F.1 A. S. J. DEKKER - Does - Utrecht. DEERING MAAIMACHINES VAN TRIGT's reukloos Jachtwater „LISA'', 100 Bezoekt de Nijverheids-Tentoonstelling Tentoonstelling AKKERDAAS, Noordgouwe. Telef. 3. RLlTdBIW EAIMIEEL Rotterdam, Charlois. rei. 3546. Timmerman gevraagd, ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK - MIDDELBURG. HOFBERG (Orgels) PETROF (Piano's) Duizende Huismoeders Fabrikant L. VAU TUIGT, Rotterdam, Lusthofstraat 128. van 4 tot en met 14 JULI (uitgezonderd ZONDAG 10 JULI), in het Schuttershof te Middelburg. -5^ Grootste Magazijnen van MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS. Gebrs. BOER Saxonia-Schudders met Vetpotten, Boekhandel H. G. KROM, „ONS BELANG" Een nieuw ARBEIDERSWOONHUIS, LANDARBE1DERSWET. pl.m. 100 Roeden Land, Etn zwart DMIM, Puike vroege Aardappelen (Paarsputten), Mijn prima kwaliteit PORTWIIN Een zoo goed als nieuwe 4-wiels Veerwagen, Pl.m. 3000 K.G. Weihooi, Schuimaarde. Een 8 P.K. Benzine-Motor, Twee kafschoone Dorschmachines, Twee rechtstroo Dorschmachines, PROVOOST, Brouwershaven. Een geriefelijk HUIS, Kanthooi te koop. Etn Will HEETEIUCHT OVtN, Aardbeien- en Raapkoolplanten, NAGRAS te huur, De Electrische Steenhouwerij Oude Dijk 169,171,173,175, Rotterdam. Zware en lichte HOOIHARKEN. 9) 2-Persoons TOUTING 5-Persoons TOURING 4-Persoons GESLOTEN 2-Persoons GESLOTEN 1-Tons VRACHTWAGEN f 2450,- 2600,- 4000 - 3650,- 2550,- is een onovertroffen opfokvoer voor KALVEREN en BIGGEN. ai tij M. VERHEUL, Rotterdam, ar niet Alle met Electrisch Licht en Zelfstarter. Vraagt inlichtingen voor de Ford-Tractors. op groot Landbouwbedrijf, op een van de Zuid-Hollandsche Eilanden, vrljè woning ter beschikking. Eerste ver- eischte: Bekendheid met alle voor* komend Boerentimmerwerk. Fr. br. onder letter L.Bureau Dordrechtsche Courant, Dordrecht. in stukken van f lOOO.- en f 500.* Verkrijgbaar te Zierikzee bij de NATIONALE BANKVEREENIGINL frir Zeer veel bezienswaardigheden en attracties! 'W TE KOOP OF TE HUUR: met 80 Roeden Bouwland, om met Mei 1922 te aanvaarden, onder Schuddebeurs, op zeer gemakkelijke condities. Brieven onder No. 33, Bureau van dit Blad. Zy, die nog in aanmerking wenschen te komen voor plus nieuwe woning, kunnen zich nog opgeven onder No. 43. aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP: (gekleede jas). Te bevragen bij Boekji. KROM, Havenplein. TE KOOP: h 25 cent per kop, by J. NIESKENS, Alg. Begraafplaats, Zierikzee. TUD af f 1,35 de tteseti la zeer lijn. Likeuren vau af f 1,20 de flesch. Bessenwijn, Bessensap, Boerenjongens, Boerenmeisjes Limonadesiroop enz. Aanbevelend, A. BOOT, Renesse. TE KOOP: zeer geschikt voor Melk- of Negotie wagen, en een nieuwe KRUIWAGEN, by J. J. H. BOUTERSE, Timmerman, Sirjansland. TE KOOP: by A. BEVELANDER, Scherpenisse. Heeren Landbouwers, welke Sohuim- aarde wenschen te betrekken, levering per schip en tram, aan zeer lagen prijs te bekomen by C. J. BEIJE, Zonnemaire en M. OTTE, Oosterland. TE KOOP: met rollend zeeft, vervoerbaar en Ingericht voor Motor en Rosmolen, alles gebruikt docli in goeden staat. Aanbevalend, In de omgeving van het Havenplein wordt te koop of te huur gevraagd: liefst Winkelhuis, voor een Echtpaar z. k. of desnoods inwoning bij een bejaard Heer of Dame, bij wien ze huiselijke bezigheden willen verrichten. Brieven letter K, Bureau dezer Courant. Adres Hulppostk. Serooskerke (Sch.)f TE KOOP: Raapkoolplanten f 1.— per duizend, by JOHs. TAN GEMAN Cz.Hoogenzoom, Haamstede. Voor spotprijs te koop: systeem Den Boer, 10 jaar oud, bij D. HONDSMERK, Zierikzee. TE KOOP: by A. MURRE, Boomkweeker te Poort vliet. (gedeelte van den Sasdyk), aan hetzelfde adres 4 a 5000 K.G. WEIHOOI tc koop. P. MANNI, Gracht weg, Zierikzee. Perkamentpapier, voor /jet inmaken en scfjimmei- vrijk wien van Vruchten, Jams en Groenten. VerJcrygbaar bij Boskh. S. OCHTMH Hf ZO ~>lf. t© bereiken met Lijn 5. Telsf. 1946. onzer speciale merken: Teneinde IJ In de gelegenheid te stellen, nader kennis te maken met deze beroemde Instrumenten, exposeercu wij deze van 4-14 JULI a.s. op de N. IJ. T. E. M., Schuttershof te MIDDELBURG. Be Hoofdvertegenwoordigers: zwaar en licht model. met en zonder extra Buitenlagers. Groote voorraad Onderdeelen. Prijzen zeer HAVENPLEIN - ZIERIKZEE. Kantoorboeken, Notitieboekjes, Alfabetten, Notulenboeken, Kas-, Bon-, Kwitantie-, Beurs-, Rekening-Courant- en Telegramboekjes, Waschlijsten en Huishoudboeken, Blocknotes en Blocspost, Copieboeken, Agenda's, Papierbakken, -:- Schrijf-, Teeken- en Copieerpotlooden, Schrijf- en Copieerinkt, Penhouders, Lak, Radeermessen, Papierbinders, Punaises, Papierklemmen en Liassen, Briefordners en Perforators, Copieerkwasten en Potten, Briefwegers, Slijpmachines, Hechtmachines, enz. enz. -:- danken de reinheid van het hoofd van hun kinderen aan helpt radicaal tegen levend hoofdonrein. Bevordert (tpii,; Haargroei. Verdwijnt alle hoofdroos. Vraagt Uw winkelter alleen dit merk en weigert alle andere. Vcrkrygbaar Lij de Heeren: P. C. t. d. VALK, Drogist, Zierikzee; Av J. ROTTE, Winkelier, Nleuwerkerk; P. A. ROTTE, Winkelier, Oosterland A. H. STOLS, Winkelier. Brnlnlsse; M. NIEUWELINK. Drogist, St.-EIUps- land; C. VAN DER REEST, Winkelier, Anna-Jacoba-polder (Z.); ,C. M. KID DERHOFF, Winkelier. Oud-Vosscmeer; J. KURVINK, Winkelier, St.-Annaldnd; JAN WESTDORP, Winkelier, Starenlsse; J. L. MULLER—HEUZE, Drogist, St.-Maartensdyk; A. F. HOEK, Drogist,St.-MaartensdykG. IfAKTOG KEUR, Drogist. Scherpenisse; P. A.J POTTER, Drogist, Poortvliet; E. NIEÜWKERKWinkelier, Poortvliet; JOH. BEUKELAAR, Winkelier, Tliolen. -ï en zijn Wederverkoopers. Vraagt inlichtingen bij den Alleen-Vertegenwoordiger voor Schouwen -Dulvelaud en meerdere Eilanden, Levensverzekering-Maatschappij UTRECHTSCHEWEG 13 AMERSFOORT. Goedgekeurd bij Kon, Besluit van 19 April 1919, no. 30. De Maatschappij verzekerde in 1920 voor: Drie en een half millioen gulden kapitaal. Onze bezittingen overtreffen ver onze verplichtingen aan verzekerden en zyn belegd in solide Binnenlandsche effecten en hypotheken. Vertegenwoordigers M. THIJSSEN, Haamstede; M. v. d. MAAS,.Noordwolle. Actieve agenten gevraagd tegen flinke provisie. Uitloting pari 4 per jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 7