PORT!?!? VEKA's Premiereep iËKalfsvleesch. Echte Douro Port, Veel Eieren Motoren als Rijwielen, frou-frou on llswafoltjes, Droogblijvende BABBELAARS. Zoutevisch, M. J. CONSTANDSE MELKMARKT jHHTILOMfltLEH. „De Prins" en „Panorama"; Firma L C. DE MOOIJ, W. MERLE, ZOUTEVISCH, M.J. CONSTANDSE »cardo;; Cacaodrank. BEEN ZWEREN Tijdgeestbriefjes, SPRUTOL Zachte Zeep :ijne Toiletzeep. H. VAN DIJKE A. PLAATING. POMPEJUS F.a C. I. KORSTEN, Kraanplein. INCASSO- EN INFORMATIEBUREAU PORT van BESSEN kost maar f 1,60 p. flesch. ReuzenafslaB TABAK, SISAREN. Drogisltrij „Hel Centrum", Dam. Stoffenverf „Inge", Pluche Tafelkleeden, Stoffen Tafelkleeden, Waschechte Tafelkleeden, Fantasie Tafelkleedjes. J, VIJVERBERG, Hoofdagent, Bruinisse, Heeren Landbouwers! P. SLUIS Opfokvoeder, CHR. KRIJGER, Poortvliet. Zomer SPROETEN KOMT ZIEN gebruikte Rijwielen en Motorrijwielen en een Meisjes-Rijwiel. W. P. ZOETER, BERTELS Lijnzaadkoekjes M. DE RIJKE, Nobelstraat, Zzee. F.a C. J. KORSTEN, Grond- en Glansverf, Vensterglas, Stopverf, Vernissen, enz. M. KOSTEN. Broodbakkerij Fontein C 339. 11 uuuunuiHj Bizonder hoog gehalte aan droge stof. M. KOSTEN, Prima kwaliteit WIT MATHING. Tennis Hemden mei slap Boord, VEEREN EN KAPOK- „HET CENTRUM", Dam. PAFF RERMMERA, WECK M. M. C. HAAIJER, Thoien. Witte en Blauwe Eigenheimers- en Redstar Zetpoters. 1 101. BEUL Bostsrland [HIJ Koninklijke Stoomververij Chemische Wasscherij Sunlicht- en Condorzeep. „LUX" voor de fijne wasch. Zeeppoeders W MERLE, C. GAST, Melkmarkt. Heden prima vet Fancy Sumatra Zandblad. Pompejus 10 cent. .12 14 Pompejus-Triumphator 16 Pompejus-Princeps 18 M J. ARNOLD - Dam. Limonade Essence „NECTAR". FrambozenCitroen, SinaasappelGrenadine. CITROEN ZUUR. Prima RIJWIELEN met le kv. BAMBEN. Freewheel en Bandrem voor I I5IL§ DUITSCHE RIIWIELEN van at f 75. Prachtige Voetpompen voor f l,75. Zware Zadels met Hang- veeren, Lederdek, f 10,50. PROSMAN SLINGERLAND, Beste Leidsche Kaas. Besfe Goudsche Kaas. Beste Edammer Kaas. Zwitstïrsche Kaasjes. Uo^iJfltlARDrf^ ATTENTIE. W. L. v. d. SCHELDE,, MELKMARKT. „MilCO" j „Fosco" (- Limonades: Bessensap, Bessenwijn, Kersen j Mei 1 Frambozen Morgen VOORRADIG: Prima Bruine Teer, op tieolo en halve Tonnen. BRUINE CARBOL INEUM, BLACK VARNISH, KOOLTEER. ARCHANGEL PEK. RUW CAR BOL, CREOLIN enz. TEERKWASTEN EN LOSSE KOPPEN MET SCHROEF. N. C. TIMMERMAN. ZIERIKZEE. - MELKMARKT. T E L. N o. I 4 I. Belast zich met het incasseeren Uwer achterstallige schuldvorderingen, tegen zeer billik tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Handels- en particuliere informatiën, het verstrekken van advies, opmaken van alle onderhandsche acten, requesten enz. Belast zich verder met het inrichten en byhouden Uwer boekhouding ten be hoeve van de Rijks-Inkomsten-belasting, tegen billijk tarief. Een groote zweer, erg diep, volakelige etter. Den geheelen dag pyn, 's nachts geren ruet Dan-een paar druppels maar van het pynstillende-, verkoelende, genezende vloei bare D.D.D. Waschmiddel. Ontsteking en pyn verdwynen. Heerlyke, verkwik kende slaap keert terug. Na korten tyd volmaakte genezing. Koopt het nog heden 1 F. 0.75 en f. 2.50 per fl. Geneeskrachtige D.D.D. Zeep a f. 1,-. Verkrygbaar by alle apothekers en drogisten. Hoofdagent: B. meindersma, Den Haag, van wien Brochure op aanvraag. Voor Huidaandoeningen Te Zierikzee by J. W. GDDDE en P. C. v. d. VALK. kost maar f 1,— per fleseh. DOCH, LET WEL: ROOD en WIT, Aanbevelend, W. MERLE 100 8 et. Sigaren Sumatra f 3,50, 100 10 ct. Bolknak f 4,50, 100 12 et., Bis- mark t' 5,50, Modjo 4l/a. Zuiv. Overzeesche tabak. Krultabak 5 p. f 2,9 p. 3,25, Baai 5 p. f 3,50, 9 p. f 5,50, Portorioo 5 p. 3,50, 9 p. f 5,50, Pruimtabak 5 p. grove zware f 3,50, 9 p. f 5,50. Verzoeke bij bestellingen deze eonrant te vermelden Groothandel Tabaksplant B. v. d. Berghstr. 134, Nijmegen. het beste merk f 0,20 p. pakje. ONTVANGEN: Nieuwe prijzen. Va - V. - V. 'Ae en Vanaf heden verkrygbaar by en by de Heeren A. L. VROONE, A. JONGMANS, Zierikzee. J. KRIJGER, P. C. v. d. VELDEBrouwershaven. A. v. NIËUWENHUIZE, Zonnemaire. L. v. d. VELDE, Dreischor. H. PADMOS, Anna Jacoba-polder. L. v. d. VEER, Oosterland. J. H. BAL, Sirjansland. C. VISSER Az., Nieuwerkerk. Wie door tusschenkomst vau den Heer J. BLEI NS MA, Temaart (Friesland), de aard appelvelden aldaar (Voor aan koop van Legpoters) wil be- zichtigeu, vervoege zich bij J. SUURLAND, in Pootaardappelen enz. te Stavenisse. raapt U, wanneer ge Uwe Kuikens voedt met na 8 weken oud zijnde, met I*. SLUIS Ochtendvoeder, U hebt dan binnen het halfjaar eieren van Uwe Kuikens Steeds voorradig bij zelfs de grootste en donkerste verdwijnen door één pot Uerkrjgb bij alle drogisten. en U koopt beslist goed en goodkoop zoowel ook nog Aanbevelend, OOSTERLAND. TEL. 7. Is het beste, voordeeligste on ge makkelijkste b(Jvoer op de weide. Steeds in voorraad by Stoomverfmalery Kraanplein, Zierikzee. Levering prime kwaliteit eigenbereide Telef. 69. H.H. WINKELIERS. levering uit voorraad. Aanbevelend, Steeds voorhanden: Puike nieuwe Aardappelen (blauw- £jfMg|| putjes), Bloemkool, Citroenen, - - Kersen Blauwe Druiven Bananen en le kwaliteit nieuwe Zoute- visch, 50 ets. per pond. D. BOS, Zierikzee. Telef. 86. Onder voortdurende controle van het station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen. Aanbevelend, M. KOSTEN. H.H. WINKELIERS.}' verkrijgbaar bij FONTEIN, ZIERIKZEE. Het Seizoen-artikel voor Heeren Extra aanbieding in alle maten f 5,—. Badcostuines vau af f 2,90 Heerensokken van af 90 cent. bedden leveren wij tegen de laagste dagprijzen. Vraagt monsters Veeren en Stalen onzer tijken. Ook losse Bedveeren en Kapok voorradig. De pryzen der Strooraatrassen zijn verlaagd. Aanbevelend, M. M. C. HAAIJER, Mn. een handig, betrouwbaar en goedkoop toestel. Formaat 41/, X 6 f 10, 6X0 113,50. Het geschenk voor de vaeantle. is lief Merk dat waarborg geeft voor prima kwaliteit, houdbaarheid van Uw Inmaakglazen en welslagen bij het steriliseeren. Prijzen der Weckglazen l1/^ L. 1 L. Va L. 1liL. 85 ct. 75 ct. 63 ct. 50 ct. Ook hebben wij voorradig goedkooper soort Inmaakglazen met helder glas, compleet met gummiring en beugel, welke kosten 2 L. lVa L. 1 L. 60 ct. 55 ct. 45 ot. Beleefd verzoeken wij Uw glazen even na te zien en thans Uw orders in te zenden, daar de vraag groot is. Week's prijscourant zenden wij gaarne op aanvraag. Door ondergeteekendc wor den bestellingen aangenomen voor het leveren van door de Erlesehe Landbouwmaatschappij op stam goedgekeurde Tevens NIET goedgekeurde, maar beste ERIESOHE ZETPOTERS ver- I kr(|gbaar. Auö. Bierens Dordrecht SPOEDIG - BILLIJK - FRANCO TERU6. Vraagt ook Pryscourant onzer - STOOM WASSCHERIJ. Agenten: J. Viergever te ZierikzeeJ. M. Bie- nefêlt, HaamstedeG. M. Coomans, St.-Maartensdijk; J. Hage Pzn., St.-An- naland; F.a Tazelaar, Stavenisse; Joh. Heijboer, Scherpenisse; L. Zonruiter, Noordwelle; A. Phernambucq, Drei schor; Wed. S. Roukema, Bruinisse; L. Poulusse, Thoien; F. Kloet, Scharen- dijke. BESPROEIING AARDAPPELEN VOORRADIG: POEDER VOOR lORDEAUSCHE PAP, in pakken van 1 Kilo, ook KOPERVITRIOOL in WATEBVRIJE SODA, alles op onderzoek proefstation; F.a C. I. KORSTEN, Kraanplein. tot concurreerende prijzen. Aanbevelend, naast de Beurs. H.H. WINKELIERS» Aanbevelend, M. KOSTEN.,] IN VOORRAAD: Bertelkoekjes. Lijnschilfers. Lijnmeel. ijnkoek in kisten. Aardnotenmeel. Nieuwe Laplata Mais. Mixed mais, Kippenrijst enz., bij Nieuwe Haven. NIEUW! NIEUW! Nieuwe Hollandsche zonder graat, 60 cent per pond; per ton van 10 pond, 50 cent per pond (franco), niet te verwarren met zoogenaamde Zontevisch, die goedkooper aangeboden wordt. Aanbevelend, Aanbevelend, Seriemerk. Hoogfljne Havana-Melange. Buitenbanden vati at' f Binnenbanden van af f f,75; alios I jaar gegarandeerd. KETTINGEN prima f 3,~. Rubberblokpedalen 13,--. Verkrijgbaar bij: Brouwershaven. Met 1 Juli begint een nieuwe jaargang van/ Abonnementen worden aangenomen by KRAAttLEM. BOEKHANDEL, ZIERIKZEE,-J Aanbevelend, naast de Beurs. wrdwijtit binnen een kwai-Heï* 'doOr1 1 un-TA©^ OPNIEUW ONTVANGEN Nieuwe Hollandsohe 60 cent per pond (zonder graat> M ff ff ff ff ff Alleen deze pryzen garandeerén de goede kwaliteit der Visoh. H.H. WINKELIERS vraagt prys. Conourreerend adres Verrenleuwstraat B 104. Citroen, Gr en ad I irUe, Frambozen, A,n a na a* Sinaasappel. Citroen en Frambozen j lxwasl'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 3