Heden begint onze groote jaarlijksche ZOMER-OPRUIMiNG. AKKERDAAS, Noordgouwe. Tel. 1 VFkVS PROIElilP Tandarts H JCLOOSTÊRMAN Profiteert van de koopjes bij E. K0HSCHULTE, Zierikzee. SCHELDEBANK - ZIERIKZEE, fDrinfit (MA!» 6 Aandeelenj PUROL ZIERIKZEE--ROTTERDAM AANBEVEUNGEN. Een massief eikenhouten Boogkabinet MARYLAND No 9 100 cents 20 cenG MARYLAND 7 90 18 MARYLAND 5 75 15 HET BESTE VOOR DEN PRIJS ALOM VERKRIJGBAAR Voor de resieerende Damescostumes, Dames- en Kindermantels noteeren wij extra lage prijzen. Nieuwe Damesmantels van af f 7,50, Damescostumes van af f 12,50, Kin der man te Is van af f 2 50 Nog enkele Zijden- en Tricot-Jerseys voor spotprijs. Groote koopjes in Damesjaponnen, Blouses, Costumerokken en Kinderjurken. -: Fen groote partij gemaakte Goederen voor Speciale prijzen. Koopjes in Hemden, Pantalons enz. enz. Groote koopjes in MANUFACTUREN. Wit Katoen, 2 el breed, 46 ct. Graslinnen voor lakens 68 ct. Geel Katoen voor lakens 50 ct. Oogjes voor luiers 31 ct. Theedoeken van af 18 ct Schortenbont 46 ct, Boezeroengoed 42 ct. Zwaar Keper 37'|2ct., enz. enz. W Ziet de extra prijzen in de Etalages. "TH Tevens een reuzen partij Lappen voor spotprijzen. Versche KOEKjfS. Ronde Kaakjes, Een best loopende 7,5 p.k. Victoria Motor, A. I. COKSTANDSE, Brouwershaven. S cents SUPERBE RFEPLN SUCCES. A. A.W. DQELEMAN, Zzee. 2 fonkelnieuwe Kettingraderen voor motorrijwiel. De prijs der Zeep is f 1,50 per ton ver hoogd. J. B. GELUK, EFFECTEN, COUPONS, VREEMD GELD, WISSELS, BANKGARANTIES, CREDIETEN, REKENING-COURANT. - SPAARKASRENTE 3,60 DEPOSITO-RENTE: v.ROSSEM' fijnste Aroma afzonderlijk en complete STELLEN, nieuwe en gebruikte, alles met volle garantie, zeer billijk aangeboden. n. J. i i Ker(jt Printess Custard Puddingpoeder, Griesmeel, van af I7'|< cl. per pond. Gewone Pudding, 10 ct. p. pukje. Thomson's Pudding. Vanille Sauspoeder. rri: AA. W. DQELEMAN, Zierikzee. I Firma PIET DCHTMAN, L. Nobeistr. „ORANGEADE", I Sinaasappel-Limonade, Limonade „DEUCE", alle smaken, A. I. COKSTANDSE, Brouwershaven. j C. I. LINOHOUT - Eerbit. j MN HfLLt'S Kefiie e» Tin. I J TABAK. Opgericht 1921. „DE NIEUWE COESCHE HOUTHANDEL". F. C. A. H00KNICK, Goes STOOMBOOTDIENST én tnsscliengelegen plaatsen. Van Zierikzee Dinsd. 21 Dond. 23' 's m. 8, Vrgd. 24 Maand. 27 8! Van Rotterdam: Dinsd. 21 'hui. 12, Dond. 23 Vrgd. 24 12 Maand. 27 ADVERTENTIËN. GEBOREN: THOMAS HENDRIK GLOUDE, Zoon van TB. GLOUDE Jr. en E. P. v. d. DOE. Dkn Haag, 16 Juni 1921. Wenckenbachatr. 19, rur. Vleesehhouwer. In plaats van kaarten. VERLOOFD: SUZAN HOEKMAN en JAN PIETER POLS. Rrabbendijke, zonnemaire, 17 Juni 1921. GE HU WD: J. A. GELUK A.Mz. en W. g. BIERENS W.Ad., die, mede namens wederzydsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewezen van belangstelling, zoowel voor als by hun huwelyk ont vangen. Tholen, 17 Juni 1921. heelt Donderdag 23 Juni zitting in Hotel Z. DE RUITER te St.-Maartensdijk. Met genoegen betuig ik mijne volle tevredenheid aau ,,DE STAMBOEK- ONDERLINGE", gevestigd te Zwolle, Ossenmarkt 26—27, Directeur g. h. J. TERVOERTvooy de coulante wijze waarop zy de schade van myne afge maakte Stamboekmerrie „Emma", Stb. A, no. 6602 geregeld heeft. Óüd-Vosmeer, 17 Juni 1921. j. m. pipping. Vertegenwoordiger I. v. DAALEN te Oud-Vosmeer. De coulante wyze waarop ,,DE STAMBOEKONDERLINGE" gevestigd te Zwolle, Ossenmarkt 2627, Directeur G. H. J. TERVOERT, de schade van mün- onteigend paard „Emma" veulen- boek no. 17410 geregeld heeftgeelt my aanleiding mijne volle tevreden heid te betuigen. Düivenduke, 17 Juni 1921. C. L. v. STA ALEN. Ondergeteekende verklaart, dat „De Zwolsche Paarden en Veeverzekering Maatschappijgevestigd te Zwolle Ossenmarkt 26-27, Directeur G. H. J. TERVOERT, de schade van haar dood geboren veulen, verzekerd in de afdeeling Veulenverzekering, tot hare volle tevredenheid heeft geregeld en kan derhalve genoemde Maatschappij bij iederen Paarden- en Veehouder ten zeerste aanbevelen. Ellemeet, 17 Juni 1921. Wed. M. MOELKER. Vertegenwoordiger L. DORREMAN te Scharendyke. Hoofd-Inpecteur J. M. HOUTERMAN te Wolfaartsdyk. ïnpecteur L. KRIJGER te Brouwershaven. TE KOOP: in de Suikerfabriek „De Zeeland". Brieven ónder letter A, Bureau van de Ierseksche en Thoolsche Courant, Tholen. TE KOOP: en een dito Schrijfbureau. Te bevngen Firma A. ,C. DE MOOIJ, Boekhandel. TE KOOP: Wegens aanschaffing Elecfrieitcifc. Een ln prima staat vorkecrendn BAUMAN-RENZINEMÖTOR, pl. m. 10 P.K., met Dorschmachine, by C. DANE Gz., Landbouwer, „Moria", Willemstad. PER POND PER Een liefhebber van een smakelijke pijp Rook- of Pruimtabak, zoekt niet verder dan bij de van ouds bekende Stoomtabaksfabriek „De Rookende Moor", opgericht 1822. Firma J. LA BRAND ZOON. Vanille-Sprlts Juliana-Sprits j 20 cent Zandkoekjes per ons, Amandelkoekjes prima Boterjanhagel i kwaliteit ffeespermoppen 13 cent per ons. Kaakjes met suiker, 16 cent per ons. TE KOOP: te licht voor myn bedryf. ABR. BIERENS, Nieuw-Vosmeer. blijven een voortdurend Wóndt U voor den verkoop tot j Particulier biedt ter over- name aan, voor verminderden prijs: Te bevragen by Boekh. KROM, Zierikzee. POSTSTRAAT B 29. - Telephoon 112. Directeur: A. G. VAN DE VELDE. met 3 dagen opzeggen 4 °/0t 1 maand 47s °/o» voor 1 jaar vast 4°/0, met 1 opz. 5°/o- Overal verkrijgbaar S 68 Ct. p./^POfldS pak. ik I fl l Amandeltjes, fl j r i Bitterkoekjes. Moscovia. RH Roma. •"a' l Favorlt. 10 cent per pakje. Honigs Gono Duryea I i HUID Schrijnen, Smetten, I Gevoelige en doopgeloopen voeten j Gebruikt i irtOOOKn van iQcnSoe. By nPonicn opo6iirtft fabr A. MIJ h HARDT2e.bh levert aan fabrieksprijs W Een overheerlijke wijn, 5 - f 1,35 per flesch. Winkelzakkelt in verschillende papiersociMn. P- kpapieraan veilen en ro'ii pafa en Bindtouw. Toonbankro/ien met daarbi be/joorende apparaten. Sigarenzakjes en Pijpjes. H/Je voorkomend j} ruk werk- per Resell f2,—, per flesch f 1,05. per flesch fl,60, per V. Resell f0,85. Citroen en I FrambozenJ VvclSIj fl,— per fleseh. I FABRIEKSPRIJS. Levering ook aan particulieren. Voorhanden groote party en prima gesch. pn gepl. Dak-, Vloer- en Zolderdeleu, Vlotdelen, Schalen zeer Iiroed, 2-duims-Platen, Ribhout 2 by 3, Fatten enz. Concurreerends prijzen. - Franco lerering Zierikzee. Opslagplaatsen KIJZEROIJK 30-32, - Telef. 129. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 6