Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 24 Aug. 1921. zierikzeesche courant. advertentièn buitenland. binnenland. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. - No. 10664. Dir. A. J. DE LOOZE Jr. Ullg.-Redict. M. J. KOSTE». van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Postkantoor to Ziorlkzeo. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten, terug ontvangen in de le helft der maand Augustus: Brieven: v. d. Graafs Prov. Credietbank, Am sterdam. H. B. J. Koek, Aardappelhandelaar, Am sterdam. F. Simmers, Wollefoppenstraat, Rotter dam. Briefkaarten: C. Erson, Rotterdam. P. Groot, Steenbergen. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. Een beest-mènsch. Maandagavond is te Berlijn, naar men meldt, op heeterdaad betrapt, een 58- jarige slager, die juist een 35-jarige vrouw had vermoord. De buren hadden hulpkreten en later zuchten in zyn kamer gehoord en de politie gewaarschuwd. Toen deze binnendrong, door het open breken van de deur, vond zij den man geheel ontkleed met een hamer in zijn hand, terwijl op een veldbed uitgestrekt lag het eveneens ontkleede lichaam van de aan handen en voeten gebonden vrouw, die een prop in den mond had en wier schedel met den hamer was ingeslagen. De slager beweerde, dat de vrouw 300 mark van hem had willen stelen en by in zijn woede haar had geslagen. Natuurlijk gelooft men deze praatjes niet en men brengt zijn aan houding in verband met de verschillende beestachtige moordenwelke in den laatsten tijd te Berlijn hebben plaats gehad en waarbij de slachtoffers in stukken gesneden werden, welke slechts gedeeltelijk zijn gevonden. In het bezit van den gearresteerde vond men een groote hoeveelheid ondergoed van vrou wen, dat alles bloedvlekken vertoonde. In zijn stroozak werd 700 mark gevon den en men zegt, dat de man een bedrag van 50,000 mark op de bank heeft. De Amerikanen aan den Rijn. Volgens een bericht uit Washington heeft het rapport van den minister van oorlog over de reusachtige onkosten der Amerikaan sche bezettingstroepen aan den Rijn in Senaat en Huis van Afge vaardigden zooveel opzien gebaard dat de commissie voor buitenlandsche aan gelegenheden heeft verzocht bij de onderhandelingen over het Amerikaansch- Duitsche handelsverdrag ook de onver wijlde terugtrekking van de Amerikaan sche bezettingstroepen voor te bereiden. Een torpedo onder badende kinderen Vrijdagavond kwam een torpedo, die klaarblijkelijk afkomstig was van een schip, dat bezig was met 't oefenen in 't lanceeren van torpedo's terecht onder een menigte kinderen, die op 't strand van de Stokesbaai te Gosport bezig waren met baden. De kinderen, die door grooten schrik werden aangegrepen snelden haast-je rep-je in alle richtingen uiteen om de torpedo te ontwijken, waarin zy gelukkigerwijze allen slaag den. Zoo groot was de waterverplaat sing van den torpedo, dat vele van de kinderen gewoon van de been werden geslagen. Het projectiel kwam op het strand terecht. De kinderen hadden de roode vlag die op de pier ter waar schuwing was geplaatst, niet opgemerkt. Een drama om een kip. Twee boeren van Lustinin het Belgische Maas-gebied, hadden sinds enkele dagen ruzie over het feit, dat de kippen van den een op het erf van den ander liepen. Toen de eene boer een der beestjes van zijn buur neermikte, greep de laatste zijn revolver en joeg zijn vijand twee kogels in de hartstreek. De getroffene richtte daarop met zijn laatste kracht zijn jachtgeweer op den ander en schoot hem de volle lading in Hde borst. Beide waren nagenoeg op het zelfde oogenblik een lijk. De toestand te Moskou. Uit Moskou seint men aan de Daily Tel. dat daar Zaterdag een algemeene gebedendag is gehouden in verband met den hongersnood en besmettelijke ziekten die thans Rusland teisteren. Het was een godsdienstige vacantiedag en alle regeeringsgebouwen waren gesloten. Voor de 1600 kerken, die Moskou telt, waren de menschen in duizenden saam- gestroomd en hadden hun beste pluDje aangetrokken. De mannen droegen schoone witte hemden over hun klee ding, de vrouwen waren ook in het wit en de meeste droegen sokken, aangezien lange kousen niet meer te krijgen zijn. Verminkte soldaten en bedelaars in lompen vroegen aalmoezen. De vrouwen droegen mede papieren zakjes met zwart brood, zout en vruchten. Ieder scheen een of ander te eten te hebben, ofschoon de correspondent gedurende een rit door de stad die hem 80,000 roebels kostte geen enkel restaurant kon vinden, waar iets te krygen was. De regeering had voor dien dag het verbod van verkoop van eetwaren langs de straat opgeheven. Al de klokken in de stad beierden dien dag. Berichten over den hongersnood buiten de stad worden door de regeer in g aangehouden en dag bladcorrespondenten kunnen geen ver gunning krijgen om zich naar de Wolga- districten te mogen begeven. De schoonste man van Parys. De mooiste man van Parijs is Zondag j.l. te Chattillon-sous-Bagneux, een der Parijsche voorsteden, uitverkoren. Aan de stemming mochten slechts vrouwen deelnemen, die men het meest geschikt achtte om over mannelijk schoon te oor- deelen. Zij kwamen blijkbaar tot de conclusie, dat gewicht en omvang de meestnoodzakelykeeigenschappen waren. De schoonheid-koning is de heer Hoff man, een 26-jarige electricien. Hy heeft een glad geschoren gezicht, een groote zware figuur en weegt zooals officieel werd geconstateerd 101% kilo. De byzetting van het stoffelyk overschot van koning Peter. Uit Belgrado wordt gemeldOnder het donderen der kanonnen werd Maan dag Koning Peter, door duizenden men schen op zijn laatsten gang begeleid. In de Kathedraal had de plechtige in wy ding plaats, waarop de uit veroverd geschut gegoten metalen doodkist op een affuit werd geplaatst. Een lange stoet trok door de treurende stad. Bij de Skoeptsjina werd halt gehouden. Daar werd door geestelijken van ver schillende religies voor het zieleheil van den overleden Koning gebeden. Het lyk werd toen per trein naar Topola vervoerd, dat dicht bij de Bos nische grens is gelegen. In tegenwoordigheid van de leden der Koninklijke familie en van de autoriteiten werd het lyk des middags te vier uur by gezet. Advertenties a 10.000 roebel per regel. Zooals men weet, hadden de bolsje- wiki, na in Rusland de macht in handen te hebben gekregen, de advertenties in de pers verboden. Sedert dien ver scheen de bolsjewistische pers zonder advertenties. Thans bericht de te Moskou verschijnende „Iswestia" dat de redactie van het blad heeft besloten, aan de algemeene hulpverleening mede te wer ken, door een extra-nummer in het licht te doen verschijnengetiteld „Te Hulp". Dit nummer zal in een oplage van 500.000 exemplaren worden verspreid tegen den pry 8 van 2000 roebel per nummer. Hierin zullen nu ook advertenties kunnen worden ge plaatst en wel tegen een regelprijs van 10.000 roebel voor de voorpagina en 5000 roebel voor de vierde. Een rondreis door Europa. Men heeft toebereidselen gemaakt voor de reis van een Britsch vliegtuig door Europa, waarbij over 14 landen zal worden gevlogen en een afstand zal worden afgelegd van 7200 K.M. De vlucht zal ondernomen worden door den Belg Bogem. In het eind van deze maand zal deze tot het verkrijgen van houtconces sies met een vlieger en een mecanicien uit Croydon vertrekken. Bogem zal zake lijke bezoeken afleggen in Keulen, Berlyn, Praag, Weenen, Warschau, Galatz, Konstantinopel, Rome en andereplaatsen. Een aartshertog gearresteerd. Naar uit Belgrado wordt gemeld werd te Laibach de gewezen aartshertog Leopold Salvator Rainer van Habsburg gearresteerd. Hy reisde op een valschen pas, die op naam van een Oostenryksch officier stond. De aartshertog wilde naar Italië. By het onderzoek van zijn bagage werden compromitteerende stukken ge vonden, o. a. brieven van vorst Windisch- grfitz aan ex-keizer Karl. Windischgratz bood in deze brieven den ex-keizer zijn bezittingen als woonplaats aan. Een meisje als rooverhoofdman. Een rooverbende, bestaande uit school jongens met vacantie, en aangevoerd door een meisje van zeventien jaar met „donkere oogen en ravenzwarte lokken", is dezer dagen te Gutenberg, de voor malige residentie der Habsburgsche prinsen, in hechtenis genomen. De jongens, die maskers droegen, werden betrapt, toen zij hadden inge broken in een afgelegen huis, bewoond door een ouden heer en zijn nicht, die door de roovers aan stoelen werden vastgebonden. De jeugdige boosdoeners hadden zich reeds meester gemaakt van geld en juweelen, ter waarde van een aanzienlijk bedrag. Tevoren had de politie een 16-jarigen jongen gearresteerd, die tot de bende behoorde. Zy slaagde er echter niet in zyn medeplichtigen op het spoor te komen, totdat het jongmensch een met roode inkt geschreven brief ontving, welke was opgeluisterd met een doods hoofd en gekruiste beenderen, en onder teekend „De Vampier". In dien brief, aldus de Neue Freie Pr esse, werd de jongen op straffe des doods verbodende schuilplaats der bende te verraden. Maar toch wist de politie, aan de hand van de gegevens, welke de brief haar verstrekte, zes jongens op te sporen, alsmede het meisje, dat zy tot „rooverhoofdman" hadden gekozen „omdat zij zoo mooi was". Op het politiebureau legden de veel belovende jongelui een volledige beken tenis af. De gestolen zilverbons. Naar aanleiding van het bericht om trent gestolen onbruikbaar gemaakte zilverbons, wordt van bevoegde zijde, ter voorkoming van misverstand, mede gedeeld, dat de onbruikbaarmaking door het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam is geschied doordien in de bons vier gaatjes (in elk van de vier hoeken één) zyn geslagen (niet geprikt). De onbruikbaarmaking is alzoo duidelyk zichtbaar. Eerste Kamer. De Staten van Zuid-Holland hebben in de vacature-Bavinck tot lid van de Eerste Kamer gekozen prof. mr. A. Anema (a.-r.), hoogleeraar aan de vrije Univer siteit te Amsterdam. DINTELOORD Door B. en W. is be noemd tot schatter voor de bijzondere scholen de heer F. Mortiers, gemeente opzichter alhier. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Maandag j.l. herdacht de heer J. E. Struijk den dag, waarop hy voor veertig jaar in dienst trad by de Stoomdrukkerij v/h. onder de firma Lakenman Ochtman. Moge den jubi laris nog een tiental jaren worden ge schonken om zyn gouden jubileum te kunnen herdenken. HAAMSTEDE. (Maandag j.l. had onder 'deze gemeente een droevig ongeval plaats. Terwijl dhr. M. C. v. d. V. uit Zierikzee, vergezeld van een familielid, zich per motorfiets naar deze gemeente begaf, geraakte hij. in botsing met de van den tegenovergestelden kant ko mende auto van den heer J. N. Bouman uit NieuWerkerk. De heer v. d. V. be"- kWam zoodanige verwondingen, dat de dood bijna onmiddellijk intrad. De hem vergezellende dame bekwam enkele lichtte kwetsuren. Na afloop van het ge rechtelijk onderzoek is het lijk naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd. Naar men ons meedeelt, heeft de be stuurder der auto geen schuld aan het Ongeluk. ZONNEMAIRE. Met zeer veel animo wordt alhier gewerkt aan de voorbe reidselen van het feest, dat op 31 Aug. a.s. alhier zal gevierd worden. Bedriegen de voorteekenen niet, dan zal het niet onderdoen voor dat van 1913. THOLEN. Naar men ons verzekert hebben eenige landbouwers aan Ged. Staten vernietiging aangevraagd van het Raadsbesluit betreffende het plaatsen der woonwagens, van af October tot 1 April buiten de kom der gemeente. ST.-ANNALAND. Openbare raadsverga dering, gehouden op Zaterdag 20 Aug. AiWezig met kennisgeving de heer J. v. Houdt en zonder kennisgeving de heer A. J. Bierens. De notulen worden onge wijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken: a. een brief van Ged. Staten, houdende! goedkeuring van het raadsbesluit, waar bij de pensioensbijdrage der gemeente ambtenaren (de laatste 4 pCt.) ten laste der gemeente komt; b. een circulaire van idem a angaande de subsidie van den stoombootdienst tusschen Zijpe en Stavenisse; c. een brief van idem, hou dende kennisgeving van de herbenoeming van den heer A. Avé als secretaris der gezondheidscommissied. een circulaire van het bestuur van de Zeeuwsehe Land- bouW-Mij met het verzoek een medaille of geldprijs ten geschenke te geven voor de a.s. tentoonstelling (hierop wordt af wijzend beschikt); e. een circulaire van den Nederl. bond van gemeente-ambte naren met het verzoek het tractement van den ambtenaar ter secretarie te verbeteren, waarop niet wordt ingegaan, daar het salaris behoorlijk geregeld is; f. een brief van Ged. Staten, meldende, dat het verzoek van den heer A. Ruijsch Ofm verlaging van zijn aanslag in den H. O. ongegrond is verklaard; g. een cir culaire van idem aangaande het door de woningwet vereischte toezicht. B. en W. achten het beter daartoe een amb tenaar te benoemen, in de gemeente woonachtig, dan een ander wiens werk zaamheden zich tot verschillende ge meenten zouden uitstrekken; h. een brief aangaande het gebruik van waterclosets, als de leiding er eenmaal is; i. een brief van mej., J. van Dijke, vroedvrouw te Hedel en Empel, waarin ze zich bereid verklaart de betrekking van vroed vrouw alhier aan te nemen, indien het tractement wordt verhoogd tot f 1200, vrij van pensioenstorting. De voorzitter merkt op, dat dit geen eigenlijke solli citatie is: de termijn van aangifte was verstreken en het uitgeloofde trac tement bedraagt f 1000, terwijl wethou der Quakkelaar daaraan toevoegt, dat er een nieuwe oproeping dient gedaan te Worden om ook anderen in de gelegen heid te stellen mee te dingen, indien de raad besluit tot verhooging van dit loon. Met algemeene stemmen wordt dit stuk voor kennisgeving aangenomen, evenals de meeste der vorige stukken; j. een schrijven van "t gemeentebestuur van St.-Maartensdijk, waarin dit om sub sidie vraagt voor zijn te stichten school voor U. L. O. Op verschillende gronden wordt er besloten dit verzoek niet in te willigen. De commissie belast met het nazien van de rekening der gemeente en van die der weezen-armen over 1920, brengt rapport uit, wat de eerste betreft bij monde van den heer Heijboer en W'at de tweede betreft bij monde van den heer Goedegebuure. Zij adviseeren bei den to,t voorloopige goedkeuring, wat plaats heeft. Wel had de heer Heijboer een post op de gemeente-rekening aan getroffen, betreffende den aankoop van een lessenaar met stoel, terwijl hij zich niet herinnerde, dat daarover in den raad gesproken was. De voorZ. licht deze zaak nader toe, opmerkende dat de kos ten bestreden zijn uit een post op de begrooting. Aangaande de rekening van de weezen-armen zegt de heer Goede gebuure den indruk te hebben gekregen, dat de regenten nogal zuinig zijn ge- Weest. Opgemerkt wordt nog, dat er en- BESCHOUWING over hooge watervloeden en veranderingen In onze zeegaten en_rivleren. Van huis uit by het varen grootge bracht heb ik vele stroomen en rivieren in ons land bevaren en vele verande ringen in bedoelde wateren zien plaats hebben. Bedoelde veranderingen zag ik op twee manieren tot stand komen, n.l. le. Op natuurlijke wyze, 2e. Op kunstmatige wijze. De gevolgen der veranderingen zyn voor een groot deel van ons land van enorm gewicht. Wy kunnen wel zeggen dat het al of niet bestaan van groote stukken van ons vaderland afhangt van de wijze waarop wy ons wapenen tegen onzen vyand „het water". Nu is het my echter opgevallen dat wy in de laatste halve eeuw metloffelijken ijver dezen vijand uit onze voordeur houden, doch dat wij op verschillende manieren bevorderen dat hij door de achterdeur onze woning binnen zal komen. Doel van mijne beschouwing in deze is niet om de bewerkers daarvan te gispen, doch om hen aan de hand van de praktijk op eenige punten te wyzen waarmede wel- degelijk rekening ge houden dient te worden. Uit de praktijk het volgende: In 1863 en volgende jaren kwam ik elke week te''Rotterdam. Ik herinner my nog dat waar nu het stadsgedeelte Feyenoord is, zich toen ter plaatse uitgestrekte rietvelden bevonden. Toen of nu is het een groot verschil wat betreft de waterstand. Toen gebeurde het dat aldaar by stormweer het water op kaden en straten kwam. Nu, bij wat harden N. of W.wind staat het water spoedig boven peil. Hiervoor moeten toch reden bestaan? Door langer loopenden vloed kan zulks niet, daar wij nu evenals toeD, 6 uren vloed en 6 uren eb hebben. Volgens my'ne meening hebben wy in deze rekening te houden met het volgende De vloedstroom komt vanuit het Westen langs onze kust en vormen de Zeeuwsehe en Zuid-Hollandsche stroomen geweldig groote uitgestrektheden voor water berging. Sloot men deze stroomen eens aan de zeezyde af, dat zou dit volgens mij een hoogeren waterstand, met alle schadelijke gevolgen daaraan verbonden, voor onze kust teweeg brengen. Zoover is het echter gelukkig nog niet, doch wel zyn we al aardig op weg om het vloed water op verschillende manieren te dwarsboomen en het in groo- tere hoeveelheden en met meer kracht op plaatsen te brengen waar men het in belang van waterkeeringen en daar achter liggende polders nu juist liever niet ziet! Ik wijs met betrekking daartoe op de spoordijken door het v.m. Sloe en Kreek rak, waardoor de vloed in zyn natuur lijken loop belemmerd en strooming tusschen O. en W.-Schelde gestuit werd. Vervolgens de afdamming van het Slaak, waardoor de vloed op het nauwe Zijpe aangewezen werd. Ongetwijfeld heeft zulks hoogeren waterstand voor de Zeeuwsehe eilanden medegebracht. De vloed stoort zich niet aan dwang. Kan hij ergens niet voldoende doorheen dan gaat hij erover en heeft men zich in Zeeland moeten redden met de dijken te verhoogen door er betonnen muren op te bouwen. De loop van den stroom heeft echter ook verandering ondergaan en zyn daardoor b.v. de voor den mond der O.-Schelde zich bevindende zandbanken „Onrust", „Noordland" en „Zeehonden plaat" sterk afgenomen, waardoor zy als natuurlijke stroomgeleiders in waarde zijn achteruitgegaan. Dit is voor den Zuidwal van Schouwen- Duiveland een zeer nadeeligen factor, daar de stroom nu meer rechtstreeks op bedoelden oever valt. In eene vergadering der Prov. Staten van Zeeland is laatst het dempen van de Zandkreek en den Eendracht ter tafel gebracht en zal men indien demping eventueel geschiedt, de kwade kansen voor den Zuid-oever van Schouwen daardoor nog vermeerderen. De vloed in de O.-schelde zal alsdan D.l. door het Veersche Gat en Zandkreek geen doorstrooming meer hebben en gedwongen worden geheel langs Schou wen te loopen. Oeverafschuivingen en schade aan zeeweringen aldaar zullen dan niet denkbeeldig zyn. Schouwsche landbouwers zullen dan in de zeker komende minder gunstige jaren hunne penningen in groeiender mate kunnen offeren aan polderlasten. Kansen op dijkdoorbraken en over strooming van s/4 deel van Schouwen dient men verder ook te bedenken! Het ontstaan van hoogeren waterstand zoek ik ook in het volgende. Door den Staat worden zoo goed als alle zandbanken en slikken verpacht voor mosselcultuur. Het is bekend, dat daardoor aanslibbing plaats heeft. Zelfs zijn er platen en slikken die binnen enkele jaren een meter hooger zijn geworden, waardoor vanzelf ook weer mindere waterberging plaats heeft maar ook wys ik erop, dat deze ver hooging op andere plaatsen eene ver dieping teweegbrengt. In de Ó.-schelde verhoogt b.v. de Neeltje Jansplaat door de mosselcultuur op deze bank en verdiept het daardoor langs den Z.-oever van Schouwen, het geen van nadeeligen invloed is op de zeeweringen. Het indijken van schorren heeft verder m. i. ook eene opstuwing van het water tengevolge. In het begin mijner beschouwing wees ik op den hoogeren waterstand te Rotterdam en wensch in verband daar mede nog het volgende ter kennis te brengen. Het vloedwater, dat in onze zeegaten veel plaats is ontnomen en belemmerd wordt de natuurlijke loop te volgen, ondervindt dit laatste in niet mindere mate door normaliseering der rivier van af den Waterweg tot verder boven Rotterdam. Het doel is wel om meer kracht aan het rivierwater te geven ter verdieping der vaargeul, maar welk een ruimte ontneemt men niet aan den vloed voor waterberging? Het is dan ook niet te verwonderen, dat men in de omgeving van Rotterdam spoedig last van hoog water heeft. Het voornemen bestaat om nog meer vloedwater in den waterweg te krijgen door verandering van den mond der Waterweg, om dieper liggende schepen te Rotterdam te kunnen ontvangen. Er is wel een soort van uitweg ge vonden om het meerdere vloedwater in de Maas te laten stroomen door door graving van het eiland Rozenburg, doch wordt deze zaak zeer gewaagd voor een groot gedeelte van Zuid-Holland met de laag gelegen polders. Het zal dan in den winter by storm weer met hoogen vloed en veel boven water niet blyven bij overstroomen van Varkenoordsche- of Kethelpolder zooals reeds heeft plaats gehad, doch een groot deel van Zuid-Holland zal de dupe wor den van de onvoorzichtigheid waarmede men ten opzichte van den vloedstroom handelt. Laat men dan niet op de spoordijken vertrouwen daar deze reeds op vele plaatsen niet voldoende bleken bestand te zyn tegen sterken waterdrangj om reden zij uit zand bestaan. Dat verder, langs de geheele Holland- sche kust de stranden en duinen in de laatste halve eeuw verbazend afnemen, is voor mij een gevolg van de omstan digheid dat er meer vloedwater wordt aangevoerd. Wat zal het nu worden indien men doorgaat met dempen der Zuiderzee? Deze zoo goed als in haar geheel kennende, wijs ik op hare groote uit gestrektheid voor waterberging en vraag mij af welk eene verhooging van vloed- water de demping zal medebrengen ten opzichte van de omliggende Provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen, benevens de Waddeneilanden. Uit den aard mijner vroegeren werk kring in en om de Zuiderzee ken ik de zeedijken en zagen wy eenige jaren geleden by de overstroomingen aldaar van welke specie de dyken waren gemaakt. Men zal ze wel kunnen verhoogen, maar de drang van het meerdere vloed water door demping der Zuiderzee nemen wij aan dat dit eens mag gelukken zal zoo groot zyn dat zy wegschuiven en loopt men kans ééne provincie te winnen en wellicht twee te verliezen Myne beschouwing acht ik hiermede geëindigd met aan te stippen dat men door kunstmatig ingrypen in bestaande natuurlijke toestanden vaak misstanden kan scheppen, waarvan de nadeelige ge volgen niet te overzien zyn. Augustus 1921. V. D. L.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1