Zierikzeesche Nieuwsbode SlüT ROOKEN SPAREN abonnement: Maandag 22 Aug. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenland. Ingezonden mededeelingen lEMEYER'S ABAK Overal verkrijgbaar. Prjjs per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10663. Inzending op den dag van nit- Olr. A. J. DE LOOZE Jr, Uitg.-Redact. M. J, KOSTE*. save v66r nre- Overstroomingen in Spanje. Hevige slagregens hebben in de groote steden aad de kust groote schade aan gericht en tal van schepen gedwongen binnen te loopen. Men meldt overstroo mingen uit Valencia, Tortoza, Barcelona en Gerone, waar de spoorweg over een groote uitgestrektheid is weggeslagen. Er zyn bruggen weggeslagen en op verschillende plaatsen is de oogst ver nield. Een vermakelijke domoor. De Figaro vertelt een schoon verhaal van een kolonel in een klein stadje in midden-Frankrijk, die door mevrouw V., de echtgenoote van één der notabelen te dineeren was gevraagd. Hy voelde zich echter op den bepaalden dag onwel en moest afschrijven. Den brief gaf hij aan zijn oppasser met de boodschap, die onmiddellijk te bezorgen en meteen wat eten voor hem mee te brengen. De jonge man gaf den brief en zei erbij dat zijn meester hem had opgedra een diner mee te nemen. De dame en haar gasten proestten het uit, toen de knecht de malle boodschap getrouwelijk overbracht. Er werden snel orders in de keuken gegeven en de oppasser ging met een heele verzameling lekker rui kende potten en pannen en een flesch champagne naar huis. De kolonel keek verrast bij de soep, verbaasd bij het volgende gerecht en onthutst by de daarop volgende gang. Hij liet zy'n oppasser komen en vroeg bij welk restaurant hij dat voortreffelijke eten had gehaald. Toen werd de kolonel van onthutst wanhopig en terneergesla gen en hij zei zijn oppasser een groote boeket te gaan koopen en bij mevrouw V., te bezorgen. Na een half uur kwam de ongeluks vogel terug en legde drie biljetten van 20 francs voor den militair neer, die dadelyk ongerust werd en informeerde wat dat nu weer beteekende. De dame had hem, als drinkgeld na tuurlijk, 5 francs gegeven en toen had hij gezegd: „Neen mevrouw, het is geen 5 francs ik heb er 60 voor betaald." Typhus, pest en cholera. Het Georgische informatie-bureau te Londen deelt mede, dat thyphus en pest en in het bijzonder de cholera, Georgië teisteren. Eiken dag worden in Tiflis alleen al dertig tot veertig dooden als gevolg van de cholera geteld. De genees kundige hulp, die wordt geboden, is ontoereikend, terwijl geneesmiddelen niet verkrijgbaar zijn. Het is geen zeldzaam heid, dat men in de straten stervenden en lijken vindt. Tengevolge van gebrek aan andere voedingsmiddelen, voedt de bevolking zich met vruchten, hetgeen bijdraagt tot uitbreiding der epidemie. Een dappere vlieger. De Koning van Engeland heeft be krachtiging verleend tot het decoreeren van den vlieger-officier Victor Emmanuel Groom, die zich door bijzondere dap perheid had onderscheiden in een gevecht in Mesopotamië. Groom nam deel aan een expeditie tot het werpen van bommen, in de buurt van Mosoel. Een der andere vliegtuigen werd boven vijandelijk terrein neergeschoten. Hoewel de be schieting doorging landde Groom in dat vijandelijk gebied nam de bemanning van het neergeschoten vliegtuig aan boord, en wist weer op te stijgen. Met twee passagiers in den achterzetel en één op een van de draagvlakken bereikte hy veilig Mosoel. Russische concessies. De G0I08 Rossii verneemt uit betrouw bare bron, dat tusschen een groep Duitsche, Engelsche en Amerikaansche kapitalisten eenerzyds en de Russische Sovjet-regeering anderzijds onderhan delingen worden gevoerd over het verleenen van concessies met betrekking tot het herstel van Petrograd en Odessa. Deze concessies omvatten de uitbreiding en verbetering der havenwerken dezer steden, het herstel van de kanalisatie, en van het electrische tramnet en voorts het herstel der fabrieken. Zy moeten voor een tyd van veertig jaar worden verleend. Op 26 Augustus a s. zal te Berlyn een bijeenkomst van deze kapi talisten met vertegenwoordigers der Sovjet-regeering plaats hebben, waarbij deze aangelegenheid definitief in byzon- derheden zal worden besproken. Naar verluidt, zal ook Krassin by deze be spreking tegenwoordig zyn. Een massa-moordenaar. In de nabijheid van het Schlesische Bahnhof te Berljjn schijnt zich een massa-moordenaar op te houden, op wiens rekening zes moorden, welke in den laatsten tijd zyn gepleegd, worden geschreven. Al deze moorden zijn op dezelfde wijze bedrevende slachtoffers werden, in stukken gesneden, in de Berlijnsche grachten teruggevonden. Het in stukken snijden heeft blijkbaar steeds op dezelfde wijze plaats gehad. Men heeft hier vermoedelijk met een lust moordenaar te doen. De politie is reeds iemand op het spoor, die ernstig van het plegen dezer misdaden wordt verdacht. De toestand in Rusland. Voor vertegenwoordigers der Berlyn- sche pers hebben leden van het Rus sische hulpcomité te Berlyn redevoeringen over den hoDgersnood in Rusland ge houden. Een uitvoerige uiteenzetting werd ge geven door professor dr. Frankfurt. De Russische geleerde schatte het door mis lukten oogst getroffen gebied op een uitgestrektheid, die anderhalf maal zoo groot is als het Duitsche rijk. Duizend K. M. ten Oosten en 500 K.M. ten Wes ten van de Wolga strekt zich het door ongeveer 21 millioen persoDen bewoonde gebied uit, dat vóór de revolutie gewoon lijk een millioen poed graan opleverde, doch'dit jaar hoogstens 150 duizend poed, hetgeen niet eens voldoende is voor zaaikoren. De toestand is nog ernstiger geworden doordat in de laatste vier jaar de geheele last der graanvoorziening van centraal Rusland en het industriegebied op dit land rustte. De bevolking leeft thans reeds van gras, boomschors en boom bladeren. In Juli werd voor een poed eikels reeds honderdduizend roebel be taald. Spr. zette uiteen, dat door de samen werking van verschillende noodlottige omstandigheden een tekort van 250 millioen poed moest worden verwacht. Het was niet waarschijnlijk, zeide hy, dat de boeren uit vrijen wil hun plicht zouden doen, doch anderzijds kan de Sovjetregeering moeilijk haar toevlucht nemen tot scherpe repressaillemaatre- gelen. Zoodoende blyft alleen de weg tot verbetering van den toestand door vryen aankoop en ruilverkeer open. De goederenproductie bedraagt, ver geleken met die van voor den oorlog, slechts een uitermate kleine fractie Spr. gaf' toe, dat deze ellendige toe stand een gevolg is van de ontwrichting, welke de revolutie in Rusland heeft te weeg gebracht. Hierin kan slechts door materieelen steun en organisatie door het buitenland verbetering worden ge bracht, niet door philantropische midde len zooals thans geschiedt. Van generaal tot sigarenwinkelier. Naar de 77/nes-correspondent te Wee- nen bericht, is generaal Kövess, die het Oostenrijk-Hongaarsche leger aanvoerde in denj slag van Iwangorod, en o. a. Czer- n,owitz ontzette, tot armoede vervallen. De Roemeriiërs hebben zijn bezittingen in Zevenburgen geconfiskeerd en de gene raal, die geen andere inkomsten heeft, moest noodgedwongen den Hongaarschen Minister van Financiën verzoeken, hem een vergunning tot het houden van een sigarenwinkel te verleenen. Deze is hem toegestaan, en hij zal nu samen met de Hvieduwe van dr. Stenzei, een advoeaat, die tijdens het Bela Kun regime te Boe dapest Werd\ terechtgesteld, zulk een zaak gaan drijven. Zijn zoon zal achter de toonbank staan, en de klanten bedienen. Do prins van Wajes. Het programma voor de reis van den prins van Wales naar Britsch-Indië is thans vastgesteld. De reis zal 5 maan den duren en er zullen 38 centra's be- zloeht iwlorden. Ook Birma zal worden bezocht. De Kerstdagen zullen in Cal cutta worden doorgebracht, en in Febr. zal de prins een week in Delhi vertoe- yen. De „Renown zal den 17en Nov. te Bombay aankomen. Dn eerste trein. Volgens een bericht uit Reval, zal de eerste trein met levensmiddelen, die op initiatief van t Estlandsche Roode Kruis is samengesteld, een dezer dagen naar Rusland vertrekken. Deze trein zal be staan uit 20 Wagons, geladen met meel, aardappelen, gedroogde visch, zout sui ker, boter en conserven. De trein wordt geleid door een vertegenwoordiger van het Roode Kruis en een rijkscontroleur. Een „kerkhof van motorfietsen". De pOjlitie en de verzekeringsmaat schappijen van Chicago zijn bezig met t instellen van een onderzoek naar wat men daar noemt „het kerkhof van mo torrijwielen Het is een 100 voet diepe steengroeve te Summit (een voorstad van Chicago). Deze groeve is bijna ge heel gevuld,' met Water en tot dusver zijn cjaar reeds 30 motorfietsen uit opge- vischt. Duikers, djie ter plaatse een on derzoek hebben ingesteld, beweren, dat er zich in t geheel 100 motoren onder de oppervlakte van 't water bevinden. De politie werd op een en ander op merkzaam gemaakt, doordat zij het za,- del van een motorfiets boven het water zag uitstelten. Spoedig bleek toen, dat het rijwiel op zeven andere rustte De wagens, die tot dusver zijn opge- vischt, waren door hun eigenaars opge geven als te zijn verloren geraakt. De verzekeringsmaatschappijen bewe ren, dat de rijwielen opzettelijk in d'e groeve zijn geworpen door de eige naars, ten einde de verzekerings som machtig te worden. Onder een rotSbjok verpletterd. Naar uit Genève aan de Echo de Pa' ris wordt gemeld, is den 18en Augus tus op den Dent du Midi (een bergtop in het Berner Alpen-gebied) een vree- selijk ongeluk gebeurd. Drie jongelui uit Lausanne Waren bezig den top aan de Oostzijde te bestijgen. Zij hielden half verwegen halt en zaten rustig koffie te drinken, toen een rotsblok den berg af kwam rollen en op hen neer v.iel. Een der toeristen Werd letterlijk vermorzeld, terwijl het rechterbeen van den tweede Werd verbrijzeld. De derde kwam vrij. Hij ging hulp halen te Salvan, vanwaar terstond mannen' met breekijzers met hen mee gingen. Het duurde twee uur voor dat meni het eene slachtoffer, wiens been verbrijzeld was, had bevrijd. Het lijk van den anderen heeft men nog niet'kunnen vrij maken. BINNENLAND. Voor hongerend Rusland. Het partijbestuur der S. D. A. P. roept in Het Volk! van Vrijdagavond de leden op, voor hongerend Rusland een uur loion te storten. Herziening Jachtwet. De Res.bode verneemt* dat de regee ring bezig is het Wetsontwerp tot her ziening van de jachtwet geheel om te werken, waarbij meer rekening zal wor den gehouden met de klachten van de boeren. Dc zaak Groonendaal. Door de Haagsche politie is proces verbaal opgemaak. tegen den 23-jarigen metselaar H. V. d. N. en den 24-jarigen tandtechniker J. B., wegens t aanplak ken van biljetten met de woorden: „De Regeering doodt Groenendaal, omdat hij weigert te dooden' Ecu half uur langer werken. Te bevoegder plaatse bestaat volgens de Ned. het voornemen, om den werk tijd op de Departementen dagelijks met een (half uur te verlengen. Dit staat niet in verband met het werk der Bezuini- gingscQmmissie, daar haar arbeid niet ligt op het terrein der Werktijden. Dc duurte en de gevolgen. Waarom trekken' duizenden Nederland- sche toeristen dezen zomer Duitschland in? Omdat ze daar voor f3 beter lo- geeren en beter bediend worden dan in menig Nederlandsch hotel voor f8 a f 10, en omdat ze tevens in Duitschland ver schillende inkoopen kunnen doen voor minder dan den halven prijs, dien ze in Nederland zouden moeten besteden. Hier is de lage Duitsche valuta in het spel, maar toch ook nog iets landers. Ook de zucht in Nederland om allés duur te houden. In Hollandsche bladen worden consumenten niet klagensmoe. Neem eenvoudig het artikel mineraal water. In Duitschland betaalt men voor een half leschje 6 a 8 ets.; in café Central te Den Haag omstreeks een gul den, Hoe komt dat? De hooge vrachten Werd' gezegd. I Dat is waar ook. Er was op dat flesehje 1/7 cent vracht gekomen, reden genoeg pjm. 6 a 8 ets. op te voeren tot een gulden. Neem het artikel anthraciet en blijf in het eigen land. Te Zaandam betaaflt men per) H.L. f 2,75 a f3, te Amster dam f 3,95. Wederom, hoe komt dat groote ver schil? Hoogere arbeidsloonen en hoo- gere pakhuishuren, zeggen de Amster- damsche brandstoffenhandelaren. Maar dat noiemt het HUI. larie. Zooveel ver schil kan daarin niet zijn. Ik zal het u wél even zeggen, mejdt een lezer. Te Amsterdam hebben enkele groothandelaren zich gecombineerd en met de Amsterdamsche kleinhandelaren een contract gesloten, waarbij laatstge noemden zich verbinden alle door hen benoodigde brandstoffen van de groote handelaars-combinatie te betrekken, waar tegenover dan genoemde groothandel zorgdraagt, dat niemand der kleinhande laren beneden de vastgestelde prijzen verkoopt. Dat is alles. Maar ik koop mijn anthraciet te Zaandam, zegt de lezer. 1 Als zoo meer en meer de oogen open gaan, kan dat wel eens ten goede wer ken. Maar1 het gevaar is niet denkbeeldig, dat menig duurmaker dan tegelijk het deksel op den neus krijgt. De Rijksmiddelen. Uit den staat der opbrengst van s Rijks middelen over de maand Juli 19.21 blijkt, dat deze maand een „ver mindering" aanwijst, vergeleken met Juli 1920. Immers, Juli 1920 beliep f44.201.615,56, terwijl Juli '21 aan wijst f 39.238.158,391/2, alzoo vermindering van f 4.963.457,161/2." Over de eerste zeven maanden van 1921 Was de opbrengst f254.251.421,076; over de eerste 7 maanden van 1920 f249.293.407,22; vermeerdering dus nog f 4.958.013,856. Over de eerste 6 maanden bedroeg de vermeerdering f 9,921.471,02. Ter vergelijking diene verder, dat januari 1921 ruim f 1,2 millioen minder ojpbracht dan januari 1920; Februari 1921 ruim fi/2 mill, meer dan Februari 1920; Maart 1921 bijna f9 mill, meer dan Maart 1920; April 1921 ruim f3 mill, meer dan April 1920; Mei 1921 ruim f 3 mill, minder dan Mei 1920; Juni 1921 ruim f 11/2 mill, meer dan Juni 1920. Als vermeerderingsposten zijn te no- teeren: personeele belasting; inkom stenbelasting, vermogensbelasting, suiker- ace., wijnacc., acc. gedistilleerd, bier accijns, belasting gouden en zilveren werken, domeinen, Staatsloterij, loods gelden. Minder brachten op: grondbel. Juli '21 f2.751.313,51 (juli 1920 f3.074.305,27); di vidend- en tantièmebelasting Juli 1921 f 1.868.156,55 (Juli 1920 f2.998.999,30); ac cijns op geslacht resp. f 736.649,33 en i 1.179.400,01; zegelrechten respectievelijk f 1.789.111,06 en f 2.093,988,20i/2registra tierechten respectievelijk f 2.395.858,16 en f 7.200.164,06; successierechten resp. f 2.270.412,125 en f3.221.027,86; invoerrech ten respectievelijk f 2.873.214,80 en f 4.820.831,72. De opbrengst over Juli 1921 van de be lasting in verband met de buitengewone omstandigheden (Oorlogswinstbelasting) bedroeg f6.199.053,57 (over de eerste 7 maanden van 1921 f 61.508.316,05); van de inkomsten ten bate van het leening- fonds 1914 f 10.944.536,59 (in de eerste 7 maanden van 1921 f71.371,968,816). W. P. G. Helsdingen. f Na een langdurige ziekte is in den ouderdom van 71 jaar te 's-Gravenhage overleden het 2e Kamelid de heer W. P. G. Helsdingen, een der veteranen van de S.D.A.P. Steun aan uitgetrokken werknemers. De minister van binnenlandsche zaken heeft afwijzend beschikt op het verzoek van enkele gemeentebesturen, te bepalen, dat de tegenwoordige steunregeliDg voor de uitgetrokken tabaksbewerkers in geen geval zal eindigen vóór Zaterdag 27 dezer en alsnog maatregelen van rijks wege te doen treffen, waarbij in gevallen, waarin zulks noodzakelijk is zy het dan met inachtneming van bijzonder scherpe bepalingen ook nk het ver strijken van de gestelde maxima-ter mijnen nog eenige steun kan worden in uitzicht gesteld,, waarvan van rijkswege althans geen mindere bijdrage dan tot dusver blyft verzekerd. De minister schrijft in zijn antwoord: de financieele toestand van den staat dwingt tot het betrachten van de grootst mogelijke zuinigheid; aan elke steun- verleening van rijkswege, dus ook aan die aan de uitgetrokken tabaksbewer kers, dient eens een einde te komen. Na de kellnerstaking. Naar het N. v. d. D. verneemt, zal alleen Amsterdam het aantal slachtoffers van de kellnerstaking pl.m. 450 zyn. In de vier steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) tezamen bedraagt het aantal kellners, koks en ander personeel, dat gestaakt heeft en niet meer door de patroons terugge nomen is, 870. Zy behooren zoowel tot den modernen als tot den katholieken bond. Daling petroleumprys. Men vestigt de aandacht op het feit, dat de N. V. Acetylene, te Rotterdam, aangevangen is lamppetrolenm voor de Koninklijke Shellgroep aan het Neder landsch publiek te verkoopen. Dit is de eerste maal sedert 't bestaan der „Koninklijke", dat door haar of door hare combinatie lichtpetrolenm in Neder land ten verkoop wordt ingevoerd. In dit verband kan geconstateerd worden, dat de prijs voor lampolie, welke hior te lande in Mei nog 21 cents per liter bedroeg, thans, nadat de Konink- lijke-Shell haar intrede op de Nederl. markt heeft gedaan, gedaald is tot 14 cents per liter. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Door den Minister van Arbeid zijn bijdragen verleend in de bouwkosten aan de gemeenten Tholen van f 1360 voor een woning van den heer N. B. v. d. Maas; Zierikzee, van f 1223 voor een woning van den heer J. W. Wiltenburg. Vrywillige Landstorm, afd. Zierik- zee. Vooroefeningen (gew. vrijwilligers) klasse A: Donderdagavond van 8—10 uurVrijdagavond van 8—10 uur. Klasse B: Zaterdagmiddag van 37 uur. Ver- bandcursus (vrouwelijke vrijwilligers) Vrydagavond van 8—9l/g' uur. Afdeeling Haamstede. Vooroefeningen (gewone vry willigers): Dinsdagavond van 8_io uur (n.t,); Vrydagavond van 8-10 uur (n. t.) Aan de zanguitvoering, by gelegen heid van het bezoek van de Koningin met prins Hendrik en prinses Juliana aan de Provinciale Landbouwtentoon stelling te Vlissingen op 14 September a.s., zullen 600 zangeressen en zangers, voor een groot deel in Zeeuwsch cos- tuum, deelnemen. Door den Commissaris der Koningin is de loting, lichting 1922, voor de ge meenten Zierikzee, Oosterland, Nieuwer- kerk, Bruinisse en Ouwerkerk, nader bepaald op Zaterdag 10 September en wel resp. te 9 u. v.m.; 1,30, 1,45, 2,15 en 2,45 n.m. In de sociëteit „St. Joris" te Mid delburg werd Zaterdagmiddag eene algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging „Sanatorium Zeeland", onder voorzitterschap van den heer M. J. Harts. Tot leden van het algemeen bestuur werden gekozen: Mej. v. R&alte en de heeren Berger, Harts, v. Gelderen, Goedbloed, Hoorweg, Welleman, Wal- lien en Ittmann. Volgens de statuten moesten door de vergadering uit dit 9-tal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester l>lj het gebruik van Roodo Ster 60 ct. p. half pond Gele 99 50 99 99 99 99 Groene 99 4 0 99 99 99 99 Zwarte 99 35 99 99 99 99 worden aangewezen. Tot voorzitter werd gekozen de heer Harts, tot secretaris de heer Berger, tot penningmeesteres mej. van Raalte. De voorzitter zeide, dat zeker zal overwogen moeten worden het bestuur een volgend jaar uit te breiden, dan zullen nog meer alle stroomingen en alle deelen van Zeeland tot hun recht komen. Hierna deed de voorzitter mededeeling van hetgeen reeds door het voorloopig bestuur is geschied; Onderhandelingen werden gevoerd met de departementen en met de inspectrice voor Zeeland. Een subsidie aanvrage van ongeveer een half millioen voor 1922 werd afge wezen, omdat de minister meende daar voor de gelden niet te vinden zouden zijn. Er werd toen een andere weg overwogen om het groote sociale doel te kunnen verwezelyken. Besloten werd aan te vragen, dat het Rijk gedurende 30 jaar een annuïteit van f 30 000 zal garandeeren. Dit, na goedkeuring door het thans gekozen algemeen bestuur, in te zenden request zal moeten vergezeld zijn van plannen en begrootingen. Door een ambtenaar van het departe ment werd berekend, dat voor een steenen blijvende barak voor 32 bedden, verdeeld over twee zalen f 72,000 noodig zal zyn. Waar de voordeeligste exploita tie is 100 bedden, zouden drie zulke barakken noodig zyn, dus f 216,000. Volgens een bouwkundige is dit wel wat te laag geraamd en zal het f 300,000 moeten worden begroot, daarby komt de aankoop van een boschrijk terrein by Domburg van ongeveer 24 H. A. Totaal schat de voorzitter de kosten van op richting op f 600,000. In den Haag onder steunt men die plannen met kracht, daar men overtuigd is, dat Zeeland als geïsoleerd liggende provincie spoedig geholpen moet worden. BROUWERSHAVEN. Vergadering van den raad dezer gelmeente, gehouden op Woensdag 17 Aug. j.l. Afwezig de heer j. L. Smits; één vacature. Ingekomen stukken: a. een schrijven van de beide schO|onmaaksters der openb. school. Op een verzoek van deze schoonmaaksters pm het dagloon gedurende de groote schoonmaak van f 2 op f 2,50 te brengen, is in de vorige raadsvergadering afwij zend beschikt. Thans verzoeken ze den Raad alsnog een gratificatie te mogen ontvangen. Verleden jaar hebben ze een duurtetoeslag gekregen en ze zouden het volstrekt niet billijk vinden, als ze dit jaar voor minder loon moeten werken, vooral daar de levensstandaard niet noe menswaard lager is. De heer N. van Sluis zegt, dat de levensstandaard wel dege lijk lageT is. „Dat merk je aan de melk interrumpeert de heer C. den Boer Kz. De voorzitter is het met den heer Van Sluis eens. De heer J. van Dongen merkt daarentegen op» dat vele artikelen weer duurder worden en het bevreemdt hem zeer, dat de heeren, nu het een kwestie van slechts! f 15 is, zooveel bezwaren heb ben. Betreft het groote uitgaven, zegt hij1, dan worden gewoonlijk veel minder bezwaren geopperd. De heer C. W. den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1