Zierikzeesche Nieuwsbode 60 IPANDBRIEVEN'! fl fl I /O INSULAIRE IUU2 /o abonnement: Maandag 11 Juli 1921. zierikzeesche courant, advertentiën: LANDWEER. buitenland. binnenland. Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10645. inzendine °p ded dre tan nit" Dlr. A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. H. J. KOSTEN. eave v06r 11 nre- De Burgemeester vau Ziertk/.ee Gelet op de buitengewone droogte VERBIEDT: het schuren der straten. MAANT AAN: tot (1e grootst mogelijke voor zichtigheid bjj het wegwerpen van lucifers en liet rooken buitenshuis. A J. F. FOKKER VAN CKAYESTEYN VAN RENÖERSKERKE, Burgem. Inlevering van Rijksgoederen. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat de in het verlofgangersregister van de landweer dezer gemeente ingeschreven verlofgangers der landweer, die in den loop van het jaar 1921 aanspraak kunnen doen gelden op ontslag uit den dienst bij de land weer wegens volbrachten landweerdiensttijd, op grond van art. 31, laatste lid, der Land- weerwet al de hun voor Rijksrekening ver strekte voorwerpen, met uitzondering van het zakboekje (dus wapenen, voorwerpen van ledergoed, kleeding- en uitrustingstukken, reglementen en dienstvoorschriften) moeten inleveren te Zierikzee, in het Gemeentehuis op Dinsdag 19 Juli 1921, des nam. 3,80 uur. De aandacht wordt gevestigd op de navolgende wetsbepalingen A. Een arrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijn de huis van bewaring, dan wel een kwartierarrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in een kazerne, kan door den Landweerdistrictscommandant wor den opgelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige redenen voorwerpen, als hiervoren genoemd, niet inlevert; 2°. die zonder geldige reden voorwerpen, als hiervoren genoemd, niet in den vereisehten staat inlevert 3°. die een of meer aan een ander toe- behoorende voorwerpen, als hiervoren ge noemd, als de zijne inlevert. B. De verlofganger, die zich schuldig heeft gemaakt aan een der hiervoren onder lu. en 3°. bedoelde feiten, is, onverminderd de gehoudenheid tot het ondergaan van het vermelde arrest of kwartierarrest, verplicht op de voorgeschreven wijze voorwerpen, als hiervoren genoemd, alsnog in te leveren, zulks op den tijd en de plaats, door den Landweerdistrictscommandant te bepalen. De onder B bedoelde verlofganger, die niet voldoet aan de daar omschreven ver plichting tot inleveren, of, deze verplichting vervullende, zich schuldig maakt aan een der bij A onder 2°. en 3°. vermelde feiten, wordt in werkelijken dienst geroepen of ge houden voor den tijd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald, die tevens het korps van het leger aanwijst, waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. De verlofganger, die zich niet onderwerpt aan een straf uitgezondeid kwartier arrest hem door een krachtens de Land- weerwet of eenige andere wet daartoe bevoegde autoriteit opgelegd, wordt aange houden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of hetnaastbijzijnde huis van bewaring overgebracht. Indien de verlofganger wegens geldige redenen verhinderd is persoonltf/c de wape nen, het ledergoed, de kleeding- en uitrus tingstukken en de reglementen en dienst voorschriften in te leveren, is hij of zijn zijne naastbestaanden gehouden er voor te zorgen, dat de inlevering door een ander geschiedt. Van de geldigheid der redenen van verhindering moet blijken uit een bewijs, dat hetzij door den Burgemeester afgegeven, hetzij door dezen gelegaliseerd is. Dit bewijs moet bij de inlevering worden overgelegd door den persoon, die namens den verlof ganger tot het doen van de inlevering verschijnt. Op daartoe aan den Burgemeester gedaan versoek worden door dezen aan den verlof gangerzoo noodig passagebiljetten afgegeven voor veren, waarvan moet worden gebruik gemaakt op de reis naar en van de plaats van inlevering. Overigens geniet de verlof ganger geen vervoer voor Rijksrekening. BIJ de inlevering moeten de verlof gangers in BURGERKLEEDINÜ ver schijnen en hun zakboekje medebrengen. Zierikzee, den 16 Juni 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Cynische moordenaars. Van een ellendige misdaad, te Parijs gepleegd, maken de Parysche bladen melding. Dinsdagmiddag zag de concierge van een huis aan de Avenue du Maine een man met allerlei stukken bagage de trap afkomen. Op een vraag van den concierge antwoordde de man, dat hij van de familie Gagnepain kwam die uit de stad ging. De dienstmeid van de familie kwam ook met bagage be neden, alles werd op een taxi geladen en de man en de meid reden er mee weg. Toen de heer Gagnepain 's avonds om half 8 met zijn zoon van 't kantoor thuis kwam vonden ze mevrouw Gagnepain, een zeer ziekelijke vrouw van 59 jaar, dood op haar bed liggen met gebonden armen en beenen, een prop in den mond. Het onmiddellyk ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de meid met haar vryer, een jongen van 20 jaar, de misdaad gepleegd hebben. Zij zijn gepakt en hebben alles bekend. Er wordt aangenomen, dat mevrouw Gagnepain door verstikking ten gevolge van den prop in den mond gestorven is. De moordenaars hebben by hun verhoor het grootste cynisme aan den dag ge legd. Tegen den commissaris van politie, die hem een verhoor afnam, zeide de jongen: ik bof nou ook nooit eens; ieder jaar word ik vóór den 14en Juli ingepikt. De cholera in Sowjet-Rusiand. De cholera is niet in aantocht, zij is er reeds, schryft een blad in een artikel, waarin het tegen de vervuiling te velde trekt, welke ziekten met zich sleept. De Iswestia van Moskou van 29 Juni bevat het verslag van 't commissariaat voor de volksgezondheid over de ver breiding van de cholera. Volgens dit verslag waren tot en met 25 Juni 6000 gevallen van cholera aangeteekend. In den winter en het voorjaar hadden zich reeds kleine epidemiën voorgedaan. Sinds half Mei verspreidt de ziekte zich snel. Toen waren 1500 gevallen opgeteekend, waarbij in ongeveer 5 weken tijds 4570 nieuwe gevallen zyn gekomen. De voornaamste haarden van besmet ting bevinden zich in het Zuiden. De cholera treedt overal hoofdzakelijk epidemisch op in de steden. De oorzaken van de snelle uitbreiding van de epidemie liggen volgens 't blad voor de hand. Zy zyn eenerzyds de bijzonder vroege en heete zomer, ander zijds de half Mei begonnen volksverhui zing uit de streken, welke door honger snood worden geteisterd, met name het gebied van de Wolga. Groote menigten uit stad en land trekken rond op zoek naar brood, zonder acht te slaan op de papieren voorschriften van den staat. Zy verstoppen de spoorwegkruispunten en de groote aanlegplaatsen der stoom- booten, eten alles wat maar eenigszins eetbaar is en drinken vervuild water. Tevens stroomen tal van vluchtelingen het gebied van den hongersnood binnen en maken er de levensmiddelenvoor ziening nog moeilyker. De Iersclie kwestie. Het besluit om in Ierland een wapen stilstand af te kondigen, is door den Lord Mayor te Dublin aan een groote menigte, die buiten 't stadhuis wachtte, medegedeeld. Zy juichte opgewonden en zong vaderlandslievende liederen. Toen de Valera buiten kwam, bereikte de geestdrift het toppunt. Hij werd met voortdurend gejuich ontvangen en had de grootste moeite om zyn auto te bereiken. De Valera heeft op Lloyd George's uitnoodiging voor een conferentie te Dublin geantwoord, zeggende dat hy bereid is, Lloyd George te ontmoeten en met hem te beraadslagen over de vraag, op welken grondslag een zoo danige conferentie mag hopen, het ge- wenschte doel te bereiken. De Hongaarsclie schadevergoeding. lil welingelichte Hongaarse he fi- nancieele kringen meent men te weten, dat de door Hongarije te be talen schadevergoeding 30 milliard göuden francs zal bedragen, waar van als gevolg) van de schade, die tijdens de Roemeensche bezetting aan Hongarije werd toegebracht, een bedrag1 van 19* milliard gouden fres. zal worden afgetrokken. Het bedrag van de feitelijk' te betalen schade vergoeding! zou dus, op de basis van den tegen woord iglen stand der wisselkoersen omgerekend, met 630 milliard Hongaarse he kronen over eenkomen. Een wonderdokter. Tc Graz1 (Oostenrijk) heeft wegens kwakzalverij een wonderdokter uil Slainz terecht gesl.an, Ilans Reiu- bacher, ook wel ,.HöIlenbiauer" ge naamd. Duizenden ontvingen hem bij het gerechtsgebouw mei gejuich. Rij de behandeling werd meege deeld, dal ieder.en Zondag' de zie ken in groote scharen ;naar Slainz (rekken, met flesehjes in de hand, waaruit de „Höllerbauer" de diag nose stelde niiet alleen van iedere ziekte, maar ook den ouderdom en het uiterlijk vaststelde van afwezige zieken. Er moeten zelfs professoren en geneesheeren onder zijin patiënten geweest zijin. Op de vraag) van den president waarom hij: na zijn veroordeelin'g tol 500 kronen boete verleden jaar» de practijk er niet aan gegeven had, beriep hij zich op het bijbelwoord, dat barmhartigheid aanbeveelt. Het OpenbaadMinisterie zeide in zijn requisitoir niet de veroordee- ling 'te Willen eischen van eeft in an, die zijn lijdende medemenschen troost en hulp geboden had. Het was volgens het O.M mogelijk, dal er in de natuur geheime genees krachten schuilen, die de „Höl'Ier- bauer" ten bate zijner mediemen- schen wist te exploiteeren. Ook de verdedigers pleitten vrijspraak, doch de rechtbank veroordeelde hem lot 10.000 kronen 'boete, wegens „liet onvoldoende van de opleiding van den beklaagde". Na de uitspraak werd de „Höl lerbauer" op de schouders naar het station igedraglen. De Turksche sultan tot abdicatie bereid Volgens le Athene uit Konstanti- nopel ontvangen berichten, heeft de Remalistische regeering te Konslan- tinopel laten weten, dat zij de ab dicatie van den sultan eischl. De sultan zou hebben verklaard lot ab dicatie bereid le zijn, ten gunste van elk lid van de keizerlijke fa milie met uitzondering van priny Abdoel Mejid, den wettigen troon opvolger, die tot de nationalistische partij behoort. Moderne zeeschuimers? De New-Yorksche correspondent van de „Daily Mail" meldt: Woens. dag .arriveerde het-s.s. „Munalbro" te Baltimore en rapporteerde, dat het een ontmoeting had gehad met een geheimzinnig! vaartuig op 200 mijl van de kust. De zienswijze vande regeering der Ver. Staten, dat de 20 vermiste schepen liet slachtoffer zijn gewor den van zeeschuimers krijgt dus steun. ,,Het vreemde vjaarluigf', lid- dus de kapitein van de „Munalbro", „kwam Dinsdag te middernacht in liet gezicht en naderde zeer snel. Het voerde geen lichten, behalve een sa an den lokkenmst. Na een poosje rond de „Munalbra," te heb ben gevaren, verdweeh het schip ijlings in Oostelijke richting. De „Munalbro" voer in ballast en er wias dus niets te plunderen". Volgens telegrammen van Was hington zal de regeering een lor- pedobootvernieler uitzenden om liet geheimzinnige schip op le sporen. Als door een wonder gered. Dezer dagen werd een dame, die aan den Amerikaanscfien cever van de Niagara even voor de waterval len zat, door de warmte bevangen, zoodat zij bewusteloos geraakte en in de rivier gleed. Een andere vrouw, die getuige was van dit on geluk, g|er,aak te zoo o ncler d en in druk; dat zij eveneens haar bewust zijn verloor en in het water viel. Zij' kon gemakkelijk gjered worden, daar er ter plaatse, weinig water stond en de stroom gering was. De eerste dame was intussctien door den stroom naar 't midden van de rivier meegesleurd en dreef in de richting van den waterval af. Een tourist, die het gevaar zag, liet zich een touw om1 het middel binden en sprong in de rivier. Het gehikte hem de dame op 3 M. afstand vau clen rand te grijpen en daarna be houden aan wal te brengen. De droogte in Afrika. Doordat wegens de langdurige droogte het voedsel in de vlakten van Britsch Oost-Afrika geheel begint te ontbreken, nadeien de kudden wilde dieren, vooral de graseters, meer en meer de 'bewoonde eentra. Dezer dagen vertoonde zich in de straten van Nairobi in de Kenya-kólonie ten Oosten van het Victoria-meer een groot aantal totaal uitgeputte zebra's. De arme dieren waren geheel uitgeput. Met inspanning hunner laatste krach ten trachtten zij aan de wreede vervol ging der bevolking te ontkomen. Het mee- rendeel werd door automobielen en trams overreden, terwijl enkelen zich te pletter liepen tegen het hek voor het gouverne mentsgebouw. Het spoorwegongeluk iii België. Het parket uit Bergen heeft te Hennuy- ères zijn onderzoek voortgezet. Op 200 meter afstands ongeveer van de plaats, waar het ongeluk gebeurd is, hebben de magistraten een priem en een Engelschen sleutel gevonden, verborgen in 'n boschje. Deze werktuigen dragen niet 't stempel van den Belgischen staat en men ver moedt, dat ze kort geleden op de plaats waar zij' gevonden zijn, verborgen zijn, want ze waren niet geroest. De werktui gen zijn voorzichtig naar Bergen over gebracht, opdat de vingerafdrukken, die zich daarop bevinden, niet beschadigd zouden worden. Te Parijs zijn de slachtoffers van het ongeluk begraven. De koningin heeft in het St.-Petrusziekenhuis de gekwetsten bezocht. Ongelukken in de Zwitsersche alpen. Uit Vevey (Zwitserland) worden twee ernstige ongelukken gemeld. Mil. Eng- stei, 20 jaar oud, die bezig was met haar broeder en twee vrienden de helling te bestijgen naar de Seealpsee, gleed uit, jbrachtte zich tevergeefs aan de gras- toppen, waarmee de helling bedekt was, Aan Pandbrieven In omloop voor 9 millloen 800 duizend gld. vast te houden en viel in een afgrond van honderden voet diepte. Een jeugdige bergbeklimmer uit Lausanne die in de buurt van de Dent Jaman boven Mon- treux het waagde een kloof over te steken, verloor zijn evenwicht en viel 600 voet naar beneden. De Kabinetscrisis. Omtrent de oplossing der ministerieëie crisis vernemen wij dat deze nog wel eenigen tijd in beslag kan nemen. De tot dusver verspreide mededeelingen en geruchten over de reconstructie van het kabinet zyn, zacht gesproken, voor barig en berusten slechts op gissingen. De Suikerprijs. De Maasbode deelt mede, dat de aan bieding suiker tegen f 49.50 alléén voor November geldt. Dat de prijs daarmede ongeveer het niveau van vóór den oorlog zal bereiken, gelyk het Ned. Weekblad voor den handel in Kruidenierswaren meldde is minstens vóórbarig. Kort voor den oorlog was de prys ongeveer f 42 a f 43-. Bovendien hangt de detailprijs niet af van de contracten, maar van den wereldmarktprijs. Vallen de oogsten tegen eerst met September zijn daar over betrouwbare gegevens beschik baar, dan is een stijging waarschijnlijk. Omgekeerd kan een groote opbrengst de prijzen nog aanzienlijk doen dalen. Het (lrankverbruik. Het Jdrankverbruik in ons land was vóór den oorlog vrij constant (in 1910 1913 resp. 5,21, 5,25, 5,27 en 5S24 liter per hoofd der bevolking). Het vertoonde in de oorlogsjaren vele schommelingen, als gevolg van rantsoeneering en accijnsver- hoogingen. Zoo was 't verbruik per per soon in 1914: 5,55 L., daalde het dn 1915 op 4,49 L., steeg heft in 1916 en 1917 we der tojt resp. 4,73 en 4,95 L., als gevolg van de dreigende rantsoeneering, die het verbruik in 1918 tot 3,21 L. terugbracht, het kleinstte getal dat bekend werd. Na den oorlog steeg het verbruik weder snel en bereikte in 1919 4.24 L. en in 1920 5.12 L. Dit laatste getal staat ongetwijfeld onder den invloed der dreigende accijns- verhooging, die begin Januari 1921 tot stand kwam. Do Zuiderzeewerken. De eerste zinks,tukken voor de nieuwe werkhaven op Wieringen zijn op de plaats hunner bestemming neergelaten. Het waren stukken van 800 en 1040 M2. groot. Het werk trok van den wal groote belangstelling. Geineentelyk bouwtoezicht. De iMinister van Arbeid heeft, naar aan de MsU. wordt gemeld, den gemeente besturen doen Wijzen op 't voorschrift der gewijzigde Woningwet, dat voor elke gemeente verplichtend stelt het hebben van een ambtenaar, die toezicht houdt op de naleving der voorschriften van de Bouwveiordening en in het algemeen op hetgeen voor de Volkshuisvesting van be lang is. Aan Ged. Staten wordt verzocht mede te deelen, in welke gemeenten zulk toezicht nog niet bestaat en blijkt voor nemens, alsdan in te grijpen. De kleine plattelands-gemeenten zul lien thans dus hebben te zorgen voor een gemeente-opzichter, hetzij alleen, hetzij in combinatie met buurtgemeenten. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Bij Kon besluit van 6 dezer is benoemdtol ontvanger der directe belastingen, invoerrech ten %en accijnzen te Venlo, de heer J. J Lonimel, ontvanger der zelf de middelen alhier. j De heer B. Unjger alhier be haalde Zaterdag le Middelburg bij een zwemwedstrijd den eerstel? prijs 100 M. vrije slag in 1 m. 344/ö sec. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. in Ned.-lndië is tol hoofd ingenieur benoemd de heer J. M, Gasille, geb. alhier, thans ingenieur onder aanteekening dat hij de titel zal voeren van hoofdingenieur 2e klasse. De heer B. G. van Dongen, ryks- klerk ter inspectie Zierikzee, is met ingang van 16 dezer verplaatst naar 't ontvang-kantoor der Dir. belastingen te Zevenbergen. Vrijwillige LandstormVooroefe ningen (gewone vrijwilligers) klasse A Donderdagavond van 8—10 uur; Vrij dagavond van 810 uur; klasse B Zaterdagmiddag van 37 uur; kader landstorm Zaterdagmiddag van 4—7 uur; verbandcur8us (vrouwelijke vrij willigers) Vrijdagavond van 89l/a uur. SCHOUWEN. Allerwege ziet men ledige putten en slooten en menigeen benuttigt deze gelegenheid om te delven. Groote hoeveelheden paling worden gevangen. Voor 't bekomen van water voor 'vee en voor huishouden worden tal van putten en wellen gegraven, soms met goed gevolg, doch zeer dikwijls welt slechts zout water op, zelfs als men in de duinstreek op eenige meters diepte een Norton pomp sloeg. BURGH. Op uitnoodiging van den i Heer Burgemeester dezer gemeente j vergaderden Vrydagavond j.l. verschei- dene inwoners in de gemeentekamer, j om eventueel te houden feestelijkheden i op den verjaardag van H. M. onze j Koningin te bespreken. Met algemeene stemmen werd besloten dezen dag niet i onopgemerkt te laten voorbygaan. De samenstelling van het indertijd I gevormde comité werd bestendigd en genoemd Comité alsnog aangevuld met 5 leden. Het feestprogramma, dat nog j niet in zyn geheel afgewerkt is, belooft l aantrekkelyk te zullen worden, j HAAMSTEDE. De geneeskundige Staatscommissie te Leiden bevorderde tot arts den heer C. M. Hoogenboom, geb. van hier. RENESSE. Bij het te 's Gravenhage gehouden examen voor Ryks Ontvanger der Dir. Bel. slaagde o.a. de heer H. J. Bakker, vroeger waarn. ontvanger alhier, thans te Woensel (N.-B.) BROUWERSHAVEN. Wegens vertrek naar Duivendijke heeft de heer P. Dekker (S.D.A.P.), bedankt als lid van den raad dezer gemeente. In de vacature- Dekker zal niet worden voorzien, wegens gemis van een opvolger. LANDBOUW EN VEETEELT. DREISCHOR. Vrijdag j.l. hield de Geitenfokvereeniging „Excelsior" alhier hare jaarlyksche keuring vanwege den Provincialen Bond. Aaugeboden werden 32 geiten en 17 lammeren, waaronder 9 lammeren, af stammelingen van geiten, welke inge schreven waren in het Provinciaal Stam boek; deze werden dan ook alle inge schreven in het Jougveeregister. Verder werden nog in 't Plaatselijk Stamboek ingeschreven 4 melkgeiten. De vereeni- ging telt op het oogenblik, met,inbegrip van de geiten der vorige jaren reeds ingeschreven41 melkgeiten ingeschre ven in 't Plaatselijk Stamboek; 9 lam meren ingeschreven in 't Jongveeregister en 8 melkgeiten ingeschreven in 't Pro vinciaal Stamboek. „Excelsior" staat hiermee aan het hoofd der 63 Provin ciale afdeelingen, voorwaar een mooi resultaat. Eenige eigenaars werden dan ook dringend verzocht hun geiten op de a. 8. Landbouwtentoonstelling op Walcheren in te zenden. Keurmeesters waren de heeren Zwagerman en Sietema. Met belangstelling volgden de talryke aanwezigen de goede voorlichting en a an wy zing van den heer Zwagerman. Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek „Zeeland". In de te Bergen op Zoom gehouden alg. vergadering van aandeelhouders der Coöp. Beetwortelsuikerfabriek „Zee land" werden de balans en winst- en verliesrekening en de werken die sinds de vorige algemeene vergadering tot stand zyn gekomen, na het stellen van vragen door verschillende leden, vast gesteld. Na breedvoerige toelichting door den directeur der fabriek, besloot de ver gadering tot het aangaan van een lee ning groot f 700,000 met het oog op nieuwe uitbreidingen der fabriek. RECHTZAKEN. I ZIERIKZEE, 11 Juli. Doof den kanton rechter zijn op 6 Juli veroordeeld we gens: Als bestuurder van een motorrijtuig daarmede rijden over een weg met zoo danige snelheid, dat de veiligheid van het verkeer op dien weg wordit in gevaat gebrachtE. H. P. van N., 43 j., burge meester van Dreischor en Noordgouwe, wonende te Dreischor, bij verst., tot f30 b., s. 10 d. h., met ontzegging van de bevoegdheid om een motorrijtuig te be sturen voor den tijd van 2 m. Overtre ding van de motor- en rijwielwet: J. L., 37 j., arbeider te Serooskerke, bij verst., toit f 1 bi, s. 2 id'. hl; D. A. de B., 35 j., landbouwer te Nieuwerkerk, bij verst., Itof f3 b.l s. 3 d. li; B'. van der W., 17 j., landbouwer: te Duivendijke, tot f 1 b., s. 1 w. t.s.; S.a S., 17 j., arbeidster te Oos- tërland, tot f 1 bi, s. 1 <Vv. t.s.; J.a W.a v. P., 26 j., zonder beroep te Nieuwerkerk, tot f4 b., s. 1 d. h.; Wfa J.a van P., 22 j., zonder beroep te Nieuwerkerk, bi) verst., tot f2 bL, s. 1 d'. h.; J. W;. van der W., 18 j., arbeider te Duivendijke, bij, verst,, tot f5 b., s. 10 d. h.; C. J. B., 25 j., hengstenleider te Z.zee, bij verst., tot f 1 bi, s. 2 jd-. th.; L.a P.a SJ., 21 j., dienst bode, bij verst,, tot f3 bi, s. 3 d. h (M.q

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1