Zierikzeesche Nieuwsbode 0/ PANDBRIEVEN IQ INSULAIRE abonnement: advertentiën: Maandag 1 Aug. 1921. zierikzeesche courant. Kennisgeving. Rekening der Gemeente over 1920. b ui te nl and. bin n e n l a n d. Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag g Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bjj contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10654. Inzending op den dag van uit- Dlr, A. J. OE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. M. J. KOSTE*. eave v6ór are- Postkantoor to Zierikzoe. Lijst van onbestelbare 'en geweigerde brieven, terug ontvangen in de 2e helft der maand Juli: 1. P. Hage, brief, Noordgouwe. 2. O. Erson, briefkaart, Rotterdam. 3. v. Cisseldonk, briefkaart, Haag. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze by onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zibrik/.ke ruaken bekend: dat de Rekening der Gemeente over het jaar 1920, ingevolge artikel 219 der Gemeente wet, van heden af, gedurende veertien dagen, voor een ieder ter inzage op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. Zierikzee, den 30 Juli 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. NAEREBOUT, loco-Secretaris. Duitscho hulp aan Rusland. Het Duitsche Roode Kruis heeft ter leniging van den nood in Rusland aan het Russische Roode Kruis zijn hulp aan- gjeboden. Binnen zeer korten tijd zullen een chef van den geneeskundigen dienst van het Roode Kruis met dokters en ver- piegingspersoneel, benevens met genees middelen, enz. naar St.-Petersburg wor den gezonden. Het "plan bestaat in de eerste plaats stelselmatig de ziekten en epidemieën te bestrijden. De Duitsche re- ^geering heeft haar steun in den ruimsten zin toegezegd. Een gevolg van de hitte? Een typograaf in de Rue St.-Denis te Parijs, is plotseling krankzinnig gewor den. Hij wierp zijn gespaard geld, onge veer tweeduizend francs het raam uit. Begrijpelijkerwijs stroomde een men- schenmenigte voor zijn woning samen. Tpen de ongelukkige zijn geld aan den wind had prijsgegeven, begon hij zijn gereedschap uit het raam te gooien. De commissaris van politie verschafte zich met eenige agenten toegang tot de ka mér van den krankzinnige, door de deur open te breken, die deze op slot had ge daan, en zij slaagden erin hem te over meesteren, juist op het oogenblik, dat hij een kast door het raam wilde gooien. Ken gevaarlijk land voor cchtgenooten. De Neui York Herald vertelt, dat in het laatste jaar in den staat Ohio 28 echtge- nooten door hun respectieve vrouwen werden vermoord en dat 25 van deze moordenaressen door de jury werden vrij gesproken. Het blad zegt, dat het dringend noodig is, dat er aan de jury-rechtbanken, welke die gevallen te beoordeeien hebben, ook vrouwelijke juryleden werden toegevoegd, daar de mannen klaarblijkelijk niet be stand waren tegen de tranen en de oogen van deze beklaagden. Alle beklaagden beweerden, dat zij slechts een moord begingen, om haar eigen leven tegen een aanval te verdedi gen. Tijdens de zittingen bleek dan ech ter, dat wel de vrouwen, doch niet de gedoode echtgenooten in het bezit van revolvers waren geweest. Ohio, waar de wieg van den Ameri- kaanschen president heeft gestaan, zal, aldus de Neid York Herald, noodzakelijk maatregelen moeten nemen om den slech ten naam weer te doen verdwijnen, die het land door het vrijspreken van deze moordenaressen in Amerika heeft gekre gen. De eerste blinde inbreker. Naar de Amerikaansche bladen melden, is te Huttington in den staat New-York de eerste blinde inbreker gearresteerd. De sherif constateerde bij inbraken in twee verschillende huizen vingerafdruk ken, welke aanleiding gaven tot de arres tatie van een zekeren Hawxhurst. Nie mand had in hem een inbreker vermoed, want reeds van zijn geboorte af Was hij blind. Bij zijn verhoor bekende Hawx hurst de inbraken te hebben gepleegd. Hij verklaarde geen gebruik te hebben gemaakt van helpers, doch uitsluitend op zijn buitengewoon scherp tastvermogen en gehoor te hebben vertrouwd. De hitte in de Vereenigde Staten. De hitte te New-York heeft Donderdag vyf slachtoffers gevraagd. Zeventien menschen zyn verder op straat ineen gezakt en naar het ziekenhuis gebracht. Sinds een week wordt New-York ge plaagd door een nieuwe hittegolf, ge paard met een grooten vochtigheids toestand van de lucht, welke een kwel ling is voor de tienduizenden, die hun werk vinden in de binnenstad. Woens dag, Donderdag en Vrijdag bedroeg de temperatuur op Btraat in de schaduw OEgeveer 102° F., al was de officieele maximum-temperatuur slechts 88°, doch deze wordt opgenomen op het dak van het gebouw Whitehall, waar men nog een zuchtje van den zeewind opvangt. Donderdag is een stille diender, die een inval moest doen in een proeflokaal, dat men verdacht van heimelyken drank verkoop, van de hitte krankzinnig ge worden en heefc een dertigtal menschen, onder wie vrouwen en kinderen, met de gummistok gevoelige klappen toege bracht. Hij dreef hen te hoop in een kamer achter in het drankhuis en ging toen de straat op om nieuwe slachtoffers te zoeken. De aanslag in den sneltrein Parys—Marseille. De politie heefc een van de bandieten, die in den nacht van 25 dezer den aanslag in den sneltrein Parijs-Marseille gepleegd hebben aangehouden. Zij is de twee andere bandieten op het spoor. Twee medeplichtigen zyn door een inspecteur van politie doodgeschoten toe hij hen wilde aanhouden op den hoek van de Avenue Wagram. Een apdere inspecteur is ernstig gekwetst. Eerste Kamer. Zitting van Dojïderdag 28 Juli. Aan de orde is het ontwerpBomans tot het nemen van maatregelen ter voor koming van de inlijving der voorloopig vrijgestelde dienstplichtigen der lichting 1921. De heer Verheijen stelt voor, dit ont werp thans niet te behandelen daar er nu weer een minister van porlog is, die mededeeling zal moeten doen van zijn plannen. De heer Slingenberg wijst er op, dat de reden van indiening van dit ontwerp was, dat met spoed moest worden uit gemaakt, dat de 10.000 man van de 2de ploeg der lichting 1921 niet zouden moe ten opkomen en dat deze reden niet ver vallen is. f Het voorstel Verheyen wordt verwor pen met 19 tegen 13 st. en het ontwerp aangenomen met 23 tegen 8 stemmen. Voortgegaan wordt met de behandeling van het ontwerp tot het toekennen van een voorschot ten behoeve van de stoomvaartverbinding Nederland—Zuid- Afrika. i De heer Mendels betoogt, dat het con tract zeer gevaarlijke bepalingen bevat. De heer Cremer wijst op 't gewidht der verbinding van ons land met Zuid- Afrika. Hij ontkent, dat hier van protec tie zou kunnen worden gesproken. De iheeren Van Nierop en Blomjous zijn tegen het verleenen van steun met het pog op den slechten toestand van de schatkist. Minister van IJsselsteijn meent, dat steunverleening een uitbreiding van onze handelsvloten en vergrooting van ons af zetgebied zal tengevolge hebben. De Minister wensoht niet de verant woordelijkheid te dragen, aan Z.-Afrika mede te deelen, dat de verwachtingen door het ontwerp gewekt, niet zouden worden vervuld. Het ontwerp wordt aangenomen met 19 tegen 13 stemmen. De Kamer is daarna op reces gegaan. De Wielingen. In de Eerste Kamer heeft mr. Fokker naar aanleiding der nadere wijziging en verhooging van het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 (suppletoire Marinebegrooting) een lans gebroken voor het Nederlandsch loodswezen op de Schelde. De rede luidde aldus: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch mij aan te sluiten bij hetgeen de heer Van der Does heeft gezegd, daar ook ik het geen door de regeering is aangevoerd niet voldoende acht. In de Memorie van Antwoord heeft de Minister op blz. 7 gezegd: „Intusschen erkent ondergeteekende ten volle de verplichting er voor te waken, dat de Nederlandsche loodsdienst aan alle eischen voldoet, welke aan een deug- delijken loodsdienst mogen worden ge- steljd en zoodanig zijn ingericht, dat de vaartuigen, die een Nederfandschen loods begeeren, dezen ook kunnen vinden en. niet, wegens gebreken in den Nederland- schen loodsdienst, tot een Belgischen loods hun toevlucht nemen. Waar de loodsdienst op de Wester-Schelde voor het allergrootste deel op Nederlandsche wateren woidt uitgeoefend, mag men deze verplichting zeker niet te laag aanslaan". Dit gaf hoop op een grootere appreci atie door de Regeering van deze zaak, maar |wat door den Minister .gezegd wordt in zijn Eindverslag aan deze Kamer, slaat die verwachting weer den bodem in. Daar maakt de Minister zich van de zaak af door de tirade: „Instemmend met hetgeen door andere leden daartegen wordt aangevoerd, meent ondergeteekende in aansluiting met het geen door hem bij de mondelinge be raadslaging over dit wetsontwerp in de Tweede Kamer werd medegedeeld, daar toe vooralsnog niet te moeten overgaan. Alvorens deze aangelegenheid in nadere overweging te nemen, dient, naar zijn meening te worden afgewacht, welke de resultaten zijn van de posteering van de „Dolfijn" in de Wielingen". Toch zal er iet? moeten gebeuren, wil len wij niet geheel door de Belgen wor den overvleugeld, ik zal de bezwarenj, die van Hollandsche zijde worden aan gevoerd, niet in den breede uitmeten; deze zijn door den heer De Kanter in de Tweede Kamer zeer uitvoerig te ber de gebracht. Maar men moet bij het te- spreken van deze zaak niet alleen ietten pp het heden, maar ook op hetgeen moge- ling van de kwestie van de Wester-Schei- lija in de toekomst zal gebeuren. De rege- de niet België is nog njet tot een eind gekomen en niemand weet tot welk ein de die gebracht zal worden, of er een eenvoudig convenu zal komen tusschëai de beide landen of dat ook! andere lan den er in zullen worden gemengd. Volgens hetgeen in Parijs in het uit zicht wordt gesteld, zou men zich een regeling denken, dat de schepen, die de Wielingen invaren, uitsluitend door Bel gische loodsen zouden worden bediend en die het Oostgat invaren door: Neder landsche, terwijl in het Oostgat veel min der scheepvaart is dan in de Wielingen. Al wat dan gaat door het Oostgat, zou vanuit de reede van Vlissingen naar Antwerpen kunnen worden geleid dóór de Nederlandsche binnenloodsen, en dan zou de concurrentie kunnen worden op geheven. Maar de actueele toestand is deze, dat in Mei 1921 door de Wielingen zijn gegaan met Nederlandsche loodden 8ü, met Belgische loodsen 405 schepen, en in Juni resp. 90 en 438 schepen. Voor het Oostgat waren deze aantallen: in Mei 203 en ly2, in Juni lö8 en 137. In t Oost gat zijn de Nederlandsche loodsen dus eenigszins in de meerderheid, maar de groote toegangspoort tót de Wester- Schelde zijn de Wielingen, en daar vor men de Nederlandsche loodsen verreweg de minderheid en beloodsen zij slechts Yx van het aantal schepen, door Belgen geloodst. Dat kan, wanneer de kwestie van de Wester-Schelde definitief geregeld wordt, van grooten nadeeligen invioed zijn. Wegens de gebrekkige outillage van de Nederlandsche loodsen, die te kort komen aan stoomvaartuigen en materiëel, kan België zich op verpletterende cijfers beroepen om op te eischen het recht om de Wester-Schelde te beloodsen. Ik vraag in dit verband de attentie van den Minister voor een opmerkelijk be richt in de Nieuwe Rotterdamsche Crt. yan 9 Juli, waarin ik lees: „Onze correspondent te Brussel meldt: De XXe Siècle van heden, 9 Juli, heeft een interessant stuk over den toestand van het Belgische loodswezen aan de Scheldemonden. Daarin wordt o. a. mede gedeeld, dat de Belgische loodsen thans over zeven stoomsloepen beschikken en de regeering er aan denkt, dit aantal nog te vergrooten. De posten in het Oostgat en in de Wielingen konden dan ook wor den verdubbeld. In de Wielingen kruist een der sloepen ter hoogte van den West- hinder, en een tweede nabij den Wande laar. Van de 8206 schepen, welke in 1920 naar Antwerpen, Gent of Brussel opvaar- den, maakten 4917 gebruik van Belgische en 2086 van Nederlandsche loodsen; 1221 deden het zonder. In 1919 bedroegen deze cijfers resp. 4955, 2498, 1483 en 974. Hef Brusselsche blad komt dan ook tot de gevolgtrekking, dat het percentage van de door Belgische loodsen bediende sche pen in de Westen-Schelde geleidelijk toe neemt." Deze conclusie wordt gewettigd door de door mij medegedeelde cijfers, en zou den wij er ook niet uit kunnen afleiden dat, wanneer de regeering blijft toestaan, dat de Belgen door meer en vluggere en zeewaardiger schepen een voorsprong hebben, zij daarvan bij de definitieve regeling gebruik zullen kunnen maken? Het antwoord van den Minister van Landbouw luidde als volgt: Wat betreft de kwestie van de Schelde, het is niet anders dan te waardeeren, dat zoowel aan de overzijde van 't Binnenhof als hier stemmen hebben weerklonken ter behartiging en ter verdediging van onze ideëele nationale belangen. Ik moet hier bij opmerken, dat in het ontwerp-trac- taat met België, dat, zooals de heeren weten, in een zeer ver gevorderden staat van overeenstemming was, een regeling Was gemaakt waarbij omtrent 't loods wezen in de Wielingen en in het Oostgat de volgende bepalingen zouden gelden: het Oostgat zou alleen bediend worden door Nederlandsche loodsen, ten opzichte van de Wielingen zouden de schepen, die naar Antfwerpen gingen, door Belgische loodsen worden bediend, de andere door Nederlandsche loodsen. Dat traktaat is geen werkelijkheid ge worden, het is dus niet aan de Wetgeven de Macht voorgelegd. )Maar het is vol doende bekend, dat het vraagstuk van de Wielingen buiten beschouwing gelaten is, zoodat men toen nooit heeft vastgeknoopt de kwestie van het loodswezen in een der zeegaten aan het begrip van de sou- vereiniteit van de Wielingen. Ik meen dan ■ook, dat wanneer men zegt, de Wielingen worden niet voldoende bediend, en dat zal groote gevolgen hebben bij de latere -onderhandelingen met België, dit te ver gaat. Maar aan den anderen kant, waar -men te recht in de twee landen, die een over eenkomst zullen aangaan, heeft begrepen, •dat'de concurrentie tusschen de loodsen altijd uit den booze is, daar kon toch Aan Pandbrieven in omloop voor 9 millioen 800 duizend gid. niet reeds jaren geleden van het Depar tement van Marine verlangd worden, dat men den loodsdienst in de Wielingen zoo zou uitrusten, dat men steeds tegen de concurrentie van Belgische zijde zou ver zekerd zijn, daarbij zeker wetende, dat, hoe goed men het ook maakt, 't altijd van Belgische zijde nog beter zou wor den gemaakt. Men moet ook in aanmer king nemen, welke verbazende financi- ëele gevolgen daaruit voortvloeien. Er Wiordt op den loodsdienst toch reeds be langrijk toegelegd, die toeslag zou dan nog veel grooter worden. Intusschen verklaar ik mij gaarne be reid den minister: van oorlog a. if. van marine, nog eens ernstig in kennis te stellen met het gesprokene in deze Ka mer en ik twijfel er niet aan of hij zal daarin aanleiding vinden, zijn volle aan dacht aan dit onderwerp te wijden. De regeling van den dienstplicht. De Minister van Binnenl. Zaken heeft aan den voorzitter van de Tweede Ka mer medegedeeld, dat het in verband met de verwerping van artikel 27 van het wetsontwerp tot nieuwe regeling van den dienstplicht gevraagde beraad, om de verdere behandeling van aangelegen heden, bij welke de aanwezigheid van een of meer leden van het Kabinet gevor derd werd, te schorsen, thans is geëin digd en het Kabinet is gereconstueerd. Er zijn nu geen rédenen voor het gedane verzoek meer aanwezig. Prof. dr. If. Bavinck. f Vrijdagmorgen vroeg is, na langdurige ziekteoverleden prof. dr. Herman Bavinck. De overledene werd geboren in 1854 te Hoogeveen en bereikte dus een leeftyd van 66 jaar. In 1880 promoveerde hy aan de universiteit tot doctor in de theologie op proefschrift „Over de ethiek van Zwingli"; was van 1881 tot 1882 predikant te Franeker en werd in laatst genoemd jaar hoogleeraar aan de Theolo gische School te Kampen. In 1903 werd hij hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De overledene was lid van de Eerste Kamer voor Zuid-Holland sedert 19 Sept. 1911. Dr. Bavinck is vele jaren lid, en, tijdens het mioisterie-Kuyper, voorzitter geweest van het Centraal Comité van Anti-Rovolutionnaire Kiesvereenigingen. Sinds 1906 had de hoogleeraar zitting in de Akademie van Wetenschappen. Hij was ridder in de orde van den Nederl. Leeuw. Wetsontwerp Lichamelijke Oefening. De Msb. deelt mede, dat het ontwerp inzake de lichamelijke oefening der rypere jeugd, zoo goed als zeker zal worden ingetrokken. De Aardappelprijs. Het antwoord van den minister van Landbouw op de vragen van het Eerste Kamerlid mevr. Pothuis-Smit, in zake de buitensporig hooge prijzen der nieuwe aardappelen, luidt als volgt Het is aan den minister bekend, dat ten gevolge van het vroegtijdig opraken der oude aardappelen, de nieuwe aard appelen hoog in pry's waren. Zooals te verwachten was, zyn met het toe nemen van de aanvoeren ter veiling de prijzen snel gedaald, zoodat deze thans redelijk kunnen worden genoemd. De minister heeft geen aanleiding gevonden om van regeeringswege in vloed uit te oefenen op den prijs der vroege aardappelen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Door den Commissaris der Koningin is aan den heer A. van der Weijde te Ellemeet, eervol ontslag ver leend als lid der Gezondheidscommissie. Bij Kon. besluit van 19 dezer is toegelaten als vereeniging uitsluit-nd ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders werk zaam: De Vereeniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders, gevestigd te ScherpeDisse, kring de gemeeLte Scherpenisse. Vrywillige Landstorm. Afd. Zierikzee Vooroef. gewone vrijwilligers, klasse A Donderdagavond va'n 810uur; Vrijdag avond van 8—10 uur, Klasse B: Zater dagmiddag van 3 7 uur. Kader Land storm, Kamp by Laren. Verbandcursns (vrouwelijke vrijwilligers); Vrijdagavond van 8—9Vs uur. Afdeeliug Haamstede: Vooroef. gewone vrijwilligers, Dinsdag avond van 8—10 uur (n.t.); Vrijdagavond van 8-10 uur (n.t.). HAAMSTEDE. Vrijdagavond j.l. werd in de Ned. Herv. Kerk alhier de aan gekondigde uitvoering ten bate van het Orgelfonds gehouden, met medewerking van den heer S. Klimmerboom (orgel), mevrouw J. Klimmerboom—Federspiel (solozang, alt), „Haamstede's Zangkoor" en „Jonge Krachten", directeur de heer C. J. Reisinger. Niettegenstaande het vry od gunstige weer, was het kerk gebouw tamelijk gevuld met belang stellenden. Ds. Japchen opende met een kort woord de bijeenkomst, waarna de heer Klimmerboom de „Hochzeit- marsch" ten gehoore bracht. Met on verdeelde aandacht werd het prachtige orgelspel van den heer K. gevolgd. In den loop van den avond hoorden wij van dezen musicus nog: „Pelgrimskoor", „Lobgesang" en „Fluitconcert". Niet minder aandacht werd geschonken aan de klankvolle altstem van mevr. Klim merboom—Federspiel, die de aria's „Weh ihnen" en „Sei Stille dem Hernn" ver tolkte. Een gedeelte van den avond werd gevuld met verscheidene koor zangen van „Haamstede's Zangkoor" en „Jonge Krachten". Uit het ten gehoore gebrachte bleek, dat beide vereenigingen over goede krachten beschikken. Ds. Japchen was zeker de tolk der aanwezigen, toen hij bij het einde der uitvoering den heer en mevr. Klimmer boom, den heer Reisinger en de leden der beide Zangvereenigingen dankte voor den genotvollen avond. BURGH. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woensdag 27 Juli j.l. Tegenwoordig alle leden. Na ope ning der vergadering worden de notulen onveranderd goedgekeurd. Een aantal in gekomen stukken worden voor kennisge ving aangenomen. Wegens vertrek uit de gemeente wordt afschrijving van den. H'. O. verleend aan M. den Engelsman en D. Janse. Een wijziging der gemeente- begrooting voor 1921 had plaats ter som ma van f3550,33 in ontvangst en uitgaaf. Voor het vervolgonderwijs werden be noemd tot hoofd en onderwijzer dhr. D. Kosten, tot onderwijzer dhr. M. Griep eni tot tijdelijk onderwijzeres voor het handwerkonderwijs mej. A. M. Huiswaard. Goedgekeurd werden de begrootingen voor 1922 der beide Armbesturen, die van het Plaatselijk Armbestuur van Westen- Schouwen ter somma van f 4625,62 en van het burgerl. armbestuur ter somma van f 1827,745. De gemeente-rekening werd voorloopig vastgesteld in ontvang op f 21646,905, in uitgaaf op f 21044,69, alzoo met een goed slot van f602,210. Geconstateerd werd, dat de gemeente op d.;t oogenblik geen schulden te haren laste heeft. Voor 't tracteeren der school kinderen op 31 Aug. a.s. Werd een som van f 75 beschikbaar gesteld. De reclamG tegen zijn hoofdei, omslag van C. W^ Boot werd aangehouden, terwijl öp de reclames tegen dienzelfden aanslag van N. v. d. Klooster en J. de Glopper Az. afwijzend werd beschikt. BRUINISSE. Dhr. Laernoes uit Vlis singen mocht na het houden van een bespreking over de vooroefeningen by den Vrijwillige Landstorm zyn werk be* kroond zien met de toetreding van een flink aantal jongelui voor een landstorm* afdeeling alhier. STAVENISSE. In de Zaterdag alhier gehouden vergadering van den Dijk- raad der Waterkeering van de Calam. polders O. K. Hofstede en Moggershil werden voorloopig vastgesteld de reke ningen van de dijkvakken O. K. H. en Moggershil. Voor het dijkvak O. K. H. waren de uitgaven f 16789,806 en de ontvangsten f 13104,73 en voor het dykvak Moggershil waren de uitgaven f 25277,66s en de ontvangsten f 2887,80s. In de te korten werd door Rijk en Provincie bijgedragen. Tot schatter van de pachtwaarde der gronden in de Moggershilpolder werd benoemd dhr. A. Bierens te Sint-Annaland, terwijl aan M. Stoutjesdijk een som van f 50 per jaar word toegekend als oud-dijkwerker. 'POORTVLIET. Door Mej. A. Krijger— de Korte is tegen 1 September 1921 eer vol ontslag aangevraagd als gemeente- verloskundige, in verband met hare be noeming te Tholen. THOLEN. Tot secretaris van de Ge zondheidscommissie, zetel Tholen, is door den Commissaris der Koningin herbe noemd de heer A. Avé, alhier. OUD-VOSSEMEER Openbare vergade ring van den gemeenteraad, gehouden op Zaterdag 30 Juli j 1. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig 5 leden. De notulen worden gelezen en vast gesteld. Aangeboden wordt de gemeente rekening dienst 1920 in ontvang op f 98631,48s en uitgaaf op f 96639,90 derhalve met een batig slot van f 1991,58s, mede werden aangeboden de rekeningen van het weezen en algemeen armbestuur resp. in ontvang en uitgaaf op f 37574,94, f35046,026; f 1830,24s, f 1407,18. Zonder discussie wordt besloten deze rekeningen ter onderzoek te stellen in handen van de heeren De Rijke, De "Wilde en Van Tilbeurgh. Aan de orde is een adres van den Nederl. Bond van gemeente-ambtenaren om premie vrij pensioen met voorstel

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1