Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën: Maandag 20 Juni 1921. zierikzeesche courant. "ËERSTE BLAD. LANDWEER. Beproeving Brandspuiten. buitenland. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10636. Inzending op den dag van nit- Dlr. k, J. DE LOOZE Jr, Uitg -Redact. H. J. KOSTE». eave ™r nre- Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Z(j, die zich' van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen (1e tot 1 Juli a.s. ver schonende Nos. GRATIS. Inlevering van IUjksgoederen. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat de in het verlofgangersregister van de landweer dezer gemeente ingeschreven verlofgangers der landweer, die in den loop van het jaar 1921 aanspraak kunnen doen gelden op ontslag uit den dienst bij de land weer wegens volbrachten landweerdiensttijd, op grond van art. 81, laatste lid, der Land- weerwet al de hun voor Rijksrekening ver strekte voorwerpen, met uitzondering van het zakboekje (dus wapenen, voorwerpen van ledergoed, kleeding- en uitrustingstukken, reglementen en dienstvoorschriften) moeten inleveren te Zierikzee, in het Gemeentehuis op Dinsdag 19 Juli 1921, des nam. 3,30 uur. De aandacht wordt gevestigd op de navolgende wetsbepalingen A. Een arrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring, dan wel een kwartierarrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in een kazerne, kan door den Landweerdistrictscommandant wor den opgelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige redenen voorwerpen, als hiervoren genoemd, niet inlevert; 2°. die zonder geldige reden voorwerpen, als hiervoren genoemd, niet in den vereischten staat inlevert 3°. die een of meer aan een ander toe- behoorende voorwerpen, als hiervoren ge noemd, als de zijne inlevert. B De verlofgangerdie zich schuldig heeft gemaakt aan een der hiervoren onder 1°. en 3*. bedoelde feiten, is, onverminderd de gehoudenheid tot het ondergaan van het vermelde arrest of kwartierarrest, verplicht op de voorgeschreven wijze voorwerpen, als hiervoren genoemd, alsnog in te leveren, zulks op den tijd en de plaats, door den Landweerdistrict8Commandant te bepalen. De onder B bedoeld®»' verlofganger, die niet voldoet aan de daar omschreven ver plichting tot inleveren, of, deze verplichting vervullende, zieh schuldig maakt aan een der bij A onder 2". en 3#. vermelde feiten, wordt in werkelijken dienst geroepen of ge houden voor den tijd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald, die tevens het korps van het leger aanwijst, waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. De verlofganger, die zich niet onderwerpt aan een straf uitgezondeid kwartier arrest hem door een krachtens de Land- weerwet of eenige andere wet daartoe bevoegde autoriteit opgelegd, wordt aange houden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbyzijnde huis van bewaring overgebracht. Indien de verlofganger wegens geldige redenen verhinderd is persoonlek de wape nen, het ledergoed, de kleeding- en uitrus tingstukken en de reglementen en dienst voorschriften in te leveren, is hij of zijn zijne naastbestaanden gehouden er voor te zorgen, dat de inlevering door een ander geschiedt. Van de geldigheid der redenen van verhindering moet bljjken uit een bewijs, dat hetzij door den Burgemeester afgegeven, hetzij door dezen gelegaliseerd is. Dit bewijs meet bij de inlevering worden overgelegd door den persoon, die namens den verlof ganger tot het doen van de inlevering verschijnt. Op daartoe aan den Burgemeester gedaan verzoek worden door dezen aan den verlof gangerzoo noodig passagebiljetten afgegeven voor veren, waarvan moet worden gebruik gemaakt op de reis naar en van de plaats van inlevering. Overigens geniet de verlof ganger geen vervoer voor Rijksrekening. BIJ de inlevering moeten de verlof gangers in BURQERKLEEDINQ ver schijnen en hun zakboekje medebrengen. Zierikzee, den 16 Juni 1921. De Burgemeester voornoemd, A. .T. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE', BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat bij de BEPROE VING VAN DE BRANDSPUITEN 4 en 3, respectievelijk op Maandag 27 Juni en Dinsdag 28 Juni a s. avonds 7,30 uur, alleen dat personeel aanwezig behoeft te zijn, dat vanwege de Directie der Brandweer daartoe een oproeping ontvangt. Zierikzee, den 18 Juni 1921. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Vliegende parlementsleden. Een belangrijke faze in den vooruit gang van de burgerlijke luchtvaart werd bereikt, toen ongeveer veertig leden van het v Engelsche parlement aan boord gingen van het groote luchtschip R 36, het eerste volledig uitgeruste Britsche passagiersschip. Het omhoog klimmen langs de trap van den 128 voet hoogen mast, waaraan het luchtschip gemeerd lag, is een pres tatie op zichzelf en iets waar heeren op middelbaren leeftyd zonder schande op zich te laden, voor hadden kunnen bedanken. Het was verbazendhoe weinigen zich in het minst niet afge schrikt daarvoor toonden. Er werd daarna een geslaagde tocht gedaan naar de Noordzee en met ver scheidene stations werden draadlooze berichten gewisseld. Het proces-Hölz. In de namiddagzitting van Vrijdag van het Hölz-proces werd de moord op den landeigenaar Hess behandeld. Hölz verklaarde, dat het hem persoon lijk volkomen onverschillig was, of het gerecht er in zou slagen het bewijs te leveren, dat hy een moord had gepleegd. Hy weet zeer wel, dat anders de burger lijke maatschappij van parasieten, uit zuigers en sluipmoordenaars toch wel een middel zal vinden om hem onscha delijk te maken. De voorzitter zegt Praat toch niet zulke nonsens!" waarop Hölz schreeuwt: „Dat is geen nonsens, denk dan toch eens aan Gareis, Sylt, Liebknecht, Rosa Luxemburg en de anderen. Geef maar toe, brulde Hölz opgewonden tot den voorzitter, dat het u als lid dezer parasieten maatschappij hoogst aangenaam zou zijn als ik werd vermoord. U is opgedragen my wegens moord te veroordeelen. Nadat de voorzitter Hölz op scherpen toon tot de orde had geroepen, gaf bekl. te kennen, dat hy als mensch den dood van Hess betreurde, maar dat hij na het voorval had vernomen, dat diens dood toch niet zoo'n heel groot onrecht was, dat Hess had deelgenomen aan de Kapp-Putsch en een reactionair arbeider was geweest. Hij beweert, dat hij zelf volstrekt niet geschoten heeft. Z.i heeft Hess blijkbaar op zijn eigen partijgenoo- ten willen schieten en is hy daarop door de reactionairen gedood. Verschillende getuigen, waaronder de vrouw van den vermoorde, verklaarden, dat het Hölz was geweest, die het eerste schot loste. Hölz bleef echter ontkennen. Een vechtpartij in den Rijksdag. De Rijksdagzitting bood Vrydag het beeld van een heftigheid, zooals nog nooit gezien was. Er werd een tooneel afgespeeld van zeer stuitenden aard. Op de agenda stond de interpellatie der onafhankelyken over den moord op den Beierschen landdagafgevaardigde Gareis. Deze interpellatie werd door den afge vaardigde Unterleitner gehouden. Toen hy in den loop van zijn rede tot de zinsnede gekomen was, waarin hij zeide, dat in antisemitische kringen in Beieren verklaard werd, dat commu nisten geen Duitschers zijn en zij allen neergeslagen moesten worden, riep de afgevaardigde Dr. Mittelmann (Volks party): Ge hebt gelijk! Na deze interruptie ontstond er een geweldig rumoer en de afgevaardigde Rummele stortte zich vol woede op Mittelmann om hem af te ranselen. Een wilde vechtpartij ontstond, waaraan ook andere afgevaardigden lustig deelnamen. De voorzitter van den Ryksdag, schor ste de zitting. Na de heropening deelde hij aan de vergadering mede, dat het seniorenconvent zich onmiddellyk met deze kwestie zou bezighouden. De schuld der geallieerden. Naar de Londensche correspondent van de Temps verneemt, is na Ameri kaan achEn gelscbe onderhan delin gen een accoord getroffen tusschen Washing ton en Londen, waarbij wordt bepaald, dat de betaling der geallieerde schuld aan Amerika voor 15 jaren is verdaagd. Smaadschrift. De rechtbank van Nancy heeft uit spraak gedaan in het proces van Mile Blanche Desserey tegen eenige bladen die onthullingen hadden gebracht over haar verhouding tot den Duitschen kroon prins tydens de bezetting van Stenao. De bedoelde bladen werden tót geldboe ten van een tot tien francs veroordeeld. Daar de civiele party niet de gevraagde schadevergoeding kreeg, zal deze ver moedelijk in hooger beroep gaan. Het publiek toonde zyn voldoening over het vonnis, waarvan de overwegingen on gunstig zyn voor Mile Desserey. Een drama in de diplomatie. Het Bert, Tagebl. maakt melding van een drama, dat te Peking is afgespeeld en dat aanleiding zou hebben gegeven tot de terugroeping van den Italiaan- achen gezant aldaar. De echtgenoote van dezen gezant zou n.l. uit jalouzie de vrouw van een gezantschapsattaché heb ben doodgeschoten. De attaché pleegde daarop zelfmoord. Het ontvolkte Potrograd. Het Duitsche stoomschip „Fermann" i^ het eerste Duitsche schip, dat na den oor log een reis naar Petrograd heeft ge maakt. Volgens mededeelingen van de be manning is de stad vrijwel ontvolkt. De houten huizen zijn alle afgebroken en de steenen huizen zijn verwaarloosd. Een even troosteloozen aanblik biedt de haven, Op straat bevinden zich weinig men schen, die men ziet, hebben slechts lom pen aan. De gasthuizen en de winkels zijn gesloten. In den sftiikhandel wordt voor een pond boter 15.000 en voor een pond brood 12.000 roebels betaald. Een ste ward van het schip kreeg voor 3 Duitsche papieren marken eenige duizenden Sov jetroebels. In de bureaux valt het groote aantal vrouwelijke beambten op. Donker New-York. De stad New-York heeft tegenwoordig de treurige reputatie, een stad van moor denaars te zijn. Volgens een officieel© statistiek zijn gedurende de eerste vijf maanden van het loopende jaar niet min der dan 109 moorden gepleegd. In 59 gevallen is het der politie niet kunnen gelukken de daders te vatten. Klaarblijkelijk is het moorden dus een tamelijk veilig en lucratief handwerk voor de bewoners der New-Yorksche achter buurten. Een algemeene staking Het uitvoerend comité der Engelsche .Mijnwerkersfederatie heeft besloten, alle vakvereenigingen, die in een loongeschil gewikkeld zijn, tot een spoedig te houden conferentie uit te noodigen, met het doel, samell met de mijnwerkers een over het geheele land verspreide actie in te stellen om haar wederzijdsche eischen ingewil ligd te krijgen. Frank Hodges, de secre taris der mijnwerkersfederatie zeide, dat dit, zoo de andere vereenigingen er mede instemden, een algemeene werkstaking be- teekende. De negerprogrorns iu Amerika. Te Antreville (Staat Carolina) is door een groote menigte personen een neger- kerk in brand gestoken. Men vermoedt, dat het dezelfde menigte is, die een aan tal huizen van negers in vlammen heeft doen opgaan. Een en ander is 't gevolg van den moord van een neger op een 12-jarige blanke. Trein en brandweerwagen. Te Perth Amboy, in New Jersey, is een trein tegen een - brandweer wagen opgebotst, tengevolge van de ;mstandigheid, dat de spoorweg- wachter de hoornen had vergeten te sluiten. De wachter had neg op liet laatste moment gepoögd dei? trein tot stoppen te bewegen, doch vergeefs; terwijl de bestuurder van den brandweerwagen den trein niet kon zien, daar 'een huis het uit zicht belemmerde. De wagen werd aan splinters gereden, terwijl zes brandweerlieden werden .gedood en vijf zwaar gewond. BINNENLAND. De ministers vragen ontslag. De Koningin heeft in overweging ge nomen de Donderdag ingediende aan vrage om ontslag van dó 'ministers en hun verzocht, zich inmiddels te willen blijven belasten met de behandeling en afdoening zoo mogelyk van de loopende zaken. De kabinetscrisis. Het kabinet is demissionair. Het heeft ontslag gevraagd en de Koningin heeft, zooals de ge ijkte term luidt, dit verzioek ,.in overweging" genomen. De „Tel. heeft nopens deze politieke Aange legenheid zijn liclit eens opgesto ken bij den leider der Vrijz. Demi Kamerfractiewelke o.o. van mee ning was dat voor Kamer-ontbinding geen grond bestaat. Wat dan? Het kabinet-Ruijs zal moeten blijven, met uitzondering1 van de ministers van oorlog en financiën. Men zou nog enkele ministers kunnen ver vangen, indien er plaatsvervangers voor zijn te krijgen. De effectenbeurzen. Ook Zaterdag heeft, in verband met de bekende kwestie over de beurs- vacantiedagen in Juni eü September, de handel aan de Amsterdamsche effec tenbeurs geheel stil gestaan. Ook te Rotterdam zyn er aan de effectenbeurs geen zaken gedaan. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Door het Dag. Bestuur van het Comité van Actie tegen duur- reizen, bestaande uit verschillende par ticulieren en vertegenwoordigers van verscheiden landelijke bondenwordt een petitionnement begonnen, ter onder steuning van het door dit Comité aan den Minister van Waterstaat verzonden adres, om een eventueel voorstel van de spoorwegmaatschappijen om eene tariefsverhooging voor het personen vervoer in te stellen, niet goed te keuren, op grond dat eene nog meerdere ver hooging van dat tarief strijdig geacht moet worden met het belang der maat schappelijke ontwikkeling. Het Comité verwacht, dat in alle kringen onzer samenleving warme sympathie voor haar streven zal zyn, en dat daarvan ieder blijk zal willen geven door het plaatsen der handteekening op een desbetreffende lijst, die in onze gemeente ter teekening is neergelegd in de caifé's Coneordia en Juliana eü by de firma's J. H. Heimbach, H. G. Krom en S. Ochtraan Zoon. .Vrijwillige Landstorm. Voor oefeningen (gewone vrijwilligers klasse A): Donderdagavond van 8 10 uur; Vrijdagavond van 8 tot 10 uur; klasse B: Zaterdagmiddag van 3 tot 7 uur. Verband cursus (vrouwe lijke vrijwilligers) Vrijdagavond van 8 tot 91/2 uur. HAAMSTEDE. Vrijdag' jl. werd in hotel „Bom" eene algemeene ver gadering gehouden van ingelanden van 'den Westerenbanp older. Be handeld en goedgekeurd wend de rekening van het atgelloopen dienst jaar. Inpliaats van den aftredenden ontvanger-griffier, dhr. W. Boot Wz1., die bijna 47 jaar dit ambt vervulde, werd gekozen dhr. J. A. van Zuïjen. Bij! het einde der vergadering dankte de dijkgraaf dhr. J. den Boer iden scheidenden ontvanger-griffier in hartelijke bewoordingen voor de ve le diensten aan den Westerenban polder bewezen. Dhr Boot dankte daarna bestuur en ingelanden voor de steeds ondervonden vriendschap en medewerking. BURGII. Terwijl Vrijdag j l. een vreemdeling iii de nabijheid van de duintrap bij Westen-Schouwen, een lucifer aanstreek, viel de branden de kop in de droge helmplanten. Door den wind .aangewakkerd, gre pen de vlammen spoedig 0111 zich heen. Aan het krachtig optreden der heeren C. W Boot en A. J„ Ribbens, benevens enkele arbeiders van den heer Boot is tiet te danken, dat de brand gebluscht werd en onze mooie duinhoek voor vernieling gespaard bleef Voorzichtigheid in dezen kan niet genoeg worden aanbevoleneen kleine vonk kan in dezen drogen tijd oorzaak worden van een groot onheil. 1 BROUWERSHAVEN. VergaderiDg van den gemeenteraad op Donderdag 16 Juni jl. Voorzitter de burgemeester. Met ken nisgeving zijn afwezig de heeren Smits en Dekker. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en on veranderd vastgesteld. Door Ged. Staten is 0. m. goedgekeurd het raadsbesluit, waarbij aan den heer Everwyn grond in erfpacht is gegevende wijziging van het reglement Burgert Armbestuur. In gekomen is een schrijven van den heer Catsman, dat hij zyn benoeming tot lid de schoolcommissie aanneemt en van de dames Risseeuw en De Korte, dat zij haar benoeming tot onderwijzeres aannemen. Met ingang van 1 Januari 21 is het salaris van den burgemeester vastgesteld op f 1500, de jaarwedde van den secretaris op f 1500, id. van den gemeente-ontvanger op f 600, id. van den ambtenaar van den burgerlijken stand op f 335, terwijl de beide wethou ders thans ieder f 75 per jaar zullen ontvangen. B. en W. bieden den raad het verslag aan van den toestand' der gemeente over het vorige jaar. Uit het financieel verslag van de gezondheids commissie blykt, dat over 1920 de ont vangsten bedroegen f 2153.005, de uit gaven f 1624,32; een goed slot dus van f-528,685. De huurders van de woningen van de Brouwersche Bouwvereeniging, welke woningen gelegen zyn aan den Heerenweg, zullen het voorloopig zonder klinkervoetpad moeten stellen Zoo'n voetpad zou f 276 kosten en de ge- meente-financiën laten zulk een uitgaaf niet toe. Een voetpad van koolasch, puin, enz zal nu worden aangelegd. De bewoners van genoemde woningen kun nen dus toch tevreden zyn, vooral daar door het verplaatsen van een lantaarn voor een behoorlijke verlichting zal worden gezorgd en de kans om den hals te breken dus tot een minimum is beperkt. Over de vraag, hoe dat pad nu eigenlijk moet worden gelegd, wordt nog een heel poosje gediscuaseerd. De voorzitter maakt een eind aan deze be sprekingen door voor te stellen om het aanleggen van het pad maar aan den beer Van Oost, als deskundige, over te laten. Aan de orde komt nu het door den secretaris-ontvanger dezer gemeente, den heer J. de Bruyne, uitgebrachte rapport betreffende de tekorten in de gemeente-kas. Uit dit zeer uitgebreide rapport blykt, dat het tekort ten laste van wijlen den heer Sevenhuysen f 255,43' en het tekort ten laste van den heer Sillevoldt f 2596 bedraagtop 3 Juni '21 was er dus in de gemeente-kas een te kort van bijna f 2900. Dat de raad het voorstel tot verhaal op de zekerheids- stel üdgen van 'genoemde ambtenaren aanneemt, spreekt welvan zelf. Ver meld dient nog, dat de administratie van den heer Beye in orde is bevonden. Uit het rapport is zeker wel gebleken, dat de gemeente een secretaris-ontvanger heeft op wien ze trotsch kan zijn onge twijfeld heeft ze thans een ambtenaar, die administratief uitstekend is onder legd. De dankbetuiging, die de heer De Bruyne van den voorzitter in ontvangst had te nemen, was zeker wel verdiend. De beer C. W. den Boer vindt zoo'n dankbetuiging heel aardig, maar.je kunt er zoo weinig voor koopen. Hy betoogt, dat de heer De Bruyne een behoorlijke salarisverbooging toekomt. De heer N. van Sluis zegt, dat de secre taris p»s vier maanden in dienst der gemeente is, en om nu al tot verhooging zyner jaarwedde over te gaaD, vindt hy wel wat heel gauw. Hy wil natuurlijk volstrekt niets afdingen op de capaci teiten van den heer De Bruyne. De heer Van Sluis zou liever een gratificatie willengeven. Dat de heer De Bruyne nog zoo kort in dienst der gemeente is en nu reeds zooveel gepresteerd heeft, vindt de heer C. W. den Boer juist een reden om zyn salaris te verhoogen. Had de secretaris voor 't nu geleverde werk een paar jaar noodig gehad, dan zou er veel minder reden zyn om tot salarisverhoo- ging over te gaan. Het voorstel van den heer C. W. den Boer om het salaris van den secretaris op f 2000 te brengen, wordt verworpen. De heeren N. van Sluis, J. van DoDgen en C. den Boer Kz. stemmen tegen. Het voorBtel van den voorzitter om den heer De Bruyne een gratificatie van f 300 toe te kennen wordt met algemeene stemmen aange nomen. De voorzitter houdt zich over tuigd, dat do raad later wel tot verhoo ging der jaarwedde zal overgaan. Uit het jaarverslag van de Br. Bouwvereeni ging blykt, dat over 1920 van Ryk en Gemeente een crisisbijdrage van f 359 is ontvangen. Het bestuur der bouwver eeniging zal den minister verzoeken den eisch tot huurverhooging te willen intrekken. Een gemiddelde huur van f 3,30 per week en per woning vindt genoemd bestuur voor deze gemeente te hoog. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim worden herbenoemd de heeren C. Gaanderse en L. de Lange. Mej. M. de Korte en mej. S. P. Risseeuw worden aangewezen als onderwijzeressen by het vervolgonder wijs. De rondvraag levert niets belang rijks op. De voorzitter sluit nu de open bare vergadering en de raad gaat over in geheime zitting tot vaststelling ko hier H. O. ZONNEMAIRE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 17 Juni j.l. Voorzitter de burgemeester. Alle leden tegenwoordig. Na opening der ver gadering werden de notulen goedgekeurd. De volgende stukken waren ingekomen: Herziening der jaarwedden- van burge meester, wethouders en secretaris. Deze zijn respectievelijk vastgesteld op f 1300, f60 en f 1400; verslag en rekening van de Landarbeiders-Vereeniging; overzicht van de inkomsten en uitgaven, gedaan door de commissie voor de bewaarschool; bericht van 't Kon. besluit d.d. 17 Mei 1.1., dat het voorschot van het Rijk aan de ge meente ter uitkeering aan de Landarb.- vereeniging bedraagt f 34848,11besluit van Gedep. Staten, waarbij het beroep van bovengenoemde vereeniging op een desbetreffend raadsbesluit, waarbij be palingen waren gemaakt over aflossing enz. ongegrond werd verklaard; aan vraag om eervol ontslag van den heer L. K. Kluit als onderwijzer aan de openbare lagere school. Besloten werd dit ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen onder dankbetuiging voor de goede dien sten door hem aan het onderwijs in deze gemeente bewezen. B. en W. hebben be sloten dit ontslag te doen ingaan op 31 Dec. e. k.aanvraag van bovengenoemde om zijn woning van de gemeente te mo gen blijven huren. In beginsel wordt be sloten dit toe te staan. B. en W. worden uitgenoodigd in de volgende vergadering een voorstel te doen omtrent huur enz.; aanvraag om ontslag als seCretaris-pen- ningmeester van 't burg. armbestuur door den heer Hocke Hoogenboom tegen 1 Deo. a.s., datum waarop door hem 49 jaren die betrekking is vervuld. Dit ontslag wordt op de meest eervolle wijze verleend en B. en W. opgedragen een oproeping te doen om in de as. vacature te voor zien. Het tractement bedraagt f 100. Vast gesteld werd een archief-verordening. Be sloten werd een oudercommissie in het leven te roepen. De noodige publiciteit voor een te houden vergadering zal ge geven worden. Ook was het volgens de nieuwe onderwijswet noodig een commis sie van toezicht op het onderwijs te be noemen. Door B. en W. was een aanbe veling opgemaakt, bestaande uit de vol gende heeren: de beide hoofden van scho len, Jacob de Rijke en Willem van Nieu- wenhuize (ouders van schoolgaande kin deren openb. onderwijs), G. !M. v. d. Bijl en Johannes Ganzeman (idem van biz. onderwijs), A. Deïst en J. van Nieuwen- huijze Jz. (staande buiten beide catego- riën). Gekozen werden de heeren L. Bun schoten, J. J. de Kramer, J. de Rijke!, G. M. v. d, Bijl en J. van Nieuwenhuize Jr. Besloten werd vrijstelling te vragen voor het onderwijs in lichamelijke oefeningen. In verband met nieuwe of te laag ge raamde posten, werd de begrooting voor '21 gewijzigd. (Medegedeeld werd, dat de kas van den gemeente-ontvanger op 13 Juni opgenomen en in orde bevonden was. De rekening straatweg Brouwershaven— Zierikzee werd goedgekeurd. Een voor stel van B. en W. om den H. O. dezen keer te heffen van 1 Jan. '21 tot 1 Med '22, dus over 16 maanden in plaats van 12, werd verworpen met 4 tegen 3 st Vóór stemden de beide wethouders en de heer v. Splunder. B. en W. hadden dit voorstel gedaan, omdat met ingang van 1 Mei '22 de inning niet ipeer zal ge schieden door den gemeente-ontvanger, maar door de Rijks-ambtenaren. Het voorstel werd vooral bestreden le omdat de Inkomsten voor Jan. '22—^Mei '22 min der zouden kunnen worden geschat; 2e omdat bij ontvangst dan 't belastingbiljet de menschen de schrik om 't hart zoude geslagen zijn. Besloten werd een kariee- ning aan te gaan van f4000 tegen een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1