij voldoende belangstelling, de lucht acrobaat Schindler de gelegenheid geven, om onder een vliegmachinedie met 160 kilometer per uur door de lucht vliegt, kan de trapeze zijn kunsten te vertoonen. Vroeger telde onze aarde drie lucht acrobaten, thans is de heer Schindler de eenigste, daar twee zijner collega'i bij hun vertooningen het leven lieten Tusschentijds zullen er passagiers- vluchten gemaakt worden over Zierikzee en omstreken. Liefhebbers voor deze interessante tochten kunnen zich intijds van kaarten voorzien by den heer H. G Krom, of op het terrein tydens de demonstratie A f 15 per persoon. De groote zekerheid waarmede ge noemde vliegeniers hunne machines be sturen, lokte in de laatste weken een 800-tal personen uit om een tochtje mede te maken. In Goes alleen bedroeg het aantal passagiers 247. In Eet Leven van 23 Aug. j.l., waar van een exemplaar by den heer H. G. Krom voor het raam hangt, komt een foto voor van Luchtacrobatiek onder een vliegtuig. We zien hier den heer Schindler onder een vliegtuig bestuurd door den heer A. Dühring. Dergelijke demonstraties werden ook gegeven te Scheveningen, 's Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Deventer, Zutfen, Hengelo, Steenwyk, Leeuwarden, Gro ningen Schiermonnikoog, Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Naarden, Raalte, Groenloo en nog eenige andere plaatsen, steeds met succes. De vliegers zullen in auto's, door den heer De Haan kosteloos te hunner be schikking gesteldnaar en van het gereden worden. Het is begrypelyk dat verschillende wegendie naar het terrein voeren tydens de demonstratie voor het publiek verkeer zullen zyn afgesloten. De lichtstoet op Koninginnedag welke om half 9 's avonds vertrekt, wordt als volgt opgesteld op het plein van het hötel „Juliana": Hoornblazers en trommelslagers dan volgen de deelnemers aan de volks spelen en vliegerwedstrijdmuziekge- I zeischap „Kunst en Eer" waarachter ieder die voorzien is van ballon of lampion. Teneinde ééne stoet te ver krijgen in ordelijk verband en om het lichteffect te verhoogen, wordt men verzocht te loopen met zessen. De hoornblazers geven het sein tot vertrek. Wy herinneren de deelnemers van de volksspelen er aan, dat de opstelling des namiddags 3 uur op 't plein van Juliana" zal plaats vinden. Het muziek gezelschap „Kunst en Eer" zal de stoet voorafgaan. Vrijwillige Landstorm, afd. Zierik zee. Vooroefeningen (gew. vrywilligers) klasse A: Donderdagavond van 8—10 uur; Vrydagavond van 8—10uur. Klasse B: Zaterdagmiddag van 3—7 uur. Ver- bandcursus (vrouwelijke vrywilligers): Vrijdagavond van 891/, uur. Alle Land8tormers van Schouwen— Duiveland schietwedstrijd van 35 uur (n. t.) te Zierikzee. Afdeeling Haamstede. Vooroefeningen (gewone vrywilligers): Dinsdagavond van "I10 uur (n. t.); Vrydagavond van 8-10 uur (n. t.) Uitvoering door „Kunst en Eer" op het Havenpark, Dinsdagavond 8l/s u. Programma1. In naam van 'Oranje, marsch, P. A. Stenz. 2. Les Saltimbanques, fantaisie, L. Ganne. 3. Frühlingskinder- walzer, E. Waldteufel. 4. Till we meet again, R. A. Whiting. 5. Heil Oranje, fantaisie over volksliederen, Valerius— Coenen. 6a. Zeeuwsch Volkslied, Jan Morks. 6b. Puppchen, du bist mein Augen sternJ. Gilbert. 7. Faust, fantaisie, Gounod. 8. De smid van het dorp, karakterstuk, Ch. de Carmont. 9. Walzer aus der Walzertrliume, O. Strauss. 10. Sterrenmarsch, J. P. Sousa. Blijkens een in dit nummer voorko mende advertentie zal Zaterdag a.s. in den tuin van den heer Verwer alhier schietwedstrijd worden gehouden, waaraan alle landstormers kunnen deel nemen. Onderzoek verlofgangers landweer. Drrr den Commissaris der Koningin is ter aald, dat het onderzoek van de land- weerplichtiger van de lichting 1920 zal plaats hebben als volgt: te Wissenkerke in de gemeenteschool Vrijdag 4 November, 10 ure voorm., voor Wissenkerke; te Kortgene in het gemeentehuis den zelfden dag, 2 ure nam., voor Colijns- plaat, Kats en Kortgene; te Haamstede in 't gemeentehuis Dins dag 8 November, 3 uur n.m., voor Burgh Ellemeet, Haamstede, Noordwelle, Re- nesse en Serooskerke (S.); te Brouwershaven in het gemeente huis Woensdag 9 November 9 ure voor middag, voor Brouwershaven, Duivendij-, ke, Eikerzee en Zonnemaire; te Zierikzee in het gemeentehuis den zelfden dag, 2.30 uur nam., voor Drei- schor, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noord- gouwe en Ouwerkerk; te Bruinisse in het gemeentehuis Vrij dag 18 November 8.30 ure voorm., voor Bruinisse en Oosterland. te St.-Philipsland in het gemeentehuis denzelfden dag 3.30 uur nam., voor St.- Philipsland; te Tholen in het gemeentehuis, Maan dag 21 Nov., 2 ure nam., voor Oud-Vos meer en Tholen; te St.-Maartensdijk in het gemeentehuis Dinsdag 22 November, 9 ure voorm., voor St.-Annaland en St.-Maartensdijk; te 10.30 ure voorm. voor Poortvliet, Scherpenisse en Stavenisse. SEROOSKERKE. Vergadering van den gemeenteraad op Vrijdag 26 Augustus. Aanwezig alle leden. Voorzitter de bur gemeester. Na opening voorlezing der notulen, die na een kleine opmerking worden goedgekeurd. Reclames tegen den H. O. zijn ingekomen van J. Klompe, M. C. H. v. d. Berg en J. de Meij. De voor zitter stelt voor, deze na de rondvraag in geheime zitting te oehandelen. Daar toe wordt besloten. Ontslagaanvrage van mej. M. v. d. Harst, onderwijzeres, met ingang van 1 Nov. a.s., daar zij op dien datum in gelijke betrekking te Arnemui- den is benoemd. Besloten wordt haar ontslag te verleenen op 1 Dec. a.s. of zooveel vroeger, als in de vacature is voorzien. Een verzoek van Ged. Staten om de maximum-snelheid voor het rij den met motorrijtuigen te brengen op 20 K.M. per uur, wordt met algemeene stemmen aangenomen, evenals 't voor stel van den heer Klompe, om 2 waar schuwingsborden te plaatsen met het op schrift! „gevaarlijk", bij den ingang van het dorp. De rekening over 1920 is door de commissie onderzocht. De commissie wenscht, dat de onbetaalde posten moe ten worden aangezuiverd; aldus wordt besloten, waarna tot goedkeuring wordt geadviseerd. B. en W. bieden den Raad aan de be grooting voor 1922, met een bedrag in ontvang en uitgaaf van f5404,32. Ingeko- I men is een schrijven inzake de Waren wet, dat de uitvoering hiervan 20 cl. per inwoner zal bedragen, waarvoor in de begrooting '22 gelden voor zullen worden uitgetrokken. De voorzitter doet eenige mededeelingen over de vleesch- keuringwet, die Februari 1922 in werking zal treden. Een kring zal worden ge vormd, omvattende de gemeenten op Schouwen, waarvoor bij nadere goedkeu ring, als keurmeester zal worden aan gewezen de heer Davidse, Rijksveearts te Renesse. Voor noodslachting zal te Haamstede en Brouwershaven een lo kaal worden gebouwd. De raming van den H. O. voor 1922 is vastgesteld op f4390 en de ontvangsten der haven op f 1065. Alsnu komt in behandeling het torenuurwerk. Een schrijven van den heer v. d. Bijl, horlogerie te Zierikzee, waarin hij te kennen geeft, als vertegenwoordi ger van de Firma van Kerkhof, in aan merking te willen komen, om het toren uurwerk te leveren, wordt voor kennis geving aangenomen. Daar in de vorige vergadering was besloten, inlichtingen in te winnen van de door de firma's Petit en Fritsen en Van Kerkhof te Aarle Rix- tel geplaatste torenuurwerken, heeft de firma van Kerkhof alleen aan dat ver zoek voldaan, door een 10-tal attesten te zenden. De voorzitter heeft bij de verschillende gemeenten naar aanleiding dezer attesten geïnformeerd, die allen zeer bevredigend zijn. Na eenige bespre kingen dezer kwestie, wordt de levering opgedragen aan de firma van Kerkhof te Aarle-Rixtel. Het uurwerk, dat zal worden geleverd, zal zijn met wekelijk- sche opwinding en één wijzerbord, waar van de prijs bedraagt f710. Bij 't burg. armbestuur zal met goedkeuring van Ged. Staten een leening worden aangegaan van f700, af te lossen in 10 jaar. Aldus wordt besloten. De voorzitter deelt nog mede, dat de hekken tot bescherming der bieten op de haven Schelphoek zul len worden aanbesteed bij de timmer lieden Beije en Kwaak. Daarna rond vraag en sluiting. MJDD.EI.BURG De vliegenier Ehler van Nociam, die Zaterdag met een tweedek ker op weg was van Goes naar Vlissin- gen, moest btj Middelburg Wegens een rrachinedefoct ren noodlanding maken, Hel vliegtuig kwam daarbij in een sloot terecht Gc'ukk'g bleef de vliegenier, als mede do. twee Inzittende dames onge- dei ld. ONDERWIJS. De rijksnormaallessen te Dinteloord worden met 1 Mei 1922 opgeheven. KERKNIEUWS. bij het gebruik van Ned. Herv. Keric. Beroepen: Te Leerdam, J. H. Koster te Wouterswoude. Te Zuidland (toez.) en te Renswoude, L. Ernmen te Durger- dam. Te Oostwold, B. Bolt té Holwerd, AangenomenNaar Giesen-Nieuwkerk, L. Nugteren te Bleiswyk. Naar Aspe- ren, Dr. C. Veltenaar te Veenendaal Bedankt: Voor Zyderveld, J. H. Th, Rappard te Brakel. Geref. Kerken. BeroepenTe Broek onder Akker- woude, J. M. de Jong te Duurswoude. Te Britsum, G. H. de Jonge te Naar den. Te Numansdorp-Klaaswaal, de Jager te Ooltgensplaat. Bedankt: Voor Westbroek, N. G. Kers sies te Wezep (Gld.) Geref. Gem. Beroepen: Te Kampen, G. H. Kersten te Ierseke. Roode Ster 60 ct. p. half pond Gele 99 50 99 99 99 99 Groene Zwarte 40 35 INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggezonden. Nog 'n enkele dag en we zijn daar aan toe en meer dan eenig jaar te voren is er dan reden om gelukkig en dankbaar te zijn, als we bedenken, hoe onze geëerbiedigde Vorstin, met onze Regeering, met wijs beleid en liefde voor volk en vaderland, ons heeft weten te redden van betrokken te worden in den nog kort geleden wereldkryg. Laten wij nu, gedachtig daaraan, op 31 Augustus toonen, door het veelzijdig dragen van oranje en het ontplooien van onze vlag, huis aan huis, dat onze liefde en trouw voor Koningin en Vaderland nog is toegenomen dat Neêrland en Oranje nog altijd één zijn, daar deze op dien dag wel de beste symbolen daarvan zyn, terwijl zij tevens tot n feestelijke stemming zeer veel bijdragen. En laat ons dan feestvieren, daar dit, mits op gepaste wyze, ook wel de goedkeuring van onzen geachten Burgemeester wegdraagt. J. M. V. Het marionettenspel op 31 Augustus. Een van de onderdeelen van 't programma der feestviering op 31 Augustus, is het Marionettenspel van den heer John Prent, 's Morgens om elf uur geelt hy zyn eerste voorstelling. Gespeeld zal worden de ge schiedenis van Asschepoetster. 't Is geen poppenkast, maar we zouden het 't beste kunnen noemen een poppentooneel. Evenals in de groote schouwburgen, vindt men hier bij verandering van 't eene bedryf in het andere, verwisseling van décors plaats. Ook de poppen treden telkens in veranderd costuum op, terwyl de heer Prent tydens iedere voor stelling helder en duidelyk in een smakelyken trant het noodige by het spel zijner artisten verteld. Zeer zeker is het de moeite waard, om eens naar het marionettenspel te gaan zien. Dat 't werkelyk de moeite loont, be wijst wel de enorme belangstelling, die de heer Prent in Bergen op Zoom, telkenmale wanneer hy optreedt, geniet. We kunnen er niet genoeg op wijzen, dat iedereen, vooral zy, die kinderen hebben, naar een der voor stellingen toegaan. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Pry8winner tegen wil en dank. In een der grootste dorpen van de Veluwe zou de Vryw. Landstorm een schietwedstrijd houden, ten einde uit te maken, wie er wellicht in de termen zou vallen, aan het groote concours te 's-Gravenhage te mogen deelnemenook waren prijzen uitgeloofd. Daar de wedstrijd echter op een ge heel gerestaureerde baan gehouden zou worden, was de burgemeester uitge- noodigd, de langen tijd aan het gebruik onttrokken baan te heropenen. Zooals te doen gebruikelijk is werd ook nu stellig verwacht dat Z.Ed. Achtb. de eerste schoten zou lossen, waarom den markeur gelast werd, voor bedeelde serie, wddr de kogels ook terecht mochten komen, de hoogst mogelijke cijfers aan te wijzen, van welke taak dezen beambte zich zorgvuldig kweet. De burgemeester wenschte echter op het laatste moment van dit voorrecht geen gebruik te maken, waarvan helaas

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1