Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën: Maandag 13 Juni 1921. zierikzeesche courant. b uitenla nd. binnenTan d. Prijs per 3 maanden f 1,50, franoo per poBt f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10633. Inzending op den dag van uit- Oir. A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. M. J. KOSTEN, gave vóór 11 ure. ZJJ, (11© zich van af hoden op ons blad abonneereu, ont vangen de tot 1 Juli a.s. ver- schUnende Nos. GRATIS. De GEM EEN TE-ONT VANGER vail Zibbikzee verzoekt spoedige aanzuivering van de belasting op de honden over 1921. Noodweer in Frankrijk. Het onweer heeft de laatste du igen op het platteland van Frank rijk geweldig huis gehouden. In de omgeving van Dijon sloeg de blik sem op verscheidene plaatsen irtde kerktoren van het dorp Com mar in werd zwaar beschadigd- Te Froloi.s werd door den bliksem een mijn tot ontploffing gebracht, die bij den aanleg van een spoorlijn zou wor den gebezigd; een Italiaansch arbei der werd gedood. Het dorp Lavelanot is geteisterd door een waterhoos, die de meu belen en voorraden van drie gezin nen vernielde en een fabrieksloods wegvoerde. Een grijsaard, die zich in de loods bevond, werd gicldood. Zijn lijk werd gevonden in een na burig dorp, waarheen liij door den stroom was gesleurd. De oogst ging gedeeltelijk verloren. In het depar tement Var heeft de hagel aan den graanoogst, de wijnbergen en boom gaarden groote schade toegebracht. Het reizigersverkeer in Tirol. Uit Innsbruck wordt gemeld, dat een regeling is uitgevaardigd voor het op onthoud van vreemdelingen, welke met 1 Juli van kracht wordt. Alle betalingen moeten geschieden met Tiroolsche reis- cheques. Betaling in buitenlandsche valu ta mag niet worden geëischt en ook niet in ontvangst genomen. De cheques worden tot een door de Tiroolsche re geering bepaalden dagelijkschen koers met ambtelijke prijsverhooging gekocht. In Zuid-Tirol wordt van vreemdelingen, die daarheen willen gaan, een bewijs ge- ifischt, dat zij geen lid van den Andreas Hoferbond of van vereenigingen van der gelijke richting zijn. De Japansche kroonprins in België. Een bijzondere trein is Vrijdag den Japanschen kroonprins tot Bergen tege moet gespoord. Daar is hij ontvangen door den gouverneur van de provinci& vertegenwoordigers van de stad Bergen, den Japanschen gezant enz. Om 5 uur 's avonds is de kroonprins te Brussel aangekomen. Hij werd door den Koning aan het station opgewacht, en, hoewel de regen in stroomen viel, in een open rijtuig naar het paleis ge reden, waar om 8 uur een groot feest maal, waar 180 genoodigden aanzaten, plaats had. Carton de Wiart heeft er gesproken. Zaterdag heeft de prins bloe men neergelegd op de g'raven van de ko ningen Leopold I en Leopold II te Laeken. De Mexicaansche financiën. Volgens de ]Mexlca,n Review bedraagt de binnenlandsche schuld van Mexico 427 millioen |Mex. pesos, waarop 1301/2 millioen Mex. pesos rente achterstallig is. De buitenlandsche schuld bedraagt 287 millioen (Mex. pesos, waarop 87 millioen )Mex. (pesos achterstallig zijn. De rente be talingen op de Mexicaansche schulden zijn sedert 1913 gestaakt. Een politieke misdaad. Vrijdagnacht 12 uur is op de onafhan kelijke Beiersche Landdagafgevaardigde Gareis., een revolveraanslag gepleegd. Ga- reis keerde terug van een vergadering, waar hij gesproken had over den toe- nemenden invloed der kerk op de school. Het slachtoffer, dat door vier kogels werd getroffen, werd in hopeloozen toe stand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in den loop van den nacht stierf. De dader was den afgevaardigde waar schijnlijk van de vergaderzaal af ge volgd. Hoewel onmiddellijk twee politie agenten toeschoten, is het niet geluWt den moordenaar te vatten. Er kan nauwelijks aan getwijfeld wor den, dat het hier een politieke misdaad betreft. Gareis, die van beroep leeraar ban een gymnasium was, was de leider der onafhankelijken in den Beierschen Landdag. Den laatsten tijd was hij meer malen in sterke oppositie tegen de re- geering-von Kahr en voor een spoedige ontwapening. De eenige getuige van de misdaad was een dienstmeisje. Zij verklaarde, dat zij een man snel tusschen haar en de beide mannen had zien doorloopen naar de overzijde van de straat, en dat hij daal de schoten had gelost, waarop hij on middellijk was gevlucht. De Beiersche regeering is zeer onaan genaam getroffen door den moord op Gareis. Zij wil alles in het wérk stellen om den dader op het spooir te komen en de beweegredenen van zijn daad aan hét licht te brengen. Tot dit doel heeft de politie reeds alle maatregelen getrof fen en een belooning van vijfduizend 'M. voor het opsporen van den dader uit geloofd. De Beiersche regeering heeft t#vens tot alle kringen der bevolking een aanma ning gericht, de orde te bewaren en de regeelring bij het handhaven der orde te steunen. Zijn eigen doodsklok geluid. Te Nassenbeuren (Beieren) is dezer dagen de plaatselijke klokluider onder dramatische omstandigheden om 't leven gekomea Op een morgen hoorden de dorpsbewoners voortdurend de doods klok luiden. Zij liepen naar den toren en werden daar ontvangen niet revol verschoten, waardoor een van hen ge dood werd. De anderen ondernamen daarop een massa-aanval op het klokkenhuis en stuit ten daar op den klokluider, die in het blinde weg schoot en krankzinnig bleek te zijn geworden. Zij zetten hem tus schen de klokken door achterna; een van deze, die nog in beweging v/as, kwam tegen het hoofd van den waan zinnige aan, die onmiddellijk een lijk was. De processen te Leipzig. Het Rijksgerechtshof heeft besloten in plaats van de U-boot commandanten, die bij het tot zinken brengen van hospitaal schepen slechts de gegeven bevelen op gevolgd h ebben en niet strafbaar gesteld kunnen worden, tegen admiraal Von Holtzendorff, die, toen de verscherpte duikboot-oorlog aanving, chef van den marinestaf was, een vervolging in te stellen. Sportieve politio-agenten. De Parijsche politieagenten zijn bezig hun spieren te sterken. In vroegere vreedzame tijden liepen de agenten met de handen op den rug gemoedelijk te kuieren docv de Parijsche straten, en van hun lichaamskracht werd niet veel gevergd. Tegenwoordig echter, nu de moorden en schietpartijen, de autoban dietenstreken en de verkeersongelukken aan de orde van den dag zijn, nu gevoe len de agenten, dat zij lichamelijk niet krachtig genoeg zijn om op het juiste moment hun gewicht in de schaal te doen leggen. Vandaar dat tal van agenten gretig gebruik maken van de gelegenheid, welke de politie-autoriteiten hun bieden door gebruik te maken van den cursus in gymnastiek en sportieve spelen, die op speciaal daarvoor beschikbare terreinen voor hen zijn ingelricht. I)e verdrukten. Dat wij Nederlanders niet alleen staan waar het 't nauw aandraaien der belas ting-schroef geldt, moge blfiken uit onderstaandon brief, die een Hollander van een Eogelsch zakenvriend ontving cn welke 't Hdb. dezer dagen afdrukte Mijnheer, Om de volgende redenen is het m\j onmogelijk U de remise te zenden, waarom U verzoekt Ik ben in myn nek genomen, naar beneden gedrukt, geknepen, onder den voet geloopen, uitgestreken en geman geld. Door onze inkomsten-belasting, extra-belastingoorlogswinst-belasting vredes-belaBtingoorlogsleeningge dwongen leening, automobiel-belasting, en door iedere vennootschap en organi satie die de vindingrijke geest van den mensch heeft kunnen uitdenken om my af te persen wat ik al dan niet in mijn bezit heb. Door het Roode Kruis, St. Dunstan's, het Kindey-Tehuis, de Y. M. C. A., de Y. W. C. A,, het Leger des Heils, het Belgische Hulpcomité, het Oostenryksche Hulpcomité, het Zwarte Kruis, het Dubbele Kruis, en ieder hospitaal in stad en land. De regeering heeft myn zaak zoo geregeerd dat ik niet weet van wie ze is. Ik werd geinspecteerd, verdacht, geëxamineerd, ge-herëxamineerdbericht, opgeroepen en bevolen, zoodat ik niet meer weet wie ik beD, waar ik ben en waarom ik eigenljjk ben. Alles wat ik weet is, dat ik verondersteld word te zijn een onuitputtelijke bron van geld voor iedere behoefte, wenach of hoop van het menschelijk ras; en omdat ik niet alles wil verkoopen wat ik heb, en geld gaan bedelen, leenen of stelen, om het weg te geven, word ik geoor deeld, veroordeeld, geboycot, toege sproken, besproken, belogen, belasterd, gekneveld, opgehangen, uitgeschud cn vervloekt-dicht aan den rand van de ruïne gebracht, en de eenige reden waarom ik me nog aan het leven vast klamp, is nieuwsgierigheid om te zien wat er voor den duivel verder gebeu ren zal. Geen winterdienstregeling. Het ligt in het voornemen geen nieuwe winter-diensfnegeling op de Nederland - sche spoorwegen in te voeren, maar de tegenwoordige dienstregel'ng te laten doorloopen tot 1 Juni 1922. Concurrentie tegen „De Zeeland". Op 2 Juli a.s. zal de Great Easte'rn Railway een nieuwe lijn openen tusschen jZeebrugge en Harwich. Het is de bedoe ling de talrijke Engelsche en Amerikaan- sche toeristen, die het slagveld in Vlaan deren bezoeken, een directe verbinding met de Vlaamsche kust te verschaffen. De petroleumpryzen. De „Haagscfie Pöst" schrijft, dat de prijzen van geraffineerde petro leum in Amerika verder zijn ver laagd en dat blijkens de officieele opgave te Washington, de voorraad petroleum daar te Lande iop 31 Mei j.l. de grootste ooit voorgekoniene was, nl. 147 millioen vaten. Het verbruik beantwoordt blijk baar niet aan de verwachtingen, in weerwil van het feit, dat een steeds toenemend aantal schepen petrole um als slookmateriaal aanwendt. Beurs-actie. De vereeniging voor den Effecten handel heeft wederom Zaterdag'geen uoteering gegeven, daar ook nu de leden, in verband met de actie voor teursvacantie in Juni en Septem ber, geen zaken hebben gedaan. De Bioscoopwet. In De Tijd wordt gemeld, dat weldra van het departement van binnenlandsche zaken het ontwCrp- Bioscoopwet is te verwachten. Wijziging dor Invaliditeitswet. Het ligt in het voornemen van de re geering binnenkort de indiening te bevor deren van een wetsvoorstel tot wijziging der Invaliditeitswet, waarbij o. m. voor stellen zullen worden gedaan tot ver hooging van de loongrenzen en uitbrei ding der loonklassen, ten einde aldus de wettelijke regeling te doen aanpassen aan de gewijzigde loonverhoudingen. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 9 Juni. De motie-Gerhard betreffende de penskmneering van weduwen en leeraren van Gymnasia en H. B. S., wier echtgtenooteu ontslagen of over leden zijn vóór de inwerkingtreding der wet van 5 Juni 1905 wordt ver worpen met 39 tegen 26 stemmen. Voortgegaan wordt met de behan deling van den dienstplicht. De heer Van de Laar aclit ontwapening n,oo- dig ,als eisch van het Christelijk be ginsel. Hij. wit alleen een politic- leger. De onafhankelijkheid moet worden gewaarborgd door de „Ver- eenigde staten van Europa". De lieer Oud wijst pr op, dat ontwapening niet een nationale doch een internationale kwestie is. Hij is tegen de voorstellen der regeering'. De oefenplicht wordt prijsgegeven voor onvoldoende vrijwillige oefe ning. De kosten stijgen inplaats van verminderen. De heer Duijmaer van Twist is voorstander van algemeen© 5- maandsche oefening. De oefening, is niet Voldoende gewaarborgd door het 3-ploegenstelsel met wintepoefe- ningi en kleine oefen-een heden. liet bedrag voor uitrusting is te gerinfg. Vooroefening moet komen onder lei ding van den Vrij willigen Land storm. De heer Wijk betoogt dat het ont werp onze weermacht geheel zou nekken. Hij dient moties in, vru- igenid om' schorsing van de behan deling1, teneinde een nader ionder- zoek op te dragen aan een commis sie van deskundigen, economen en politici, en om vervanging van de loting door aan wijzing. (Deze moties werden evenwel niet ondersteund en komen dus niet in behandeling). De oefentijd van zes maanden is te kort. De heer Bomans beschouwt ont wapening als een internationale quaestie. Hel aantrekkelijke van het ontwerp zit voor hem in de moge lijkheid van aanzienlijke beperking van 'het verblijf in de kazerne. De heer Kruyt dient een niiotie in waarin schorsing: der behande ling wordt gevraagd op grond van onvoldoende financieel© voorl>erei- ding. Dit zal gelijktijdig met de al- gemeene beschouwingen worden be handeld. Hij verwijt de S.D.Ad* dat zij liet imperialisme dient. Spr. zal tegen het ontwerp stem men. Avondvergadering van Donderdag 9 Juni. Aan de orde is voortzetting van de behandeling van het wetsont werp nieuwe regeling van den dienstplicht. De heer Van der Voort van Zijp vraagt den minister of hel vesting- slelseL zal worden gehandhaafd tof afgeschaft. Spr. wenscht zooveel mo gelijk verbetering van .artilleristische uitrusting. Teil aanzien van onze stellingen en vestingen meent de i3.6.'2i f 9.584150 i.i. '2i - 9.084150 f 500000 Dit beteekent dat op het oogenblik voor bijna 9 mlliioen 600 duizend gulden aan Pandbrieven in omloop is, zoodat de vermeerdering nèi 1 Ja nuari 1921 dus in ongev. 5Vs maand een half millioen gulden bedraagt. De 6 pCts Pandbrieven Insulaire komen in aanmerking voor eene rustige en goed rendeerende geldbelegging. heer Van der Voiort van Zijp dal deze absoluut weerloos zijn. Voorts betreurt spr. dat de toling niet is afgeschaft. ITij hoopt verder, dat in dc wet waarborgen zullen worden opgenomen, dat dc voor oefeningen door Vrijw. Landstorm goed lot hun recht zullen koHnlen. Het is (c betreuren diajt voor de 8000 vrijwilligers van den Vrij willi gen Landstorm geen wetlutfj'ke rege ling is getroffen. De heer Schclcking is van mee ning dat samenvoeging van kern- en reservelroepen niet tot verzwaring van den dienstplicht zal leiden, zoo- als de heer Bomans 'meende. Spr. acht 'nel inconsequent van den heer Van de Laar, dat 'hij pleit te voor ontwapening, maar wel ren politie-teger wilde. In tegenstelling met den lieer Van de 'Laar acht de heer Schckking het niet in strijd met hqt Christe lijk beginsel het rijk te handhaven, dus het onrecht te keeren. Iets an ders zou hel natuurlijk zijn, indien liet leger voor aanvalsdoeleinden zou worden gebruikt. De heer Troelstra bestrijdt het be toog van den heer Oud. Hij betwij felt lof hel stelsel der Vrijz. Demo craten, dat een nieuwe editie is, van het volksleger met invoering: v,an den nlgemeenen oefenplicht, en dat noch in, nóch buiten de Kamer veel aanhang heeft, inderdaad de ver langde bezuiniging zal brengen. Dc lasten van het militarisme, vooral in het buiteiftand, worden ondragelijk en kweeken dan ook reeds een stroom van verzet. In België ontwikkelt zicli reeds een reactie op het militaristisch drijven. Men staat voor de keuze: koersverandering of bankroet. Het streven van Amerika op het gebied der ontwapening, acht spr. belangrijker dan wat tot dusver door den Volkenbond is gedaan. Ten -aanzien van hetgeen in ons eigen land zou kunnen worden gfe- daan, zegt spr. dat de sociaal-de- 'mocraten (het denkbeeld van een volksleger hebben losgelaten, om dat dit een nationalistisch karakter zou dragen. Zij hebben zich daar om gesteld op het standpunt der internationale algeheelc ontwape ning. Vandaar dat spr. en zijn vrien den hier den ontwa-peningseisdn hebben gesteld. De heer March ant bestrijdt liet stelsel van den Minister, dat duur en slecht is en verdedigt een volks leger. Het beroepskader moet ver dwijnen. Zitting van Vrijdag 10 Jyni. Minister Pop zou ook willen dat ontwapening 'mogelijk was. De naakte werkelijkheid verzet zich ech ter er tegen. Bij het ontwerpen van haar stelsel heeft de regeering ge streefd naar beperking van persoon lijke en financieelé 'lasten zonder dat wc een onbruikbaar leger zouden krijgen. Opheffing van liet verschil tusschen kerntroepen en reserve troepen zou de kosten zeer aanzien lijk verhoojgen, zoowel om de ex ploitatie als om de noodzakelijkheid der uitrusting! v,an reservetroepen. 6 maanden oefening voor het veldle ger is bovendien een minimum. Uil korter oefening zou een débacle kun nen voortvloeien, waarvoor spr. zich niet verantwoord zou achten, liet plan Van de Laar kan dus niet lot het doel leiden. Kostenberekenin gen zijn niet te geven. Voor de voor oefeningen zal worden gebruik ge blaakt van den vrijwilligen land storm en zoo noodig van andere li chamen. De loting is niet door iets minder leelijks te vervangenHet vestingstelsel wenscht men slechts te onderhouden, niet uil te breiden. Ten aanzien van de kustverdediging neCmt de minister aan afwachtende houding aan. Een vlootwet voor de instelling! van een vlootfonds is naar Indië p'm advies. De heer Drion trekt zijn motifll in. Hij is legen het stelsel-Van Veen. De heer Van Veen blijft liet veld leger van den Minister onvoldoende achten. Hij zal zijn verantwoorde lijkheid weten te dragen. De heer Duijmaer van Twist meent dat men beter geen veld Leger kan hebben dan een zóoals cl© Mi nister Voorstelt. De heer K. ter Laan dient een mo tie in voor uitstel van behandeling, op grond van gebrekkige financieele voorlichting om inmiddels ook !dit jaar het contingent te beperken tot 13,000 man. Over de motie zal Dinsdag Wor den gestemd. Uit Stad en Provincie. ZIER1KZEE. In de Zaterdag j.l. gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der NaumlbozS Vennootschap Stoomdrukkerij v/h. La ken man Ochtman, werd aan den directeur, den heer H. Laken- 'man, op zijli verzoek met 1 Sep tember a.s. eervol «ontslag uit zijn betrekking verleend. In zijn plaats werd benoemd de heer A. J. Waale, thans adj.-directeur. De lieer B. G. van Dongen, rijksklerk bij 's Rijksbelastingen ter. inspectie alhier, is bij het onlangs gehouden exaimen geslaagd voor ad junct-commies der Directe Belastin gen, Invoerrechten en Accijnzen Met ingang v.«an 21 dezer is be noemd tot kommies te water, a/b. recherche-vaartuig „Sperwer", ge stationeerd te Vlaardinigen, de heer J. J. Bolvliet, alhier. HAAMSTEDE. Vrijdagavond j.l. hield de Literale Kies vereen ig^ng „Haiam'stede en Bungjh" eeiic alge- ïneene ledenvergadering! in T hötell „Bom" alhier. Daar in onze om geving dien avond nog een paar, vergaderingen werden gehouden, was de opkomst niet druk. Een 25-tal leden, w.o. 3 dames, wanen aan wezig. N,a opening door den voor zitter werden de notulen voorgele zen en onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken, meest te staan de uit kennisgevingen en brochures van den „Vrijheidsbond", werden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. Daarna volgde het fi nancieel verslag van den penning meester, dat na acooordbevinding der rekeningen werd goedgekeurd1. Hel af/redende bestuur werd in zijn geheel herkozen. Tot afgevaar digde naar de vergadering te Middel burg tol oprichting der ofdeeliitg „Zeeland" van den Vrijheidsbond werd benoemd dhr. J. Fokker. Be sloten werd een reclame-commissie tot wering van nieuwe leden te vor men. Als lid dier commissie wer den benoemd de h©eren J. Fokker, en M. Vlaander. Zoo noodig, zal het aantal commissie-leden uitge breid worden. Na behandeling van nog enkele zaken, het belang der vereen igi lig betreffende, werd de vergadering door den voorzitter ge sloten. DREISCHOR. Benoemd tot le machi nist aan het stoomgemaal van 't water schap Groot Mijdrecht, de heer J. J. van Dijk te Rotterdam, geboren alhier. THOLEN. Vrijdag hield de veilings- vereeniging „De Eendracht" hare jaar vergadering. Waar de veiling nog steeds in den vorm van crisisveiling bestond en in dien vorm niet het geheele ver trouwen van de belanghebbenden bezat, had het bestuur het oog gericht op een anderen vorm, en wel den coöperatieven. Te dien einde waren uitgenoodigd de heeren Den Boer en Panny, respectieve lijk voorzitter en secretaris van de coöperatieve veiling te Zierikzee, om den leden de groote voordeelen van dezen vorm en de inrichting daarvan bekend te maken. Deze heeren stelden het doel, de werking en het voordeel zoo degelyk en duidelijk in het licht, dat de vergadering met bijna algemeene stemmen besloot in beginsel den coöpe ratieven vorm te aanvaarden en het bestuur opdroeg de noodige voorberei dingen te nemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1