Zierikzeesche Nieuwsbode B. H. IDELtRj abonnement: advertentiën Vrijdag 15 Juli 1921. zierikzeesche courant. jf8^ no-10647 inzendins °p den^ EERSTE BLAD. manufacturen. VOORTZETTING UITVERKOOP met GROOTE KOOPJES buitenland. Algemeen Overzicht. Pry s per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlyke nummers 5 cent. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrydag. fvan 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel! By contract belangryke korting. -Redact. U. J. KOSTE». eave Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ZIERIKZEE. Zoo even ontvangen Huishoudschorten. corsetten. sche premier het voorloopig doen. Tus- schen de twee partijen heerscht een ge voel van bitterheid, dat in den laatsten tijd gedurig tot uiting is gekomen. Alleen Duitschland schijnt oorlogsmisdadigers te bezitten, van andere mogendheden wordt niet gerept, zoodat Duitschland dit als een grove onbillijkheid voelt. Nu de Valera te Londen, waar hij geest driftig door zijn landgenooten is ontvan gen, met Lldyd George confereert, wacht men in Brittannië en ook daarbuiten, met belangstelling af wat tot oplossing der „brandende" lersche kwestie zal worden gedaan. Een geheimzinnige sluier hangt over Downingstreet, die men tot heden nog niet vermocht op te lichten. Verschei dene bladen gissen naar het resultaat der besprekingen, doch iets positiefs is nog niet bekend. kieits-commandanturen wordt groote op- j Werden in het hotel van KAPOK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zlerik/.ee maken bekend: dal uit de verscho gracht water mag worden gehaald en alle pompen mogen bltjven staan tot en met 23 Juli a.s. Zierikzee, de» 15 Juli 1921. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. NAEREBOUT, loco-Secretaris. Een boodschap vaii Harding. Ter gelegenheid van 1 14en Juli- feest heeft president Harding) de volgende Boodschap lol de Parijsche editie v,an de „New York Herald" gericht: Gedurende zijn geheele his torie- is het de rol van h«et Fransche volk geweest om op te trekken aan liet hoofd van hen, die de bolwer ken van de onderdrukkers der j menschheid wilden vernietigen. Het Fransche volk, onze traditioneel^ De nieuwe Amerikaansche president schrijft minder en houdt minder redevoe ringen dan zijn voorganger, maar is meer practisch werkzaam. De oproep, die Harding in het begin de zer week tot enkele groote Ententemo- gendheden richtte, om den llen Novem ber a.s., den verjaardag van den wapen stilstand, te Washington een ontwape ningsconferentie te houden, getuigt van practischen zin voor den zoo vurig ver langden, doch nog onbereikbaren, wereld vrede. Deze oproep is de wereld in geseind als gevolg van de gedachtenwisseling over jde eventueele vernieuwing of voortzetting van het Engelsch-Japansch verdrag. Evenwel zal deze bijeenkomst worden voorafgegaan door besprekingen over de kwestie van het Verre Oosten en den Stillen Oceaan, met de het nauwst daarbij betrokken mogendheden. 'Met algemeene instemming is deze op roep begroet, vooral door Engeland, dat niets liever ziet dan in betere verstand houding tusschen Amerika en Japan ter voorkoming van vijandelijkheden, waar bij het Angelsaksische ras stelling zóu moeten nemen tegen een Engelsch spre kende natie. Lloyd George heeft de uitnoodiging dan o,ok met beide handen aanvaard, terwijl Briand verklaarde: Harding heeft het ge lukkige initiatief genomen tot 't bijeen roepen te Washington van een conferen tie om te pogen langs vredelievenden weg den vrede te consolideeren". Beide pre miers zullen waarschijnlijk deze gewich tige conferentie zelf bijwonen; van Japan is nog geen antwoord ontvangen, doch 't lijkt onwaarschijnlijk, dat de fijndiplo- mati.eke Japanner deze uitnoodiging niet zou aanvaarden. Hoe hoog gestemd de verwachtingen en hoe zuiver wellicht de bedoelingen van den Arneiikaanschen president ook zijn, men zal (goed doen vooishands een eenigs- zins gereserveerde houding tegenover de conferentie aan te nemen. In Frankrijk verwacht men van Ameri- ka's interventie veel nopens zekere waar borgen tegenover Duitschland, dat nog altijd door Frankrijk met argwaan wordt gadegeslagen. Frankrijk zal geen enkelen waarborg prijsgeven met het oog op zijn veiligheid, doch uit deze veelbelovende conferentie kan waarschijnlijk de veilig heid voor alle naties voortkomen. Indien dat het geval mocht zijn, dan heeft Har ding door de mogendheden bij elkaar te roepen voor ontwapening, de menschheid een grooten dienst bewezen. Helaas - de ware vredesstemming is nog niet aanwezig in Duitschland en voor al in Frankrijk, dat ontevreden is over de uitspraken van het gerechtshof te Leipzig ten aanzien van de berechting der oorlogsmisdadigers. Briand heeft deze week in het Fransche Parlement over deze kwestie een heftigen uitval gedaa tegen de houding van bovengenoemd ge rechtshof, doch de Duitsche Rijksminister van Justide heeft den sloot handig gepa reerd, door te verklaren dat, indien de Duitsche rechtspraak in strijd blijkt met de openbare meening in Frankrijk, Bri and zich maar eens moest herinneren hoe vaak die openbare meening in zijn land zich in strijd heeft bevonden met de eigen justitie. Met deze toespeling op de overbekende Dreyfuszaak kan de Fran vriend en bondgenoot gedurende de jongste worsteling voor de vrijheid, mag 'bijzondere aanspraak waken op de genegenheid van liet Ameri kaansche volk, idal hel voorspoed loewenscht, terwijl het zich ver heugt in'hel herstel zijner nationale veiligheid. Door de Sahara per vrachtauto. Nadat het vorig jaar een poging door Fransche po li tie-vliegtuigen om over de Sahara te vliegen 'met een catastrophe was geëindigd, laat de Fransche regeermg thans de woestijn Lussclien Algiers en Taman- raffel met vrachtauto's doorkruisen om benzine- en levensmiddelen-st i- tions aan le leggen Langs de voor genomen luchtroute van 20Ó0 mij len, aan het ontbreken van welke stations hoofdzakelijk het laten van het vorig jaar te wijten was. 2? vrachtauto's, ieder met een laadver mogen van 30 centenaars, werden daarvoor uitgezocht, van hetzelfde soort als de geallieerden tijdens den oorlog gebruikten. De eenige ver- ajidering waren de dubbele luchl- bainden om de voorwielen, om her wegzakken in hel zand te verhin deren en een giroolere elasticiteit te verkrijgen bij' het rijden over rots achtig terrein. Na hel vertrek uit Algiers, werd de eerste lange rusl gehouden na 530 mijl. Daar waren de uiterste voorposten van de beschaving be reikt en vaji nu af aan moest met volkomen woestijn-omsl andig'heden worden rekening' gehouden. In liet gunstige geval bestond de weg' uil een kameelpad, maar dikwijls ge noeg verdween ook dat geheel en al. De heenreis over een afstand van 1864 mijl werd afgelegd zonder één motordefect in een maand tijd. De terugreis is sneller gegaan. Niet alleen dat alle voertuigen behouden terugkeerden, maar men had zelfs nog kaïns gezien om elf andere vrachtauto's, die bij vroegere pogin gen in het zand waren blijven ste ken, op sleeptouw mee le nemen. Do hongersnood in Rusland. De Moskousche bladen „Iswestia' en „Prawda" geven de aanstaande hongercatastrophe openlijk toe. De beide bolsjewistische bladen stellen vreeselijke feiten voor oogen. De mislukte oogst, dreigt talrijke gou vernementen van Zuid-Rusland in een zeer moeilijken toestand te bren gen als vroeger nog nooit liet ge val is geweest. Uil Moskou wordl gemeld, dat in verscheidene gouvernementen van Midden-Rusland en aan den Wolga hongeropstanden zijn uitgebroken De boeren verlaten hun woningen met hun laatste have en goed. Mi litairen worden gereed gehouden lot onderdrukking van den opstand In regeeringskringen wordt de toe stand zeer ernstig! beoordeeld. De toestand in Oppor-Silczië. Behalve de generaals Lerond en Denil, de kreitscontroleur van Beuthen, zullen zooals uit Oppeln wordt gemeld nog twee generaals worden teruggeroe pen. In hun plaats komen Engelsche offi eieren. In de bureaux van de intergealli- eerde commissie, in de particuliere kan selarij van Iverond en op de Fransche uiming gehouden. Overal worden heele pakken bescheiden verbrand. Men ver nietigt de geheele correspondentie met het hoofdkwartier van Korfanty met de Poolsehe plebisciet- en opstand-organisa ties en de briefwisseling van de Fran sche kreitscontroleur met den Fransehen staf der intergealliëerde commissie, op- (dat zij niet in handen van de Fngelschen zullen vallen. Het geheimzinnige schip. De „Times" verneemt uit New York: Het geheimzinnige kaperschip is thans ook gesignaleerd door de Grigrownie, een der schepen van de Amerikaansche Shipping Board, dat bij aankomst te Boston rappor- beerde. dat het tien dagen geleden nabij het N.O. lichtschip tegenover de kust van New Yersey een ge heimzinnig schip lyad ontmoet,dal zonder de voorgeschreven lichten voer en niet antwoordde op de sig nalen en om liet schip heenvoer, doch hel verder ongemoeid liet. Ook is het schip nog gesignaleerd door een stoomschip van de Union lijn. Een origineele huwelijksvoltrekking. Te iMontreal (Canada) heeft een origi neele huwelijksvoltrekking plaats gehad. De bruidegom en de dominé stonden bui ten, en de bruid, een roodvonk-patiënte, was aan de andere zijde van de glasruit van de barak' van het ziekenhuis te Mon treal, en zoo werd het huwelijk voltrok ken tusschen miss O'Brien en mr. Charles Barker uit Vancouver. De bruid beant woordde de vragen door het raam heen. Na de plechtigheid verdween de bruid naar binnen, om het einde van haar zes weeksche afzondering af te wachten. De bruidegom, is naar Vancouver terugge keerd. den heer Rijsten- bil geveild en verkocht: tarwe en aard appelen te velde. Koopers werden voor de tarwe de heeren Joh.s van Houdt, Chr. Hartog en W. L.. Klos, voor f 175 en de aardappelen door den heer Jac. v. Houdt, voor f295 per Gemet. flen. Aan medewerking ontbnak he/; 't volijverig- bestuur tot iop -hedenov niet, want véle medailles dragen zijn reeds aan ctc commissi©': toegezegd of geschonken:; iiJ Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. De vereeniging voor Vreemdelingenverkeer alhier verzoekt ons de burgerij 'beleefd te vragen ter ge legenheid van den a.s. Dinsdag te houden ^okpaardendag de nationale driekleur uit te steken. Naar wij vernamen, wordt het ge rucht verspreid, als zou de heer A. van der Weijde zijne verkiezing tot lid van Gedeputeerde Staten aan verandering van politieke kleur te danken hebben; wij zijn in staat dit gerucht, dat eiken grond van waarheid mist, op de meest besliste wijze tegen te spreken, waaraan wij de meedeeling kunnen toevoegen, dat be doelde verkiezing een uitvloeisel was van het bij verkiezingen bestaande convenu tusschen de verschillende politieke par tijen, om ,,te laten zitten, wat zit", zoo dat bij deze verkiezingen de Rechtsche partijen, den candidaat van de bij den Vrijheidsbond aangesloten leden, hebben overgenomen. - Wij vestigen de aandacht op een in dit nummer voorkomende advertentie van hel Provinciaal Zaïigconcours le Goes, 't welk op Woensdag 20 Juli a.s. gehouden zal worden. Niet minder dan 22 ver- eenigingen nemen er aan deel. 15 Juli. Gis tenen n amiddag ver trokken van hier naar de gemeente St.-Maartensdijk, de rechter-commis saris, belast met de instructie van strafzaken mr. Otten. de waarne mend officier van Justitie, Mr. van Dullemen 'met den 'griffier der rechtbank, mr. Mulder, teneinde een onderzoek in te stellen naar een in die gemeente plaats gehad hebben den brand in een 1 andbouwschtitir Als verdacht zicli te hebben schul dig gemaakt aan brandstichting werd tegen C. G. N„ landbouwer al daar, een bevel van voorloopige aan houding verleend en genoemden N. heden morgen naar het Huis van Bewlari ng ove rgjëbrach t. LANDBOUW EN VEETEELT. De Zeeuwsclie Landbouwtentoonstelling. Gedurende de Zeeuwsche Landbouw tentoonstelling (18—17 September.) zul len zoowel te Middelburg als Vlissingen verschillende feestelijkheden worden ge organiseerd. De gemeenteraad te Middel burg stond Burgem. en Weth. een crediet van f 2000 toe. Op het programma te Mid delburg komt o. a. voor electrische illu minatie van het stadhuis. Het is zoo goed als zeker, dat de tentoonstelling door de Koningin zal worden bezocht. VERKOOPINGEN, ENZ. NOORDGOUWE. 13 Juli. Notaris H. J. van Nouhuys te Zierikzee, verkocht al hier op heden in het openbaar: vruchten te velde, als tarwe voor f 190, f 201, i f216, f206, f220; haver voor f 100, f 12.6, f131, f129; gerst voor f190, f200, f162, f 151. Alles per gemet. SCHERPENISSE. Ten overstaan van no- taris IMeulenberg van St.-Maartensdijk en ten verzoeke van den heer A. Hartog Az., KERKNIEUWS. Luth. Kerk. ZIERIKZEE. Luth. Kerk. 17 Juli. 's Voorm. 10 ure. ds. Makking te Leiden. LANDBOUW EN VEETEELT. Woensdagmiddag vergaderde in de kleine bovenzaal van 4 Huis v,a,n Nassau het bestuur van den Bond van Paardenfokkers op Schouwen- Duiveland. De Voorzitter, de heer Joh. Doelémnn JzhectW -re aan. wezigen welkom, inzonderheid de regel ingscom'm issie voo r d en a.s. fok- dag, die als zoodanig werd geïnstal leerd, lerwij l gewezen sverd op haar belangrijke taak die h,aar op de schouders is gelegd, daar van de werkzaamheid dier commissie vee' van 't welslagen van den fokpaa.r- dendag afhangt. Spr hoopte even wel een goede keuze met de ter rein- en regelingscommissie te heb ben gedaan. Tot voorzitter dier com missie werd aangewezen de heer J.b Klompe en tot algemeen ter rein-commissaris de neer W. van Schelven A.Jzterwijl de overigen verdeeld werden in drie groepen en toegevoegd zijn aan de jury-le den, welke eveneens in drie groe pen zijn verdeeld, wier namén reed»* de vorige week in deze courant zijp vermeld. Aan den burgemeester van Zie rikzee, mr. A. J. F. Fokker van Cr.aijestein van Rengerskerke zal als eere-voorzitter worden verzocht dc tentoonstelling officieel op Dinsdag 19 Juli 's voormiddags half twaalf te openen. (Z E.A. heeft inmiddels deze uitnoodiging aanvaard, lerwijl wij tevens vernemen dat Z.E. den Minister van Landbouw tegenwoor dig zal z'ijh.) Medegedeeld werd voorts dal on middellijk na afloop der keuring, de .algemeene voorzitter van het Ned Trekp. Stamboek, jhr. J. van Vredenburch, de behaalde prijzen aan de eigenaars zal uitreiken. Na afdoening van eenige huishou delijke zaken, werd per auto naar 't terrein gereden om de voorbe reidingen in oogenschouw te nemen en eenige noodzakelijke terrein kwesties le bespreken. Het welwillend door den heer A. J. v. Schelven ai|g;estane terrein leent zich uitstekend voor liet beoogde doel, terwijl dc auto's voor 't be stuur, benevens die, noodig voor een officieel persoon, een uitstekende plaats krijgen op de hofstede van genoemden heer. Andere auto's zijn niet toegelaten, wel rijwielen en motorfietsen, die tegen een luttel bedrag daar een goede bergplaa ts vinden Midden op 'l terrein bevindt zich een flinke ruime tribune, plaats biedende aan ongeveer 350 perso nen, terwijl tevens tusschen den z.g. ■ring, waarin de paarden voor ko men na de keuring, en de tribune, eveneens een aantal zitplaatsen zijn, Die diverse paarden en veulens zullen door middel van watertanks van goed drinkwater worden voor zien, terwijl de plaats welke hun gegeven zal worden, eenige schaduw biedt door 't aanwezig geboomte. Tijdens het défilé om 2.30 uur zal liet muziekgezelschap „Crescendo" van Dreischor, onder leiding van zijn dir., dhr. J. F. A. Theewis, een uitvoering geven terwijl na af loop van den eigenlijken fokdag dc gymnastiekvereeniging „Rust Roest" op het Havenplein een uitvoering zal gevén. Het bestuur van den Rond voor Paardenfokkers heeft hiervoor een zilveren medaille beschikbaar gesteld, doch. deze bloeiende ver eeniging bézit nog geen vaandel Daarom hopen we dat de propa ganda, welke tijdens de uitvoering zal gehouden worden, s'ucces niogp hebben, opdat deze gymnasten in bezit van een hun waardig' Veld teeken zullen komen. Des avonds geeft „Crescendo'' een concert in den tuin van de socie fceit „Concordia", om dezen dag, die een mijlpaal zal zijn in de 'geschie denis der paardenfokkerij op ons eiland, een waardig slot te verschaf- POST EN TEBEGRAPHIE. i 1 V. adoo77 ZIERIKZEE. (Met ingaaig van 1 Juli jd.cC; is mej. A. de Munck alhier, benoemd tot kantoorbediende 2e klasse. YAN HEINDE EN TER. Op Harding's uitnoodiging; u heeft Japan geantwoord, dat hel- deze aanvaard t, doch alleen voor-.: zoover de kwestie der ontwapening zal worden besproken. De straten van Chicago waren Woensdagavond geheel in 't duister gehuld als igevolg van een electri- cienslaking'. Geen enkele lantaarn brandde. 8000 politie-agenten wer den in reserve gehouden voor even tueele wanordelijkheden. Een in krachtige termen ver vatte nota is uit Amerika aan Ne derland gezonden over hel bekende Djambi-geschil, dat is uitgeloopen op een weigering) van ons land om de Ver. Staten toe te staan iaa,n df exploitafie der Djambi-olieveldev deel te nemen. Het Deensche koningspaar hoopt 30 Juli te Kopenhagen terug te zijn. De Japansche regeering heeft den Prins van Wales uitgenoodigd dit najaar naar Tokio te komen. Duizenden arbeiders in ijzer-, gren del- en kettingfabrieken in de BLack Coun try (Engeland) hebben Dinsdagmorgen we gens de groote hitte den arbeid neerge legd; velen zakten voor de ovens in el kaar. Het ligt in de bedoeling, meldt de Daily Mail, de Engelsche spooiwegtarie- ven op 15 Augustus met 25 pCt. en na October nog eens met 10 pCt. te verlagen. De Japansche kroonprins verlaat Europa en vertrekt Zaterdag naar zijn geboorteland. - In Engeland was het Woensdag niet alleen koeler, maar te Plymouth regende t weer voor 't eerst sedert drie maanden. Nauen meldt 2 nieuwe misdaden, be dreven door zwarte soldaten der Fran sche bezetting. Bij Darmstadt heeft een ztvartje een 71-jarige vrouw zwaar mis handeld en verkracht. Te Duisburg heeft een ander een Duitscher neergeslagen en hem zijn portefeuille met 2000 mark ont stolen. - De Paus heeft aan president Harding, zijn sympathie doen kennen met het door dezen genomen initiatief in het belang der ontwapening. - De Bulgaarsche legatie weerspreekt de berichten over onlusten in Bulgarije. Te Berlijn is een achttal Amerikaan sche financiers aangekomen, die zich met het vraagstuk der valuta willen bezig houden. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Hitte, droogte en drinken. Het Centraal Bureau van den „Volks bond lejgien Drankmisbruik", vestigt, bij de heerschende hitte en droogte, de aandacht op het groote nadeel van alcohol- en biergebruik, voor namelijk voor hen, clie zwaren ar beid te verrichten hebben. Slechts even zal men er zich misschien door opgefrischt gevoelen, miaar weldra treden loomheid en slaperigheid, vaak in hevigé mate, op. Koude thee, al dan niet niet een weinig citroensap, koude koffie, kar nemelk, zijn thans bij voorkeur dp dranken voor hen, die hun werk onider de verzengende stralen der zon moeten verrichten; men mij de voor al het drinken van niet-betrouwbaar ongekookt water. Een in Engeland reeds lang be kenden en beproefden volksdrank verkrijgt men door één eetlepel ha vermeel met 1,5 L. water te koken. Een bitter bittertje. Terwijl een der logé's van het hotel de la Post te Gulpen op zijn gemak in den zomertuin een bit tertje zat te drinken, kreeg hij onver wachts een schot in het hoofd. Na ver bonden te zijn, is hij per auto naar Calva- rienberg te Maastricht getransporteerd. .Nader onderzoek is zonder resultaat ge bleven. Door de hitte gedood. Te (Mierlo (N.-B.) is een 5-jarig kind zoodanig door de hitte bevangen geworden, dat het in kor ten tijd stierf. Typhus. Het aantal typhusgevaïlen te Zevenbergen (N.-Br.) neemt gestadig toe. Het Roode Kruis afd. Breda heeft kribben gezonden voor de patiënten,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1