De Muziekuitvoering Nieuwe Kerk - Zierikzee. Hofstede „Nieuw Leven" V.Z.O.S. - Zierikzee. Polder „Vier Bannen van Duiveland". Veeverzekering D.E.L. Coöneratiave Veiling Woensdag 22 Juni op WOENSDAG a.s., vangt aan 7 uur precies. S. kLIMMERBOOM. Bekendmaking. Het Hooigras, HOFSTEDE en BOOMGAARDEN. zoo laag mogelijke rente. De rekening vaa de Gezondheidscommissie werd goed gekeurd, evenals die van 't burgerlijk armbestuur over '20. Er werd opgemerkt, dat sommige posten de raming hadden overschreden, zonder dat goedkeuring van den Raad was gevraagd. Vastgesteld werd een verordening ter uitvoering van art. 6 der Warenwet en ook een verordening op het vervolgonderwijs, dat in de plaats komt van 't Herhalingsonderwijs. Nadat in een vorige vergadering verworpen was het voorstel van 't waterschap Schou wen om de commissie voor de grintwegen op te heffen, werd 't nu na eenige be spreking aangenomen. In de commissie ten voorbereiding van de aanslagen voor de gemeente-belasting werden aangewezen de Iheeren N. W\, v. Putte, F. van (den Bout, C. J. Beije en J. J. fde Klerk. Bij jde) rond vraag werd nog gewezen op den gezond heidstoestand van éèn voor rekening der gemeente verpleegde krankzinnige; op het loopèn van pluimvee op het nieuwe kerk hof en op den (politiehond. Daarna sluiting. ST.-MAARTENSDIJK. By het onlangs te Breda gehouden examen voor ryks- klerk by 's Riiks belastingen slaagde u. a de heer P. J. Bierens, klerk ten ontvangkaDtore alhier. POST EN TELEGRAPHIE. ZIERIKZEE. Aangesloten aan 't Rijks- locaal telefoonnet onder No. 161, P. D. Verstrate, Bierhalle. ONDERWIJS. Bij Kon. besluit van 14 dezer is, met ingang van 1 September, voor het tijd vak van 1 September 1921—31 Aug. 1922, benoemd aan de Rijkshoogereburgerschool te Schiedam, tot leeraar J. Sabelis, thans tijdelijk leeraar aan de Rijkshoogerebur- gerschóol te Zierikzee. Mej. A. Okkerse Jd., geboren te Bruinisse, leerlinge dei- Kweek school voor vroedvrouwen te Rot terdam', is geslaagd hij het examen voor verloskundige. BROUWERSHAVEN. Tot onderwijzeres aan de CKr. School, afd. Rijk, te Haar lemmermeer, is benoemd mej. C. de Jonge alhier. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 20 Juni. Heden werd alhier ten verzoeke van de gemeen te Zierikzee, ten (Overstaan van no taris Biermlasz, publiek verkocht: De vicormjalig'e openbare lagere school A: met bijtoehoorende erven, samen groot 7 Aren 84 Centiaren, voor f 4475,—. BURGH, 17 Juni. Ten overstaan van notaris F. J. H. Jespers werd publiek verkocht, een huis, erf en tuin aan de dreef naar Kraayenstein, voor f2700 en f 50 toebeding. Kooper werd de heer C. Evertse te Heinkenszand. KERKNIEUWS. Efeü. Herv. Keric. BeroepenTe 't Zand J. J. P. Heeringa te Lopperaum. Te Monnikendam M. G. Gerritsen te Zuiderdorp. Te Abben- broek J. Slot te Lekkerkerk. Te ZuidrBetJerland, Ewoldt te Gameren. Te. Sprang, L. G. Bruyn, cand. te Zeist. Aangenomen: Naar Hollandsche Veld (Z. O.) (toez.) B. S. Dijkstra te Zeven hoven (Z.-H.). Bedankt: Voor Weeap, P. Bolstede te Hoogmade. Voor Ntjehaske, E. Groene- veld te Herveld. Voor Gent (België), Dr. C. Veltenaar te Veenendaal. Da. N. Luyendijk te Scherpeniase hoopt Zondag 10 .Juli 1921 afscheid te nemen van zyn tegenwoordige Gem. en Zondag 17 Juli 1921 intrede te doen te NIeuwerkerk aan den IJsael, na beves tigd te zyn door da. G. Timmer te Bellevpetaluia. Geref. Kerk. Beroepen: Te Berkel (Z.-H.) J. R. Goris te SchoonBijke. Te.Zpilicheip, J. Ver- ateegt, leerend ouderling te Oucldorp. LANDBOUW EN VEETEELT. Vrijdagavond werd in een der lo kalen van de openbare school te Nieuwerkerk de eindlcs van den cursus in Paardenkennis door den heer Hoogs tra gegeven in tegenwoor digheid van de commissie van toe zicht en van den landbouWonder- wij'zer, dhr. Waale De heer IIoog stra behandelde de'koopvernietigen de gebreken in den paardenhandel. Vervolgens deed hij den aanwezigen leerlingen enkele vragen over het behandelde. Daarna dankte de heer M. Krabbe, voorzitter der veereeni- ging van oud-lêerlingen den heer Hcogistra namens de deelhemers aan den cursus voor de gegeven lessen onder overhandiging van een ge schenk, een paar serum-spuiten. De heer Hoogstra bedankte de jongelui voor hel blijk van waardeering. I)e heer M. J. W. Boogerd sprak de deelnemers als commissielid nog toe om hun op 't hart te drukken het gelieerde bij te houden, waarmede het offic/eelle gedeelte was besloten. VAN HEINDE EN VER. In Rijnland is de boter prijs verbazend gedaald. Zuivere boeren- boter is voor 12 (pl.ml 60 cl.) en fabrieks roomboter voor 18 a 20 mark (pl.m. f 1,—) per pond le koop. Het gerucht van een voorge nomen huwelijk van den prins-re gent van Servië met prinses Mary van Engeland wordt tegengesproken. Bij een spoorwegongeluk in den staat New Jersey (Am.) zijn 6 personen gedood teil 5 gewond. De Engelschc 'mijnwerkers Reb ben zich bij de gehouden stemming voor voortzetting van de staking uil- gesproken. De koning en koningin van De nemarken zijn naar IJsland en Groenland vertrokken. Wegens gebrek aan steenkool moest in de ijzer- en machine-in dustrie in liet Rijngebied, met in T geheel 300.000 arbeiders, de ar beidstijd zeer worden verkort. De Engelsche koningin zal haar gemaal vergezellen naar Belfast voor de opening van het Noordelijk Iersch parlement op 22 Juni. In Slowakije is opnieuw een greote staking onder f le landarbei ders uitgebroken. Hel loongeschil in de Engel sche katoennijverheid is geregeld. De aangeboden voorwaarden zijn aanvaard. Te Barcelona hebben 4 perso nen een. aanval gedaan cp den bur gemeester toen deze zich naar 't stadhuis begaf. Hij werd slechts licht gewond. Een groep van vijftig studenten van technische hoogéscholen in Amerika hebben zich Ier beschik king (gesteld van den Franschen mi nister voor de bevrijde gebieden om gedurende de zomermaanden aan den wederopbouw van de verwoes te streken mede te werken. De Sinn-Fcin-leiders hebben aan alle „burgers van de Ierscbe republiek" in Enge and gelast, de formulieren voor de volkstelling, die Zondag gehouden is, niet in le vul len. De staatsschulden van Honga rije bedragen 123 miliard. Maarschalk Joffre gaat op reis naar China, Japan en de Vereenigde Staten. John. D. Rockefeler, de beken de Am. milliomiair wordt deze week 'Je Brussel verwacht. Het Belgische koningspaar gaat naar Engeland. t)e Haimburgsche koopman Wal do OlllïS SUoSOAV SI -IDj gnodte schaal van reuzel veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en 3.840.000 mark boete. Bovendien werd hij wegens belastingontduiking veroordeeld tot 13.000 mark boete. Het Noorsche ministerie zal zijn ontslagaanvrage bij dén Koning indienen. Op verscheidene Duitsche scho len wordt reeds les gegeven in Es peranto. Te Breslau b v. ontvangen 1800 leerlingen, te Chemnitz 1000 cn te Neuköln 240 les in deze „wc- reldtaiail". De beruchte nooverhoofdmnn Hölz, welke thans voor de Berlïjn- sche rechtbank terecht slaat, 'heeft „vacantie" gevraagd voor een uit stapje. De president verklaarde der gelijke flauwe grappen niet te kun nen veroorloven. De Jiapansche kroonprins heeft aan de Belgische regeering 20.000 francs doen toekomen ten behoeve der verwbè'ste streken. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Uit de binnenlanden van Brabant. Een typisch^ staaltje van primitieve toestanden in de binnenlanden van Brabant, levert het volgende voorval uit St. Oedenrode Maandagmorgen kwam de wed J. v. L., wonende op het gehucht Vressel, haar buurman C. S. tegen. Ze kregen samen ruzie over den verkoop van een kalf, S. werd driftig en gaf vrouw v. L. een slag tegen het hool'd. Dinsdagmorgen kwam vrouw van L. met haar dochter langs het erf van S. De echtgenoote van S. kwam met een stalemmer naar buiten geloopen en sloeg daarmee de wed. van L. bewusteloos tegen den grond. Haar dochter, dit ziende vloog de aanvalster aan, maar toen Bclioot S. zelf- toe en bewerkte het hoofd des dochters zoodanig met een gaffel, dat deze door midden brak. Op het ramoer kwam ook de zoon der wed. v. L. toesnellen, ge wapend met een riek. S. wachtte hem op met een krabzeis en gal hem daar mee een hevigen slag op den arm, ter wijl Van L. met de riek S. een tand uit den moDd sloeg. Van L. liep toen naar den veldwach ter, die proces-verbaal opmaakte en gaffel, riek en krabzeis in beslag nam. Het drama zal later in Den Bosch worden uitgespeeld. Oeen strykstersmaar strykers. Een groote firma in damesconfectie te Amster dam had plaats voor dertig stryksters en ze heeft die ook noodig, maar ze heeft het niet verder kunnen brengen dan achttien. Er komen geen gegadigden. Om in het gebrek te voorzien heeft ze jongens of mannen, voorloopig nog maar een viertal, in dienst genomen, waaronder een werkloozen diamantbewerker en iemand uit den leerhandel. Er zullen nu ook nog wel mannelijke modistes, kinderheereu inplaats van kinderjuf frouwen, hand werk onderwijzers in de school enz., komen. Een rare wereld toch! Droevig. De politie had gearresteerd een bewoner van de Gerard Doustraat te Amsterdam, verdacht van het plegen van onzedelyke handelingen met zyn 14-jarige dochter. Hij was in afwachtiDg van zijn ter beschikkiüg stelling van de Justitie, opgesloten in het politie bureau aan de Stadhouderskade. Donder dagavond heeft hy zich daar in een cel door ophanging van het leven beroofd. Bedrog bij examens. Bij de propae- deutische examens voor werktuigkundig ingenieur aan de Techn. Hoogeschool te Delft, zya dit jaar eenige onregel matigheden voorgekomen. De amanuensis A. heeft n.l. teekeningen van examen opgaven vervaardigd en deze zijn door sommige candidaten als eigen werk by de examen commissie ingeleverd, om hierdoor vrijstelling voor een bepaald onderdeel van het examen te verkrygen. Gevolg zal zyn, dat de teekeningen door de examinandi moeten worden overge maakt. Curatoren van de T. H. stellen thans naar deze zaak een onderzoek in» Naar we vernemen is de betrokken amanuensis nog niet uit zyn betrekking geschorst. Hij heeft op 't oogenblik ziekteverlof. Kerkbrand. Te Eemnes-Binnen (Utrecht) is brand ontstaan in een koffiehuis naast de Hervormde kerk. De brand sloeg over op die kerk, welke geheel in asch is gelegd. Slechts eenige stoelen en de met zilver beslagen bijbel zijn gered. Het nieuwe orgel en de mooi gebeeld houwde preekstoel zijn verloren. De in het kerkgebouw aanwezige waarden zijn behouden. De toren heeft men kunnen behouden. 'De brandweer van Baarn verleende hulp. Het pand, waarin de brand ontstond, bewoond door drie gezinnen, is afgebrand. INGEZONDEN STUKKEN. Vreemdelingenverkeer Op onzen tocht van Zondag 1.1. bezochten wij o.ra. het strand te Renesse, waar wij zooals gewoonlijk de fietsen beneden aan den trap achterlieten. Bij onze terugkomst korten tijd later werden eenigen van ons zeer onaan genaam verrast toen 't bleek, dat een aantal jeugdige inboorlingen hun fietsbanden moed willig een lek hadden toegebracht. Het kwam ons wenschelijk v#or, dit betreurenswaardig feit onder veler aandacht te brengen. Met dank voor de plaatsing, H. A. J. PIETERS. TELEGRAMMEN. LONDEN. In reeds 3 groote mijndistric- ten is het werk hervat. In den loop der volgende dagen worden nog meer mij nen opengesteld. BREDA. Het Hamburgsche Schwurge- richt eischte uitlevering van den muiter- kapitein Franz Jung, die hier voorloopig in arrest werd gehouden. PARIJS. Curzon en Briand hebben een aanmerkelijke toenadering bewerkstelligd in zake het Engelsöh-Fransche stand punt betreffende Klein-Azië. Dientenge volge gaat een bemiddelingsvoorstel naar Athene. WARSCHAU. De militaire operaties langs de bestreden fronten in Opper-Sile- zië zijn gestaakt, daar de opstandelingen, overal terugtrekken om de Gealliëerden gelegenheid te geven de neutrale zóne te bezetten. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM, 20 Juni. GRANEN. BuÜ- tenl. kalm. (Meel f30,25; Maïs f2,40; Ha ver f 12,75 a f 13Binnenl. tarwe, puike f 26,50 af 27; goede f 25 a f 26, af wijkende f 20,50 a f 22,50; Zaden: Lijn zaad f 17 a f 18; Karwijzaad f 12 a f 13; Kanariezaad f 14 f 15; Koolzaad f 35; Mosterdzaad, bruin f34 a f 35, geel f 19 f20; Maanzaad f 23 a f24. Eieren f 10 a f 12. Vlas. Aanvoer 2620 st. blauw f 1,30 a f2, 3420 st. wit fl a f 1,25; 500 st. geel f 1,40 a f 1,75; 1100 st. dauwrood f 1L10 a f 1,25.Aardappelen: Westlandsche klei ,f 6 f6,50; zand- f6,50 a f7; Poters f5 a f6. VEE. Aanvoer 425 runderen, le kw. f 1,90 a f 2,0 5^ 2e F 1,70 a f 1,80, 3e f 1,50 a f 1,60; 286 kalveren, le kw. f 1,95 a f 2,10, 3e f 1,75 a f 1,85, 3e f 1,55 a f 1,65; 262 schapen of lammeren, le kw. f 1,10 a f 1,20, 2e föo90 a fl, 3e f0,70 a f 0,80; lammeren f 1,15 a f 1,25; 1025 varkens, le kw. f 0,96 a f 1,-j, 2e f 0,90 a f 0,94, 3e f 0,80 a f 0,85, lichte f0,95 a fl; han del matig, doch terugloopende prijzen. Coöperatieve Veiling; Zierikzee. Veiling vail 18 Juni. Bonte aardappelen 1 6 cl.; id. nieuwe 21—23 et.; Peulen 26—28 et; Doperwten 23—29 et Aard beien 42—44 cL- per kilo. Bloem kool, le soort 10—12 ct.; id 2c soort, 2—7 ct.; Groene Komkommers, 6— 8 ct. per stuk; Asperges 14—18 per bos. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Blldt, naar waarnemingen verricht In den morgen van 20 Juni. Verwacht tot den avond van 21 Juni: zwakke tot matige westelijke tot noord westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, wellicht enkele regenbuien, zelfde temperatuur. ADVERTENTIËN. GEBOREN: JOHANNES MARINES Zoon van M. J. HAGE en J. HAGE—Dorst. Nieuwerkerk, 20 Juni 1921. Zoo de Ueere wil en zy leven, hopen onze geliefde Oom en Tante, X AORIAMTS HKZIIJKN J en X CORNELIA VAN I)EN BOUT, X J den 24sten Juni, hunne 40-jarige X Echtvereeniging te herdenken. Dat zy nog lang gespaard fuogen' 4 blijven is de wensch van hunne Dankbare Neefjes en Nichtjes. Elkerzee, Juni 1921. #*•44»»»*4M4*4 Op 24 Juni a.s. hopen mijn geachte Ocm en Tante, 4 J ADRIANUS HKZriJKN J en X CORNELIA VAN DEN BOUT J J 4e Scharendijke, hunne 40-jarige J Echtvereeniging te herdenken. J Dat'zij nog lang gespaard mogen J 4 blijven is de wensch van J J. P. VAN KLOOSTER Jz., X X Koninkl. March., Franeker. X Heden overleed, na een kort stondig, maar geduldig lijden, mijne geliefde Echtgenoote, MARIA ZANMJK, in den ouderdom van 66 jaar en ruim 6 maanden. Thomas', 16 Juni 1921. R. FOKKER. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zuster, Mej. T. DEN BROEDER, Wed. van den Heer H. van Driel, in den ouderdom van 79 jaar. Zierikzee, 18 Juni 1921. W. DEN BROEDER. M. DEN BROEDER—Bag hers. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, dc Heer GERR1T VAAL. in den ouderdom van 75 jaar. Zierikzee, 19 Juni 1921. Uit aller naam, Wed. D. VAN DEN HOUTEN— Vaal. Onzen hartelijke» dank voor. de vele bewijzen van deelneming, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze. geliefde Moeder, B.ehuwd- en Groot moeder ondervonden. Burgh, 18 Juni 1921. Namens de Familie NOORDHOEK. Hartelijk dank aau allen, die blijken van belangstelling gaven op mijn 80sten Geboortedag. Noordwelle. Wed. J. KRAMER—van Klooster. BETALING VAN CHILI op Donderdag 23 Juni van 127» tot 2 uur bij Verwer. HET BESTUUR. Inspectie op het schoon maken van W. terleidingen, Zijlen enz. Het BESTUUR van den Polder ,,DE VIER BANNEN \rAN DUIVELAND vestigt de aandacht op de aangeplakte afkondiging van de Inspectie op het schoonmaken van Waterleidingen, Zijlen enz. «op DINSDAG 12 JULI 1921 en volgende dagen. Belanghebbenden worden dringend verzocht vóór genoemden datum aan hunne verplichtingen te voldoen. Nieuwerkerk, 20 Juni 1921. Het Bestuur voornoemd, JAC. BOUMAN, Dijkgraaf. A. v. d. HOUTEN J.Jz., Ontv.Grifller. Tweede zitdag a.s. Donderdag 23 Juni. De omslag is vastgesteld op 60 cent voor Paarden en 40 cent voor Rundvee, alles per f 100. J. W. VAN OEVEREN, 'Secr.-Per.ningm. te ZIERIKZEE. De eerste veiling van ZWARTE BESSEN zal om 3 uur gehouden worden in plaats van Vrijdag 24 Juni. Ópgaven bij den Veiling meester DINSDAG 21 JUNI. HET BESTUUR. Kaarteiiverkóffp l»ü S. OCHT- MAN A ZOON en aan <le kerk. Het BESTUUR van den Polder GOUWE VEER EN ZELKE zal, op Zaterdag 25 Juni 1921, des voormid dags 111 /w ure (N.T.), in het „Huis vax Nassau", publiek verkoopen in 2 perceelen staande aan den Zeedjjk van voornoemden Polder, voor bemaaiing of etting. Zierikzee, '20 Juni 1921. Het Bestuur voornoemd, J. C. VAN DER MAAS, Dykgraal. A. v. d. HOUTEN J.Jz., Ontv.-Griflier. TE KOOP: ïn Augustus 1921 zullen publiek worden verkocht de zeer gunstig aan den Straatweg, nabij het Station der R. T. M. te Haamstede, liggende en in uitstekenden s^aat^van onderhoud zynde en BOOMGAARDEN, samen ter grootte van ruim 50 H.A., bestaande uit': I Het in 1916 nieuw solied^gebouwd en zeer geriefèlyk ingericht en mooi, in onge veer 'Vjv.H.A. Boomgaard, Sier- en Moestuin en 3Va H.A. Bosch, gelegen Woonhuis met telef. en steenen Schuurtje. Voorts-dichte - en open Landbouwschuur, Wagenhufs nTét Kalverstal, Varkens- schuur en 2 Knechtswoningen, waarvan een in 1919 niejiw gezet. II. Ongeveer 5Vs H.A. Boomgaard, waarvan S]/2 H.A. in 1916 aangelegd en beplant met 1Ó00 Struik-, Appel- en 1000 StruikrPerenboomen (marktsoorten) met tusschëiibeplanting van 5000 zwarte- en 3000 roode Bessenstruiken. Voorts ruim Vs H.A. Bosch voor windschering, waarin 19X9 is gebouwd de nieuwe Knechtswoning. (De Boomgaarden hebben in elk der jaren 1919 eh 1920 gemiddeld opgebracht ongeveer f 1200 per H.A.) III. Ongeveer 33Vo H.A. Bouwland, waarop de gewassen (Aardappelen, Erw ten, Boonen, .Rogge, Haver, Gerst en Lupinen voor zaadteelt) zyn te bezich tigen, waarin is gelegen de andere Knecbtswonirlg. Voorts ongevaer 6 H.A. Weiland.' Inmiddels uit de hand te koop, ook bij gedeelten, hetzij met - of zonder den geheelen'Landbouwers-Inspan. De Heer H. VAN TOLEDO, bewoner van „Nieuw, Leven" doet, op voorat' schriftel^k gedaan verzoek, aanwyzing; terwijl de ónderhandelingen van koop gevoerd worden door den Notaris J. S. L/ KORTEWKG te Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 2