KINDERZORG. Een Landbouwers-Inspan, Het HOEFJE aldaar, vóór den 14 Juli a s eene schouwing AANKONDIGING. eene algemeene schouwing DREISCHOR het Specialiteiten-Gezelschap „LEON BONNE". AANBESTEDING. Publieke Verkooping. BOUWLAND, Dr. J. DE VRIES te Wilhelminadorp. Publieke Verkooping, 14 Gem. Tarwe te velde, Publieke Verkooping. 2 PAARDEN, BOUW- en WEILAND, BOUW- en WEILAND, Wilhelmina Tarwe, Openbare Verkooping Met öafé, Voorloopig bericht. 19 Paarden, 32 stuks Hoornvee, Bóeren-Inspan. Een beste Melkgeit te koop, ABBENBROEK - ZUIDLAND. Openbare Verkooping De Kapitale Tuin-, Boomgaard-. Wei,- Bouvv- en Grieiidlanden, Een goed aftands WERKPAARD Beste VAARSKALVEREN, Een 4-jarig MERRIEPAARD Twee Schuurtjes, Een solied ijzeren Jacht met Beun. 4 of 5 H.A BOUWLAND, felt is haar minnaar, zekere G. W., even eens door de politie opgebracht, doch na een kort verhoor weder op vrije voe ten gesteld. Naar wordt beweerd zou het 't derde kind zijn, dat de beschuldigde op deze wijze heeft doen verdwijnen. Hoogwater op Schiermonnikoog. Tenge volge van den «terken N.-W. wind zijn op Schiermonnikoog de meeste broed plaatsen der seevogels ondergeloopen; de jonge vogels zijn daarbij omgekomen. Ook zijn stukken duin, rijsbeschermingen en de trap voor een villa weggeslagen. Rogaal. Een landbouwer uit Kollumer- land had een portefeuille met f 8200 vi loren. De eerlijke vinder, een veekoop man, daagde op, stelde het verlorene ter hand en ontving als belooning... één gul den. Zedmneehandaal. Een onderwijzer in de strafgevangenis te Amsterdam is, naar de Tel. meldt, gearresteerd wegens ontuch tige handelingen met gevangenen. INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggezonden. Het Handelsregister van de hamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg. Oeaohê» ReUactle\ Ofschoon reeds in uw geacht blad eenige weken geleden werd geschreven over boven staand register en ook werd medegedeeld, hoe de Commissie de zaken daar behandelde, vind ik het niet ondienstig, als U mij ten minste daarvoor de noodige ruimte kunt per- mitteeren, ook hierover eenige regelen te schryven. Waarlijk, geachte Redactie, het is goed en noodig, dat de zakenwereld wete, hoe dat register er zal uitzien en hoe die heeren de belangen daarvan op het oog hebben. Iedere zakenman van eenige beteekenis heeft die papierstapel in het bezit gekregen, een stapel in diverse kleuren, en nu zeer zeker ingevuld. Ik deed het niet te vroeg, omdat ik wist, dat pa invulling een hoop misère je wachtte. Na de noodige studie op al die vragen ver zond ik deze en spoedig daarna volgde het antwoord per aangeteekenden brief, dat kapitaalsopgave in orde was, de invulling, er haperde niets aan, maar, en nu komt het, de Commissie achtte het meer in overeen stemming met de belangen mijner zaak rny eenige klassen hooger te plaatsen, dan werd opgegeven. Hierop myne reclame ingezonden, bleef de Commissie volharden by haar eenmaal ge nomen besluit, maar ik kon in hooger beroep gaan by den Minister van Handel enz., wat aan ook gebeurd is. Daarna moet men worden gehoord bij en door de Commissie en komt, zoover mij bekend, reisgeld enz. voor rekening van het slacht offer. In de toelichting staat duidelijk, dat de indruk van het publiek een heel verkeerde is, want, zoo schryft men, het publiek ziet hierin weer een nieuwe belasting, die aan den Staat ten goede komt, wat beslist met de waarheid in stryd is, slechts een kleine vergoeding wordt gevrkagd voor de te maken onkosten. Na myne ervaring die ik nu heb opgedaan, blykt my, dat het publiek nog niet zoo heel ver de plank mis heeft, want dat het wel degelyk een instituut is, dat flink ingrijpt in de zakken van hen, die ze kunnen pakken, om de noodige ambtenaren het leven te geven. Hoe het register er uitziet, daar bekom meren de heeren zich absoluut niet om, of men wat heeft of niets, men kan zich op geven zooals men dat verkiest, maar liefst zoo hoog mogelyk, want des te meer heb je te betalen. Nu heeft, geachte Redaotie, iedere zaken man er belang by dat het register is zoo goed en zoo waar mogelyk, dat is een groot belang voor den handel, iets te kunnen weten van menschen met wien men zaken doet of begint te doen, daardoor kan men zie li voor eventueele schadeposten vrjjwaren, d e achter meent, dat het zoo is, vergist zic'i ontzettend, wat ik nog even wil toelichte 1. Over dat register sprak ik met verschil lende menschen en zoo hoorde ik heden nog van een jonge man, die nauwelyks één jaar in zaken zat, geen cent eigen kapitaal beza t, derhalve invulde met nihil als kapitaal, maar die werd aangeslagen voor meer dan f 50,000, doch minder dan een ton, zegge ÊÉN TON, Zoo ken ik er ook, die geen cent hebben, maar werken met geleend kapitaal en die zich zoo hoog mogelyk opgeven, teneinde hun credietwaardigheid te verhoogen en eenig cachet te geven aan hunne affaire. Ik zou, geachte redactie, zoo kunnen voort gaan, maar meen niot al te veel van uwe plaatsruimte te mogen vragen, waarom ik volstaan zal met myne conclusie. Deze is, dat het register voor my absoluut geon waarde heeft, trouwens voor niemand, want dat de soliditeit of credietwaardigheid niet daaruit is vast te stellen. Wanneer het register werd gesteld zooals dat behoorde, dan zou iedere zakenman dat moeten toe- i'uichen en aannemen als een groot algemeen ielang en gaarne daarvoor eenige otters ge troosten, nu het zoo gaat is het een vodje papier, dat niets meer waard is als te ver huizen naar de prullemand. Met mjjnen dank voor de verleende plaats ruimte, heb ik de eer te zyn, Hoogachtend, Uw dw., I. DE BROEKERT, Houthandel, Zierikzee. St-Annaland, Juni 1921. Verzotte beltefd plaatsruimte voor on- derstaaade regelen in uw veelgelezen blad, waarvoor ik U bij voorbaat dank "fc gemoederen schijnen niet tot rust te komen, onder de bevolking, sinds de kermis alhier ten doode is gedoemd. Telkens Hoort men oud of jong, rang of stand Hun verbaasdheid er over uiten, tee of men tot zulk besluit kon komen. Het gaat er bij mij niet om, om iemands levenswijze te beschrijven, maar dat er personen zijn, die er tegen hebben ge stemd, tut alle perken te buiten. immers is er een tentoonstelling of iets mden van dergel ij ken aard, zullen ze zie ter niet nalaten om liet te gaan bezioh tlgea -x Daar is nu eenmaal niets tegen, maar dat ze een ambachtsman of veldarbeider hier ook geen paar daggen vacantie gun nen, vind ik niet erg netjes. Ge kunt wel zeggen, ja dan moeten ze bet er maar van nemen, neen Mijnheer de Re dacteur, dat gaat niet. Nu zijn er nog die durven beweren, dat het voor de mindere klasse een ramp is. Ik durf gerust zoo iets tegen te spre ken. Immers wanneer hier een werkman met zijn gezin gaat werken, komt er bij zoo'n werkman veel geld in, als bier de zoons alles aan hun ouders afdragen. De ouders zijn dan natuurlijk ook verplicht hun kinderen evenzoo hun kermisfooi te geven. Wat zullen ze er nu mee doen Als zij in de gelegenheid zijn, nemen ze de fiets en rijden er mee naar Bergen-op- Zoom of naar andere plaatsen. Nu weet toch iedereen, hoe meer men op reis gaat, hoe meer men aan de ver leiding is bloot gesteld. En tevens het geld gaat uit de ge meente. Hoeveel menschen lijden er geen schade van, b.v. caféhouders, slagers, bakkers, enz. (MenscHen dienimmer een stukje vleesch of een krentenbroodje eten. dóen zulks bij zulke dagen. G«en wonder dus, dat men nog al dik wjjls eenige beschimpingen hoort of leest. U, mijnheer de Redacteur, nogmaals mijn dank- EEN VOLKSMAN. ADVERTENTIËN. W. J. VAN ENGELEN en H. VAN ENGELEN—Rijstenbil, geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter FR ANC INA MARIA CATRARINA. Ouo-Vossemeer, 22 Juni 1921. ONDERTROUWD BASTIAAN DE ROOIJ Jz. en LOUWRINA VAN DE VELDE Ld. Giessendam, C 13, Brüinisse, Schoolstr. 79, uni Huwelijksvoltrekking 13 Juli a.s. Zondag 26 Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders: L. POTAPPEL Nz. en GEERTR. MOERLAND Jd., hun 25-Jarige Echtvereenlging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, NEH. POTAPPEL. MAATJE POTAPPEL. WILHELM.a POTAPPEL. Stavenisse, Juni 1921. Hiermede vervullen wy den treurigen plicht U het overlijden bekend te maken van ons innig geliefd Dochtertje en Zusje, CATO GROS, op den jeugdigen leeftijd van ruim 12 jaar. Zierikzee, 22 Juoi 1921. Uit aller naam, J. GROS Sr. C. T. GROS-Metz. By deze betuigen wy onzen har- telijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de ziekte en na het overly den van onze geliefde Zuster, Tante en Oud-tante, mej. de wed. H. VAN DR1EL, ondervonden. Zierikzee, 23 Juni 1921. Namens wederzydsche Familie, W. DEN BROEDER. Het DAGELIJKSCH BE- - STUUR van het Waterschap SCHOUWEN vestigt de aandacht van belanghebbenden er op, dat de aanvra gen voor vergunning tot het rooten van vlas in 's Polders Waterleidingen en in de Peilslooten zullen moeten worden gedaan door hem zeiven in persoon of schrifte lijk bij het Bestuur. Bij de aanvragen moet afzonderlek voor Waterleidingen en Peilslooten worden opgegeven, de hoeveelheid die - en de plaats waar men wenscht te rooten. Zierikzee, 23 Juni 1921. Het Bestuur voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter P. A. O. VAN DIJK, Ontv.-Orifïier. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van OoSTERLAND, maken bekend, dat zy op Maandag 4 Juli e.k. zullen houden over de wegen en voet paden in deze gemeente. Derhalve wor den alle eigenaars en gebruikers van grond-eigendommen uitgenoodigd de wegen en voetpaden, langs hunne gron den loopende, van onkruid te zuiveren, het bijstaand houtgewas te snoeien en het snoeisel dadelijk op te ruimen. Wanneer aan deze eischen niet of on volkomen is voldaan, zal het ontbre kende, ten koste der eigenaars of ge bruikers vanwege het Gemeentebestuur worden aangevuld. Het BESTUUR van den Polder „DREISCHOR" DOET TE WETEN: dat op Dinsdag 12 Juli 1921, en zoo noodig ook volgende dagen zal worden gehouden op hot schoon maken van de watergangen en peilslooten in den Polder. Ter bevordering van eene goede en vlugge toestrooming van het water naar het stoomgemaal, worden alle belang hebbenden aangemaand, om vóór dien tyd hunne slooten te zuiveren van alles, wat een geregelden afvoer van het polder-binnenwater kan belemmeren. Het slootvuil moet van de wegen worden verwijderd. Tegen nalatigen zal worden gever baliseerd. Dreischor, 24 Juni 1921. Het Polderbestuur voornoemd, J. DOELEMAN Jz., Dijkgraaf. P. A. O. VAN DIJK, Ontv.-Griffier. Gedurende de Kermisdagen op Maan dag en Dinsdag a.s., zal des avonds op de bovenzaal van Hotel Aarnoudse optreden Dit alom bekende gezelschap komt met een geheel nieuw programma naar Dreischor. Indien U werkelijk een ge- zelligen avond wil hebben, komt dit hooren en zien. Aanvang 8 uur. Entreé f 0,75. De Vereeniging „ONS BELANG" te Dreischor zal, op Zaterdag 2 Juli, 's avonds 7V2 uur, o. t., in de herberg van Aarnoudse, onder A. H."V. trachten aan te besteden, de levering van 5120 K.G. of meer Mals. 4300 Erwten. 3425 Gerst. 3770 Gerstemeel. Inlichtingen en voorwaarden verstrekt de Secretaris W. DE VRIEZE. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Dinsdag 5 Juli 1921, s voormiddags 11 ure (zomertyd), in het hotel „Au chasseur reposant", te Oud-Vosmeer, by inzet, en 's namiddags 2 ure (zomertijd), in het hotel „Het Hof van Holland" aldaar, by toewijzing, pu bliek veilen en verkoopen 20.63.50 Hectaren (52 Gem. 1738/., R.) den Hikkepolder, tusschen den Hik- schen weg en'de hofstede „Welgelegen", onder Oud-Vosmeer, aan verschillende personen verpachten wel19.51.84 H.A. (49 Gem. 219 Roeden) tot rooven oogst 1922, en 1.11.66 H.A. (2 Gem. 253s/4 Roe den) tot rooven oogst 1924. Het verkoopboekje is gereed en gratis te verkrijgen in gemelde hötels en by den Notaris. Het Bestuur der Vereeniging „KINDERZORG'' te Middel burg deelt mede, dat wegens het bedanken van den Heer H. J. SNOEP op 1 Juli a.s., als penningmeester optreedt Men gelieve alle gelden voor de stichting, van dien datum af, a n hem over te maken. Het gironummer van den nieuwen Penningmeester is 3688 2, Kantoor GOES. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Vrijdag 15 Juli 1921, 's namiddags 3 ure (Zomertyd) voor den Heer M. A. VERJAAL, in de Herberg van Aarnoudse te Dreischor, PUBLIEK VERKOOPEN: in verschillende perceelen. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Dindadag 19 Juli 1921, 's voormiddags half 11 ure (zomertyd), voor den heer P. SINKEaan den Donkeren weg onder Noordgouwe, PUBLIEK VERKOOPEN: bestaande uit: 2 varkens12 kippen, boerenwagen, drieling wagen rolkar sleperswagen motor van 6 paardekracht, marktschoone dorschmachine, zoo goed als nieuw, maalmachine, snijmachine, 2 moesmakers, zaaimachine, maaimachine, windmolen, wanmolen ploegen eggen sleper vorken, rieken, hooi-, boon- en ander stroo enz. Te Pachten voor 7 jaren, ingaande I Nov. 1921. a. 3,79.80 Hectaren ten Noorden van Oossesweg, onder Serooskerke. en b. 73,70 Aren ten Zuiden van dien weg. Tot 1 November 1921 in pacht by den heer C. Oosse Inschrijvingsbiljetten met vermelding van soliede borgstelling, worden vóór 1 Juli a.s. ingewacht ten kantore van Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee. JA Notaris VERHULST te Steen- 0^*]/ bergen zal, op Woensdag 6 Juli 1921, des nam. 6 uur, zomertyd, ten Herberge van F. G. van den Bemden te Nieuw-Vosmeer voor den heer C. VAN TILBURG, PUBLIEK VERKOOPEN: Ongeveer 4 Hectaren 20 Aren of 10 Gemeten beste verbeterde in 10 kavels, wassende in den Prins- Hendrik Polder, naby St.-Philipsland. Men wordt verzocht niet dwars door de kavels te loopen. Betaaldag 1 December 1921. te St.-Maartensdljk. Notaris MEULENBERG zal, ten ver zoeke van den Heer JACOB C. NELISSE, landbouwer te St.-Maartensdijk, op Don derdag 7 Juli 1921, 's namiddags 4 uur, bij inzet, in het koffiehuis van den heer Polderman aldaar, en 's avonds 8 uur, by toewijzing, in het koffiehuis van den heer De Ruiter aldaartelkens nieuwe tyd, in het OPENBAAR VERKOOPEN: bestaande uit Woonhuis, Schuur, Erf en Bouwland, samen groot 4.15.90 H.A. of 10 Gem. 176s Roeden. Té veilen in perceelen en ge combineerd. Aanvaarding rooven oogst dit jaar. Breeder by biljetten omschreven. Behoudens nadere goedkeuring kan het pachtland, 12 a 15 Gem. Bouw- en Weiland, volgen. BU inschrijving uit (le hand te koop wegens verandering van bedrijf: genaamd ,,'t Groenewoud", met VERGUNNING, S L IJ T E R IJ KRUIDENIERSZAAK en BROOD BAKKERIJ, met GR00TEN TUIN, staande en liggende te Grfjpskerke, op het dorp, groot 6 Aren 20 Centiaren. Voorzien van electrisch licht. Alle werkdagen te bezichtigen van 9—12 en van 2—6 uur. Inlichtingen te bekomen by den eigenaar bewoner den Heer L. VAN DIXHOORN en ten kantore van den Notaris BLAU- POT TEN CATE te Middelburg, alwaar de inschrijvingsbiljetten moeten wordeo ingeleverd vóór of op Donderdag 30 Juni 1921. Notaris STRUIJK VAN BERGEN te Dinteloord zal, op Woensdag 27 Juli 1921, en zoo noodig den volgenden dag, des voormiddags 10 uur, zomertyd, ten verzoeke van de heeren Gebr. STOLK, op de door hen bewoond wordende Hof stede gelegen te Dinteloord, in den Koningsoordpolder, PUBLIEK VERKOOPEN: den Compleeten by J. v. d. DOE Jz., Dreischor. in het Hotel „De Doelen" te Brielle, bü Veiling Vrijdag 8 i en afslag Vrijdag 22 Jun' '921, beide dagen 's morgens half twaalf, ten overstaan van Notarissen A. SNOO- DIJK te Rotterdam (Charlois) en L. P. VAN DEN BLINK te Brielle, van met Schuur, Wagenhuis, Arbei derswoningen en uitmuntende te zamen groot 45 H.A 17 A. 7 cA onder de gemeenten Abbenbroek en Zuidland. Alles in den besten staat, de woning c. s. aan den Grintweg van Abbenbroek naar Zuidland en de landen meerendeels aan en by elkander naast en tegenover de woning, als: 117355 achter en naast de woning in het VolgerlaDd van Abbenbroek en den polder Zuidland koopen (1—7) 137650 aan elkander tegenover de woning in den polder Oude Kade (koopen 8—16); 19— 4è— 51 aan elkander tegenover de woning aan den flaasdijk in den polder het Nieuwéland, Monnikken- hoek (koopen 1723) en 3 Arbeiderswoningen, samen groot 0—18—51 aan den Haasdyk (koopen 24 en 25). Alles tot over 1921 (de gebouwen met erf tot 1 Mei 1922) in huur by Mej. de Wqd. W. H. WESTERVELD—Blok. Dagelyks te bezichtigen. Aanwijzing doet de Heer B. WESTERVELD W.Hz. te Abbenbroek. In lichtingen geven de Notarissen SNOO- DIJK en VAN DEN BLINK voornoemd ter wien kantore biljetten met schets gratis verkrijgbaar zijn te koop, by by Zierikzee. DE VLIEGER, Capelle TE KOOP; by A. VAN AS, Haamstede. TE KOOP: EenOndergrondsploeg, zijnde de 28ste prijs van de St.-Maartens- dyksche verloting, by ANTH. ELENBAAS te Poortvliet. te koop, gedekt, mak by alles, bij J. VAANE, Haamstede. TE KOOP: groot 2Va X 31/» Meter, zeer geschikt voor Bijkeukentje of fietsenbergplaatsen. Dagelyks te bezichtigen bij W. MÖER- MOERMOND, Timmerman, Noordgouwe. TE KOOP: Eng. Keuzen-, gele blauwkop- Koolraapplan ten. J. QUAAK, Haamstede. TE KOOP: Brieven aan *Sohipper V E R B U R G, Colynsplaat (Noord-Beveland). Te pachten gevraagd voor 4 of 7 jaar tegen atoppeltyd, flinke pacht. Adres Hulppostkantoor Poortvliet, lett, G. TE KOOP: Een zeldzaam prachtig ruig harig lichtbruin Keeshondje, 10 weken oud, echt ras, by L. DÉ GROEN Wz. te Poortvliet. Wegens verandering te koop: Een Melkontroomer merk Mélotte, en een Tuimelkarn, bü JACOB VAN DE VELDE, '«.Graven- deel, Boendersweg.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 6