i Zierikzeesche Nieuwsbode BIJVOEGSEL behoorende bjj de vun Maandag 20 Juni 1921, no. 10(1:10. B UI TE NL A N D. Kei» onvermoeid globetrotter. Dezer dagen is le Florence oen globetrotter aangekomen-, die ir.m '1 aldaar verschijneiulc blad „Xa- zione" verschillende Mnleressank' reiservaringen heeft niedegech'd-l Hij .is Zwitser van gdniorle en licel Lcuret. Ongeveer een maand gele den is liij opnieuw een wandeling om den aardbol begonnen. Op 26-jarigen leeftijd vertrok hij - kort voor den oorlog uit Ge neve, om een prijs van 200.000 IV. te veroveren, welke was uitgeloofd door een Zwitsersche sportvereeni- ging voor dengccn, die binnen vijf jaren den aardbol zou zijn rond gewandeld. Zijn mededingers waren een Zwit ser en een Duit schier. De .eerde kwam ,,niet verder' dan Chili* waar zijn krachten hem bogivrn. Hij keerde daarom per stoomboot naar Europa terug. De Duitscher stierf in Peru. aan de gele tóoorls. I.euret echter breid zich heler. IIij wandelde van Genève naar Berlijn en daarna vla Warschau en Moskou naftf"f)msk, om daarna Siberië dooi de loopen. Toert brak de oorlog uit en hij werd verscheidene malen ge arresteerd. Toch slaagde hij er in, Wind iwo stock te bereiken. Van Wla- diwostock ging de reis na,ar het Zuiden, door Oost-Mnntsjoerije en Korea, waarna hij zich met cm schip over de straat van Korea liet zetten naar liet eiland Hondo hel grootste, der Japansche eilan den hetwelk hij in de geheel-e lengte doorliep, totdat hij in T:i- Uio aankwam. Daar scheepte hij •h in naar Midden-Ame-rjlca. Hij g te Panama weer aan land en a dwars de Cordilleras de T.os dos- over om daarna de Argen- jnsche pampa's door te wandelen. Zijn reis door de woestijn duurde 8 weken, gedurende welken lijd hij steeds de telegraaflijnen vedgde. Dik wijle moest iiij rivieren overzwem men en vaak 'gebeurde het, dat hij zich een weg moest hanen door hei oerwoud. In 1019 scheepte hij zicli te Port Cabfeïlo/in naar Noord-Amerika. In de Caraïhische Zee werd zijn schip echter' door een hevijgjen storm overvitijlen, met het gevolg, dat hel Rl zonk- ^an f^c *6 passa- I Ferclen slechts 8 gered, on- p onze globetrotter. Zij slaag- in, op 'n geïmproviseerd vlot Rand Trinidad te bereiken. Ein- k, in Maart 1021, dus 7 jaren ijii vertrek, kwam hij weer te Genève aangewandeld. Hij hoopte, dat men hem den prijs van 200.000 frs. zou uitbetalen, hoewel hij den bedongen termijn van vijf jaren had overschreden. De spcrt-gewcldigen'wai-eii ech ter onverwurmb.aar, doch loofden den prijs nogmaals uit. Lcuret was de eerste, die zich wederom aan meldde en den lsten Mei is 'hij zijn Iweede „wereldwandeling'begon nen...... BINNENLAND. Ouderdomsrente krachtens de verplichte verzekering. De praktijk heeft geleerd, dat een raadgeving aan het adres van de oude ren onder de verplicht-verzekerden, met name van hen, die eerlang in het genot van ouderdomsrente hopen te komen, wel op haar plaats is. Het komt toch voor, dat men bij het bereiken van den 65-jarigen leejtijd 'n rente aanvraagt, zonder dat 't door de wet vereischte aantal zegels in rekening gebracht kan worden omdat men verzuimd heeft tijdig zich op de hoogte te stellen of voldoende' zegels geplakt waren. Wanneer men hieraan twijfelt, en zekerheid wil hebben, wende men zich tot de plaatselijke vertegenwoordigers van den Raad van Arbeid of tot het kan toor van den Raad van Arbeid te Goes, .oiuler overlegging zijner rentekaart. Wanneer er.inderdaad te weinig zegels geplakt zijn, krijgt men de noodige in lichtingen en voor zoover dit nog moge lijk is, de gelegenheid om de ontbrekende zegels bij te plakken. Bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd kan dan de rente-aanvrage zonder onnoodige vertra ging plaats hebben en wordt teleurstel ling vermeden. Het tweeile vrouwelijke Kamerlid. Het Centraal stembureau heeft in plaats van den heer W. H. de 'sonjé, verkozen verklaard tol lid Tweede Kamer, mcj. Joh. Wes- m, te 's Gravenhagc. De Amsterai®sche Wethouders. In de Yiifdag gehouden zitting van den r/uwen gemeenteraad te Am'steixla/b die door velen werd bijgewoor', welke geleid werd door liét oud*1' Hd in jaren, den heer P. Nol tin/ zijn tol wethouders geko zen <b hoeren F. M. Wibaul (5?k D.A."- .li ter Haar (C.H.) S. It. de Mibhda S.D.A.I' F. Wier,iels 11. K. dr I. Ill J. dc Vos Y.B.) en V. II Vliegen (S.D.A.P.) RECÏÏTZAKEX. ZIERIKZEE, 18 Juni. Hedennamiddag werd uit de gemeente Tholen naar hier overgebracht, J. van P., 29 jaar. kopp- man en commissionair, wonende te Sta- venisse, verdacht van verduistering. Na een verhoor voor den rechter-coin- missaris, belast met de instructie van strafzaken, te hebben ondergaan, is de verdachte naar het Huis van Bewaring overgebracht. liet smokend meisje, liet kantongerecht te Heerenveen ver oordeelde een meisie wegens rocken in een coupé niet-rooken, tot f 2 boete, 8ub3. 1 week tucht-cbool. AANBESTEDINGEN. SIRJANSLANE. Woensdag werd aan besteed voor het waterschap Ooster- en Sirjansland: a. het delven van pl. m. 1900 'M. water leiding. Inschrijvers waren J. de Oude te Kerkwerve voor f 1,05; T. v. d Have te Oosterland voor f 1,02A. de Bruine te Oosterland voor f 0,83C-. v. d Hulle te Oosterland voor f 0,80i. Dorreman te Scharendijke voor f 0,78M. Kraak te Oos terland voor f 0,761/-»W. de Jonge te Oosterland voor f 0,75 per M. De biljetten van Kraak en De Jonge werden als on geldig beschouwd, omdat zij geen prijs aangaven, doch inschreven voor resp. 1 CT jan 3 cent minder dan de laagste inschrij ver. Het werk zal echter door G. v. d. Hul!e worden uitgevoerd. b. het verhoogen van 133 (M. zeedijk. Inschrijvers waren J. de Oude te Kerk werve voor f 4900; J. Elenbaas te St.- Annaland f4700; J. v. Popering te Brui- nisse f4599; L. v. d Velde te Bruinisse f 4390; F. v. d. Hulle te Oosterland voor f4355; L. Stouten Johz. te Oosterland f4210 (gegund). Raming f4500. Gemeenteraadsvergadering van Zierik«ec, gehouden op Vrijdag 17 Juni 1021, des nam. half twee ure. Voorzitter, mr. A. J. F. Fokker van Craijestein van Rengerskerke. Aanwezig de heeren Koopman, Lunenberg, Panny, A. den Boer, Calshoek, W. den Boer, Pijleman en De Broekert; afwezig de heer Versteeg;. étjn vacature. Na opening worden de notulen vastge steld. Van den heer C. J. Hack is bericht in gekomen, dat hij zijn benoeming tot on derwijzer aan School A aanneemt; van Ged. Staten is ingekomen de goedkeuring op de salarissen van den burgemeester, den secretaris en de beide wethouders; van den Alg. Bond van Politiepersoneel in Nederland een schrijven om ook voor de agenten hier ter stede een regeling te treffen tothet betalen van overuren. B. en W. stelien voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. De heer Catshoek begrijpt niet waarom ook aau de politie geen extra-loon voor overuren uitbetaald kan worden. Wanneer iemand aangesteld wordt voor een zeker aantal uren, wordt hem bij 't verrichten van overwerk extra-loon uitbetaald. De voorzitter: De menschen zijn niet aangenomen; zij zijn aangesteld evenals ieder ander gemeente-ambtenaar. Zij moe ten eenvoudig doen, wat noodig is. De heer Catshoek vindt, dat Zierikzee dan 'wel een uitzondering maakt. Bij ker missen en feestelijkheden zijn de agen ten veel langer in dienst dan op gewone dagen. In alle andere bedrijven wordt dan voor overuren extra-loon uitgekeerd. De voorzitter: Indien we hiertoe over gingen, zouden we zulks ook moeten toe passen bij andere categorieën van amb tenaren. Het is inhaerent aan hun be trekking. De heer Catshoek stelt voor aan het adres tegemoet te komen. In stemming gebracht, wordt het voor stel van B. en W. om het adres voor notificatie aan te nemen, aangenomen met 6 tegen 2" stemmen. Tegen stemden de heeren Lunenberg en Catshoek. De heer Doele.man komt ter vergade ring; later verschijnen de heeren Tim merman en Polvliet. Ingekomen is vervolgens een adres van kofliehuishouders en slijters, waarin zij verzoeken (waarmee de twee hier ter stede bestaande .Middenstandsvereenigin- gen adhesie betuigen), de kermis, in ver band met de in begin September in Mid delburg te houden landbouw-tentoonstel- ling, acht dagen vroeger te doen plaats hebben. De voorzitter stelt voor dit adres te stellen in handen van B. en W. om advies ter afdoening. Na een korte bespreking wordt hier toe besloten. Een uitvoerig adres van de commissie voor 't L. O. betreffende de aanschaf fing van nieuwe leermiddelen, gaat even eens terug naar B. en W. ter fine van prae-advies. Denzelfden weg gaat een adres van een aantal bewoners van de Nieuwe Ha ven, welke spoedige opruiming vragen van de zoogenaamde „puf", die nog steeds niet is verwijderd. Enkele ontheffingen worden verleend In zake H. O. en één in zake schoolgeld. De heer W. den Boer brengt als rap porteur der commissie van onderzoek ver slag uit óver de distributie-rekening, welke een nadeelig sa'.do aanwijst van f 1621,12t/o. De commissie stelt voor deze rekening goed te keuren, waartoe con form wordt besloten. Hierna brengt de héér W. den Boer namens de commissie belast met het on derzoek der rekening van den straat weg Zierikzee Brouwcrsha.en verslaguit. De commissie heeft de tekening nagezien en acooord bevonden, weshalve zij oor- stelt deze goed te Ueuren in ont vang op 1 3535,39. in uilgaaf op f 3124.91, sluitende alzoo met een voordeelig saldo van f 410,48. CoKtorm dit voorstel wordt besloten. De rekening van het burgerlijk armbe stuur over 1920 wordt in handen gesteld van een commissie, bestaande uit de hee ren Lunenberg, Panny, en Pijleman. Het 4e suppl. kohier schoolgeld, dienst 1920 21 wordt vastgesteld. Op een verzoek van R. Claessens, mos- selvisscher a'.hier, om een perceel ge meentegrond, thans in -pacht bij S. R. Claessens, te mogen overnemen, stellen .B. en W, voor hierop gunstig te beschik ken en de grond aan adressant onder hands' te verkoopen op dë voorwaarden omschreven in het ontwerp-besluit. Conform het voorstel wordt besloten. Na het opmaken der agenda is de aan- dachi van B. en W. gevallen op 'n strook gemeentegrond achter School A. Zij stel len den Raad voor bedoeld stuk grond, achter het gebouw gelegen, mede te ver koopen. Daar niemand hiertegen bezwaren in bracht, werd het voorstel van B. en W. aangenomen. Het comité tot voorbereiding en ont vangst van de leden van den Ned. Oud heidkundigen Bond vraagt in een adres aan den Raad een bijdrage in de te ma ken kosten. B. en W. stelien voor de commissie een bijdrage in de te maken kosten te geven van f 100. De heer IV. den Boer bespreekt, naar aanleiding van dit punt der agenda, de indertijd in bruikleen afgestane model len der vischhoekers aan t scheepvaart museum. Spr. zou gaarne zien, dat ze weer op i Stadhuis terugkwamen. De heer Catshoek spreekt in gelijken geest. Wanneer de Oudheidkamer eens goed werd ingericht, zou dit hoogstwaar schijnlijk het vreemdelingenverkeer be vorderen. In geheime zitting zal de voorz. dien aangaande nadere mededeelingen doen. Ingekomen zijn di ie .adressen, t. w. van W. Arnold, A- Tabernee en J- L. Stroo- band, houdende verzoek o n verlaging van het door de gemeente bepaalde vergun ningsrecht. B. en W. stellen voor in verband ir.et het advies van den schatter der Drank wet afwijzend op het verzoek van W. Arnold te beschikken; de huurwaarde der loca iteiten van A. Tabernée te stellen op f 250; die van J. L. Strooband op f 150. De heer IV. den Boer is van meening, gehoord het rapport van den schatter der Drankwet, dat het percentage van de verlaging niet in overeenstemming is met het aantal gebruikte liters jenever. De heer Koopman betoogt, dat men rekening moet houden met de localitei- ten en niet precies op 't aanlal ver bruikte liters jenever moet letten. Het voorstel van B. en W. om afwij zend te beschikken op 't verzoek van W. Arnold, wordt aangenomen, terwijl de andere personen f 10 minder voor hun vergunningsrecht in rekening zal worden gebracht. Dte verordening op het openbaar ver volgonderwijs wordt vastgesteld. In behandeling komt thans een schrij ven van B. en W. van Stavenisse, waarin deze verzoeken om voor 1922 aan de Rotterdamsche Tramweg-Mij. een subsi die beschikbaar te stel.en voor de stoom- bootveerdienst Stavenisse—Zijpe. Tot be houd van de stoo.nbootverbinding, welke in een groote behoefte -voorziet, en óók omdat dan al een de provinciale bijdrage wordt verstrekt, wanneer de betrokken gemeenten blijk geven van hun belang stel.ing, stellen B. en W. voor ook over 1922 .weer een bijdrage te geven van f 100. Z. h. s. wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen. In verband met de aangebrachte wij ziging in de gemeentewet doen B. en W. den raad een concept-verordening toe komen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting, zoo mede een concept op de invordering. Het aantal te heffen opcenten onder gaat geen verandering. De verordening wordt hierop zonder eenige discussie vast gesteld. De agent van politie, A. J. Hordijk, verzoekt in een adres tot restitutie van f 183 verpleegkosten in het ziekenhuis te Rotterdam. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, omdat onder vrije geneeskundige behandeling der agen ten te verstaan is, geneeskundige behan deling in de gemeente en niet daarbuiten. Zij stellen evenwel voor een bijdrage in de kosten te verleenen van f 120. De heer Lunenberg meent, dat de ge meente zedelijk verplicht is aan het ge vraagde te voldoen, daar nog altijd in de aanstel'.ing van de agenten staaL dat zij „vrije geneeskundige behandeling" ge nieten. De voorzitter: In 1918 is bepaald, bij de bespreking over de vrije geneeskundige behandeling, dat de gemeente voor haar rekening het „bus"-gt.ld zou nemen. Wat nu is voorgevallen, gaat buiten den huis dokter om. De heer Koopman zegt, dat de man buiten zijn boekje is gegaan. Nooit is aan B. en W. of aan den huisdokter gevraagd om zich elders ortder behandeling te laten stellen. De heer, Pijleman stelt een amendement voor op hel voorstel van B. en W., n.l. pj.it de bijdrage te verhoogen tot f 150. De heer Doeleman memoreert, wat hij nopens de kwestie van vrije geneeskun dige behandeling in een vorige vergade ring heeft gezegd. Geneeskundige behan deling buiten Zierjikzee zou alleen dan moeten worden toegestaan, wanneer de behandelende geneesheer, na overleg ge pleegd te hebben met B. en W., zulks noodig acht. De heer Catshoek is van oordeel, dat deze zaak een uitzonderingsgeval is, wat hij nader toelicht. De man is volgens spr. gedwongen geweest zich in Rotter dam te laten opereeren, zonder dat hij aan zijn chef oi aan zijn geneesheer te Zierikzee kennis kon geven, welke laat ste daarover zeer ontstemd was. Indien men van meening is, dat deze ambtenaar buiten de schlreef is gegaan, laten B. en W. hem dan bij zich roepen en een nader onderzoek instellen, zegt spreker. De voorzitter: leder onzer had, wan neer hij in 't geval van Hordijk had verkeerd, wellicht hetzelfde als deze ge daan, doch als ambtenaar had hij zich anders moeten gedragen. B. en W. had den met het geval in kennis moeten wor den gebrachi en niet voor een uitge maakte zaak .gesteld moeten worden. Na nog eenige discussie nemen B. en W. het amendement Pijleman over. In stemming gebracht, wordt dit voorstel aangenomen met 9 tegen 2 stemmen, die van de heeren Lunenberg en Catshoek, welke het volle gevraagde bedrag wensoh- ten te geven. B. en W. doen den raad toekomen een schrijven van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, waarin deze mede deelt, dat hij geen voldoende vrijheid kan vinden uitgetrokken" transportar beiders steun te verleenen. Op grond hier van stellen B. en W. voor afwijzend te beschikken op het adres der afd. Zierik zee van de Ned. Federatie van Transport arbeiders, houdende verzoek on aan de uitgetrokken transportarbeiders steun te verleenen. De heer Catshoek begrijpt, dat 't voor de gemeente niet aangaat, nu het Rijk zich onttrekt, steun te gaan verleenen, doch hij hoopt, dat bij eventueele werk zaamheden voor de gemeente, rekening met die werkloozen zal worden gehou den. De voorzitter: Dat gebeurt reeds. Nu de Zoutkeet is opgedoekt, is er feitelijk geen werk voor hen. De heer Panny meent, dat de corres pondent der arbeidsbemiddeling, die zijn taak serieus opvat, zeer nuttig werk zal kunnen ..verrichten, door bij 't verleenen van zijn tusschenkomst met deze werk loozen rekening te houden. De voorzitter: De regeering heeft steun toegezegd en gegeven aan uitgetrokken sigarenmakers, doch wil geen steun ver leenen aan transportarbeiders. Dat is on billijk. Spr. is medegedeeld, dat, wanneer 15 menschen gedurende 4 weken £10 uit- keering zouden krijgen, ze content zou den zijn. De heer Pijlenian doet onmiddellijk het voorstel dien steun te verleenen en wel aan de gehuwde werkloozen op dezelfde condities als de sigarenmakers. De heer Doeleman dringt bij de uitkee- ring op scherpe controle aan. De heer Wden Boer wijst op het ver schil lusschen sigarenmakers en trans portarbeiders. Door de regeering zal daar ook Tekening mede gehouden zijn. De sigarenmakers zijn opgeleid in een be paald vak; de transportarbeiders zijn ge groeid uil allerlei vakken. Spr. ontraadt ondersteuning, zooals die door den heer Pijleman wordt voorgesteld. Hij zag lie ver een. onderzoek ingesteld naar de groote gezinnen om dan deze ondersteu ning te geven. De heer Panny kan er zich mede ver eenigen, dat een vast bedrag vastgesteld wordt, hoewel de vraag gewettigd is, of er na 41 weken geen werkeloozen meer zullen zijn. De heer Koopman is het met den laat- sten spreker eens waar deze meent, dat ina 4 weken nog werkloosheid zal heer- schen. Spr. wil het bedrag in handen stellen van de commissie belast met de uitkeering aan uitgetrokken sigarenma kers. Hij wenscht niet op het bedrag te beknibbelen, maar op de wijze van uit voering den nadruk te leggen. Na re- en dupliek wordt het voorstel- Pijleman gewijzigd. De meer bedoelde commissie krijgt de beschikking over f600, waarbij het aan haar wordt overgelaten aan gehuwde en georganiseerde werk- looze transportarbeiders niet meer dan f 10 per gezin en per week te geven. Verschil'ende leden betreuren het, dat ongeorganiseerden uitgesloten worden, hoewel zij het evengoed noodig hebben. Met 10-1 stem, die van den heer Cats hoek, wordt daarom besloten het woord „georganiseerden" te schrappen. 1 Van de stokers en terreinwerkers van de gasfabriek is een adres ingekomen, houdende verzoek hun traktementen te wil'.en herzien en wel zoo, dat zij onge veer gelijk worden gesteld met die ge meenten, welke door de rijkssalariscom- missie in dezelfde klasse zijn gebracht "als Zierikzee. B. en W. stellen voor, onder overleg ging van het advies van de commissie voor de gasfabriek en straatverlichting, afwijzend te beschikken, onder mededee- ling, dat waar de salarissen van het ge- meentepersoneel nog kort geleden zijn herzien, zij geen termen aanwezig achten een speciale raadscommissie te benoemen zooals de Gascommissie voorstelt, die de salarissen van het geheele gemeenteper- soneel zal kunnen herzien. De heer Catshoek heeft gezien, dat be halve genoemd adres nog een adres van de ambtenaren ter secretarie aan de orde zal komen. Nu stellen B. en W. voor om op 't adres van de stokers e. a. afwijzend te beschikken, terwijl het heel goed mo gelijk is, -dat de traktementen van het personeel ter secretarie worden verhoogd. Dit verschil in prae advies vindt spr. onbillijk en hij dringt er op aan de sala rissen van de stokers e. a. te herzien De heer Koopman acht het niet ge- wenscht tusschentijd, te verhoogen, waar bij de heer Doeleman zich aansluit. Met 7 tegen 4 stemmen wordt 't voor stel van B- en W. om afwijzend te be schikken. aangenomen. Tegen stemden de heeren Lunenberg, A. den Boer. 1 ïjle- man en Catshoek. Aan de orde is thans een adres van de gemeente-ambtenaren en gemeenteboden, houdende verzoek hunne salarissen te her zien en in overeenstemming te brengen met die van gelijksoortige gemeenten. De meerderheid van het college van B en W heeft gemeend dit adres niet 'in' den loop van dit jaar te moeten be handelen, doch daarop terug te komen bij de behandeling van de Degrooting voor 1922; de minderheid acht het echter ge- wenscht niet te wachten, doch reeds thans tot herziening'over te gaan, welke her ziening haar al.eszins billijk ^oorko,"t; De heer Timmerman, die blijkbaar tot de minderheid heeft behoord in t college van B. en W., acht de salariéering der secretarie-ambtenaren, vergeleken met ge lijksoortige gemeenten, niet voldoende. Spr stelt voor de ambtenaren een salaris toe'te kennen als volgt: le ambtenaar f2100—f 2400, 2e f 1700—f 2000, 3e f 1200 f 1400, 4e f 900—f 1200. de boden op f900 E\e°uoorzitter Zoo lang ik zitting heb in deze vergadering, heeft men altijd bij tusschentijdsche verhoogingen den maat regel gevolgd die de meerderheid van B. en W. voorstelt. Bij de behandeling van de begrooting kan men dan den invloed nagaan, die de verhoogingen uitoefenen op den H. O. Na eenige discussie, waarbij de he^r Pijleman wees op de inconsequentie met betrekking tot 't vorige punt der agenda, werd 't voorstel van de meerderheid van B. en W. veriuoj\pen met 5 tegen 6 st. Tegen de heeren Timmerman, Lunenberg, A. den Boer, Catshoek. Pijleman en Pol- vliet. Het voorstel van den heer 7 immerman werd daarop verwezen naar B. en W. ter fine van prae-advies. De heer Pijleman wenscht op dit v°or* stel 2 amendementen in te dienen, le dat bij aanneming der verhoogingen deze met 1 Juli zullen ingaan, 2e het salaris van de boden wenscht hij te zien gebracht op f 1000f 1300. 4 Tot leden der raadscommissie, tot on derzoek in zake reclames H. O. en Hon denbelasting, worden benoemd de hee ren A. den Boer, Catshoek en De Broekert. Tot het onderzoekén van af- en over schrijving op de begrooting van 1920 be noemt de voorzitter een commissie, be staande uit de heeren Panny, De Broe kert en Doeleman. Tijdens dit onderzoek wordt de zitting geschorst en opgeheven toen de commissie in de raadzaal terug- keerde De heer Panny adviseerde na mens de commissie tot goedkeuring, waar toe conform besloten wordt. Bii de nu gehouden rondvraag brengt de heer Pijleman naar voren, dat hij heeft hooren verluiden, wanneer de fokkers in dit eiland geen andere plaats krijgen voor 't uitdraven hij de keuringen, dan de Balie, zij genoodzaakt zullen zijn de keu- i ing elders te gaan houden. De voorzitter: Van de bewoners aan de Balie is onlangs het verzoek gekomen om hun buurt bij voorkomende gelegen heden ook eens iets te geven, opdat het daar niet heelemaai een doode buurt W°Mocht evenwel van de zijde van be langhebbenden bij de keuringen een ver zoek ingediend worden, weer van lla venplein gebruik te mogen mauen. dan zal dat verzoek zeker worden toegestaan. De heer IV. den Boer wenscht zijn afkeuring te kennen te geven, dal is toe gestaan met de Paardemarkt de king nog een kleine kermis te schenken boven de gewone. Spr. kan niet begrij pen, waar het geld zoo noodig is, de gemeentenaren een aderlating noodig heb- 6 De voorzitter meent, dat de menschen zich geamuseerd hebben op een gepaste manier. Misbruik van sterken drank is niet voorgekomen. De heer Lunenberg wijst op de slechte standplaats van woonwagens. waafd°«r reeds een ongeluk heeft plaats gek Hij geeft in overweging een geschitter plaats aan te wijzen. Als U er een weel(, houden we ons aanbevolen", antwoordt de ('oo'jiffer. De heer Koopman is verontwaardigd over de wijze waarop in so nmige gedeel ten van de plantsoenen wordt huisgehou den, Medewerking van he. pu lie. °h'ler' vindt men bijna niet 0111 het kwaad te Weeren Ook wordt het hezoak, dat de ganzen aan de wandeling brengen niet op prijs gesteld. De voorzitter sluit h erna de openbare vergadering, waarop men overgaat in ge- heime ziu.ng ter vaststilling van het ko hier van den Hoofdelijken Ontslag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 5