Zierikzeesche Nieuwsbode B IJ VOEGSEL BUITENLAND. Uit Stad en Provincie. BIN N E N LA N D. behoorende bij de van Vrijdag 24 Juni 1921, no. 10638. Een merkwaardig verzoek om genade, i De moeder van een slachtoffer van Sinn Fein heeft een merkwaardig ver- zoek om genade gedaan ten behoeve van John ,MacKeon, lid van het Iersche repu- blikeinsche parlement, die wordt beschul digd van moord op inspecteur |Mc Grath, die in een door Sinn Feiners gelegde hin derlaag viel. Zij heeft n.l. gevraagd geen haat te koesteren tegen Mac Keon, die slechts een hem verstrekte opdracht ten uitvoer bracht en verzocht het gouden horloge van den vermoorde aan IMac Keon ten geschenke te geven als een bewijs van vergevingsgezindheid Mac Keon, die thans terecht staat, heeflt verder van de moeder, den vader en drie broers van wijlen Mc. Grath een brief ontvangen, waarin aan de boven weer gegeven gevoelens uiting wordt gegeven. Een failliete gemeente. De gemeente Poplar, een deel van Lon den, heeft zich als failliet opgegeven, om dat zij niet de gevorderde belastingen aan den Londen County Council betalen kan. De gemeente is een der armsten van werd afgezien, omdat het bewijs inzake moord op Hess niet ten volle geleverd wordt geacht. I Na het voorlezen van het vonnis, riep de beklaagde met gillende stem: „Leve de revolutie!" Hij werd onmiddellijk door eenige beambten der veiligheidspolitie ge grepen en weggevoerd. In de zaal had men algemeen het doodvonnis verwacht. I Aan het slot der zitting hadden geen in cidenten plaats. Ook de nieuwsgierigen, die in de nabijheid van het gerechtsge- I bouw wachtten, namen het vonnis kalm op. De menigte ging ordelijk uiteen. Hongaarsuhe knevel wetten. De Hongaarsche minister van Justitie zal aan de Nation. Vergadering te Boeda pest eenige amendementen voorstellen op de pers-wet. Zij dragen een zeer dras tisch en reactionnair karakter. De wet wil n.l. zoowel den schrijver, als den redacteur en den uitgever verantwoorde lijk stellen voor den inhoud. Bladen, welke een vijandige houding tegenover den staat aannemen, kunnen voor den tijd van vijf jaar worden ge schorst, indien het ontwerp zou worden aangenomen. De rechterlijke macht zal aan de bladen onbeperkte boeten kun nen opleggen en zelfs de eigendommen kunnen confiskeeren evenals bij gevallen van hoogverraad. Er zal hiervoor een spe ciale rechtbank worden ingesteld. Eon brutunl stukje. ring en op de runderpest, die sedert 9 maanden in Brazilië heerscht. ST.-MAARTENSDI.iK, In <lc Dins- dag gehouden gemeenteraadsvergn- dering waren alle Leden tegenwoor dig). Tot de ingekomen stukken be hoorden de beraming der jaarwed den van burgemeester en secretaris (f 2250) en wethouders (f 160) Een beschikking van den 'minister van Arbeid, waarbij de helft der uil gaven van de huurcommissie a>»in de 'gemeente wérd vergoed. Op verzoek van God Stalen werd een kleine wijziging gebracht in het in de vorige vergadering genomen be sluit lot hel aangaan eener kiis- geldleening. Eenige redaction eek- wijzigingen werden gebracht in de verordening regelende den 'dienst van hel Woningbedrijf. Het perso neel zal tlvans door B. en W. wor den benoemd. Op een door alle ambtenaren der gemeente ingediend verzoek "met ingang van 1 Januari 1921 geen pensioensbijdragen meer te verhalen wordt gunstig beschikt. liet verzoek van A. Priem' (dm bij Het gebouw van de 57ste broodcom- zijn gemeen te-woning nog een keu- 1 1 -f A Ty-,r I i ,\ro_ missie te Berlijn werd door roovers over vallen. Drie jonge mannen, die met een 'auto kwamen aanrijden, drongen gemas- Londen en heeft geweldig te lijden onder kerd het gebouw binnen. ,Met revolvers de heerschende werkloosheid. Van de m de hand dwongen zij de beambten, 160.000 bewoners zijn 15.600 werkloos en de gemeente heeft wekelijks aan hen en andere armenzorg 4500 p.st. uit te geven. De gemeente zal nu een beroep op de regeering doen. De heuvel (los doods. Zondagmorgen heeft maarschalk Pétain oip de hoogten van Notre Dame de Lo- rette den eersten steen gelegd van een monument, dat ter herinnering aan de ge vechten van Artois zal worden opgericht. De lijken van 80 000 Franschen liggen in het Lorette-plateau begraven, dat door de Duitschers gewoonlijk de heuvel des hun de pas aangekomen nieuwe suiker- kaarten ter hand te stellen. Zij konden zich met hun buit van ongeveer twintig duizend suikerkaarten ongehinderd met hun auto uit de voeten maken. Het verhinderde blusschingswcrk. De „Times"-correspondent te Weenen meldt de volgende vermakelijke „bureau cratische geschiedenis: Het nieuwe spoor wegstation op den Brennerpas, op Itali- aanseh grondgebied dus, geraakte dezer dagen in brand. De brandweer van Gries (Oostenrijk) snelde te hulp, doch een amb tenaar van de grens weigerde den ijve- IiCJiaat Tttu ut giuiJ ij rigen brandweerlieden den toegang tot nagedachtenis der Fransche dapperen zal het monument worden gewijd. Bovendien zal er in een toren op den top van het plateau een altijd brandend licht wor- den aangebracht, dat in de heele vlakte van Artois zichtbaar zal zijn, als een blij vend eerbewijs aan de Franschen en Brit ten, die in de gevechten van Loos, Lens, Vimy en Atrecht gesneuveld zijn. De plechtigheid der eerste-steenlegging werd geopend met een treffende gods dienstoefening te midden van de ruïnen der kathedraal van Atrecht. Deze ruïnen zullen niet Weggeruimd worden, maar blijven liggen als een treurige herinnering aan den oorlog. Na afloop der kerkelijke plechtigheden hield maarschalk Pétain van een hoog punt van het plateau af een redevoering. Vermindering- van het aantal Dollarkoning-n. De Amerikaansche millionnairs zijn door de onder Wilson ingevoerde Inkomsten belasting, in aantal afgenomen. Dat be lwijzen de New-Yorksche bladen, die zictt met deze buitengewone afname van den „Dollarkoningen"-stand bezig houden. In 1917 telde men nog 26000 millionnairs in de Ver. Staten; in 1918 was hun aan tal reeds tot 21000 ingekrompen en sinds dien is dit aantal nog minder geworden. Doch die 26000 waren geen „dollar"- millionnairs. Dit getal stelde het belast baar bedrag vast van hen, die een inko- Italiaansch gebied, omdat hun paspoor ten niet van de véreischte visa voorzien waren. Het station brandde tot den grond af. De Rijksmiddelen. De opbrengst der Meimaand valt sterk tegen: tegenover een accres van 8,9 imillioen in Maart en 3,2 millii- oen in April, slaat een achteruit gang vail 3,1 miliioen. Nu verge lijkt deze. maiand wel niet een zeer gunstige: in 1920 bedroeg liet accres 12 'miliioen, d.i. op één na het lioog- kte van het jaar. Zien we naar 1919 en vroegere jaren dan staat het nog zloo slecht niet. De wisselvallige baten der suc cessierechten viel ruim een ton te gen. De overige 3 miliioen van het degres gingen verloren bij een groo- te verscheidenheid van middelen. Zoo daalden de registratierechten 3,5 millioén, de zegelrechten 1,3 de suikeraccijns 2,2, de invoerrech ten 2,3 ïn'illjoen, alles verliezen die spreken van verminderde 'bedrijvig heid, minder welvaar!Dé vleesch- accijhs braclit ruim 31/2 ton min men van meer dan 40000 dollars aange- j der op, blijkbaar tengevolge van den geven hadden, dat is 4»/o: van 1 miliioen. s invoer van Argenüj'hsch vlèesch. Nu kan echter dit inkomen van 40000 Daarentegen gingen bier en zout de dollars een salaris zijn en dan is de be trokkene zeker geen millionnair; zelfs wanneer hij dit inkomen aan rente heeft, zoo behoeft men niet veel meer dan een half miliioen dollar te hebben, daar men aan de New-Yorksche beurs 7 a 8 pCt. bij zulke vermogens aan rente rekent Nie mand is daarom een werkelijke „dollar"- millionnair, die niet een inkomen van over de 100.000 dollars heeft en dit aantal wordt thans niet hooger dan 250 ge schat. Nu hebben de dollar-koningen wel een goede gelegenheid aanzienlijke ge deelten hunner inkomens belastingvrij te houden, doch de inkomstenbelasting1, die hoogte in. Alleen de loodsgelden maken wat deze soort van heffingen aan gaat een goed figuur mét 168.000 legen 98.000 in 1920. ;Mct deze cijfers voor oogen, kan men weinig vreugde vinden aan de gnoote stijlgingen, die de opbrengst der inkomstenbelasting en dividend en tantième-belasting tot dusver nog aanwijzen. Bij personeel is de vertraging, die een gevolg was van de herschat- buitengewoon streng gehandhaafd wordt, j ting van het meubilair en de humr- maakt de belastingontduiking heel moei- waarde, thans geheel ingehaald. Dc lijk en het zijn reusachtige sommen, die j de rijkste menschen aan den Staat moe- ten betalen. Dit blijkt uil het feit, dat de staalmagnaat Charles Schwab 80 0/0 van zijn inkomen aan den Staat mag afdragen en dat Rockefeller, omdat hij een inkomen van 50 miliioen dollar per jaar aangeeft, 35 miliioen aan belasting 1 betaalt. j Reusachtige geldsommen zijn ook naar Europa afgevloeid. Men schat het bedrag, dat de „dollar"- prinsessen gedurende de laatste 12 jaar naar de Oude-Wereld overgebracht heb ben, op 150 miliioen dollars en de vrij willige schenkingen, die sedert Augustus 1914 naar Europa vloeiden, worden op 200 miliioen dollar geschat. Al deze feiten hebben bijgedragen tot vermindering van het aantal „dollar koningen" in de Nieuwe wereld. Hülz tot levenslang- veroordeeld. Woensdagavond negen uur werd in hef proces tegen Hólz het vonnis uitgespro ken. De beklaagde werd wegens hoogver raad, tezamen met doodslag op den grondbezitter Hess tol levenslange tucht huisstraf en levenslang verlies van bur gerrechten veroordeeld. Van veroordeeling tot de doodstraf geheel ingeh opbrengst beliep 1 imi'llioen tegen 0,5 ken te inloigen bouwen wordt we- der .aangehouden lot een volgende vergadering. Ten behoeve van den vrijwil ligcn "landstorm zullen de nooclige terreinen en materialen worden beschikbaar gesteld. Ann de orde kom! thans hel verzoek der heeren Polderman en De Ruiter, caféhouders, de kermis weder in Ie I voeren. De heer Dc Graaf zegt de ze zaak wel te hebben overwogen en de arbeidersbevolking nog eens te hebben nagegaan. Nu de kermis eenmaal is afgeschaft wil hij deze niet weder helpen invoeren. De kinderen ontnemen hun ouders het geld voor wien de kosten ondra gelijk worden. Paardenmarkt duurt slechts een halve dag, zoodal hiei* dal (motie! niet geldt. Dhr. Koop man hel woord willende voeren mengt iemand uil het publiek z'ich in de discussie, door wélke onheb belijkheid eenige verwarring ont staat, waarom de voorzitter het ge raden acht de vergadering voor een kwartier te sëhersen. Na heropening neemt dc lieer Koopman weder het woord, zich gaarne aansluitende bij wat door den lieer De Graaf is gezegd. Spreker 'had toch nog eenige hoop op wd. Staten gezien destijds lersekc. Dc heer Yroegop is uil principe niet tegen de kermis, daarom sluit ook hij zicli aan hij wal door den heer Dc Graaf is gezegd, dc kosten worden voor de mingegoeden ondra gelijk. Wethouder Quakkclaar acht de kennis vK or de neringdoenden van groot belang, hij' zal dus voor inwilliging slemmen. De heer llage is voor inwilliging, liet levert dé ge meente heel wat aan staangeld enz. op. De heer Vroegop gelooft niet dat de neringdoenden met de ker mis gebaat zijn. zij moeten te lan ger wachten op) betaling der gelden. Hierna wordt net verzoek afgewezen met 5 tegen 2 stemmen, liet adres had heel wat publiek naar de raad zaal gevoer'd Thans komt weder aan de orde een verzoek van den klok luider dm' satarisvprhooging of ont slag. Welhoüder Quakkcl aar 'is voor afschaffing van het klokluiden, zoo kan de toestand niet voortduren, iedere vergadering een verzoek om salarisverhooging van den nieuwbe noemde 11 klokluider of ontslag. Na korte bespreking wordt dit voorstel aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. In het reglement voor het Armbe stuur werden eenige wijzigingen ge bracht betreffende de uitbestede kin deren. Do heer Vroegop hoopt d,at een en ander ook beter zal worden zijn en door genoemden heer niet als copièn, maar als echt be schouwd. liet gemeenteliestnar heeft zich vervolgens in verbinding gesteld met den hekenden kunstschilder van Wijhgaarde uit Den Haag. Na res tauratie schatte deze de waarde der gezamenlijke schilderijen pp f 90000. Onder de schilderijen zijn er 2 idie ieder op zich zelf een waarde ver tegenwoordigen van ong. f 18000,— (P. Moreelsc). De heer "de Graaf zou de schilderijen wel willen ver knopen vöor dc waarde verminderd met de kosteh van restauratie, die kókten wil hij' wel öp f 1ÓÓ0O bepa len, aJs de kooper dan de rest maar geeft. De heer Galteer verwondert zich dat de schilderijen op "tentoon stellingen nooit de aandacht heb ben getrokken. De vioorzitter meent dat dit wel degelijk liet geval is geweest lftj de tentoonstelling te Middelburg geiiou- cl'eri. Bij' alrdere t'éhtcóiiMëllingen werden alleen de kleine /gezonden, voorstel lénde iacöba van 'Beieren en Frank van Éorsselen. De burgemees- Ier gaat mórgen naar Den Haag en zal dan omtrent een en ander na der inlichtingen Inwinnen. Besloten wordt tot aankoop van 60000 këien Voor de bestrating der Boschstraat voor f 38 per 1000. 1 Hierna gaal de vergadering in be sloten zitting over. 'Na heropening wórdt liet kohier hoofdelijken 0111- slag, loopendc van 1 Januari tot en mei 30 April 1922 vastgesteld lot een to taal bedrag van f 38*919,80®. Hierna sluiting. Btij Kon. Besluit van 14 Mei 1921, no. 26 is aan den dienstplich- tigé A. J. van 'IJssfeldijk alhier, voor gjeed vrijstelling van den dienst ver- leend, wegens kostwinnerschap. J -- Woensdagmiddag le ongeveer kwart Voor een ontstond in de 'auto- j werkplaats van den lléér G. Polder- man op de iMó'rkt alhier een begin van brand, dat zich aanvankelijk 1 ernstig liet (aanzien. Met zeer veel j moeite is men het vuur meester kunnen worden. Een zestig 70 i emmers water waren noodig om hel vuur te do oven. De aangrenzende bewoners doorstonden eenige ang stige oogenblikken. Vermoedelijk is onvoorzichtigheid de ooi-zaak. verkoopingen, enz. vorig jaar. Geleidelijk zal zij zich wel herstellen. Het totaal over .de vijf maanden bedraagt 174 miliioen tegen 166 mil iioen in 1920. Aan O W,-belasting is' 49.9 miliioen binnengekomen (5.1 miliioen in Mei alléén). Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer zijn tot hervatting van de werkzaamheden bijeen geroepen tegen a.s. Dinsdagavond half- negen. Braziliaanse)! vleescli. In de Slagerscourant waarschuwt dhr. Quadekker, directeur van het slachthuis te Nijmegen, ernstig tegen den invoer en het gebruik van Braziliaansch vleesch, dat zijn wieg reeds naar ons land moet heb ben gevonden. De heer Quadekker, die in opdracht van de regeering een inspectie reis naar Brazilië en Argentinië heeft ge maakt, gTondt zijn waarschuwing op de slechte kwaliteit van het Braziliaansche vee; op de absoluut onbetrouwbare keu- landbouw en veeteelt. uitgevoerd dan tot nu loc. 1 Besloten wordl nel-volgens dc miliioen 111 1920. De grondbelasting Kleine Kaai te dempen. Hiervoor 7/d blijft tot dusver 2,2 miliioen achter «erdlcening worden aangegaan Bij' de eerste vijl maanden van hel van| -f' 10000) re,Rende ten lmogste li o/o, aflosbaar in 20 jaar. Voor de demping zal noodig zijh 4500—5000 M3. zand. Het zand zal er met bakken wor den ingebracht. De voorzitter deelt mede dat door de N.V Waterleiding- Mij. te Thölen een prachtig huis is aangekocht om tot kantoor te wor den ingericht. Binnenkort zal met graafwerk worden begonnen. De burgemeester en ook wethouder Quakkclaar hebben zich er uitermate voor ingespannen dat voor dit graaf werk alleen menschen zo uilen wor den gebruikt uit de inwonende ge meente. De lieeren hadden "hier trouwens steun Van de burgemees ters enz. uit de andere gemeenten. De voorzitter deelt mede dat dc ge meente bezoek heeft gehad van den kunstkenner doktor Hofstede de Groot. De schilderijen op de secre tarie bleken van igrodle waarde te OUD-VOSSEMEER. Dinsdagavond trad alhier op voor belanghebbende landbou wers dhr. Joh. C. Laterveer, directeur van 't Eerste Bemiddelingsbureau voor Land bouw, Tuinbouw en Handel te 's-Gra- venhage, met een lezing over Landbouw- boekhouden en Belastingzaken. Op een bevattelijke wijze werd de waarde van het landbouwboekhouden ten opzichte van de te betalen belastingen uiteengezet. Heit was spreker niet te doen om te zorgen, dat minder belasting moet betaald wor den dan de wettelijke bepalingen voor schrijven, of op een of andere wijze de belastingen te ontduiken, maar te helpen bevorderen, dat in geen geval méér be taald wordt dan noodig is; in één woord de landbouwers, dié, zooals er zoovelen zijn, welke niet behoorlijk kunnen boek houden, te helpen, zóó, dat bij het op maken van belastingbiljetten de invulling geschiedt volgens de wettelijke bepalin gen. Al; dé landbouwers, welke Willen ge bruik maken van genoemd Bemiddelings; bureau, weten vooraf, en dit houdt ver band met den omvang van het bedrijf of de zaak die als bèlasting moet behandeld worden, wat voor de bijhouding der boe ken zal gevorderd worden; hulp wordt dus verleend aan hen, die niet in staat zijn de boeken bij te houden, zooals voor de belasting noodig is. Alleen wordt op den voorgrond gesteld, dat op eerlijke wijze door den betrokken landbouwer da gelijks wordt genoteerd al wat wordt ontvangen en uitgegeven en mededeeling wordt gedaan van den geheelen toestand van het bedrijf. Geheimhouding, zoo ge vorderd, daar wordt stipt de hand aan gehouden. De spreker wees er herhaalde lijk cp, dat er in den loop der laatste jaren herhaaldelijk te veel is betaald, juist doordat over geen goede cijfers van het bedrijf kon beschikt worden en de fiscus dus verplicht was van een zooge- naamden „norm" gebruik te maken. Als deskundige beval hij zijn kantoor te 's-Gravenhage in de Valkenboschkade 291 aan. rechtzaken. De Amsterdamsche kantonrechter heeft Had-je-me-maar wegens openb. dronken schap bij derde herhaling, veroordeeld tot een hechtenisstraf van drie weken en opzending naar een Rijkswerkinrich ting voor den tijd van een jaar. onderwijs. Benoemd tot onderwijzer aan de open bare lagere school te Tiel, de heer J. M. van Mallend, thans onderwijzer te Westzaan. POORTVLIET. Benoemd met nl- gemeene stemmen tot onderwijzeres itan de O.L. school alhier, mej. J. van Oost van Si.-Maartensdijk, thans lijdelijk le Tholen. SINP-ANNALAND. Door nolaHs Van der Velde werd ten verzlocke rail mevr. S M. P. Eek—Boom' verkocht.- 7 genieten 297 roeden Bouwland le Poortvliet. Kooper werd W. v d. SI ikke voor f 1240 per gemet. Voor rtilej. ClMstiana Polderman, 2 gemete'n itlte rpêdcn Bouw- en Weiland te Poortvliet. Kpoper werd Cornells Raat, voor I' 895 per gemet. kunst en wetenschappen. Mófrumonten op Schouwen, 't Gemeentebestuur van Dreischor heeft het plan opgevat, het aardige raadhuisje te lafen restauréèrén. Öït raadhuis werd in 16Ó7 gébouwd en vertoont in hoofdzaak nëtzelfdë trapgeveltjé, dat aan Schou- wens boerenhuizen in dién 'tijd eigen is. Op eenvoudige cartouches zijn de wa pens van Zeeland en Dreischor aange bracht, benevens het beeld der gerech tigheid. Boven het poortje, dat toegang geeft, en dat aan de linkerzijde van het gebouw staat, leest men de woorden: Doet Wel en Vreest Niemand; daarnaast o. a. het wapen van den baljuw Johan Stave- nisse. De rechterzijde v'ari dén gevel is verknoeid door het aanbrengen van een deur, waardoor het verband verbroken is. Dat wil men nü ongedaan méken. Ook worden plannen gemaakt voor restauratie van de imposante kerk te Haamstede, oudtijds aan Johannes den Dooper gewijd. In 1500 is deze driesche- pige kruiskerk door den blikserh getrof fen, afgebrand, doch weder opgebouwd, evenzoo in 1605; het choor is gesloopt. Thans is o. a. geconstateerd, schrijft de N. R. Crt. dat het dak dringend vernieu- .wing behoeft. De poort op de slotbrug van het kas teel Haamstede, vermoedelijk in 1610 ge bouwd, toen de bekende Jacob vap den Eynde eigenaar van het slot was ge worden, is ingestort, doch zal onder des kundige leiding worden hèlsteld. Merk waardiger wijze is hierdoor aan dén dag gekomen, dat het poortje was ópgetrok ken van den z.g.n. Namenschen steen, af gewisseld door banden van zandsteen; in onzen tijd had men het geverfd als bak steen en er imitatievoegen op aange bracht! Het wordt bekroond door het in zandsteen gehouwen wapen van Haam- Istede. verschillende berichten. Een dapper meisje. Te Aberdeen (Eng.) heeft een hieisje van 18 jaar zich een groote hoeveelheid bloed laten aftaippen om het leven van haar zuster te red den, bij welke bloedtransfusie moest wor den toegepast. Het moedige jonge meisje dat zich aldus opofferde, werd niet on der narcose gebracht. Alleen werd er een doek over haar hoofd geworpen, zóó- dat zij' de operatié niet zou zien. De dok ter, die de operatie toepaste, zeidé nim mer een geval te hebben meegemaakt, waarin een nog zoo jeugdig meisje zich zoo dapper gedroeg. Vreesêlijke daad. In Alberta (Canada) besloten een landbouwer en zijn vrouw in een vlaag van wanhoop zich zelf en hun vijf kinderen te dooden. De landbou wer stak de bedden en het huisraad, na ze eerst met petroleum besprenkeld te hebben, in brand. Öe vrouw en vier kin deren kwamen om, doch op hét laatste oogenblik vluchtte de landbouwer zelf fyeen met medeneming van een kind. Jammerlijk verdronken. Te Sheep work in Northumberland (Eng.) heeft zich de zer dagen een droevig voorval afgespeeld. Een mijnwerker uit Ashington was met zijn huisgezin gaan picnicken en bij een partij voetbal viel dé bal in de rivier. De 16-jarige zoon sprong onmiddellijk te water om den bal te halen, doch werd door den stroom medegesleurd. De vader sprong den zoon na om dezen te hulp te komen, doch ook hij kon niet tegen den stroom opwerken én de vrouw zag man en zoon voor haar oogeh verdrinken. Een grappige vergissing. Ingevolge art. 2 der Huuraanzeggingswet is de Huur commissie té Arnhem overgegaan tot het bij deurwaarders-exploit doen beteekenen van een bevelschrift, waarin den huiseige naar de verplichting wordt opgelegd, binnen een maand na dagteekening op ernstige wijze in de bewoning van het leegstaande huis te voorzien. Zulk een bevelschrift is ter hand ge steld aan iemand die hoewel zijn adres juist is vermeld tot zijn spijt moet ver klaren, niet de eer te hebben, eigenaar van het aangegeven pand te zijn. En het meest komische is, dut in het z.g. onbewoonde perceel zijn gevestigd de kantoren van... den inspecteur der Directe Belastingen. De „rijke" broer uit Amerika. In ver band met de aanhouding wegens zwen del van den 30-jarigen W. V. te Gronin gen wordt .nog gemeld, dat dit dezelfde persoon is, die 12 jaar geleden ten nadeelé van zijn patroon |M- «L G- *e Sappemeer een aanzienlijk bedrag aan geld ont vreemdde en hièrmeë naar Amerika ver trok. VleesoHvergjftUjlng. Te Gent zijn zestig personen vergiftigd door het eten van varkensvleesch. Tien gene'èshëeren ver zorgen de slachtoffers, waarvan er énkele zeer ernstig ongesteld zijn. Kindermoord. In een kreupelbosch te Rumpèn is het lijk opgegraven van een pasgeboren kind. Gertr. van G. uit Gul pen van deze misdaad beschuldigd, is in hechtenis genomen en heeft reeds bekend de schuldige te zijn. In verband met dit

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 5