Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 15 Juni 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: COLLECTE binnenland. Kennisgeving buitenland. Pr^js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. Oir. L J, DE LOOZE Jr. Ultg - No. 10634. ledact, II. J. KOSTEN. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. ZU, (lie zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Juli a.s. ver schijnende Nos. GRATIS. voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de gewone jaarlijksche Collecte ten behoeve van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst 'in de Neder landen, in deze gemeente aan de huizen der ingezetenen zal worden gehouden op Woensdag 22 Juni a.s.. aan te vangen 12 uur des middags. Zij noodigen de ingezetenen uit, die vader- landsche instelling, die aan de algemeene hulp bij voortduring dringend behoefte heeft, ook thans wederom krachtdadig te onder steunen, ten einde in de steeds stijgende uitkeeringen door 't Fonds aan deelgerech- tigden te kunnen voorzien. Zierikzee, den 15 Juni 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. geschillen in een geest van rechtvaardig heid zullen worden opgelost. Bijna alle landen der wereld staan thans in be trekking met den H. Stoel en de Paus wenschte, dat deze wederzijdsche samen werking de bron zal zyn van een heil zame voorspoed voor de kerk en voor de staten. Een noodlottige vergissing. Dezer dagen gingen drie dames, een moeder met haar dochter en een vriendin op een avond laat door een straat van een der Parysche voorsteden naar huis. Z\j kwamen daar een dronken man tegen, die een der meisjes lastig viel. Terwyl de andere vrouwen naar 'n politiepost in de buurt snelden, wist zy zich los te rukken. Twee jonge mannen tegemoet komende, haalde zy dezen over, om met haar terng te keeren en haar aanrander op te zoeken. Intusschen kwamen de moeder en de vriendin met een politie agent uit de tegenovergestelde richting. Bij de ontmoeting kwam het tot een tragische vergissing. De politieagent zag de jongelieden voor de aanranders aaD, en vuurde op hen, terwyl een van dezen dacht, dat de politieagent de man was, die het meisje had aangevallen en een schot op hem loste. Het resultaat was, dat de politieagent doodelyk gewond werd, en een der jongelieden in het been werd geschoten. De dronken man werd later in een naburige straat gearresteerd. Longenpest en cholera in Rusland. Blykens berichten uit Reval meldt de te Moskou verschijnende „Iswestia", dat de afieeling voor epidemische ziekten van het volkscommissariaat voor volks gezondheid berichten heeft ontvaDgen, volgens welke de Russische gebieden, welke grenzen aan Mansjoerye, nog steeds worden geteisterd door longenpest. In het Zuiden van Europeesch Rus land heerscht een ernstige cholera- epidemie. De toestand is bijzonder zorg wekkend in het Donetz-bekken, waar de gezondheidstoestand bovendien wordt ondermynd door hongersnood. Van Mos kou uit zyn duizend verplaatsbare barak ken naar de verschillende geteisterde streken gezonden. Onderwys met behulp van de film. De psychologische afdeeling van de Londensche Universiteit neemt proeven by het onderwys aan kinderen met films. De kinderen wonen film-lessen bij en worden daarna over het onderwys on dervraagd. Men vergelekt daarna de uitkomsten van deze lessen met die van gewone lessen. Men gelooft dat de film- lessen voor verschillende onderwerpen het vruchtbaarst zullen blyken. Een stout stukje. Roy Gardner, een postdiel', is er Za terdag in geslaagd aan twee bewakers, die hem per trein van de gevangenis in Portland (Oregon) overbrachten, voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 25 jaar, waartoe hy juist was ver oordeeld, op onzienbare wyze te ont snappen. Hy heeft het bovendien weten klaar te spelen, zyn bewakers van een be drag ter waarde van 600 gulden te be- rooven en ze met handboeien aan elkaar geklonken achter te laten. De 3 mannen waren n.l. in den trein gezeten, toen de bandiettot groote verbijstering der bewakers, een revolver te voorschijn haalde, die in zyn hemd was genaaid en hen dwong hun handon op te steken. Hy fouilleerde daarop hun zakken, boeide de beide mannen aan elkaar vast en verliet het compartiment door het raam toen de trein vaart verminderde bij het binnenrijden van een station. De ontwapening. In verband met het bericht, dat presi dent Harding voornemens zou zijn spoe dig stappen te doen om een ontwape- nings-eonferentie bijeen te roepen, meldt de 77/n es-correspondent te New-York, dat het duidelijk is, dat het land gevoelt, dat een samenkomst der drie groote maritieme mogendheden met het besliste doel om tot een spoedige en verstandige vermindering der zeemachten te komen, noodig is. Men meent, dat de afgevaar digden der drie landen, eenmaal voor dat doel bijeen, niet uiteen zouden dur ven gaan, zonder iets te hebben bereikt. Geschiedt zulle dan zal het van groote beteekenis wezen voor de buitenlandsche politiek der Vereenigde Staten, want noodig zou dan wezen een belangrijke wijziging der plannen tot het concentree- ren van een gtroote zeemacht in den Stil len Oceaan. De schipbreuk van de „Bouboulina". De eerste berichten uit Parijs en Lon den, die melding maakten van het ver gaan van het Grieksche stoomschip „Bou- boulina'l, waarbij 240 passagiers omge komen zouden zijn, blijken gelukkig over dreven te zijn. „Havas" heeft thans een telegram uit Athene ontvangen, waaruit blijkt, dat aan boord van den gezonken Griekschen stoo- mer zich slechts 24 man équipage be vond, benevens vijf Grieksche passa giers, officieren en soldaten. De boot liep op een mijn en zonk da delijk. Door de slechte zee konden alleen de passagiers en drie man de équipage gered worden. 21 manschappen verdron ken. Den lOen Juni nam de Grieksche kruiser „Lemnos" twee matrozen op. Drie andere schipbreukelingen werden gered door de „Tojas" en de overigen kwamen te Chios aan land. De 8-urendag in Zweden. Het Zweedsche parlement besloot, met de stemmen der soc.-democraten tegen, tot herziening van de wet op den acht- urigen arbeidsdag, waardoor het moge lijk zal worden gemaakt op aanvrage in het belang van de industrie facilitei ten te verleenen. De koersverandering van Lenin. Krassin, het hoofd der Russische handelsdelegatie te Londen, heeft naar draadloos uit Poklhu wordt gemeld, een artikel in de „Sunday Times" geschreven, waarin hij zegt dat Moskou voor zoover het zijn buiteniandsciien handel betreft, het particulier eigendom heeft erkend. Meskou heeft net voornaamste ele ment eener nieuwe bourgeoisie in liet leven geroepen, zonder het i'un- damenteele euvel der oude, en met een krachtige democratische kern. Thans acht het 't noodzakelijk han delsovereenkomsten aan te gaan met de kapitalistische wereld. Hel wenscht dat het Britsche voorbeeld door Frankrijk, de Scandinavische landen, Ilalië en Amerika zal wor den gevolgd. Moskou beseft thans dat de communistische revolutie in West-Europa nog meer of minder ver verwijderd is. De Prins naar Zwitserland. De Prins der Nederlanden heeft liet voornemen, zich in de maand Juli wederom1 naai' Zwitserland te begeven tot het ondernemen van verschillende bergtochten. De lichamelijke opvoeding. Het ontwerp van wet betreffende de lichamelyke opvoeding van de manne lijke jeugd is in de afdeelingen van de Tweede Kamer zeer slecht ontvangen. Algemeen hebben de Kamerleden blijk baar ingezien, dat dit ontwerp een aan hangsel was van de militaire opleiding, schadelijk voor een inderdaad algemeene lichamelyke opvoeding. Naar de Tel. uit parlementaire kringen verneemt, houdt het Departement van Onderwijs zich ernstig bezig met de vraag of het geen aanbeveling verdient het dwang-ontwerp in te trekken en te vervangen door een ontwerp van wet tot regeling van de algemeene vrije lichamelyke opvoeding, zoowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke jeugd. Eerste Kamer. Bij de behandeling van het ontwerp „Wijziging Successiewet" heeft het Eer ste Kamerlid voor Zeeland, mr. FokKer, daarover een rede gehouden, waarin door hem tegen dit wetsontwerp is geageerd. Wij laten de redevoering hieronder in zijn geheel volgen: [Mijnheer de Voorzitter! Wanneer wij dit wetsontwerp willen beoordeelen, is het aangewezen een blik terug te werpen op wat bij de verschil lende successiewetten in de laatste 40 jaren is gebeurd. Wanneer wij dan na gaan, dat het percentage bij de wet van 1878 in de nederdalende lijn was 1 pCt. en voor vreemden 10 pCt., dat in 1911 steeg, naarmate van het bedrag der na latenschappen, dat toen werd ingevoerd, tot 2V2 pCt. in de nederdalende lijn en 20 pCt. voor vreemden, en in 1917 weder tot 6 pCt. en 27 pCt., dan is de vraa|g gewettigd: zal over 20 jaren nog iets te erven overblijven? Nu meen ik, in aansluiting aan hetgeen mijn rechterbuurman hedenmorgen heeft betoogd, dat, wanneer men dergelijke be dragen heft, die neerkomen op de kos ten van ongeveer de halve erfenis, me.i dan niet meer kan spreken van belasting, maar moet spreken van onteigening. Dat springt vooral in het oog wanneer men nagaat waarop in de practijk een dergelijke heffing neerkomt. ,Men neme als Voorbeeld iemand, die ongetrouwd is en een kapitaal heeft,,van meer dan een half millioen, die sterft en dat kapi taal nalaat aan zijn broer. Deze betaalt 27 pCt. f135.000, £D dan schiet er f 365.000 over. Die broer sterft en laat het kapitaaj na aan zijn zuster. Deze be taalt 27 pCt. f 98<550, zoodat er f 256.450 overblijft, en erven na haar overlijden germains neven of nichten, die betalen 46 pCt. f117.967, zoodat over schiet f 148.583. Dat zal gebeuren binnen enkele jaren; het zijn mensehen, die ongeveer van den zelfden leeftijd zijn en kort na elkaar sterven. Zoo is een fortuin van een half millioen in enkele jaren gereduceerd tot een bedrag van f 148.000, dat voor de erfgenamen, vooral als er meer zijn, van geen beteekenis is. De beste erfgenaam is de schatkist, die van 5 ton 31/0 ton neemt. Wanneer nu die erfenis bestaat in con tanten, is het mogelijk, dat dat betaald wordt uit het aanwezige, maar, wanneer die erfenis bestaat uit een hofstede of landgoederen, in het algemeen onroeren de goederen, dan zullen de erfgenamen de keuze hebben om óf te verkoopen öf zware hypotheken te nemen. Maar nog veel erger is het, wanneer het bezit hoofdzakelijk bestaat uit een industriëele onderneming, want dan zal in de meeste gevallen het voortbestaan van die zaak onmogelijk zijn en zal het meerdere ka pitaal, dat tengevolge van 't ontitrekken van 2/3 van het oorspronkelijke kapitaal dat in enkele jaren noodig is, niet ge fourneerd kunnen worden door banken. In De Nederlandsche Nijverheid van 5 [Mei heeft een artikel gestaan over de verschillende treurige omstandigheden, waartoe de financiëele toestand leidt, en daar wordt zeer terecht gezegd: „Wij aarzelen niet ook voor industri- eelen de pas in de Tweede Kamer aan genomen successieoelasiing van enorme beteekenis te achten. Firma's, waarvan een lirmant komt te overlijden, zuilen door de enorme verhooging der rechten in de eerste en tweede neerdalende linie op zoo roekeloöze wijze worden aange tast, dat naar onze meening hier van een belasting niet meer mag gesproken worden. Immers hier komt de herfing neer op een confiscatie van staatswege van een deel van het in de bedrijven vastgelegd kapitaal. Een dergelijke be lasting, die ook in de oogen van taliOoze particulieren ais een schromelijke onbil lijkheid wordt gevoeld, zou nimmer door de meerderheid van de Tweede Kamer zijn aangenomen, wanneer de publieke opinie zich maar voldoende had gemani festeerd. [Maar daarvoor is organisatie noodig, en waar het aanslagen betreft op de ontwikkelingsmogelijkheid van de Ne derlandsche nijverheid is een organisatie van Nederlandsche industrieelen een ge biedende eisch!" De Minister erkent dat zelf in de Me morie van Antwoord, waar hij zegt, dat het bedrag zeer hoog is, maar hij voegt er bij, dat het noodig is, want 't tekort op den gewonen dienst is minstens 40t/2 millioen; vermoedelijk komt er 20 mil lioen van den nieuwen tabaksaccijns, maar daartegenover staat, dat de nieuwe Lager-onderwijswet ruim 13 millioen zal kosten (ik vermoed, dat het veel meer zal zijn!) en de regeling van de vrijwil lige ouderdomsverzekering zeker 15 mil lioen, zoodat met de baten van de Suc cessiewet nog niet zal kunnen worden volstaan. Volkomen juist, Mijnheer de Voorz., en de [Minister had er bij kunnen voegen, dat ieder van zijn ambtgenooten komt met wetsontwerpen, waarvan wij er nog een stapel thuis hebben, die alle op aidoe- ning wachtendie bijna alle groote eischen aan de schatkist stellen, terwijl geen van hen ook maar de geringste aanwijzing geeft, hoe de kosten, die uit die wetsontwerpen voortvloeien, zullen pioeten worden gedekt. De Minister var Financiën is de ongelukkige man, die daarvoor moet zorgen, Mijnheer de Voor zitter. Het is een bodemloos vat! De vraag is: moet de Kamer op dat hellende vlak voortgaan, of moet einde lijk eens gezegd worden, dat 't even wicht in ontvangsten en uitgaven niet ge zocht moet worden in het heffen van steeds meer belastingen en als 't ware onteigeningen, maar door ontlasting van de uitgaven. Door ontlasting van het budget moet worden gevonden de mid delen om onvermijdelijke uitgaven te kunnen betalen. Dat is getracht te doen door den heer Marchant in de Tweede Kamer, maar zijn poging heeft geen ander resultaat gehad, dan dat van al de begrootingen te zamen, die verleden jaar behandeld zijn, op die van Landbouw alleen f 8000 is bezuinigd, meer niet, en dat de Minis ter van Landbouw naar aanleiding van die bezuiniging een, laat ik zeggen een appelflauwte heeft gekregen, waarvan hij gelukkig weer hersteld is. In een der laatste nummers van De Vrijzinnig Democraat heeft de heer Mar chant het volgende zeer behartenswaar- dige woord geschreven: „Als eenige mogelijkheid om tot be zuiniging en beperking van administra tieve woekering te geraken, zijn door ons twee middelen aanbevolen: een grens te stel en aan het totaal van het budget van elk departement en het weigeren van nieuw' personeel. Ieder Minister moet dan zijn huishouding binnen de gestelde grenzen inrichten en hij is gedwongen tot afschaffing van overbodig werk; men dwingt aldus de administratie om voort durend bedacht te zijn op het sparen van tijd. Deze denkbeelden zijn verworpen. Het was het stelsel der stelselloosheid. Het vroeg niet naar de doelmatigheid van uitgaven, noch naar de noodzakelijkheid van aangevraagde ambtenaren. Het doet ons genoegen, dat niettemin de heer Fock dit stelsel der stelselloos heid blijkt te hebben meegenomen naar Indië om het daar in toepassing te bren gen. Aldus blijft een kans open, dat men hier het voorbeeld zal volgen". Ik zou meenen, dat het zoo niet langer mag gaan. Het wordt geen belasting be talen meer, het wordt eenvoudig weg nemen, waar men het vinden kan, ont eigening van het privaatbezit, vernieti ging van het familiebezit, de menschen dwingen tot knoeien of het verlaten van het land. Heeft niet reeds Pierson —-en ik ben het hier volkomen eens met hetgeen de heer De Vos van Steenwijk heeft gezegd, dat al die betuigingen om bezuinigingen in de ooren klinken om er beu van te worden heeft niet reeds Pierson bij de verdediging van zijn belastingwetten gezegd, dat de grens voor de directe be lastingen toen reeds bereikt was? Zou de verdedigingsbelasting zijn aangeno men, als wij van te voren geweten had den, dat die niet voor drie jaar werd vastgesteld, maar dat die drie jaren ten slotte tot in perpe'uum zouden worden verlengd. Hoe lang is het niet ge'eden, dat de heer Polak hier verklaarde, dat de grens van de directe belastingen be reikt was, en zeggen niet aLe Ministers, die wetsontwerpen moeten verdedigen, en met aLeen de Miniater van ruiauC»en, aac de directe Delastingen op het noogst zijne Wanneer men dat dan hoort, en mee instemming toejincbc, dan koznc er een maand later weer iets nieuws, en komt weer een ander belastingvoorstel, ik geloor, dac niemand zaï tegenspreken, dac de inkomsten uit de belastingen, ais het zoo doorgaat, onmogelijk geiijaen tred kunnen houden met ue uitgaven. jVtea kan niet uit die belastingen onjven puiten, wat voor de stelsenooze opdrij ving van de uitgaven noodig is. mdien het staatje, hetwelk ik in een der nieuwsbladen gevonden heb, juist is, is het merkwaardig te zien, hoe de totale ontvangst van directe belastingen is op- geloopen. In 19U9 f 44.689.u001911 I 48.0Ol.UOO 1914 i 56.533.000, 1917 f 34z.847.u00, 1918 f 339.812.000. Dus in 10 jaar tijds bijna vertienvoudigd. Daarom meen ik, dat ontlasting het redmiddel moet zijn. Er is een tijd ge weest, dat de menschen hoofdzakelijk praatten over het eten, de kolenvoorzie- ning en dergelijke. Maar *n dezen lijd hoort men onder alle standen klagen over de belastingen. De belangstelling in de politieke par tijen is bij menigeen verdwenen, want men zegt, of ik van de kat of van den kater geoeten wordt, komt op 't zelrde neer, betalen moet ik tot ik scheel zie. En wat door de schatkist wordt afge nomen, het moge onder een .anderen naam of titel zijn, wordt altijd afgenomen van dezelfde ingezetenen. Het is niet aheen de belasting, die den menschen ergert, het is ook üe weten schap, dat er met 's lands gelden zoo lichtvaardig wordt omgesprongen. ieder kan in zijn eigen omgeving dat consiateeren. Zien wij bijv. naar een post kantoor te Stavenisse, dat gebouwd is voor f 60.000 en toen het geoouwd was, bleek het niet noodig te zijn en werd aan een particulier verhuurd: lk wijs op een dito postkantoor te Krimpen, dat meer dan een ton kostie. Ik wijs op de kosten van de Raaen van Arbeid, de wijze waarop die heeren z.ch gehuisvest heuoen en op de ontzaglijke uitbreidmg der ambtenaren. Kortom ieder kan in eigen omgeving iets dergelijks cohotateeren. Wanneer wij nu zien, dat in Engeland van den winter eenvoudig .gezegd is: de begxooting van Ooilog moet met 300 mil lioen verminderd worden, en dat die ook met dat bedrag verminderd is en dat hilton Young, de nieuwe financiëele secretaris van de schatkist, nu reeds waarschuwt in een white paper, dat zelfs als de beiastingen even zwaar blijven drukken, de ontvangsten van de schat kist in 1922/23 vermoedelijk niet hooger zulten zijn dan 950 millioen p. st. en dat het daarom noodig is, dat alle departe menten hun eischen met 20 pCt. inkrim pen. Anders zou er opnieuw geleend moe ten worden, waardoor de rentelast stijgt, inflatie in de hand gewerkt wordt, het pond in waarde vermindert of zouden de belastingen nog meer verzwaard moe ten worden, dan vraag ik mij af, wan neer dat in Engeland mogelijk is, waar om zou dat hier dan ook niet kunnen? Dat is de eenige manier om hier te lande de viucht van het groot-kapitaal en verarming der bevolking te voorkomen. [Moeten wij wachten op de resultaten der bezuinigings-inspectie, dan vrees ik, dat die zoolang zullen uitblijven, dat zij zonder eenige beteekenis zullen zijn. Het Nederl. ambtenarendom moet voor het feit gesteld worden, dat het met het bedrag, op de begrooting uitgetrokken, moet volstaan en suppletoire begrootin gen slechts zeldzaam mogen voorkomen. En dat in het algemeen geen nieuwe uitgaven mogen gevoteerd worden, als men niet de middelen tot dekking weet aan te wijzen. Wanneer bij de volgende algemeene verkiezingen een partij opstaat, die be zuiniging voerde als eerste leuze, wanneer bij voorbeeld de Chr.-Hist. partij dit als een leuze vooropstelde, geloof ik, dat zoo'n partij zou komen tot een overwel digende meerderheid van stemmen. Ik vermoed, dat de Minister zeggen zal: als ik de gelden niet krijg, stel ik de portefeuillequaestie. Mijnheer de Voojrzitter! Wanneer ik !stem tegen dit wetsontwerp, zooals ik !in den vervolge stemmen zal tegen elke andere nieuwe of verhoogde directe be lasting, van welken Minister ook, bedoel ik daarmede niet en ik stel er prijs op dit te verklaren een vijandelijke daad tegenover dezen Minister, veel min der tegenover dit Kabinet, maar zou ik durven zeggen, dat mijn bedoeling juist deze is, dat ik desen Minister en dit Kabinet wil steunen. De Minister zelf is blijkens zijn ant woord overtuigd, dat het zoo niet langer gaat. Hij erkent zelf, dat In de verwezen lijking van dit wetsontwerp de grens der directe belastingen zal zijn bereikt, maar hij weet ook, dat hij dit op den duur toch niet kan volhouden. Hij weet, dat hij tegenover den aandrang van zijn ambt genooten, die telkens tot nieuwe uitga ven gedrongen wörden, ook dóór den aandrang van de Tweede Kamer, toch weer zal te voorschijn hebben te ko men met nieuwe ontwerpen. Van dezen anderen tak van Volksvertegenwoordiging De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Vrijdag den 17 Juni as, des namiddags te 1 Va uur, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende punten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Rekening van den straatweg Zierikzee- Br'ouwershaven over 1920. 4. Aanbieding rekening Burgerlijk Arm bestuur 1920. 5. Vaststelling 4e suppletoir kohier school geld, dienst 1920/1921. 6. Verkoop van een stukje gemeentegrond aan R. Claessens. 7. Bijdrage aan het Comité tot voorberei ding en ontvangst van de leden van den Nederl. Oudheidkundigen Bond. 8. Voorstel inzake ingediende reclames tegen vergunningsrecht. 9. Vaststelling verordening op het open baar vervolgonderwijs. 10. Subsidie voor 1922 ten behoeve van den veerdienst Stavenisse-Zijpe. 11. Vaststelling verordening op de heffing en invordering van opcenten op de Personeele Belasting. 12. Adres A. J. Hordijk betreffende restitutie verpleegkosten. 13. Adres „uitgetrokken" transportarbeiders inzake steunverleening. 14. Adres van de stokers en terreinwerkers der gasfabriek tot salarisverhooging. lö; Adres van Secretafie-ambtenaren en ge meenteboden als voren. 16. Benoeming Raadscommissie tot onder zoek reclames Hoold. Omslag en Honden belasting. 17. Besluit af- en overschrijving begrooting 1920. 18. Primitief kohier Hoofd. Omslag 1921/1922. Zierikzee, den 13 Juni 1921. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Een ongelukkige pryswinner. Er is althans een persoon in Duitsch- land, schryft deBerlynsche correspondent van de Daily Chronicle, die er door en door van overtuigd is, dat zyn vaderland overladen is met belastingen, en dat het een roofzuchtige regeering heeft. Hij is de man, die den hoofdprijs in de Pruisische Staatsloterij heeft gewonnen, 500000 Mark. Toen zyn vrienden hem kwamen felici- teeren, vonden zy hem in een razende woede, en hij zwoer, by de aanstaande verkiezingen op den uitersten „Junker"- candidaat te zullen stemmen, wrelken hy maar zal kunnen vinden. Wat is n.l. het geval. Hij moet van zyn prys eerst 16 aan den staat afstaanblijft 420000 Mark. Dit bedrag moet hy opgeven voor de inkomstenbelasting, die er 1950CO Mark afhaalt; blyft 255000 Mark. Hij valt echter ook onder de vermogens- aanwasbelasting, en een eenvoudige be rekening doet hem zien, dat hem deze 100000 Mark zal kosten. Blijft 125000 Mark. Deze zal hy misschien mogen be houden. Hij heeft dan s/4 van zijn prys aan den staat afgestaan. De Paus en (le wereldvrede. In een allocutie tot het H. Consistorium heeft de Paus een beroep gedaan op de hoofden der regeeringen, om er toe by te dragen, dat de wederkeerige nay ver en afgunst zullen verdwijnen en dat de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1