- Dames - Hoedenzaak, ADVERTENTIËN. Dankbetuiging. O PROEPING. Kleermakerij J. BROERE. Rijwielhersteller. Haven SCHFLPHOEK. publieke verkooping. Op de WEEGBRUG kan weder worden gewogen. Landb.-Ver. „Dreischor" Heden sluiting opname Wikken. CoDperatieve Veiling AANBESTEDING. 30 VOER KOEMEST, Een vijfjarig Paard met Veulen. EEN SPROEIMACHINE, Een WOONHUIS, SCHUUR, STALLEN en ERF, Een Woonhuis en Erf Een Woonhuis, Schuren, Erf en Boomgaard, BOUWLAND BOUWLAND BOUWLAND EEN TUIN Een WOONHUIS en ERF, Een Woonhuis, Tuin en Erf, Een Woonhuis en Erf, VRUCHTENPERS te koop. Publieke Verkooping. GRAS, een perceel Gras, Ongeveer 5 Gemeten GRAS, Publieke Verkooping. Eene HOFSTEDE, Publieke Verkooping van nieuwe Houtwaren. Nieuwe Houtwaren, der begeleiding van het prachtige in strument, door den organist zoo meesterlijk bespeeld Ontegenzegge lijk! hebben deze concerten succes, en het Woensdagavond gehoudene zal zeker nog eenigen tijld nawerken op zyn aandachtige toehoorders, die genoten hebben van de instrumen tale en vocale gaven, die organist en zanger ten toon hebben gespreid. De voormjalige openbare lagere school A is [Maandag j.l. verkocht aan den heer F. C A. Hoornick te Goes, welke eerstdaags tot slooping zal oveigjaan. onderwijs. Aan de Universiteit te Leiden slaagde voor Het otndidaats-examen geneeskunde at. mej. II M. v. 4 Vliet te Zierikzee. kerknieuws. Sod Henr. Keric. Beroepen: Te Assen (Vereen. Chr. Belangen), H. E. Bekér te Giorssel. Bedankt: Voor 's-Gravemoer, IJ. Doornveld te IJsselsJein. Vooir Oesterwolde (Gld.) B. Batelaan te Amersfoort. Geref. Kerk. Beroepen Te H aarlërrïmermeer (O.-zP. Nomes te Schildwólde. Té Nunspeet, Joh. Dam te Bode graven. Bedankt: Voor Witmiarsum S. van Leeuwen te Houwerzijl. Voor Buitenpost, J. van der Meulen te Schoonoord. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te 's-Gravendeel en te Aal ten, J. L. de Vries te Rijnsburg. Geref. Gem. Beroepen: Te Amsterdam, G. H. Kersten te Ierseké. predikbeurten" Zondag 26 Juni. Zlerlltzee. Geref. Kerk. 10.30 en 6 30 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. Vm., nm. en av., Leeskerk (Op den gewonen tijd). Evange lisatie Jeruël. 10.30 en 7.80 ure, Gewone dienst. Oud-Geref. Gem. Nobelstraat 9.30,2 en 6 ure (gew. tijd), de heer Vijverberg van Eist. Luth. Kerk. 10 ure, ds. de Jongh van Amersfoort. Kerkwerve. 10.30 ure, d9. Blankert. Serooskerke. 10.30, ds. Diederiks en 2.30 ure, idem (Doopsbediening). Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Reneese. 10.30 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 3 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Goedhuis (Bed. H. Avondmaal). Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7.80 ure, de heer Beekman. Blkerzee. 10.80 ure, ds. Poort. Geref. Kerk. 10.80 en 3 ure, Leeskerk. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 10 en 3 ure, Leesdienst. Zoonemalre. 10.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgouwe, 10.30, ds. Van Meer en 3 ure, idem (Doop). Dreischor. 10.30, ds. v. d. Griend en 3 ure, idem (Doopsbediening). Ouwerkèrk. 10.30 ure, da. Helder. Nleuwerkerk. 10.30 en 3 ure, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 ure, Leesdienst. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. Oostarland. 10.30, dr. Weeda en 3 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.80, 3 en 6 80 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.80 ure, Leeskerk. S!r|anslaud. 3 ure, dr. Weeda (Orgelcoll.) Brulolssa. 9.80, Leeskerk en 2 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 10 en 5 ure, ds. Huizin ga van Hoogersmilde. Geref. Gem. 9.80, 2 en 5 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 10, 8 en 6 ure, Leeskerk. St.-Flllpsland. 10.30 en 3 ure, ds. Los. Oud-Geref. Kerk. 10, ds. Boone, 3 idem (Doop) en 6.80 ure, idem. Tholaa. 10 en 2.30 ure, ds. Datema. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Bolwjjn. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Maartansdljk. 10 .30 en 7 ure, ds, Keller. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 10.30,1 de heer Korten hoeven van Heemstede en 3 ure, Leesdienst. Geref. Kerk. 10.30 en 8, ds. Staal; 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 10.30 en 3 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 10.30,' 3 en 7 ure, ds. Galambos uit Hongarije. Scherpenisse. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Lujjendjjk. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.80 ure, Looskork. Stavenlsso. 10.80, ds. Lujjendijk en 3 ure, de heer Voorhoeve van Heemstede. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 8 en 6.80 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 10.30 en 3 ure, ds. Oosterhuis. Geref. Kerk. 10.80, 3 en 6 ure, Leeskerk. Russische grens aangehouden bij een po ging om diamanten over de grens te smokkelen. Uit Verschillende streken van Duitsch- land komen berichten over groote koude. In enkele bergstreken is voel sneeuw ge vallen. 't Aantal dooden van de mijnramp in Westfalen is thans definitief vastge- steld op 83. Heden worden de slachtoffers In één graf ter aarde besteld. Verscheidene groote Eng. vakver- eenlgingen hebben den mijnwerkers reeds doen weten, dat zij niet bereid zijn, aan de stakingsactie deel te nemen. Prins Leopold van België zal binnen- f i kort een studiereis ondernemen naar To kio, waar hij de gast van den Mikado zal zijn. Een groote juweelendiefstal is ge- pleegd aan boord van de paket- boot „Aquitania". welk schip te Cher bourg is aangekomen. Juweelen ter waar de van ongeveer 500.000 francs zijn ont vreemd. In het kamp van Beverloo (Bel gië) heeft een soldaat zijn kapitein gedood met een steek niet de ba jonet. Een luitenant, die er getuige van was heeft den soldaat neerge schoten met een schot uit zijn re volver. De Daily .Mail meldt dat het Engelsche ministerie van oorlpg thans onderhandelingen heeft ge opend over den verkoop van 30.000 leger paarden in Mesopotamië, om hen voor den vilder te bewaren. Vier-en-twinlig stalen hebben de uitnoodiging aangenomen om vertegenwoordigers te sturen naar de internationale conferentie ter on derdrukking van den handel in vrouwen en kinderen, welke confe rentie den 30sten te Genève zal bij eenkomen. Ilct Lagerhuis is in den nacht van Dinsdag op Woensdag tot 5 mi nuten voor vijlven 's ochtends bijeen gebleven, om' artikelen van de fi- nancieele wet af te doen. Uit Moskou wordt gemeld, dat in Siberië en Perzië longenpest heerscht en deze zich ook over de Zuid-Oostelijke deelen van Euro. peesch Rusland heeft uitgebreid. van heinde en ver. De koning van Engeland, vergezeld van zijn gemalin, heeft Woensdag 't Iersche parlement geopend. Om 4 uur 's middags hebben zij Belfast weer verlaten. Het gerechtshof te Berlijn heeft Woensdag den bekenden communist Hölz tot levenslange tuchthuisstraf veroor deeld. i :;1S De Prins van Wales zal den komen den winter een bezoek aan Britsctt-Indië brengen. De Amerikaansche arbeidersfederatie Heeft gestemd ten gunste van een tofiale uitsluiting van Japanners en andere Oos terltngen uit de Ver. Staten. FlaanclBel Nieuws. Beurs van Amsterdam. 23 Juni. 8TAATSLEENINGEN. NEDERLAND. V.K. Heden N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. N.W. obl. 1918 f 100 5 obl. 1918 - 500 5 obl. 1918 - 1000 5 obl. 1919 - 100 5 obl. 1919 - 500 5 obl. 1919 - 1000 5 obl. 1916 - 100 4i/, obl. 1816 - 500 4V, obl. 1916 - 1000 4V, obl. 1917 - 100 41 obl. 1917 - 50 4i/, obl. 1917 - 1000 4i/f obl. 1916 - 100 4 obl. 1916 - 500 4 obl. 1916 - 1000 4 obl. - 1000 3 oert. -1000 3 eert. - 1000 21/, BULGARIJE. 92%. 91"/,, 90'/,. 931%, 93'%, 86 86% 89'/,. 83'/. 83'/. 83'/. 83'/. 88'/,. 83'/, 61»/» 81% 5'%. 91"/» 91% 90'/. 93'/, 93'/, 9»% 87»/. 86% 89»/» 88'/» 88'/» 82% 83'/. 83 82'/. 62'/. 62'»/» 61% Hypolli. Leen 1892 6 28»/, 27% Tabak9leenlng 1902 5 26 26% Zegelleenlng 1904 6 28'/. 26'/, Bel. Ti gond obl. 1907 4% 26'/, 27'/, OOSTENRIJK. Obl. In papier 6 2»/, zilver 6 B. vr. Kr. Jan./Jnll 4 8 Bel. vr. Mel/Nov. 4 PETR.-ONDERNEMINGEN. Kon. Ned. Petr. f 1000 A. 422 480 Kon. Ned. Petr. R. v. A. 416 426 Kon. Petr. 1 100 O. A. 426'/, 486 Kon. Ned. Petr. R. v. O. A. 420'/, 434 Dollare (bank) f 3,00-13,05Marken (gr.) 14,22»—f 4,37'; ld. (rood) f 4,25—1 4,40; Kronen (1000) f 0,42'1 0,72'; Eng. bank- papier f 11,27'1 11,32'; Fransoh bank- papier 1 24,05124,35; Belg. bankpapier f 24-1 24,20 MARKTBERICHTEN. CoOperatlere Velling Zlerlkzee. Veiling van 23 Juni. QROOTE VEILING. KIPEIEREN f 10,-. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 9,70 i, f 10,40 EENDEIEREN f 10,— k fll,10. KALKOENEIEREN f 17,—. GANZENEIEREN f 21,90. alles per 100 stuks. Aanvoer 3700 stake. BOTER f 1,19 k f 1,27. (2e soort) f 0,89—11,—. Veiling van 22 Juni. Zwarte bessen f 85 per 100 K.G, ZIERIKZEE, 23 Juni. Aardappe len, Voorkoop^ f 3 pei' 70 K.G. Hooi f 60 pfer 1000 K.G. waarnemingen verricht in den mor gen van 24 Juni. Verwacht tot den avond van 25 Juni: Zwakke, veranderlijke wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. CORRESPONDENTIE. Berichten lietreflende deopbiengst van de collecten van den gewapen de n dienst worden niet verlangd. Het ingezonden stuk uit Sl.-Phi- lipsland (Opmerker) is van Ie per soonlijken aard. De Reek In plaats van kaarten. ONDERTROUWD: GERRIT VAN SLUIS Pz. en CORNELIA M. BEIJE Hd. Elkerzee, Kerkwerve, 23 Juni 1921. ONDERTROUWD: JAN FLIKWEERT Mz. Wedn. van W. Kooijman, en MARIA EERLAND. Nieüwrrkerh:, 23 Juni 1921. Op Maandag 27 Juni a.s. hopen J onze geliefde Ouders en Behuwd- ouders JAN 8EELH0FD en S WILHELMINA VAN DER SANDF 2 hunne 2S-jarlg« Eohtvereeni- ging te herdenken. Zonnemaire, Juni. 1921. Hunne dankbare Kinderen. eeoeeeee Maandag 27 Juni a.s. hopen onze geachte Collega 2 de Heer JAN GEELHOED en Echtgenoote, X hunne ?5-jarlge Echtveroenl- ging te herdenken. Namens vele Veehandelaren uit Schouwen en Duiveland en Tholen. Hiermede betuigen wij onzen hartelljken dank, voor de vele blyken van belangstelling, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder. Inzonder heid brengen wü dank aan Dr. J. DE VRIEZE en Zuster WOORTMAN, voor hun hulp en zorgzame verpleging. De Fam. P. VERBOST. Hartelljken dank aan allen, die blijken van belangstelling gaven by de langdurige ziekte en na het overlijden van hun veelgeliefde Dochter en Zuster ANNA. Kerkwerve, 23 Juni 1921. G. VAN DER 3LÜIS. N. VAN DER SLUIS—quant en Kinderen. Ondergeteekende betuigt hiermede zijn hartelljken dank aan allen, voor de hulpvaardigheidbetoond by het blusschen van den brand op 15 Juni j.l. OoSTERLAND, Juni 1921. JOH.s DORST Jz. Ondergeteekende betuigt zyn harte lljken dank aan de Veeverzekering- Maatschappij „Almelo" te Almelo, voor de zeer vlugge uitbetaling van zyn gestorven paard en beveelt deze Maatschappij aan iederen Paarden- en Veehouders ten zeerste aan. St.-Maartensduk, Juni 1921. F. KLAAS8E, Vrachtrijder, St.-Maartensdijk. Inspecteur voor Zeeland: de heer M. A. KIEVIT te Scherpenisse. Allen, die iets te vorderen hebben of verschuldigd zyn aan de nalatenschap van wylen WILLEMINA VAN DER ZANDE (Wed. J. MENHEERE) worden verzocht opgave of' betaling te doen vóór of op 1 JULI 1921, by A. MENHEERE Jz., Scherpenisse. Ondergeteekende bericht hiermede, dat zijn VERPLAATST is van Nooedgouwe naar ZONNEMAIRE (Zuidweg). Zonnemaire, Juni 1921. Aanbevelend, TELEGRAFISCH 'WEERBERICHT, medegedeeld door liet Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bildt, naar Ondergeteekende bericht bij deze aan het geachte publiek van Noordgouwe en Omstrekendat h(j zich van af Maandag 27 Juni zal vestigen als Hopende door een vlugge en civiele bediening liet vertrouwen waardig te worden. Aanbevelend, F. DE JONGE. te ZIERIKZEE. De 2e en LAATSTE veiling van ZWARTE BESSl'N zal plaats heb ben op WOENSDAG 29 JUNI, teu 3 ure. Opgave van het aantal kilo's bij den VEILINGMEESTER vóór of op Dinsdag 28 Juni. Op deze Veiling kunnen ook ROODE Bessen worden geveild voor EXPORT. Vooraf opgaaf. HET BESTUUR. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Dinsdag 28 Juni a.s., des voormiddags ten elf ure (zomertyd), in het Huis van Nassau" te Zierikzee, PUBLIEK VERKOOPEN: Voor den Heer JOHs. VAN DEN HOEK Cz. te Zierikzee: Het DAGELÏJKSCH BE STUUR van het Waterschap SCHOUWEN deelt mede, dat.de Dap- perweg onder Haamstede vanaf Maandag a. s. tot nadere aankondiging slecht en ge vaarlijk berijdbaar is. Het Dagelyksch Bestuur voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A. G. VAN DIJK, Ontv.-Griffier. Het DAGELÏJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN zal, öp Donderdag den 7en Juli 1921, des nam. 1 uur, in 's Landskamer te Zierik zee, in het openbaar bjj enkele in schrijving aanbesteden, volgens bestek No. 516: Het uitvoeren vaa Zini(- en Sioriwerften nabij N^arine- dam, 3 aan fa' district Jüoorderstrand. in 1 perceel. Bestekken zyn verkrijgbaar bij Boek handelaar H. G. KROM te Zierikzee, tegen betaling van f 0,75 per exem plaar. Het Dagelyksch Bestuur voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A. G. VAN DIJK, Ontv.-Griffier. TE KOOP GEVRAAGD: te leveren franco wagon op een der Stations op Schouwen of Duiveland. Aanbiedingen worden ingewacht onder letter M, bureau dezer Courant. TE KOOP: Adres J. M. BEIJE, Noordwelle. TE HUUR: om Aardappelen te besproeienvoor f 1,10 per gemet met knecht er bij. C. KOOPMAN Cz., 't Gouweveer. Gemeente Zierikzee. 1 aan de Pieterseliestraat, C No. 386. In j eigen gebruik bij Verkooper en met Mei 1922 te aanvaarden. aan het Lange Groenendaal, D No. 56. Verhuurd voor f 2,per week aan de Weduwe C. Verbeek. genaamd de STEËNBAKKERIJ, aan den Oosthavendyk, groot 2 Hectaren 36 Aren 54 Centiaren (5 Gem. 202Va R-) Verpacht aan den Heer C'. v. d. Wekken, tegen f 525,per jaar, de gebouwen tot 1 Üaart 1923 en hét ongebouwde' tot 1 Januari 1923. Op nader met den pachter overeen te komen conditiën te aanvaarden 1 Maart 1922 en het Bouwland na het rooven van den oogst in 1921. De gebouwen te bezichtigen des Woensdags. 1 HA 5 A. 50 c.A. (2 Gem. 159% R.| aan den Hoogenweg in den Zuidhoek. In eigen gebruik by Verkooper. 2 H.A. I A. 60 c.A. (4 Gem. 251 R.l aan den Plaatweg (Malta). Verpacht aan den Heer C. Quist en te aanvaarden na het rooven van den oogst in dit jaar. 79 A. 60 C.A. (1 6em. 273 R) BOUWLAND aan het Tweede Weegje. In eigen ge bruik by Verkooper. Gemeente Noordwelle. 27 A. 10 C.A. (196'/, R.) aan het Kor te weegje, dit jaar vrij van paeht. Gemeente Bruinisse. aan de Padjes, groot 4 Aren (29% K.) Voor de Heeren Gebr. JONGMANS: aan de Verrenieuwstraat, in huur by den Heer Joz. Wisse, k f 2,25 per week. Voor de Ziérikzeesche Bouwvereeni- ging: in het „Vrije" te Zierikzee, laatst be woond geweest door den Heer Borstlap. Te bezichtigen in overleg met den Heer D. Meijer. Voor den Heer N. C. TIMMERMAN aan de Onde Haven, A 377, te Zierikzee. Dit huis is onbewoond en te be zichtigen op aanvraag by den Notaris. Verkoopboekjes zyn by den Notaris verkrijgbaar. Te bevragen Hulppostk. Noordwelle. TER OVERNAME AANGEBODEN Een goed beklante, sedert meer dan 15 jaren bestaande annex WONING, op groot wel- yarend dorp In Z.-H.. welke een goed bestaan oplevert en tan niet al te grooten'omtang. Tegen zeer billijke condition spoedig te aanvaarden. Br. fr. letter X, Boekk. S. OCHT- J1AN ZOON te Zierikzee. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Zaterdag 25 Juni a.s., des voorm. ten elf ure (zomertyd), in het „Huis van Nassau" te Zierikzee, ten verzoeke van den Heer D. GROENEVELD DE KATER te Noordgouwe, PUBLIEK VERKOOPEN: Ruim 16 Gemeten (9 perceelen) tusschen den Oudenweg en den weg naar Kerkwerve, benevens aan Heuvelsweg, groot 2 Gem. 82 R. Voor den Heer Ms. KOOPMAN: in het Westergat langs den Noord- gouwschen dyk te Dreischor, by het zoogenaamde Moolhuis, in 2 perceelen. De Notaris F. J. H. JESPERS te Renesse zalmidden Juli 1921ten yerzoeke van zyn Principaal, PUBLIEK VERKOOPEN: te Kerkwerve (Morlaanshoofd), bestaande uit Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, alles in prima staat, met Erf, Boomgaard en Bouwland, groot ongeveer 400 Roeden. By dit perceel kan in pacht volgen circa 5 H.A. Bouwland 13 Gemeten) en circa 1% H.A. Bouwland 3 Ge- meten£, alles Kerkwerve, Hajkensweg en Verseputschen weg. Inmiddels uit de hand te koop. De Deurwaarder J. DE REGT te Zie rikzee zal, op Vrijdag I Juli 1921, des voormiddags 10 uur (n. tyd), aan het Kraanplein en de opslagplaatsen aan de Binnenhaven te Zierikzee, ten verzoeke van de „Nieuwe Goesche Houthandel" van den Heer F. C. A. HOORNICK aldaar, PUBLIEK VERKOOPEN: Ecu zeer mooie en groote party zijnde ongeveer 2000 stuks alle gepl. en geschaafde (lak-, vloer-, zolder- en schotdelen, in de maten van 3, 3.25, 3.50, 4, 4.25, 4.50, 5, 5.50 en 6 Meter leDgte l en 13i/o, 16, 18% en 21 c.M. breedte, duims zwaar, zeer geschikt voor Tim merhout. j Alles wordt per stuk op keur verkocht, j Het hout is zeer mooi en zeer geschikt l voor nieuwen bouw. Het is Donderdag 30 Juni a.s. ter plaatse van verkoop te bezichtigen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 2