Zierikzeesche Nieuwsbode Sroote Opruiming Voortzetting B. H. IDELER, militie te Tand. abonnement: Maandag 4 Juli 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: Nader onderzoek van Verlofgangers. buitenland. binnenland. Uit Stad en Provincie, Pry's per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het bnitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10642. Inzending op den dag van uit- Dir. A. J. OE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. II. J. KOSTE*. fare ™r 11 nre- der met bijvoeging van Een flinke Aanbevelend, Manufacturen, Zierikzee. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat de hieronder vermelde verlof gangers tot het ondergaan van een NADER ONDERZOEK voor den Militiecommissaris moeten verschijnen op Donderdag 28 Juli 1921, des namiddags twee uur, te Middelburg in de Gymnastiekzaal aan de Groenmarkt. 1. Van Vessem, Cornells Leendert, lichting 1 1918, Zierikzee, 14eReg. Inf., IÏIeBat. leComp. 2. Van Burgh, Andries Pieter, lichting 1919, Zierikzee, 14e Reg. Inf., lie Bat. 8e Comp. 3. De Jonge, Cornells, lichting 1919, Zierikzee, 14e Reg. Inf., He Bat. 3e Comp. De verlofganger moet verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de tot zijn voor geschreven uitrusting verder behoorende kleeding- en uitrustingstukken, van de wape nen, het ledergoed, de reglementen en de dienstvoorschriften hem uitgereikt, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. Hij staat niet alleen tijdens den duur van het onderzoek, maar ook zoolang hij ter gelegenheid van het onderzoeken uniform gekleed is, onder de bevelen van den Militiecommissaris, zoodat hij, indien hij ongeregeldheden pleegt of zich aan een strafbaar feit schuldig maakt. hetzg b\j het gaan naar de plaats van onder zoek, hetzij tijdens het onderzoek of bj het huiswaarts keeren, zal worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek of het Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande. Indien aan deze oproeping niet wordt voldaan, wordt de nalatige in werkelijken dienst geroepen. Dit geschiedt ook: 1°. wanneer de verlofganger zonder geldige reden niet voorzien is van al de hiervoren vermelde voorwerpen 2°. wanneer hij de hiervoren vermelde voorwerpen niet alle in den vereischten staat vertoont; en 3°. wanneer hij een of meer van de hier voren vermelde voorwerpen, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De duur van dezen werkelijken dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald en bedraagt ten hoogste twee maanden. De verlofganger, die niet voldoet aan een oproeping voorden werkelijken dienst, wordt, na daartoe door den Minister van Oorlog te verstrekken last, als deserteur afgevoerd en behandeld. Indien de verlofganger door ziekte of ge breken mocht verhinderd zijn op den tijd en de plaats, hiervoren vermeld, voor het onderzoek aanwezig te zijn. dient daarvan zoodra mogelijk ter secffetarie der gemeente te worden overgelegd een gelegaliseerde geneeskundige verklaring. Deze verklaring kan op ongezegeld papier worden gesteld. Zierikzee, 2 Juli 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. 500 Münzenbergers op de politie in waarby van weerszyden schoten vielen. Een geregeld gevecht ontspon zich het ia nog niet bekend of hierby ge wonden vielen. Wel hadden vele arres taties plaats en de Münzenbergers zullen zich hebben te verantwoorden voor roof, landvredebreuk en verzet. De gezellige New Yorksclio gemeenteraad. Volgens den correspondent van de Daily Telegraph te New York, is het dezer dagen in den gemeenteraad van New York warm toegegaan. De twist begon tydens het debat over de gemeente financiën. Mr. Falconer vertelde aan mr. Keneally, dat hij zooals gewoonlyk, een schande voor den raad was. Mr. Keneally antwoordde, dat mr. Falconer's opgewondenheid in verband stond met zyn copieus dineeren. Ten slotte vloog mr. Keneally als een leeuw op den andere in. Mr. Falconer riep daarbij „Je bent een stuk oude kaas!" waarop mr. Keneally hem eveneens een belee- diging toeschreeuwde. „Daar heb je er een, die je niet licht zult vergeten riep mr. Falconer vervolgens, en hij tracteerde mr. Keneally op een uppercut. Deze antwoordde met een fikschen trap. Do beide kemphanen grepen elkaar ver volgens in het haar en rolden al vechtende en schreeuwende over den grond. Ten slotte won mr. Keneally. Mr. Falconer moest zich per auto huiswaarts begeven. Spektakel in een gemeenteraad. In den gemeenteraad van Jena (D.) verlangden de communisten, ondersteund door een honderdtal werkloozen op de publieke tribune, dat onmiddellijk over verhooging der ondersteuning aan de werkloozen zou worden beraadslaagd, terwijl de meerderheid van de vergadering het voorstel naar de bevoegde commissie wilde verwijzen. Toen de werkloozen een bedenkelijke houding begonnen aan te nemen, wilden eenige niet-socialistische leden van den raad de zaal verlaten. Hierop drongen de werkloozen de zittings zaal binnen en beletten de afgevaardigden het gebouw te verlaten. Het tumult was zoo geweldig, dat de voorzitter verplicht was de zitting te sluiten. Een uur lang werden de leden van den raad nog in de zaal gevangen gehouden. Do aanslag te Belgrado. Over den mislukten aanslag te Belgrado wordt nog aan de .Vossi- sche Zeitung geseind, dat de bom te vlug ontplofte, anders zou de wagen van den prins zeker getrof fen zijn. Toen de dader zag, dat zijn aanslag mislukt was, trachtte hij te vluchten, wat hem echter niet gelukte. Bij zijn arrestatie wer den nog drie bommen en een g|e- laden revolver in zijn bezit gevon den. Prins rc.1 tv: ander is Don derdag voor een langdurig ver blijf naai* het buitenland vertrok ken. Ook minister-president Pasjits vertrekt naar Londen en Parijs. Het mislukken van den .aanslag heeft wellicht gansch Centraal-Europa voor een noodlottige ramp behoed. Amerika, Duitscliland en Oostenrijk. Een telegram uit Washington be richt, dat de Senaat der Vereenigde Staten met 38 tegen 19 stemmen de motie heeft aangenomen, waarin de staat van oorlog met Duitschland en Oosten rijk voor geëindigd wordt verklaard. President Harding zal dadelijk na be krachtiging der vredesmotie onderhande lingen over een handelsverdrag met Duitschland beginnen. Hooioorlog. Uit Gieszen wordt aan de Frf. Ztg geschreven over een hooioorlog in Müozenberg. Aan de grasarme gemeente Ober-Hörgern in de Wetterau was door het landbouwbureau 22 morgen gras land uit de buurtschap Münzenberg toegewezen. Dit was niet naar den zin van de Münzenbergsche boeren, die zich opmaakten en 's Dachts tusschen 10 en 2 uur met 17 maaimachines de 22 morgen hooiland maaiden. De gendarmerie van Lich werd te hulp geroepen. In het hooiland waren onge veer 400 ii 500 menschen om het gras weg te voeren, wat door de veldwachters onder bedreiging met hun revolvers verhinderd werd. Intusschen werd de groene politie in Butzbach gewaarschuwd, waarop in een automobiel 3 officieren en 2 maDschappen kwamen om het gras in beslag te nemen. Om 4 uur kwam een vertegenwoordiger van het ministerie te Darmstadt, die last gaf het gras in vrachtauto's naar Butzbach te brengen, Tegen 1 uur stormden ongeveer 400 ii Eerste Kamer. Zitting van Vrydag 1 Juli. Voortgegaan wordt met de behande ling van het Djambi-ontwerp. De heer Mendels vervolgt zijn rede. Hy betoogt, dat de statuten eu het contract onvoldoende zyn om het staats belang voldoende te waarborgen en den staat voldoende zeggenschap te geven. Evenmin wordt intensieve exploitatie verzekerd. Spr. wyst op de taktiek van de Koninklijke om oud-miDisters en hoogere ambtenaren te benoemen tot directeur of commissaris. De heer Bergsma zal vooralsnog niet voor het ontwerp Btemmen De wijze waarop deze zaak is behandeld heeft geen vertrouwen. De heer De Waal Malefyt acht den voorgestelden exploitatievorm het voor- deeligst voor de Indische schatkist. Hij is het wat den internationalen kant der zaak betreft met den heer Cremer eens. Spr. deelt mede, dat de heer Coly'n zich in 1922 geheel los gemaakt zal hebben van de Koninklijke en andere maatschappijen. Min. Ruys de Beerenbrouck verklaart, dat de regeering zich alleen laat leiden door het algemeen belang. Het demis sionair Kabinet wil de loopende zaken afdoen waartoe behooren de bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde ontwerpen zonder uitzondering. De afdoening van de Djambi-ontwerpen is noodig met het oog op de Indische financiën en de internationale beteekenis van de zaak. Min. De Graaft' betoogt dat zuivere staatsexploitatie groote bezwaren zou oplevereD. Hij houdt vol, dat de Bataaf- sche een Nederlandsch karakter draagt. Reciprociteit zou kunnen leiden tot veel te groote versnippering van terreinen. De heer Middelberg, regeeringseom- missaris, behandelt enkele detailpunten. Minister Van Karnebeek komt op tegen de beweringen van den heer Mendels, omtrent achterhoudendheid ten aanzien van de Amerikaansche brief wisseling. Nederland is oud cn wijs genoeg om zelf te kunnen beslissen wat het wil doen met zyn petroleum. En van Amerika is geen miskenning van dit recht te vreezen. De gevoerde correspondentie zal ods standpunt aan de overzyde van den Oceaan te beter- doen begrypen. De heer Kraus zal ondanks bezwaren vóór stemmen, omdat hy geen verder uitstel wil. Het ontwerp wordt aangenomen met 27 tegen 8 stemmen. Avondvergadering van 1 Juli. Aan de orde is het ontwerp houdende bepalingen omtrent denhandelsnaam. Wordt goedgekeurd zonder discussie of hoofdelyke stemming. Aan de orde is het ontwerp houdende vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. De heer LucasJe vreest dat te ge makkelijk jonge ambtenaren van het O. M. zelfstandig zullen moeten optreden en vonnissen vellen. Dat is het nadeel van dit stelsel, want het legt onderzoek, behandeling en uitspraak in één hand. Van hulpverleening by ditmoeilyke werk zal niet veel komen. De heer Van der Maesen de Sombre ff brengt den Minister hulde voor dit ont werp, dat dringend noodzakelijk was. De praktijk zal moeten leeren in hoe verre het voldoet. De Minister van Justitie acht een snelle berechting van groot belang, omdat het schuldbesef verzwakt wordt als de straf op het misdrijf zeer laat volgt. Natuurlijk zullen er eenige be zwaren aan de versnelling verbonden zijn. Zoo is het juist, dat ambtenaren by het O. M. gerecruteerd worden uit jonge juristen, maar toch ook uit jongelui, die iets beloven. Het wetsontwerp wordt goedgekeurd. Aan de orde is het ontwerp tot in voering van den kinderrechter en van de onder toezichtstelling van minder jarigen. Mevrouw Pothuis—Smit is van oordeel dat ontzetting uit de ouderlijke macht niet te lichtvaardig moet geschieden. Spr. betreurt de verwerping van het amendement om de vrouw toe te laten als kinderrechter. Bij de voogdijraden is gebleken, dat vrouwen zeer wel in staat zyn den vereischten arbeid te ver richten. Spr. betreurt ook de verwerping van het amendement-Dresselhnys en zy sluit zich bij den vorigen spreker aan. De heer Bergsma bepleit ook de wenschelybheid dat de vrouw benoem baar zy tot kinderrechter. Voorzichtig heid by het ontzetten uit de ouderlijke macht acht spr. geboden. De heer v. d. Hoeven brengt hulde aan den Minister voor dit ontwerp, doch betreurt het, dat de bevoegdheid van de ontzetting niet aan den kinderrechter is overgedragen. De Minister van Justitie heeft zich tegen de wyziging met betrekking tot de ontzetting, niet verzet, omdat de kinderrechter zitting heeft in de Kamer die de bevoegdheid krygt. In de rede van Mevrouw Pothuis over de benoem baarheid der vrouw school veel waars. Spr. wenscht echter niet, dat veel vrou wen in de rechterlyke macht komen, omdat z. i de taak der vrouwen een andere is. Spr. wenscht af te wachten of de vrouw geschikter is dan de man. Hierop worden verschillende wetsont werpen zonder discussie of hoofdelyke stemming aangenomen, o. a. het wets ontwerp tot invoering van het wetboek op het militair strafrecht en van de wet op de krygstucht; het wetsontwerp tot instelling van een bezuinigingsinspectie. De Kamer gaat tot nadere bijeenroe- ping uiteen, waarschynlyk tot Dinsdag. 26 Juli. Let op de zilverbons. Een abonné toonde ,ajan liet „Hbl." twee zilverbons door hem ontvangen als 2 rijksd aaLierbons. Zij waren half dicht gevouwen zóó, dat alleen de beide op het eerste gezicht volko men overeenstemmende achterzijden zichtbaar waren. Later bij tiet uit vouwen bleek dat een rijksdaalder bon goed was, het andere stuk was een éénguldensbon van Ned.-Indië. Kleur, afwerking en versieringsor- n.ament komt aan de achterzijde ge heel met elkaar overeen. Wij hoonen dat ook anderen er op die manier inloopen. Men Viouwv dus de bons bij ontvangst geheel open. Dan al leen kan men zich vrijwaren voor schade. ZIERIKZEE. Volgens een uit spraak van den Hoogen Raad mag een bezwaarschrift inzake directe belastingen slechts een middel, een belastingjaar en den aanslag van een persoon betreffen. Wij meenen goed te doen ,onze geachte lezers op bovenstaande te wijzen, aangezien reclames die niet aan dien cisch voldoen niet ontvankelijk worden verklaard. 'Levens is ons ter oore gekomen, dat nabetalingen van sui kerbieten door het vervolg mogen worden gevoegd bij' het inkomen van het boekjaar, waarin die nabe talingen zijn ontvangen Vrijwillige Landstorm, Zierik zee. Vooroefeningen (gewone vrijwil ligers) klasse A Donderdagavond van 8—10 uur; Vrijdagavond van 8 —10 uur; klasse B Zaterdagmiddag van 3—7 uur; kader-landstorm: Za terdagmiddag van 4—7 uur; ver- bandcursus (vrouwelijke vrijwilli gers) Vrijdagavond van 8—9i/2 uur. Tot lid van de gezondheidscom missie alhier is voor liet tijdvak van 1 Juli 1921 tol 1 Juli 1926 be noemd de lieer W. H. Ittnïann te Brouwershaven. Vrijdagavond vergaderde alhier de. voorloopig gevormde club van motorrijders op dit eiland, teneinde definitief tot oprichting over te gaan. Hoewel de opkomst kleiner was dan verwacht werd, traden alle aanwezi gen als lid toe. De vereeniiging is thans opgericht met aanvankelijk 30 leden en zal den naam dragen van „Motorclub Schouwen-Duiveland"Tot bestuurs leden werden gekozen de lieeren A. L. Klompe te Zierikzee, C. J. Mi Bonman te Nieuwerkerk cn A. C. van der Have te Ouwerkerk. Wegens de geïsoleerde ligginjg van ons eiland en ook omdat plaatselijk een voldoend sterk ledental mag worden verwacht, werd er de voor keur aan gegeven niet toe. Ie treden tot de Motorclub „West-Brabant-Zee land" te Bergen op Zoom, doch een op zich zelf staande plaatselijke club te vormen. Daarentegen werd me'l algemeene stemme ri .loten om sa menwerking te zoeken met de auto club alhier en te trachten ééne club te krijgen van automobilisten en mo torrijders op Schouwen-Duiveland. Het doel is de belangen der leden le behartigen, lie ,;ooyeel mo gelijk te bevorderen cn in den zo mer af en toe een cliiblocht te hou den. De contributie is bepaald op f 2,50 per jaar. Zij tl ie zich ,als lid wenschen op te geve worden ver zocht dit te doen bij één der be stuursleden. De eerste cl.ub tocht zal worden gehouden op Zondag 10 Juli tf.s. naar Domburg. Vertrek 's mor gens 7,30 u. per spoorboot van Zie rikzee naar Katsche veer; terug le Zierikzee 's avonds om 8 uur; om rit door Walcheren cn Zuid-Be vel aiid. Ieder die aan dezen tocht wenscht deel te nemen, met of zon der duo-passagier, wordt Verzocht daarvan uiterlijk Donderdag 7 Juli kennis te geven aan den lieer A. v. d. Have te Ouwerkerk. Vervolg verslag Oudheidkundigen Bond. Des namiddags tegen 2 uur stonden de „moderne" voertuigen met hun respectie ve bezitters op 't Havenplein gereed, om de leden van den „Oudheidkundigen" Bond een kijkje te laten nemen op eenige welvarende dorpen, die in de onmiddel lijke nabijheid van Zierikzee zijn gele gen. De burgemeester van onze gemeente en diens echtgenoote, benevens de voor zitter van V.V.V. en nog enkele andere heeren maakten den tocht mede. Van het Havenplein ging het achtereenvolgens over Kapelle, Ouwerkerk naar Oosterland, waar we even uit het gelid geraak ten door bandenpech van onzen voor ganger, terwijl helaas ook de auto, waar in wij gezeten waren, een mankement kreeg aan den motor, zoödat we haar te Nieuwerkerk moesten laten nakijken. Zoodoende waren we jammer genoeg, niet in de gelegenheid om de kerk te Oosterland eens te bezichtigen. In Nieu werkerk moesten we in een andere auto plaats nemen, waarna het op Dreischor aanging. Hier hield de stoet een half uur stil om een en ander in oogenschouw te nemen. Allereerst werd een bezoek ge bracht aan de kerk, waar de praalgra ven zich bevinden van Pieter Mogge en de Gebr. Ockerse. Deze beide praal graven zijn een bezoek en nadere beschouwing ten volle waard en het na geslacht mag trotsch zijn deze eerbied waardige monumenten in zijn midden te hebben. Een tweetal marmeren medail lonportretten vertoonen de beeltenissen van de Gebr. Ockerse, waarboven zich de wapens dier familie bevinden. Pieter Mogge, de man, die aan Zierikzee 480 duizend gulden schonk tot het stichten van een Hoogeschool binnen hare muren en welke den 6 November 1756 te 's-Gra- venhage overleed, ligt eveneens te Drei schor begraven. Een marmeren tombe, rijk gebeeldhouwd, vermeldt den nazaat diens hooge waardigheid. In de kerk lig gen prachtige oude grafsteenen, waarop o. a. een kruisridder in volle wapenrus ting, enkele priesters enz. enz. Met meer dan gewone belangstelling werd de sa cristy (oiude consistorie) bekeken, die noo dig hersteld zal moeten worden en waar voor reeds stappen bij de daartoe be voegde autoriteiten zijn gedaan. Den rijks archivaris, den heer Meerkamp v. Emb- den, die zich bij het gezelschap bevond, .werd de toestand van het mooie geveltje van het gemeentehuis getoond en de bei de aanwezige wethouders hebben zeer adrem diens medewerking verzocht om de oude gevel, die inu ontsierd wordt door de deuren van 't brandspuithuis, in zijn ouden vorm te herstellen. De parochiekerk te Dreischor dateert uit de middeleeuwen, toen deze gemeente in bloeienden staat verkeerde, getuige het aantal priesters (6), dat in 1485 aan de aan St.-Barbera gewijde kerk verbonden Was. 't Achterste gedeelte dier kerk onder het orgel heet in den volksmond „Seve- jot", een verbastering van 't Hebreeuw- sche woord Zebaoth, hetgeen ,,'s hemels- legerscharen" beteekent. De z.g. „Zand- kerk", die oorspronkelijk een deel der groote kerk uitmaakte, vertoont op één plaats, n.l. aan den W. kant, oude muur schilderingen, die helaas niet meer te ontcijferen zijn. i Langzamerhand keerden de bezoekers weer naar hun auto, waarop de tocht verder ging over Schuddebeurs, Noord- gouwe en Zonnemaire, naar 't eertijds zoo bloeiende Brouwershaven, de tweede stad van het eiland. Op het fraaie antieke stadhuis werden wij ontvangen door den burgemeester en secretaris, die hunne zeer gewaardeerde medewerking vér leenden bij het bezichtigen van 't vele bezienswaardige, dat zich ter plaatse be vond. Ons werd o. m. getoond de eerste uitgave van de werken van Jacob Gats in 1653 aan zijn vaderstad geschonken; verder een aantal oude geschriften, wa pens, zegels, portretten enz. enz. De an tieke stempels, w. o. een uit het tijdperk van het Bourgondische en Henegouwsche huis waren zorgvuldig achter glas gesló- ten; de duidelijke afdrukken in rood lak gaven echter het wapen uitstekend weer. Op !weg naar dé kérk komt men langs het geboortehuis van Jacob Cats; het oor spronkelijke is evenwel verdwenen. De kerk, die jaren geleden is gerestau reerd, bevat een allerprachtigst koor. Een gewijde stilte hangt tusschen die eeuwen1 oude pilaren en nissen, van waar de non nen den dienst konden bijwonen, zonder in aanraking met de wereldlingen te ko men. Tal van grafzerken liggen onder die gewëlven, wier spitsbogen de bouw kunst onzer voorvaderen toonen. Heel hoog bevinden zich nog twee beelden, de eenig overgeblevenen uit den beelden storm, die veel schoons en merkwaardigs heeft vernietigd. In het W. gedeelte der imposante kerk staat op den beganeri grond een klok, die bij de restauratie we gens zijn grootte, niet in den tegenwoor- digen toren kon opgehangen worden. Naar wij vernemen, bestaat evenwel de kans, mogelijk geworden door een legaat van wijlen J. Lopse Hocke, dat eenmaal de in 1601 te Middelburg gegoten klók, weer in eere wordt hersteld. Te kórt kon den we o. i. daar vertoeven, doch de tijd drong en weldra zaten we weer in onze, intusschen herstelde auto, welke achter op was komen rijden en gingen we weer huiswaarts. Zeven uur had in de Concertzaal het officiëele diner plaats. Daar stonden de keurig gedékte tafels met bloemen ver sierd \gereedhet menu, geheel in den stijl met de vereeniging, op oud-Hollandschi papier, gedrukt door de firma LakennVan Ochtman, bevatte 'n keur van spijzen, door den heer P. Sipkes uitnemeftd klaar gemaakt. Aan'tafel heerschte 'n opgewekte gezel lige toon. De voorzitter, prof. Van der PTuijm, hield een tafelrede, waarin hij neynens allen dank zegde voor de gulle en hartelijke ontvangst, die men mocht ondervinden. Naast de commissie van ont vangst dankte spr. de heeren automobilis ten, die hun persoon en wagen disponi bel stelden voor de leden van den bond. Mede twerd dank gebracht aan V.V/V., dat de attentie had, de deelnemers van de lunch dien middag met een klein al bum, bevattende een aantal monumentale gebouwen onzer gemeente, te verëeren. De burgemeester sprak zeker namens allen, toen hij den gemeente-archivaris dank zegde voor 't geen deze schreef in het tijdschrift van den Bond en als het ware den weg baande voor een bezoek aan onze stad wat zijn historie betreft. Het iwas spr. aangenaam als burgemees ter dezer gemeente den bond binnen hare muren te zien. Verder voerden nog het woord de hee ren E. J. Gelderman en C. de Looze, resp. als voorzitter van Vreemdelingenverkeer en lid der commissie van ontvangst^ Toasten werden uitgebracht op H. M. de Koningin, den burgemeester, de automobi listen enz. enz. Het strijk-orchest, dat den maaltijd met muziek opluisterde, werd bij monde van den voorzitter hartelijk dank gezégd voor zijn fijne muziek. Zaterdagmorgen tegen 9 uur klonken reeds de auto-signalen voor het tweede deel van de reis, die nog schitterender beloofde te worden, daar het d,en vorigen nacht een Weinig had geregend, zoodat men mindër last van stof zou hebben. Deze veronderstelling werd bewaarheid. Met tamelijke vaart werd dwars door Schouwen in N. richting naar Repart ge reden. Was de rit van Vrijdag door Dui veland en een gedeelte van Schouwen reeds een prachtige tocht door de vrucht bare velden met de langzaam rijpende korensoorten, ditmaal was de reis nog mooier. Prachtige Wegen en wonder-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1