Zierikzeesche Nieuwsbode BREEKT VRAAGT abonnement: Woensdag29 Juni 1921. zierikzeesqhe courant. advertentiên buiten lan d. binnenland. MET DE OUDE SLEUR EN ALOM VERKRIJGBAAR. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Gevonden voorwerpen Een mes; een oorbelletje; een etui met schrijfbehoeften; een schaar; een kussensloop; een por- temomiaie; een brocheeen zilver bon; een vervolgbundel op gezan gen. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. De zwarte schande aan den iiyu. Zondag hebben zwarte soldaten in een bosch bij Keulen drie zusters over vallen. Keu Marokkaan heelt getracht een der drie, het gemeenteraadslid Henriette Ackermann, de voorzitster van de communistische groep in den gemeenteraad van Keulen, toverkrachten. Op het geschreèuW der vrouwen ijlden burgers toe, die het misdrijf verijdelden. De soldaat heeft de vrouw met zijn sabel aan de hand gewond. De Amerikanen komen! Als een bewijs hoe levendig het reizigersverkeer van New-York naar Europa thans geworden is, wordt uit de Amerikaansehe metropool het volgende gemeldZaterdagmiddag verlieten in drie uur tijds zeven groote stoomschepen de New-Yorksche haven met 10.000 passagiers aan boord, bestemd voor Europa. De „Olympic" heeft 2031 reizi gers aan boord, o. w. 780 eerBte-klasse- passagiers. De „Paris" van de Fransche l\jn heeft er 1838, de „Rotterdam" 2134 (o. w. 1100 derde-klasse-relzigers). Vermindering van loonen en prijzen in Amerika. De Times verneemt uit New-York, dat te Dunbar in den staat Pennsylvania-' aan duizenden werklieden van de American Manganese Company werd medegedeeld, dat de fabriek op 1 Juli' zou worden gesloten De arbeiders boden daarop een loonsverlaging van 40 pCt. aan, wanneer het werk niet zou worden stopgezet. De directie ging hierop in en verminderde als contra-prestatie de huishuur van hun employés met 40 pCt. De winkeliers te Dunbar wilden toen niet achterblijven en besloten tot een prijsvermindering van alle levensbe hoeften. De juweelendiefstal in Parijs. Naar de Brusselsche Standaard meldt heeft de politie van Poperinghe drie Polen gearresteerd, die hoogstwaar schijnlijk betrokken zijn bij den te Parijs gepleegden juweelendiefstal. Zij zijn ge vankelijk naar Yperen overgebracht. Men vond by hen een aantal kostbare juweelen. Onmiddellijk werd de Fransche recherche gewaarschuwd. Men vermoedt dat de Polen lid van een internationale bende zijn, die onlangs ook te Antwerpen talrijke diefstallen heeft gepleegd. Staking te Quebec. Uil Quebec wordt gemeld: Sinds Zaterdagnacht is de stad zonder po litie en brandweer, wegens de ge meenschappelijke slaking van 190 brand'weermannen en 140 politie agenten. De straatlantaarns zijn in geslagen. Zaterdagavond zijn jon gens verschillende politieposten bin nengedrongen. Zondag zijn er rui len ingeslagen en is er andere scha de aangericht. E>r zijn 200 vnlsche brandsignalen afgegeven. Een batal jon soldaten wordt gereed gehou den om mogelijke ordeverstoringen te dempen. 38 nieuwe politieagen ten zijn becedigd. De stakers cischen een Loonsverhooging van anderhal ve n dollar per weck. Lloyd George en De Valera. De ontvangst die te Dublin Lloyd George's uilncodiging aan de Va lera heeft gevonden, was heel warm. De Dublinsche pers keurt haar algemeen goed. Het is opmer kelijk zoo weinig twijfel moedigheid als ter tot uiting kómt, in vergelij king met vroegere stappen tot toe nadering1. Dit is hoofdzakelijk te verklaren uil hel .ontbreken van voorwaarden, die vroeger, in de oogen van de leiders van Sinn Fein, de onderhandelingen onmogelijk maakten. Een bijeenkomst van de leiders van Sinn Fein, om over de iiitnoodigdnigi te beraadslagen, zou in de tegenwoordige omstandighe den moeilijk zijn, maar naar ver luidt zullen de autoriteiten niets doen, dat zulk een bijeenkomst zou hinderen. Intusschen duren de moorden op poli tie-,agenten, officieren en vroe gere soldaten, die thuis zijn geko men, in Ierland voort aks gewoon lijk. Een complot van En ver Pasja. De „Daily Mail" verneemt uil Konstanti no pel, dat de Turksche nationale regeering een complet t heeft ontdekt van Enver Pasja, ohï Klein-Azië in te trekken en de op permacht te verkrijgen in Turkije. Door het verspreiden van bolsjewis tische pamfletten over de Kaukasi- grens, trachtte hij een commu nistische partij te vormen om voor hem te werken. DINTELOORD. Maandag jd. wer den 's namiddags ruim 1 uur de bewoners opgeschrikt door hel lui den der brandklok. Dfe schuur van de B. stond in lichte laaie en de be lendende gebouwen liepen gevaar een prooi der vlammen le worden. r>oor het krachtig optreden der brandweer vvercl zulks Voorkomen. De ziekteverzekering. De [Looige Raad van Arbeid luie ft in zijn 27 Juni gehouden vergade ring zijn advies vastgesteld omltrent de doior den minister van Arbeidt aan den Raad toegezonden proeve van een Ziektewet, ontworpen over eenkomstig de denkbeelden van de heeren Poslhuma en Kupers. Een groote meerderheid v.an den Raad (27 10) gaf de voorkeur aan een regelinjgj van de Zickengeld-uit- keeriiig op de in deze proeve ont wikkelde wijze boven een regeling als is neergelegd in de Ziektewet- Tal ma, zoo als deze zal luiden, na het aanbrengen van de indertijd door de minister van Arbeid aan deir Raad voorgelegde wijzigingen. Verschillende bc/Avaren zijn aan gevoerd legen hel in de proeve op- (genomen jgaranlie-loiids, waarin de zg. ongeorganiseerde werkgevers op genomen zullen worden. De meer derheid van den Raad kan zicl^ echter, met dat garantiefonds vep- eenigen. De Raad heeft in zijn advies de argumenten uiteengezet, die voor en tegen de verschillende opvattingen zijn aangevoerd. Do Kabinetscrisis. Jlir. Ruys' de Bcercnbrouck heeft de hem door de Koningin verleen de opdracht aanvaard, een voor dracht te doen tol handhaving vin het tegenwoordige kabinet, zij hel, voor zooveel noodig, in gewijzigde samenstelling. Japanse he liefdadigheid. De Japansche gezant le 'sGraven- hage heeft, in opdracht van den Ja- panschen kroonprins Iliro IiiLo, f 9000 doen toekomen aan den mi nister van buitenland'sche zaken, welke som, ingevolge den wensch van kien kroonprins, in drie ge lijke deelen ter beschikking zal worden gesteld van de burgemees ters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, teneinde het geld voor een liefdadig doel aan te wenden. Spoorweg West-Brabant. B. en W,. van Bergen op Zoom hebben legen 6 Juli een vergadering van gemeentebesluren, die belang hebben bij het tot stand komen van een locaalspoorweg in Westelijk Noord-Brabant, uitgeschreven, om samen te werken lol liet ten uit voer brengen van de gereed liggen de plannen. Herdenking stichting van don Domtoren. Zondag was het 600 jaar geleden, dat de eerste steen gelegd werd van Neder lands hoogsten toren: den Dom. Dit feit vond plaats onder den Bisschop Frederik van Zierick. Het duurde 61 jaar, eer het kolossale bouwwerk voltooid was. De to ren is oorspronkelijk gebouwd los van de kerk, zulks in verband met de plaat selijke situatie, de aanwezigheid van de Domkerk van Willebrord, die het onmo gelijk maakte, om ook het schip te doen verrijzen. Later werd het koor met den toren verbonden door een houten ganè- Deze werd in 1674 verwoest door een he- vigen orkaan en sindsdien zijn kerk en toren gescheiden gebleven. Vermelden wij ,nog, dat meester Jan van Henegouwen de bouwmeester van den toren was. Hij mocht ievenwel de voltooiing van zijn werk niet zien. Een nazaat, evenals hij, Jan van der Doom genaamd, voleindigde het bouwgewrocht. Op eenigszins feestelijke wijze is het feit der eerste steenlegging herdacht. Van 12 tot half één luidden de zware Domklokken, waaronder de St.-Salvator (wegende bijna 9000 K.G. en die geluid moet worden door minstens 8 man), bij genaamd de boefklok. In de St.-Michaels- kapel in den toren werd om 3 uur met eenig ceremoniëel door den burgemees ter, mr. J. P. Fockema Andreae, een ten toonstelling geopend van platen, betrek king hebbende op geschiedenis en restau ratie van den Do n. Deze interessante expositie blijftvéén week ter bezichtiging aanwezig. Anti-miiitiristisclie betooging. Zondag is vanwege het Internationale Anti-militaristisch Bureau in den tuin van het Volksgebouw itv Den Haag een pro testvergadering gehóuden in zake de ge vangenneming van Herman Groenendaal, den principiëelen dienstweigeraar; Er wa ren ongeveer 1500 personen aanwezig, die bijna allen een yoode kaart droegen, waarop stond te lezen: „Herman Groe nendaal moet vrij". Onder de aanwezi gen was pok dé moeder van den dienst weigeraar Het woord hebben gevoerd Albert de Jong, mevr. Meyer-Wichmann en de hee ren Coenóers, Ij. C. Eckhard en B. de Ligt. Dé heer De Li£t zeide, dat Groenen- ddal door zijn daad reeds heel wat heeft bereikt. Van al jijden bestaat reeds belangstelling, mp^g. deze moet groeien en de hongerstaker^noet worden vrij ge maakt door den werkstaker. Daarom was spr. gekomen, om openlijk de aanwezi gen op te ruien. Er werden moties aangenomen, waar in de onmiddellijke invrijheidstelling van alle dienstweigeraars wordt geëischt en wordt opgewekt tot een ononderbroken en zoo scherp mogelijke actie, tot dit doel bereikt is. Besloten werd, deze mo ties onmiddellijk te gaan brengen naar den minister van oorlog, wonende in de Jan van Nassaustraat. Onde'r geleide van eenige agenten te jóaard -trok daarop een stoet van onge veer 600 personen onder het zingen van liederen door Deh Haag naar de Jan van Nassaustraat. Daar had de politie -reeds haar maatregelen getroffen. Een delegatie, bestaande uitde heeren De Ligt, Eckhard, ri)e Jong en Van der Es, en de moeder van Herman Groenen daal werden echter"doorge1 aten, teneinde een bezoek te brengen aan den minister van oorlog. De heer Pop wensdhte ze echtereet' te ontvangen. Na ongeveer een kwartier meende de dienstdoende chef van de politie een eind te moefen- maken, aah de demonstratie en .verzocht hij den jieerén heen te gaan. Deze' Wenschtën aah' dit verzoek geen ge-i hoor te geven, waarop dé "inspecteur hun in het belang van 'de openbare orde en veiligheid gelastte," zich te verwijderen. Ook dit had niet 't'gewenschte resultaat; de inspecteur en eenige agenten trokken daarop hun sabel ea déelde enkele klap pen uit aan de bSNoogers, die vroegen, waarom men hen niet arresteerde, in plaats van te slaan. Hierop werden de heeren B. de Ligt uit Katwijk aan Zee en IM. L. van der Es uit Soest gearresteerd en, begeleid door een schare demonstranten, die anti-m>litairis- tische liederen zongen, naar een politie posthuis gebracht, waar zij ongeveer 3 uur weer werden vrijgelaten. Tegen den heer de Ligt is wegens op-, ruiing proces-verbaal opgemaakt. De beursvacantiodagon. Het bestuur der VereeDiging voor den Effectenhandel te Amsterdam, daar toe gemachtigd door de jaarlyksche algemeene vergaderiDg van 26 April 1921, bericht, dat 2, 9, 16, 23 en 30 Juli, 6, 13. 20, 27 en 31 Augustus als beursvacantiedagen zullen worden be schouwd, zooiat op die dagen de prijs courant niet uitgegeven zal worden, op de kantoren niet zal worden ontvangen noch geleverd en de lokalen der ver- eeniging gesloten zullen blijven, alles behoudens onvoorziene omstandigheden, ter beoordeeling aan het bestuur. De Dj am bi-kwestie in (le Eerste Kamer. In de Dinsdagavond gehouden zittiDg van de Eerste Kamer heeft het voorstel van de Centrale Sectie om nog dien avond de aangeduide ontwerpen te onderzoeken en daarna Donderdag in openbare zitting, het Djambi-ontwerp, verzet uitgelokt van de heeren Van Kol en Van Embden, die beiden het ontwerp in verband met de kabinets crisis wilden afvoeren. De heer IdeDburg verdedigde de op vatting van de Centrale Sectie. Hij beriep zich op een precedent onder het demis- sionnaire kabinet-De Meester en achtte de zaak ryp voor behandeling. De Kamer heeft daarna met 25 tegen 9 stemmen het voorstel van den voor zitter om het Djambi-ontwerp Donderdag in 't openbaar te behandelen, aange nomen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Zooals reeds is gemeld, houdt de Ned. Oudh. Bond hier haar Zo- mer-vergadering van 30 Juni tot 2 Juli. Donderdagavond half negen worden de leden op 't Stadhuis ontvangen, waarna in de Concertzaal de algemeene vergade ring plaats vindt: Vrijdagmorgen: bezich tiging van de monumenten te Zierikzee; Ongeveer 1 uur noenmaal in „Hotel van Óppen", 2 uur tocht in auto's door Dui- veland (zoo mogelijk wordt ook Brou wershaven bezocht); 7 uur officiëel diner Zaterdagmorgen ongeveer 9 uur tocht door Schouwen; ontvangst op sliót ,JMoer- mond" door den eigenaar, den heer J. J. Vriesendorp; hierna noenmaal „Hotel Bom", Haamstede; bezoek aan de kerk te Burgh en de gemeentekamer, waarin een verzameling van aan 't strand gevon den oudheden van den heer Hubregtse; uiterlijk 4 uur terug naar Zierikzee, van waar de leden per Prov. boot of train huiswaarts keeren. Vrijwil li [je L&iulsóQrm Voor oefeningen ((gewone vrijwilligers), klasse A: Donderdagavond van 8 10 uur; Vrijdagavond van 8 -10 uur; klasse B: Zaterdagmiddag van 3—7 uur: kader Landstorm: Zaterdag middag van 4 tot 7 uur; verband cur sus (vrouwelijke vrijwilligers; Vrij dagavond van 8 tot 91/2 uur. „Kunst en Eer'" geeft Donder dagavond 81/2 uur een uitvoering in de ten't op liet Haven park. Pro gramma 1. De cavallerie komt, marsch, A. Zwart; 2. Marie Hen riette, Ouverture, L. Monlag'iie; 3L Wals uil de operette „Ein Walzer- traum, O. Strauss; 4. Le retour idu prinlemps, fanlaisie, Labory. 5. Ernanie; fanlaisie briFlanle sur Papery, G. Verdi; 6 Cache-Cache, Scherzelto, F. Andrie; 7'. La Cutatn- ne, Valse EspagnoLe, W. v. Berch-; 8. Le sortie de la Garde, pas redou ble, R. Eilenberg. By Kon. besluit van 17 dezer i9 tot voorzitter van het bestuur der water bearing van het cal. waterschap Scherpe- nissi benoemd, de heer J. Oudesluys J Nz. te Scherpenisse. Leening Zeeland. God. Stalen van Zeeland stellen aan de Prov. Stalen voor, een lee ning aan te (gaan van f 0,600,000, voor het verstrekken van gelden aap de Prov. Zeeuwsche Electriciieits- maatscliappij. Waar dit bedrag niet in eens in zijn geheel noodig zal zijn, houden zij zich liet recht voor hel te leen en bedrag zo o noodig in gedeelten, naar g'elang van de bc- *hoefle op le nemen. Do Klein-Nijverheidstentoonstelling to Middelburg. Men schrijft ons uil Middelburg;: Van 4 tot 14 Juli, met uitzonde ring van Zondag 10 Juli, zal Mid delburg sta,an in het teeken der N. IJ.T.E.M., zop.als bovengenoemde tentoonstelling in het kort wordlt genoemd. De zalen en de tuin van het Schuttershof zijn herschapen in een fraai versierd en keurig aangelegd tentoonstellingsterrein en een zeer groote verscheidenheid van artike len op velerlei gebied zullen daar door een 70-tal exposanten worden uitgestald. lederen dag, zoowel des middags als des avonds, wordt muziek gege ven. In den tuin is een bioscoop geëxploiteerd eii least not lenst de bezoekers Hebben over dag ook toegang lot de mooie verzame ling van schilderijen in net Kunst museum. SEROOSKERKE. Vergadering van den gemeenteraad op Maandag 27 Juni. Af wezig met kennisgeving de heer P. A. Legemate. Voorzitter de burgemeester. Na opening voorlezing der notulen, die on veranderd worden goedgekeurd. De voor zitter doet mededeeling dat zijn inge komen: een schrijven van de kerkvoogdij, dat zij de helft zal bijdragen in de kosten van het renteboekje van H. Stoel-Nuijens; een brief van Ged. Staten, dat er wijzi ging moet worden gebracht in de te sluiten leening weegbrug haven Schelp- hoek; een schrijven van den havenopzich ter. dat de nieuwe bascule gereed is en in gebruik kan worden genomen; de be grooting der Gezondheidscommissie over 1921, welke wordt geraamd op f2257,38; mededeeling dat besloten is tot oprich ting van een waterleiding voor Schouwen en Duiveland; 2 personen moeten wotfden opgegeven om de acte te passeeren. De voorzitter met weth De Roo zul'en hier aan voldoen. Thans komt in behandeling het aanschaffen van een nieuw torenuur werk. Door den voorzitter zijn van drie fabrieken opgaven van torenuurwerken ontvangen, waarvan de prijzen variëeren van f 725 tot f 1000. De heer v. d. Berg vraagt, of ook prijsopgaaf is ingewónnen bij Pieterse, mr. smid alhier. De voor zitter en sommige leden zijn de meening toegedaan, dat levering van een toren uurwerk buiten diens vak staat. Na eeni ge discussie hierover, stelt de heer v. d. Berg voor. prijsopgaaf van 't torenuur werk te verzoeken aan J. J. Pieterse al hier. Dit wordt aangenomen met 4 tegen 2 stemmen. Aankoop zal worden opge schort tot de eerstvolgende vergadering. Het burgerlijk armbestuur zal worden aangezocht een leening voor bedoeld torenuurwerk in behandeling te nemen. BURGH. Dé loods tier reddings boot, die het vorige 'jaar door brand werd vernield, wordt thans weer hernieuwd.'Men is druk bezig eene uil Ylissiiigen 'Overgebrachte loods op te slaan, die. dienen moet tot bergplaats voor eene binnenkort te verwachten nieuwe reddingsboot. De kapitein M'. v. d. Klooster Jz'., die bij genoemden brand ernstige verwondingen bekwam, is, hoewel langzaam beterende, nog steeds niet in staat zijne betrekking' waar te nemen. RENESSE. Vergadering van den Raad der gemeente, gehouden op Vrijdag 24 Juni. Aanwezig al.e leden. De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Eenffee ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De jaarwedde van de wethouders wordt vastgesteld op f 50. Ter tafel komt een verzoek van den heer J. P. Poulusse om ontslag als 2en ambtenaar van den burg. stand. tMet 6 van de 7 stemmen [wordt de heer G. Bonder als zoodanig gekozen. Een. fkleine wijziging in art. 36 van de poli tie-verordening wordt aangenomen met algemeene stemmen. Een aanvulling éan (dit artikel, waarin verboden wordt om motorrijwielen en rijwielen aan den rijweg en het voetpad neer te leggen of te laten staan van af den Scharendijk- schen weg tot aan den duinvoet, wordt eveneens met algemeene stemmen aange nomen. Een. aanvulling van datzelfde ar tikel, waarin verboden wordt met meer dan 2 naast elkaar rijdende rijwielen en motorrijwielen te rijden over den rijweg voornoemd, wordt met 6 van de 7 stem men aangenomen. De heer Hoogenboom stemde tegen. Dat het voetpad al .een met kinderwageits bereden mag worden wordt met algemeene stemmen aangeno men. Op voorstel der beide wethouders wordt de jaarwedde van den len ambté naar van den burg. stand van f 75 op f 100 gebracht. Een voorstel' van B. en W. om de wed. Zandijk f 25 pensioens- toelslag te geven wordt met algemeene stdmmen aangenomen. De vooiz. deelt méde, dat tot de oprichting der water leiding definitief besloten is en dat alle gemeenten in Schouwen en Duiveland, be halve Nieuwerkerk en Ellemeet zijn aan gesloten. De heer W. van Klooster houdt een beschouwing1 over de wenschelijkheid van het aanstellen van een corps vaste dragers bij begrafenissen. De raad gaat hiermede accoord. Besloten werd, dat de volgende vergadering B. en W. met des betreffende voorstel en zullen komen, hoe zoo iets in elkaar te. zetten. Hierop volgt het nazien der rekening van het burger!, armbestuur, die met een batig saldo van f 94.175 wordt goedgekeurd. BRUINISSE. In de doior de Vis- schersvereenigin® al'hier gehouden vergadering in het Veerhuis, werd na voorlezing engoedkeuring der notulen mededeeling gedaan, dat van den heer dr. Cock uit Breda een schrijven was ontvangien, dat op 27 Juni a.s. wederom een ver gadering zou -worden1' gehouden van het comité van actie. Door den heer Boodt werd verslag uitgebracht van dc vorige vergadering door de af gevaardigden der visschcrij-vereeni- gingjen in Zeeland gehouden. Voor iedere vereeniging was in die ver gadering een lid van het comité ge kozen onder nadere goedkeuring der

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1