zeeuwsche hypotheekbank - middelburg. 6 °/o Panirim 1000 J. A. v. IERSSEL, - Groote Prijsverlaging! i De Prov. StooÉootdienst i. Ooster-Schelde Zomervacantie. BINDERTOUW. Geheel ijzeren Watermolens, KOFFIE THEE Reform Motors! Verzekert uwe Bagage op reis. „ALBION" Graanmaaier-Zeifbinders Firma FRANKIÜ"TTaN WEEL, Goes. T,i.m.n. AHTILOPE-HIJWIELEH. van W, MERLE, Puike Biggen F.A A. S. J. DEKKER. r KWART MILLIOEfi AMAZONE Sorteermolens WOLFF DORSCHMACHINES J. H. ROSKAM, ik drink altijd van W. MERLE, Ik drink altijd L ARTISTIEK PIANO- en ORGELSPEL Onze merken PETROF en HOFBERG 10 Jaar Garantie. Ie klasse retour f 3,—. 2e f 2,-. WHAT'S IN A NAME O WACHT NIET MET Zend postwissel aan K. W. Heerengracht 455, A dam of per Postrek. no. 39440. N. C. TIMMERMAN - Melkatikt B Si ZIERIKZEE. „MAYFARTH" en „WOLF" DORSGHMACHINES, Horizontale en verticale MOTOREN Vooral in Motordorschstelien kunnen wij zeer voordeelig aanbieden. in stukken van f lOOO.- en f 500.- Verkrijgbaar te Zierikzee bij de NATIONALE BANKVEREENIGING. Prima kwaliteit Amerikaansch Bindtouw, KLEINE MARKTSCHOONE DORSCHMACHINES Machinale Landbouwsmederij, F.a C. J. KORSTEN, Grond- en Glansverf, Vensterglas, Stopverf, Vernissen, enz. RINGWORM- ZWEREN OP HET HOOFD Pril! millElEI iel Ie kn. DU. freewheel en Bandrem voor f 150. DUITSCNE RIJWIELEN van af 165. Prachtige Voetpompen voor f 1,75. Zware Zadels met Hang- veeren, Lederdek, f 10,50. PROSMAN SLINGERLAND, F.a A. GAANDERSE ZIERIKZEE. De prijzen zijn Roodmerk f1,75 p. pd. Groenmerk -1,50 Geelmerk -1,15 Witmerk 80 ct. Thee (los) 65 99 99 99 99 Steeds voorhanden: W. JONKER, Ellemeet. De REFORM MOTORS bewezen sedert jaren de beste en zuinigste motors voor het landbouwbedrijf te zijn. Verkrijgbaar voor vloeibare brandstof van de kleinste tot de grootste uitvoering, vervoerbaar en stationair. Vraagt, alvorens een motor te koopen, den nieuwen Catalogus van REFORM MOTOR klasse 11 aan bij REFORM MOTOREN FABRIEK, Hang 2, Rotterdam, of den vertegenwoordiger voor Schouwen en Duiveland S. P. MOELIJKER te Oosterland, alwaar deze motors in voorraad zijn en alle Inlichtingen worden verstrekt. kan men slechts dan verkrijgen, indien men een instrument heeft dat wat toon en aanslag betreft aan de hoogst gestelde eischen voldoet. verheugen zich in de toenemende appreciatie van vooraanstaande toonkunstenaars. Bezoekt onze rijk gesorteerde Magazijnen: GOES: Turfkade. UTRECHTLichte Gaard 7. zal, gedurende de maanden Juli en Augustus GOEDKOOPE REIZEN organiseeren. Te beginnen met Zondag 24 - en Donderdag 28 Juli a.s. van Zierikzee naar Middelburg. Zierikzee en tusschenveeren f 2,- eerste klasse en f 1,50 tweede klasse. DE DIRECTEUR. V MAA eer - deugd - fatsoen MAAR eerst compleet met 'n als Hoofdpremie der 3 Premie-Obligatie-Leening N.V. Geb. v. Kunsten en Wetenschappen, Amsterdam het koopen van een Obligatie, want door nu te koopen neemt men deel aan alle_trekkingen vanaf Heele I Geldig alle Halve Obligatie f 10,25. trekkingen. Obligatie f 5,25. Inlichtingen ten kantore van zijn van TWEE NIEUWE PATENTEN voorzien, waar door ze nog meer dan anders aan de spits staan. van eerste klas fabrieken. „PERSOONS" MELKONTROOMERS. Alles uit voorraad leverbaar tegen zeer billijke prijzen. P.S. Wij hebben nog In voorraad een nieuwe „NOXON" Graanmaaier- Zelfbinder, welke wij tegen zeer billijken prijs willen opruimen. Uitloting pari 4 per jaar. aan zeer voordeeligen prijs. In verschillende grootten In voorraad. WEDEROM ONTVANGEN: met dubbele reiniging, beuker en trieur. PRIJS BENEOEN ALLE CONCURRENTIE. met dubbele reiniging en beuker, zeer voordeelig aangeboden. Inruilen van Rechtstroo-Dorschmachines. Aanbevelend, AKKER DAAS, Machinehandel, Noordsouwe. Tel. 3. OUD-GASTEL (N.-B.), levert aan uiterst concurrcercndo prijzen van de kleinste tot de grootste soorten. LEVERING OP PROEF VAN GOEDE WERKING. Vraagt eerst prijzen, eer U besluit een andere te plaatsen. Inlichtingen te bekomen bij BEDRIJFSLEIDER to NIEUWERKERK. F.a A. GAANDERSE - ZIERDIZEE. De prijzen zijn Roodmerk f1,25p. pd. Groenmerk -1,10 Geelmerk 90ct.„ Witmerk 75 Koffie (los) 55 99 99 99 99 99 99 99 99 Stooinverfmalerij Kraanplein, Zierikzee. Levering prima kwaliteit eigenbereida Telef. 60. tatmmsmm ssm Indien gy wenscht snel van Uw Ijden verlost te worden, neemt dan een i roef met het D.D.D. Wasohmiddel. Hot is zoo gemakkelyk aan te wenden, een ■vloei baar waschmiddol, niet een votti'ge of kleverige zalf. Het dringt door i i do schedelhuid en brengt onmiddellyk ver» lichting. Koopt nog heden een floschl F. 0.75 en f. 2.50 per fl. Geneeskrac htige D.D.D. Zeep a f. 1,-. Verkrygbaar by alle apothekers en drogisten. Hoofthgent: B. Meindersma, Den Haag, van wien Brochure op aanvraag. Voor Huidaandoeningen Te Zierikzee by J. W. GUDDE en P- G. v. d. VALK. Buitenbaudeii vau af f 4,75, Binnenbanden vau al' fl,75, alles 1 jaar gegarandeerd. KETTINGEN prima f3,--. Rubberblokpedalen f 3,--. Verkrijgbaar bij: Brouwershaven. Koninklijke Stoomververij Chemisdie Wassdierij Aue. Bierens Dordrecht SPOEDIG BILLIJK FRANCO TFRUG. Vraagt ook Prijscourant onzer STOOM WASSCHERIJ. Agenten: J. Viergever te Zierikzee; J. M. Bie- nefelt, HaamstedeG. M. Coomans, St.-Maartensdijk; J. Hage Pzn., St.-An- nalandF.a Tazelaar, Stavenisse; Joh. Heijboer, Scherpenisse; L. Zonruiter, Noordwelle; A. Phernambucq, Drei- schorWed. S. Roukema, Bruinisse; L. Poulusse, Tholen; F. Kloet, Scharen- dijke.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1