Zierikzeesche f!& Nieuwsbode SistT R00KEN SPAREN B. H. IDELER, abonnement: Vrijdag 12 Aug. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. Zomerdekensa f 5,25. Bedspreien a f5,25. Echte Leidsche Wollen Dekens Algemeen Overzicht. Ingezonden mededeelingen 1% I E M EYER'S ABAK Overal verkrijgbaar. binnenland. Pr\js per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10659. Inzending op den dag van oit- Dlr. A. J. DE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. U. J. KOSTE*, gave vaór n ure. Dit nummer bestaat alt 2 bladen. Z I E R I K Z E E. MANUFACTUREN. Opgericht 1870. De eerste groote zending ontvangen Beste soorten van ouds bekend. Zeer verlaagde prijzen. Graanzakken. Kapok. Gevonden voorwerpen Een tabakspijp, een haarkam-étui. Maandag 8 Augustus verloren een platina ring met steen, omringd met diamanten. De vinder krijgt by terug bezorging aan het bureau van politie f 25,— belooning. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzeevan des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Men wacht in Duitschland en Polen met spanning hetgeen de Opperste Raad, thans te Parijs Vergaderd, zal beslissen omtrent het lot van het veel besproken Opper-Silezië, dat gedurig aan woelin gen ten prooi is, en waar de Volksstem- ming geen vrede kon brengen. De Opper- Silezische kwestie dreigde de reeds zwaar beproefde Vriendschapsbanden tusschen Engeland en Frankrijk te zullen Verbraken naar aanleiding van een scherpe rede- Voering door Engeland s premier in een zitting Van den Oppersten Raad gehou den. Dergelijke politieke aanvallen heeft de Entente reeds meermalen met glans doorstaan, zoodat deze storm óók wel weer luwen zal, daar men van weerszij den het niet tot een openlijke breuk zal laten komen. Duitschers en Polen zullen dus, het plebisciet ten spijt, hebben af te wachten, wat uit den politieleen brouw ketel Van de Entente zal komen. Zal dat product, wat het dan ook zijn mag, de gemoederen in Oost-Pruisen be vredigen? 't Zal hoogstwaarschijnlijk de Poolsche verlangens gansch niet bevredi gen en, daar de gemoederen in dezen, door den oorlog herboren staat, licht ont vlambaar zijn, zoo zal 'de rust in Opper- Silezië niet spoedig zijn teruggekeerd. D|e toestand in het land Van vadertje Czar wordt zoetjesaan onhoudbaar wan neer men de berichten, lang niet alle betrouwbaar, leest, die via Finland en Estland, West-Europa bereiken. Doch vast staat, dat het onmetelijke rijk bezocht wordt door een honger- plaag, die zijn wedergade in de ge schiedenis der Westersche volken nauwe lijks Vindt. De Sovjetstaatsmachine, welke heel langzaam en schokkend loopt, heeft het rijk in een desolaten boedel herscha pen, terwijl de ongekende droogte de ellende ten to.p heeft gevoerd. De hon gerende menschenmassa's trekken door de moerassen bij Pinsk in Wolhynië in de richting van Polen, waar de regee ring zich ernstig ongerust maakt voor een invasie dier horden. Vreeselijke too- neelen spelen zich af in de rijen dier hongerlegers, welke uit het Zuiden naar midden-Rusland trekken. In West-Siberië leven de bewoners van boombast, blade ren en wortels, daar de, toch al schaar- sche voedselvoorraden door een kever en sprinkhanenplaag zijn vernietigd. Loyd George in naar Londen afgereisd, na het ontvangen van weinig geruststel lende berichten nopens Ierland, t welk antwoord heeft gegeVen op de eenigen tijd geleden door Engeland gedane Voorstellen. Men hoopt de onderhande lingen te kunnen voortzetten, opdat Ier land niet voor de tweede maal wordt geteisterd door een menschonteerenden burgerkrijg. Dit plotselinge vertrek van Lioyd Geor ge Vertraagt ernstig de onderhandelingen nopens Opper-Silezië, welke zaak niet minder dan de Iersche om oplossing vraagt, evenals de hulpverleening aan Rusland, waaroVer reeds voorloopige be sprekingen zijn gehouden. Alle gedele geerden waren het er over eens, dat spoedig maatregelen dienen te worden genomen. Briand had Voorgesteld, dat de gealli eerde en andere landen zouden samen werken en dat de hulpverleening uit par ticuliere bronnen zóu worden beheerd door de Roode Kruisverenigingen. Lloyd George legde den nadruk op het belang, dat de geheele wereld er bij heeft, het geteisterde Russische volk te hulp te ko men. Hjj wees er op, dat cholera en typhus woeden in de hongersnood-ge bieden. Indien daartegen niet wordt op getreden, zou dit meer menschenleVens kunnen kosten dan er in den grooten oor log zelf waren verloren gegaan. Ofschoon ,spr. volstrekt geen bewondering koester de voor den regeeringsvorm van de sov jets, gaf hij als zijn meening te ken nen, dat een of andere schikking met de soVjets noodzakelijk was om1 een be hoorlijke regeling der hulp Verleening te verzekeren. Het ware te wenschen, dat de macht hebbers Van Europa niet lang meer zul len dralen om 't zwaar bezochte land de reddende hand toe te steken. BUITEN LAND. Een vliegongeval van koning Albert. Koning Albert Vertrok Dinsdag per Vliegtuig van Ostende naar Deauville. Na bij Tancarville moest het vliegtuig we gens een defect aan den motor 'n nood landing doen te midden van de Seine- moerassen. De koning kon de reis per auto naar Havre voortzetten. Een Amerikaansch schip vergaan. Uit Melbourne komt het bericht, dat het Amerikaansche stoomschip „Capasto- tadat Sydney twee maanden geleden met een lading benzine verliet en waar- Van nadien nooit meer iets is vernomen, blijkbaar als Verloren moet worden be schouwd. Er bevonden zich geen passa- (giers aan boord. Bij het Lord-Howee- eiland zijn ledige benzinevaten gevonden, waarvan de herkomst met zekerheid kan worden Vastgesteld. Zij behoorden tot de „Canastota". Aangenomen wordt, dat de geheele 'bemanning is omgekomen. Do drooglegging van Amerika. Te oordeel en naar de duizenden brie- Ven, welke iederen dag binnenkomen bij het Amerikaansche Congres, heeft zich in de Ver. Staten een sterk gevoel van af keer tegen de wet op het drankverbod ontwikkeld. Algemeen wil men, dat het gebruik van lichte biersoorten en wijnen wederom zal worden toegestaan. Betrek kelijk weinigen wenschen het gebruik Van whiskey en andere sterke dranken terug en zelfs de temperance-men vragen om herziening der al te drastische „droge wetten". „Weest Vóór afschaffing, doch niet onredelijk", luidt het algemeene ad vies aan de congresleden. De Vooruitzichten op een matigen van het Verbod in de naaste toekomst wor den grooter tengeVolge van de groote b'ehjoefte der regeering aan meer inkom sten. Dit argumentweegt des te zwaar der, wanneer men bedenkt, dat lage be lasting op wijn en bier ongeveer 250 mil- lioen dollar per jaar zal opbrengen. Zoo als de zaken thans staan, krijgen de Ame rikanen Voldoende drank, hoewel 'duur, terwijl de regeering een leger van prohi- bition-ambtenaren heeft aangesteld, die de handen Vol werk hebben. Pasmuntsmokkeluars. De politie Van Kopenhagen heeft drie personen gearresteerd, die sedert een half jaar dagelijks ongeveer 3000 kronen pasmunt uit Denemarken naar Zweden smokkelden, om deze daar, met het oog op de betere Zweedsche valuta te wisse len. Het drietal stond in Verbinding met Kopenhaagsche tramconducteurs, van wie zij dagelijks de pasmunt tegen papieren geld overnamen. Uit het onderzoek is reeds gebleken, dat Vrijwel alle tram conducteurs Van Kopenhagen met de hee- ren in Verbinding stonden. Cholera en honger. Volgens de Neue Zürcher Zeitung blijkt uit gegeVens, die op het Reichsgesund- heitamt te Berlijn liggen, dat 24 Russische provincies door de cholera zwaar aan getast zijn. Dr. Frey, de leider van de medische ai/deeling te Berlijn, is Van mee ning, dat nog niet te Voorzien is of en hoe deze epidemie gestuit kon worden. De Russische berichten wijzen er op, dat de soVjetregeering niet in staat is deze ziekte tot staan te brengen; slechts kon Verlichting worden aangebracht en dit voornamelijk nog door de buitenlandsche hulpactie. Een enorme tegenwerking is, dat het Verkeer zoo goed als is gestremd bij gebrek aan brandstoffen. Groot is ook het gebrek aan doctoren. Het is zeer twijfelachtig Volgens dr. Frey, of de cholera tot Rusland beperkt zal blijVen; reeds werden uit Warschau choleragevallen gemeld. Niet alleen cholera maar vlektyphus en pokkengevallen doen zich over de Rus sische grens Voor. In Opper-Silezië wordt uit alle macht gewerkt om de uitbreiding dezer ziekten te stuiten, maar zeer opti mistisch liet de directeur der Berlijnsche gezondheidsdienst zich hier niet oVer uit. Dat de uitbreiding der epidemie begrij pelijk nauw samenhangt met de slechte voeding, tracht nogmaals de Russische schrijver Dnjeprof in zijn boek „De crisis van het Bolsjewismeaan te toonen. Hij legt vooral den nadruk op het feit, dat ontzaggelijke massa's levensmiddelen, als aardappelen, bij het transport beVroren zijn, en dat de geheele levensmiddelen voorziening gedesorganiseerd is door de tallooze gedemobiliseerde militairen, die zonder werk in hun dorpen terugkwamen en de voorraden leegplunderden. Nieuwe treinberoovingen in Frankryk. Toen Dinsdagmorgen om vijf uur de sneltrein Bordeaux—Parijs het station Aubrais Verliet, wierp een reiziger in een derde klasse coupé zich op een mede- rejziger, die ingeslapen was, wien hij zijn portefeuille ontrukte. De aange vallene, die ontwaakte, riep om hulp, met het gevolg, dat de roover, die inmid dels uit den trein was gesprongen, door een stationsbeambte werd gegrepen. Dienzelfden morgen meldde zich een hoogleeraar Van de universiteit van Ox ford bij den stationschef van St.-Brieux, met de klacht, dat hem gedurende zijn slaap tijdens de reis tusschen Lison en Lamballe—St.-Brieux, zijn portefeuille toet 3000 frs was ontstolen. Met de, grootste zorg blijkbaar was de zak van zijn jas Van buiten opengesneden. De pro fessor kon geen enkele nadere aandui ding geven van den dief, die ongetwijfeld een „vakman' moet geweest zijn. I>n beschuldiging tegen de Mundstrynen. De correspondent van de Times te Shanghai meldt, dat er groote veront waardiging heerscht zoowel onder Chi- neezen als buitenlanders oVer het feit, dat de regeeiflng te Peking de opcenten, die zij heeft gelegd op douanerechten, spoorwegen, posterijen en telegraaf ten behoeve van de slachtoffers van den hon gersnood in Noord-China, nog steeds handhaaft in weerwil Van het feit, dat de hongersnood reeds een maand geleden is geëindigd, alle particuliere relief- vereenigingen haar hóeken hebben afge sloten en de som Van vier millioen dol lar, die noodig was tot dekking Van de hongersnoodleening," reeds met zes mil lioen dollar overschreden is. De correspondent zegt, dat dit bedrag „Verdwenen is in de ruime zakken van de mandarijnen Van Peking". Het zou in de bedoeling liggen, de opcenten tot Maart te handhaven. De correspondent noemt „het schandaal des te frappanter wanneer men in aanmerking néémt de groote sommen, die het buitenland en de buitenlanders in China tot leniging Van den hongersnood hebben opgebracht. Minnebrieven van 20 ecuwpn geleden. Volgens een correspondent van de Daily Mail zijn bij de jongste opgravin gen te Pompei Verschillende liefdesbrie- Van van patricische jonge dames aan succesvolle gladiatoren gevonden. Zij werden ontdekt in de buurt Van het dezer dagen opgegraven wijnhuis, dat bijna geheel in zijn vroegeren toestand van 2000 jaar geleden is hersteld. De brieven waren op ivoren tafeltjes ge schreven. Een er van is gericht aan den gladiator Strax, die Volgens de meening van den directeur van het museum te Napels, den hooggeleerden Vittoria Spi- nazzola. een „barbaar" Van Britschen oorsprong was. De jonge dame (wendt zich iin dit schrij ven met de volgende bewoordingen tot den kampvechter: Ben je misschien Phoe bus Apollo in de gedaante van Hercules? Inderdaad je bent een god voor mij. Je schoonheid en kracht hebben mij alle andere mannen doen Vergeten. Ik ben jong en men zegt, dat ik mooi ben. Ik wacht je geliefde, bij den tempel van Isis. Volgens inscripties op de muren onder portretten van gladiatoren waren Chloe, Lydia en Cornelia hun minnaressen. Ook zijn er tafeltjes gevonden, welke zorgvuldig in een kast opgeborgen lagen, die vermoedelijk aan een ouden woeke raar en geldschieter heeft toebehoord. Zij zijn schuldbekentenissen Van jonge lieden, die blijkbaar Veelvuldige bezoeken brachten aan dezen bankier, om geld voor hun feesten en pleiziertjes van hem los te krijgen. Zelfmoord by kinderen. Melding wordt gemaakt Van een bui tengewone vermeerdering van 't aantal gevallen van zelfmoord bij kinderen in de Ver. Staten. Terwijl in de eerste helft Van 1920 zich 225 kinderen van het leven berooiden, is het aantal voor het cor- respondeerende tijdvak van dit jaar ver dubbeld. De gemiddelde leeftijd bij jon gens was 16 jaar, bij meisjes 15 jaar. Het meerendeel der jongens maakte gebruik van een vuurwapen. In bijna alle ge- Vallen, waarin een motief kon worden Vastgesteld, bleek het vrees voor school examens te zijn. Wat de gevallen vafi zelfmoord in het algemeen betreft, pleeg den in de eerste zes maanden Van dit jaar 6.509 personen zelfmoord tegenover 1.771 in het Vorig jaar. De gemiddelde leeftijd was 43 jaar. De oorzaak van de Vermeerdering wordt gezocht in den slechten economischen toestand met zijn groote werkeloosheid en achteruitgang in zaken. Een gevecht in de lucht. Boven het Engelsche vliegkamp van South Farnborough heeft zich een sen sationeel luchtdrama afgespeeld, dat woDder boven wonder goed is afgeloopen. Luitenant Bulman, van de afdeeling voor experimenteel onderzoek van de luchtvaart-afdeeling, was met een waar nemer opgestegen om een proefvlucht in zeer hooge luchtlagen te doen. Toen zij tot verscheidene duizenden voet gestegen waren, brachten zy de meegenomen zuurstof-apparaten in.wer- king, daar de ijle lucht geen regelmatige ademhaliDg meer toeliet. Waarschynlyk door een defect aan één der apparateD, geraakte de waarnemer buiten kennis. Zyn metgezel zag het en begon te dalen. Plotseling voelde hij een ontzettenden slag op het hoofdzich omdraaiend be merkte hy dat zyn waarnemer blykbaar zyn verstand verloren had. Wat zich tijdens de daling in het vliegtuig afspeelde, is niet bekend, maar luitenant Bulman had het geluk veilig te kunnen landen. Toen hy uit de machine stapte, werd hij opnieuw door den waarnemer vast gehouden. Een mecanicien snelde te hulp, spoedig door anderen gevolgd. De waar nemer sloeg zoo wild om zich heen, dat een aantal mannen hem ternauwernood in bedwang kon honden. Na een half uur kwam bij tot bezin ning en had blykbaar zyn normale geest vermogens ten volle herkregen. Een gevecht met een arend. Twee dames, mrs. Williams en mrs. Ruffing, hebben nabij Greensburg (Am.) in de Allegbenybergen een hevig ge vecht gehad met een reusachtigen arend, die het kind van mrs. Williams, een meisje van ruim twee jaar, in de lucht wilde meevoeren. De dames waren in de heuvels aan het bessenplukken, toen de arend naar beneden schoot en op het kind neerstreek. Mrs. Williams sloeg naar deu vogel met haar bessenemmer, waarop de arend het kind liet vallen. Inmiddels kwam mrs. Ruffiüg haar vriendin te hulp met een knuppel, en na een hevig ge vecht, dat eenige minuten duurde, werd de arend gedwongen, de vlucht te nemen. Afgezien van eenige diepe schrammen, was het kind ongedeerd. Naar de vrou wen vertelden, had de roofvogel een vlucht van minstens vyftien voet. De nalatenschap van Caruso. Er is heel wat te doen over de laatste wilsbeschikking van Caruso. De corres pondent te Louden van de Tel. seint een telegram uit Rome over, volgens hetwelk het testament Dinsdag is .open baar gemaakt. De voorlezing ervan had plaats in tegenwoordigheid van de ge tuigen en de familieleden, alleen zyn weduwe was niet aanwezig. Het testa ment dateert van Januari 1919 en is een nauwkeurige copie van een ander testament, dat men spoedig na zijn dood onder zyn papieren te Napels vond. Alle beweringen, dat Caruso een nieuw testa ment zou hebben gemaakt, na de ge boorte van zijn dochter, zyn dus ODjuist. Volgens zyn laatste wilsbeschikking wordt zijn erfenis verdeeld tusschen zijn twee zoons en zyn broer, terwijl zijn weduwe niet meer ontvangt dan het deel, dat haar volgens de wet als minimum toekomt. Om onderlinge moei lijkheden te vermyden, hebben de familie leden er reeds in toegestemd, dat een regeling zal worden getroffen. De hongersnood in Rusland. De berichten van leden van de hulp- commissies tegen den hongersnood in Rusland gewagen van groote horden mannen, vrouwen en kinderen, die in de richting van Polen stroomen en groot gevaar veroorzaken voor verspreiding van besmettelijke ziekten. Het kamp van Baranowice is toegerust voor de behan deling van vierduizend vluchtelingen. Wekelijks had het onlangs 24000 te behandelen, waardoor de hulpdienst gedesorganiseerd was en groote groepen moesten doorgelaten worden vóór zij ontsmet waren. Zesduizend kwamen daarop aan vóórdat het kamp gereinigd was. Een vrouw, die Zondag in de openlucht beviel, was Woensdag nog niet naar een verplegingsinrichting overgebracht. Nederl. tentoonstelling te Kopenhagen. Het Deensche blad Politiken verneemt, dat te Kopenhagen het volgende jaar een groote Nederlandsche tentoonstelling zal worden gehouden, waarschynlyk op het geheele Tivoli-terreinwelke een beeld zal hebben te geven van Neder landss kunnen op het gebied van kunst, nijverheid, kunstnijverheid, landbouw, enz. Er is dezer dagen eèn Deensch comité opgericht, dat zal helpen by de voorbereiding van de tentoonstelling. Het is niet uitgesloten, dat ffet ver wachte bezoek van Koningin Wilhelmina aan het Deensche hof tegelykertyd zal plaats vinden. Uit hongerend Rusland. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat de volkscommissaris voor opvoeding, in de Prawda een verschrikkelijke schildering geeft van den toestand der Russische kinderen in de hongergebieden. In Saratof huizen duizenden kinderen onder booten en andere schuil gele gen heden. Door bedelen, stelen en door het verkoopen van hun lichaam, trachten ze aan eten te komen. Niemand neemt de kinderen op, daar de menschen zelf den hongerdood nabij zyn. Ouders werpen hun zuigelingen in de Wolga om ze niet van hoDger te zien sterven. Het aantal onverzorgde kinderen in 't honger- gebied wordt op ten minste 300,000 geschat. „Om Lloyd George te dooden". Tijdens de zitting van den Oppersten Raad kwam een Iersche dame naar een der op wacht staande politie-agenten toe en zei„Geef my even uw revolver om Lloyd George te dooden". De politie- bij het gebruik van Roode Ster 60 ct. p. half pond Gele 50 99 99 99 99 Groene 40 Zwarte 99 35 99 99 99 agent antwoordde, dat het wapen tot zyn spijt niet geladen was, maar noodigde haar nit met hem mee te gaan naar het politie-burean, waar geladen revolvers waren. De dame werd in arrest gehou den en er zal een onderzoek naar haar geestvermogens worden ingesteld. De Pechvogel. Te Bletchingley (Engeland) hoorden dezer dagen een paar mannen, toen zy een plantsoenvyver passeerden, iemand luidkeels om hulp roepen. Zy zagen een man in het water spartelen, en haalden hem er zonder eenige bedenking uit. Nauwelijks was hy gered, of de man sprong wederom in het water. Ditmaal werd hij gered door een politie-agent, die hem meteen in arrest nam. Door den inspecteur verhoord, zeide de drenkeling dat zyn verloofde hem in den steek had gelaten, en dat hy zich derhalve van het leven heeft willen berooven. De man is thans wegens poging tot zelfmoord tot drie maanden dwangarbeid veroordeeld. Vluchtelingen naar Polen. De Moskousche Sovjet-regeering heeft, volgens den correspondent van de Daily Telegraph te Warschau een bevestiging gegeven van de berichten, nopens een kever- en sprinkhanenplaag in West- Siberië, waardoor de toch al schaarsche levensmiddelènvoorraden zijn vernietigd. De bewoners dief streken leven thans nog slechts van boombast, bladeren en wortels. De districten rondom Moskou en Kiëf hebben nog kleine voedselvoorraden. In sommige deelen der Oekraine is de oogst zelfs zeer goed. De immigratie over de Poolsche gren zen gaat steeds voort. Groote troepen hoDgerige menschen bewegen zich in Noordelijke en Zuidelijke richting door de moerassen bij Pinsk. Ten Noorden van Pinsk worden door de Russen roof tochten over de grens ondernomen, om aan voedsel te komen. De Poolsche regeering zou zeer gaarne de grenzen sluiten, doch eerst moet de repatrieering der anderhalf millioen Polen uit Rusland zijn afgeloopen. De immigratie van Russen wordt zoo- vee' mogelyk beperkt tot hen, die voor den hongersnood vluchten. De groote stroom wordt eerst verwacht, wanneer de hongerige massa, op haar vlucht West-Rusland zal hebben bereikt. Te Warschau twyfelt men er aan, of deze ontzaglyke en hongerige horden zelfs door een groote troepenmacht zullen kunnen worden tegengehouden. STEENBERGEN. De feesten, welke zullen worden gegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der muziek- vereeniging „Volharding" te Steenbergen, beloven schitterend te zullen worden. Niet alleen vele en van groote ver- eenigingen inschrijvingen op het festival, doch ook de kermesse d'été zal attrac- tiën aanbieden, zooals nog nimmer alhier

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1