pr ofipcphp ra PiiwQhnnP^ ---- rS'C Woensdag 20 Juli 1921. zierikzeesche courant. "ft ™j*>5?»?^ ABONNEMENT: umm |D| ADVERTENTIËN BUITENLAND. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. buitenland per jaar f 10,—. 1 I I U ^X^A,W I W I UP LI W VS M Im LI UP re&el Rec^mes 30 ets. p. regel. Afzonderlijke nummers 5 cent. By contract belangrijke korting. Postkantoor te Zierlkzee. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven, terug ontvangen in de le helft der maand Juli: Centraal Orgaan voor Handel en In dustrie (Covhei), 's Gravenhage. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze by onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. Doschbranden in Zweden. Uit verschillende plaatsen in Zweden worden groote boschbranden gemeld. In de provincie Smalad heeft verleden week een brand ongeveer 1500 H. A. bosch verwoest. Oogsten en dorpen wer den in de asch gelegd, waardoor mins tens voor een millioen kronen schade werd veroorzaakt. Een nieuwe brand is in Smaland uitgebroken, veroorzaakt door vonken uit een locomotief. Meer noordelyk heeft een brand gewoed over een oppervlakte van 12 mijlen met een breedte van 3 mylen. De bevolking der dorpen vluchtte met medeneming van het vee. Millioenen kronen waarden zyn vermoedelijk verloren gegaan. Circri 2500 man hielden zich bezig met het blus- schingswerk, waaronder 1500 soldaten. De geheele bevolking van zeven gehuch ten hielp mede den brand te blusschen Vele menschen zijn bedwelmd door den rook, terwyl een soldaat en een kind en veel vee is verbrand. De hongersnood in Rusland. Een Moskousch blad bevat, naar het Deensche blad Pólitiken uit Reval ver neemt, verschrikkelijke by zonderheden over den hongersnood, die in Rusland den omvang van een geweldige kata- strophe aanneemt. Tengevolge van de aanhoudende droogte zyn verscheiden gedeelten van het land geheel gescheurd. De bronnen en rivieren zyn uitgedroogd. In de 15 gouvernementen, die reeds geheel aan den hongersnood overgeleverd zyn, is de veestapel omgekomen. In ontzaggelijke massa's vlucht de bevol king dier streken. Het aantal dergenen, die in de richting van Kirgisië en Toer- kestan aan den honger trachten te ont snappen, bedraagt een twintigtal mil lioen. Ook vluchten velen naar de Oekraine, naar Koeban of in de richting van Moskou en St.-Petersburg. Het is een ware volksverhuizing, die ongeorga niseerd en in paniekstemming plaats heeft onder de ergste hygiënische om standigheden. Die schrikwekkende volksverhuizing brengt dan ook een zeer groot gevaar voor de verbreiding van de cholera mee. De regeering staat volkomen hulpeloos tegenover dezen hongersnood. Een aantal niet-communisten heeft op aansporing van Gorki aan de regeering aangeboden een commissie te vormen tot onder steuning van de noodlijdende gebieden en tot bestrijding van de epidemie. De regeering heeft dit voorstel aangenomen en aan de commissie het recht toe gekend haar werkzaamheid vrijwel on afhankelijk van de regeering van Moskou uit te oefenen. De sovjetkat. De bekende sovjet-econoom Larin be spreekt in de Prawda de nadeelige ge volgen van de door de inspectie van arbeiders en boeren uitgeoefende preven tieve contröle, die uitsluitend een vorm is en slechts goed is om het gevoel van verantwoordelijkheid te doen verminde ren. Slechts hierdoor kan men verklaren, dat op de begrooting voor het bosch- beheer van het gouvernement Kostroma een post voorkomt van 15,000 roebel per maand voor het onderhoud van een kat. De noodzakelijkheid van het houden van een „sovjetkat" werd in de ontwerp begroting gemotiveerd met de heer- schende muizenplaag. Het crediet van 15,000 roebel voor de kat is ontdekt door een lid van het centrale uitvoerend comité, wiens maandelijksch salaris 13,500 roebel bedroeg. Een millioenenschat gevonden. Naar uil Danzig' aa,n hiel Berli ner Tageblatt" wordt bericht, is de politie daar dezer dagen een mlilli- oenenschat op liet spoor (gekomen* welke door dieven was verborgen. In April Man dit jaar kwam1 te Dfan- ziig 'n Dieensch schip met een geld zending uit Engeland voor de Pool- sdhe rejgeering aan, welke vandaar naar Warschau zou worden (door gezonden Het (geld werd echter onideirwiejg gestolen. De politie heeft thans de dieven kunnen arrestee ren'. Het zijin een Deensch onder daan ie;n een persoon uil Danzig, Üi"e beiden tot de bemanning van bet schfp behoorden. Beiden heb ben 'bekend1. Voor een millioen gestolen. Te Keulen is in een juwelierszaak een ,aanzienlijke diefstal gepleegd. De waarde van het gestolene, waaionder zich een paarlen collier met 413 paarlen ter waar de van een kwart millioen, 64 brillanten ringen en oorbellen bevinden, bedraagt meer dan een millioen mark. Er is voor aanhouding der daders een belooning van 100.000 mark uitgeloofd. De verkeersongevallen te Parys. Herhaaldelijk is reeds de aandacht ge vestigd op de gevaarlijkheid van de Pa- rijsche straten. Wie het tempo heeft waargenomen, waarin motorrijtuigen en vooral taxi's langs en dwars over de bou levards rijden, die verwondert zich niet, aldus de Times-correspondent te Parijs, dat het aantal ongelukken zoo groot is, maar dat het nog niet veel grooter is. Het verkeer biedt, wanneer men het vanuit zijn venster gadeslaat, een kalei- doscopisch beeld. Taxi's stuiven voor elkaar heen, zonder hun snelheid te ver minderen en snorren elkander dikwijls op een afstand van slechts enkele centi me teis voorbij. Op den voetganger echter wordt minder gelet. Hij mag de straat oversteken op zijn eigen risico. In 1920 gebeurden te Parijs 60.375 ongelukken op straat, 'dat is gemiddeld 165 per dag. Bijna 15.000 personen werden gewond en 120 bleven op de plaats dood. Daarvan komen 73 dooden en bijna 9000 gewon den op rekening van automobielen, 20 dooden en 2200 gewonden waren slacht offers van met paarden bespannen voer tuigen, 14 dooden en 1724 gewonden van de tram, 10 dooden en 553 gewonden van motor-omnibussen, twee dooden en meer dan duizend gewonden van fietsen, ter wijl de motorrijwielen één doode en 352 gewonden maakten. Prins Hirohito by den Paus. Bij zijn bezoek aan Rome heeft de Ja- pansche kroonprins ook een bezoek aan het Vaticaan gebracht. Dit is een zeer bizondere gebeurtenis geweest. Tot dus ver waren slechts twee Japansche gezan ten daar ontvangen en wel eens door Gregorius XIII in 1593 en later nog eens door Pius V in 1613. Prins Hiro Hito was bij zijn bezoek vergezeld van alle hooge personages van zijn gevolg. Bij zijn aankomst bracht 'de Palatijnsche Wacht hem de militaire eer bewijzen, terwijl de muziek het nationale Japansche volkslied speelde. Hierbij was het geheele hof van het Vaticaan aanwe zig. Naar de Echo de Paris heeft vernomen, droeg het onderhoud tusschen prins Hiro Hito en den paus een zeer hartelijk ka rakter. i Verlammingsepidemio onder het vee. Uit Johannesburg wordt gemeld, dat een ongewone verlammingsepidemie de veestapels aan den Rand heeft aangetast en dat deze de meeste slachtoffers wiapfct onder paarden en muilezels. De autori teiten stellen een speciaal onderzoek in, omdat het uitbreken van de ziekte schijnt samen te vallen met een influenza-epide- mie bij den mensch. Een Iudiaansch Opperhoofd als padvinder. De Parijsche boulevards boden dezer dagen het schilderachtige schouwspel van ©en Indiaansch opperhoofd de Groote Sperwer, van de Seneca-Indianen .die aan het hoofd liep van een troep padvinders. Hij was gekleed in een fijn geborduurd gewaad, terwijl zijn haar ge tooid Was met tal van witte vee ren, waar van elk een roemrijke episode uit de ge schiedenis van zijn stam vertegenwoor digde. Zooals van zelf spreekt, had deze „echte" .padvinder veel bekijks van de zijde der Parijzenaars. De Groote Sperwer is Chief Scout Mas ten van Amerika en hij is naar Frank rijk gekomen, om den Franschen padvin ders van zijn kennis van het leven in de bosschen deelachtig te doen worden. Do Kabinetscrisis. Naar wij' vernemen 'hebben jdle leden der fractie van "die reehter- z'/yidie in de Tweede Kamer elen bij eenkomst [gehouden, verband hlou- IdeWde mét de kabinetscrisis. ZIERIKZEE. Hedennacht is de girooite vlagj van den lieer M. faan 'die Mol dooi* baldadige handen Van de Mtajgjgjestok getrokken. f BURGH. Ook iin onze gemeientie vertoont zich' het ziekteverschijlnsel in d|e iepenboom'eii. Enkele Jja Hein rieddls hunne blajdénen vallen en zijln wiaiarschijnlijk ten doode opge schreven. Niet onihogelijk is hiéty d[a£ hien dei iepenspinitkever aan liet wierk is. Ruim 30 jaar geleden ver toonde zich' in de iepenboomen aan d'en Stalt/onswle|g te Goes hetzelfde vlerschijtisel en wieTd deze pirajchltige laan door dit gevaarlijke insect bij- niaj geheel vernietigd'. Voor gezamenlijke rekening dter vereeniging „V.V Haamstede en Burgh" en „Renesse Vooruit,, WTorfclt binnenkort leene wandel kaart der dhihs treek van Schouwen luitgege- v)en. Deze kaart ter grootte van 54 büjl 154 c.Mj, in achten gevouwen, nauwkeurig1 en in frissche .kleuren 1)0werkt, 'zal den .vreemdelingen, die onze streek bezoékjên, zeer .zeker welkom jzijh. STAVENISSE. Groote behoefte is alhier en in omgeving aan drink- Water zoowel voor mensch als vloioy dier. De meeste regenbakken en put/en Zijn geheel ledig). Door lus- schén'komst van het gemeentebe stuur kwam alhier 'Maandagmor gen (een schuit, welke eenige dui zenden liters water van de Zuid- Bevtelandsche waterleiding aanvoer de. Natuurlijk vond men gretig af nemers. Naar men verneemt, is het plan spoedig weder eens ileiclingh water te laten komen. ST.-ANNALAND. Op den onlangs ge houden schietwedstrijd te Kruiningen, waaraan 40 corpsen deelnamen, behaalde de schietvereeniging alhier 1 corpsprijs, 4 personeele- en 4 vrijebaanprijzen, ter wijl de landstormafdeeling alhier twee corpsprijzen en 2 personeele haanprijzen wist te bemachtigen, benevens de vijf medailles, toegekend door den minister van oorlog voor het beste landstorm- cdrps. Do Zeeuwsche Polder- en Water- schapsbond. Maandag werd de jaarvergadering te Middelburg gehouden van bovengenoem- den Bond onder voorzitterschap van den heer mr. P. Dieleman. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren I. J. Risseeuw te Oostburg en J. Pr. Korckaert te Westdorpe. Door het bestuur werd o.a. medege deeld, dat het by Ged. Staten -van Zeeland er op heeft aangedrongen be grootingen van calamiteuze waterschap pen, waarop contributie voor den Bond is uitgetrokken, goed te keuren, Ged. 'Staten berichtten echter hun standpunt dit niet te doen, ongewijzigd is gebleven. Door den heer jhr. R. de Muralt werd eene belangwekkende rede gehouden over de oorzaken van oeverafschuiviEgen en oevervallen en betoogd, dat als de kosten niet te hoog zyn men door het op de dijken plaatsen van betonnen muren moet voorkomen, dat het water dringt in de scheuren, die steeds midden in den dyk ontstaan. De heer mr. Van der Beke Callenfels leidde het vraagstuk van het meervoudig stemrecht voor Polders en waterschappen in en betoogde dat dit in vele gevallen billijk is al zou hij het niet voor alle polders willen invoeren. De heer van Niftrik uit Vlissingen betoogde, dat niet alleen de landeigenaars, maar ook de bewerkers van den grond medezeggingschap moeten hebben, kapi taal en arbeid moeten elkaar naderen, mede om de treurige sociale botsingen te voorkomen. De heer Lantsheer, voor zitter van den polder Walcheren kon zich hier wel mede vereenigen, mits naast rechten ook plichten staan. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur de vraag van gezamenljjken aankoop van grind en steenslag onder de oogen ziet en hij deze kwestie com missoriaal wil maken. Na afloop van de vergadering en de lunch werd per auto een excursie ge maakt naar den Westkapelschen zeedijk om dit grootsch waterbouwkundig werk in oogenschouw te nemen. De deel nemers werden door het polderbestuur van Walcheren in het Polderhuis aldaar ontvangen. YISSCHERIJBERICHTEN. BRUINISSE. Zaterdagavond hield de Visschertij'-vereeni(gin[g in het hotel Storm" eene vergadering'. Na voor lezing en (goedkeuring der notulen deelde de Voorzitter, .de heer Vij verberg, mede, dat hij de k"vvestie der mossel ver wia ter plaatsen met den voorzitter van het waterschap Brui- nisse, iden heer S. H;a|gie, had be sproken. Hij had met deze de wie bezwaren en de groote schade be sproken. Hijl stelde nu vpor alle pogingen' laan te wenden om aan iden itreurigejil toestand, wjaarin de schippers gebracht waren door de verandering dier plaatsen een eind te mak)en. Hij: meende, dat daarii? Verbetering gebracht zou kunnen worden als vferkrcgeiv worden, 2 riijlen langs ddn dam noordwest of noordoost van de as van de haven- dam'. Besloten wierd om door een of meier afgevaardigden der veree- niging de betrokken autoriteiten te doen verzoeken* om deze er op te wijzen welke schad© er\ gelediein wjas en hoe noodig het is, dat er verbetering komt. De leden, dit? scli'aide geleden hebben, zullen deze toet schriftelijke verklaringen' beves tigen, zoodat daaruit blijken kan, hoe groot het nadeel is, dat hetzij door het wegwaaien, der mösSelcn^ door het doodbranden dezer schelp dieren door d,é hitte enjz., wordt toegebracht op ide thans aangewe zen verWater plaatsen. Dooi* den heer M. J. Boot wordt vfeTslagi uitgebracht van de verga dering der commissie van actie ep het uitvoerend comité te Bergen op Zdofn. Daaruit bleek dat bespro ken werd het weren der. groote mossels, welke grooter zijn dan 4 C.M. en niet .afkomstig uit de Zeeuw- stroomen. Dit heelt veel kans van slagqn. Besloten werd nogmaals een request te zenden aan Zijne Excel lentie den [Min. van Fin., zooials het voorgaand xe om ,25 o/o te be- talefn voor elk' der twee verschenen pachtjare'n. De Hoofd-Inspecteu'r dek visscherij -inspectie, de heer Bol- lemlanïie, zette voor de commissi"? den visschjerij'-raacl uiteen. Deze zaj ingesteld worden ter bevordering Van ide' belangen van hot visscherij- (bcidrijf De leden zullen door den minister benoemd worden uit de personen, die door de Verschillende visscherij-vlereeniginigeii zullen wpr- deln voorgedragen. Het DagelijksCh Bestuur vain de commissie van ac- tie b(es,taat uit de heeren F. J. D. Hooge, voorzitter, S. L Schot, vice- Voobzitter en M. J. Booit, secreta rie resp. vfan Filippine, Thdlen én Bruinisse. Inzake het voorstel vjan de afd. Bruinisse lot het ver krijgen Van kleiner en vaster maaj te Antwerpen werd besloten eerst die factoors Van deze zaak' op de hoogte te stellen en wat het niet aannemen der ongefrankeerde brie- Ven betreft, vejrfeonden door den sec- retfaris-penninigta van het besitirar der visscherijen werd besloten deze ,v]oortaan te wfeigeren. Als' na,am der Vereeniging werd gekozen Zeeuw sche Bond van Mossel kweekers". De heer Vijverberg dankt den heer Boot voor zijn verslaigi. Alsnu wlordt tot candidaat Voor den vis- sdherij-raad voor de Zeeuwsche stroomen gekozen de heer Joh. de Waal Rz., die dit aanneemt. Het reglement voor het com it? Van actie wordt "door den heer Boot voorgeleden en bet oordeel der ver-' gadering daarover ingewonnen. Op voorstel van dön heer W. van den B|erg worden hierin enkele redac tie-veranderingen aangebracht, ei? de wienschelijkhe id aangenolmlei^ dat niet volor iedere 50 leden een er afdeejling, maar voor iedere 40 le den eien lid van het comité Van actie zal gekozen worden. Een en ander zal iejr kennis van hel co mité gebracht worden. De voorzit ter doelt mede, dat ijn plaats van died heer Boot, de heer M. de Ko ning Tz. até secretaris dier Vereeni- güng zal optreden. De secretaris v.au h'et comitéi, de heer B.oot, deelt mlede, dat de brieven aan de fac toors inzake de maalt ï'deds' zfijln verzonden, en ook reeds antwoord is ontvangen, waaruit blijkt, djat deze hier tegen nog al bezwaren hebben. Besloten wordt toch allef aan te wtenden omi een Afasie maat be verkrijgen. Nog wlordt besloteq zich tot den glemeenteiviad te wien- den om' steun in de pogingen, die gedaan zullen worden om be telle verwaterplaatsein voor de mjos'sjelen te Verkrijgen). Na; bespreking Van UjOg enléelei zaken in 't belang van dien mosselhlandej, sluit de voor zitter die vergadering. ONDERWIJS. NOORDGOUWE. Onze vroegere dorpsgehool, de lieer P. Veriioeff, leieraar de Chr. H. B. S. te Leeuwarden, is benoemd lot leerbar aan liét Ger. Gymnasium', |dat met 1 Sépt. as. aldianr geopend word^. YERKOOPINGEN, ENZ. DREISCHOR, IS Juli. Bedell wer den alhier ten verzoeke Van dhr. M(.s Koopnian, tén oAcrstaian Vajp' notaris Bieirmasz, publiek verkocht: Vruchten te veZde, als: tarwe voor f 15Ö,j f 157, f 160, f 171), f 170, f 18(fc f 186, f 187, f 188, f 1,91 f 1951,1 f l'96t f 197, f 201 en f 226. Haver voor, f 127^ f 146 en f 161'. (Aardappelen voor f 117,, f 140, f f451, f 150, f 151, f 155, f 160, f 336 en f 340. HAAMSTEDE. Ten overslaan Van notaris F. J. H. Jespers werden ten verzoeke van de erven van riiej. wed. K. van Dam'me te Noordwel- le, publie/c verkocht: de navolgen de veldVruéhten: Tarwe in ver schillende perceelen vo.o:r f 226* f 22% f 226, f 226, f 226, f 226, f 22^ f 226, f 226 en f 226 per gemet; Paarden boon en voor f 151* f 147 èn f 151 per gjemet; tarwle Moor f .251 en f 251 per gemet; lu cerne klaver voor f 25 en f 35 per gemet; tarwe voor f 226 feil f 226 per gemet; haver voor f 111 en f 203 per geniet; gerst voor f 201; suikerbieten voor i lSlfvi f 151/f T51,: f 151', f 201, f 171, f 181 per ge- mét; ha^rer, 4 perc., voor f 15%, elk en per getoet; ajuin voo'r f 171^ aiardjappels voor f 226, (2 percee len)) per gemet); tarwe, (4 pereee-t ten, f 251 per geniet; haver Vooir f 176 en aardappels voor f 181 per gemtet. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. BeroepenTe Loon op Zand A. J. W. van Ingen te Hattern. Te Krabbendykë (toezH. P. Stégenga te Langweer. Aangenomen: Naar Nymegen W. C. Posthumes Meyjes te Groesbeek. Bedankt: Voor Benschop en voor 's Grevelduin Capelle D. J. v. d. Graaf te Raamsdonk. Voor Delft H. Japchen te Den Bommel. Voor Oude Tonge J. H. Th. Rappard te Brakel. Geref. Kerken. BeroepenTe Giessen-Oude en Nieuw- kerk c.a. J. R. Goris te Schoondyke. Te Oostburg G. J. Pontier te Heerlen. Te Emmercompascuum en te Zout kamp B. J. Lambers te Rouveen. BedanktVoor Andel R. de Jager te Ooltgensplaat. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te IJmuiden S. van der Molen, cand. te Broek op Langendyk. Bedankt: Voor Ulrum H. BieBma te Groningen. Geref. Gem. Beroepen; Te Dirksland H. A. Min- derman te Grand-Rapids (N.-Am.). BedanktVoor Amsterdam G. H. Ker sten te Ierseke. LANDBOUW EN VEETEELT. Begunstigd door 't allerprachtigst Juli- weer had Dinsdag te Zierikzee de aan gekondigde fokdag plaats. Reeds vroeg kwamen van alle kanten de prachtige stamboekpaarden, opgetuigd met linten en strikken, met hyn geleiders naar het terrein, waar de jury hiaar taak aanving. Voor water en voeder voor de dieren was uitmuntend gezorgd, terwijl op het weiland in de schaduw van het geboomte een gunstige plaats voor stalling was. Op het eigenlijke keuringsterrein was de ring afgeheind en op korte afstanden met vlaggen en wimpels versierd. In de gloeiejnd heete zon draafden de begeleiders, de meesten in witte pak ken gestoken, hetgeen alles een sportief aanzijn gaf, naast de paarden over de geroosterde weidezoodoende aan de jury de gelegenheid biedende een mee ning over de dieren te vormen en de prij zen vast te stellen. Omstreeks half twaalf kwam het eere comité op het terrein. Onder hen bevon den zich de burgemeester onzer ge meente en jhir. v. Vredenburch. Op de tribune, te midden van een aan tal belangstellenden, opende de eere-voor- zitter dezen fokdag. Spr. begon met te zeggen, dat deze dag een merkwaardige is voor Schouwen en Duiveland, vooral wjanneer men een 40 a 50 jaar geleden terugdenkt, toen het hier inheemsche ras niet bepaald fraai was en een uitdruk king „een Schouwsch boerenpaard" geen compliment was. Langzamerhand heeft men dan ook in gezien, dat verbetering hoog noodzake lijk was. Men begon vreemde hengsten te importeeren uit Oldenburg en later uit Engeland. Doch het succes bleef uit. Na een lange reeks van jaren kwam iemand tot het, nadien juist gebleken in zicht, dat Belgische hengsten moesten worden ingevoerd. De man die daartoe het initiatief nam was de heer Vorster- man van Oijén. In de aangegeven rich ting werd voortgegaan, waarbij al spoe dig bleek, dat men niet alléén een ver betering van het i;as kreeg voor den landbouw, maar bovendien ook koop- waardig materiaal, dat financieel goede resultaten afwierfp. Waar er thans in Zeeland ongeveer 8000 paarden zijn, is een woord van dank en hulde voor 't initiatief van den heer Vorsterman van Oijen hier geheel op zijn plaats. De gegeven wenk hééft men ter harte genomen en de landbouwers hebben de energie en durf gehad groote bedragen beschikbaar te stellen voor den aankoop van dure hengsten. Spr. wenscht het bestuur geluk met hetgeen zij deden voor de rasverbetering. Al mag men soms ook van gevoelen verschillen met de jury wat de vaststel- ling der prijzen betreft, men trooste zicH wanneer men soms een 3e prijs heeft be haald, want het is beter een 3e prijs te behalen 'bij een tentoonstelling waar best materiaal is, dan een le prijs op een dag met minder goede paarden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1