zlzutt*'Jü /|pr|lf7PPCp|1P ffMl ^IPIIWQhnfiP abonnement: i a4la mam advertentiën ITXVrijdag 10 Juni 1921. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. Algemeen Overzicht. buitenland. buitenland per jaar f 10,I Efl I R W^Lftjp fl^R H B &J9 R wj R Rjl BJE RR W^M BJ ^^R LR ^Ul regel. Reclames 80 ets. p. regel. Afzonderlijke nummers 5 cent. By contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Zy, die /Ach vau af lieden op ons blad abouiieereu, ont vangen de tot 1 Juli a.8. ver schijnende Nos. G KAT IS. Gevonden voorwerpen Een doublé armband, een zilveren bro che, een gouden broche, een paar dames- handschoenen, een broodzakje, twee snoer koralen, een zilveren armband, een rozenkrans, een band van een gummijas, twee zilverbons, een halsketting, een kerkbijbelt je, twee etui's, een portemon- naie met geld, een pijp, een schaar, een zakje, inhoudende eetwaren, twee leer boeken, een muziekboek, een heeren rijwiel. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 nur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Postkantoor to Zierikzoe. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven, terug ontvangen in de le helft der maand Mei: Brief: C. Misset, Doetichem; briefkaar ten C. Louwerse, Middelburg; C. Ropers, Maasbree. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze by onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. Na Lloyd George, Winston Chur chill1. In spannende politieke mo menten j's het een eisen geworden dat vooraanstaande overheidsperso nen den toestand bloot leggen, voor zoover natuurlijk nis de hceren di plomaten dot nuttig en noodig' ach ten, zoodat van „bloot" leggen meestal niet heel veel komt. In een redevoering te Manches ter heeft de Engelsehe minister van koloniën gezegd, dat een duurza me vrede alleen verzekerd is door waarlij ke (geen schijnbare) samen werking tusschen Engeland, Frank rijk en Duitschland. Jammer dat Churchill zulks niet een tiental ja ren vroeger heelt ingezien, want dan ware Europa de verschrikkelijke ca tastrophe wellicht bespaard geble ven. „Wij moeten", aldus sprak Churchill Lot zijn Engelsehe loebio.re ders, het standpunt van Frankrijk begrijpen met een vijandig Duitsch land aan de andere zijde van zijn grens. Frankrijk heeft niet de ver zekering ontvangen van Britsch- Amerikaanschen steun als de ge beurtenissen van 1914 zich herhalen. Die begrijpelijke bezorgdheid 'heeft de Fransche politiek in banen gelekt, die verschillen met de onze (En gelsehe) schept. Laat Engeland trachten den wrok tusschen het Fransche en 'het Duitsche volk le verminderen". Een schOiOiie taak voorwaar die Engeland tot eer zou strekken en 't verbroken evenwicht op 't vaste land van Europa zou herstellen. Evenwel, zoover zijn we nog niet, zoolang Frankrijk zijn politiek met betrekking tot Opper-Sileziö niet op geeft. De Oostersche kwestie, met na me de samenwerking van Moskou en Moestapha K'iiemal, blijft voort durend de aandacht vragen met het oog op de te verwachten „coup de main" tegen Constantinopel. Ver schillende lierichten van correspon denten uil Constantinopel en Kle'n- Azië maken meling van deze op handen zijnde gebeurtenis, die eenigszins verklaarbaar wordt, wan neer men let op de samentrekkende beweging' der bolsjewistische troe penmachten aan de kusten dei- Zwarte Zee. Generaal Gouraud, de Fransche bevelhebber in Syrië, heeft een drei gend schrijven van Khemal ontvan gen, waarin deze zegt, dat de Tur ken wenschen het rijk der Muzel mannen in zijn geheel te herstellen en daarom Constantinopel zullen aanvalleen en de Franschen met be hulp der bolsjewistische strijd krachten uit Cilicië zullen verjagen. Dat het met deze bedreiging ernst is, blijkt ook wel' hier uit dat En geland last heeft gegeven aan den bevelvoerenden admiraal1 der Engel. Middellandsche Zecvloot zich onver wijld naar dén „Gouden Hoorn' te begéven ter versterking van de Brit- sche vloot in de Turksch-Rustsijsdlie wateren. Hoewel Frankrijk niet gaarne in menging van Brilschc zijde ziet in Oostersche zaken, een zwakke poli tieke plek die den Turken wel be kend is en daarom benut zal wor den, zoo zal samenwerking tusschen de twee geallieerden volstrekt moo- dig zijn om een dreigende Turksche greep naar hun oude macht, af te wenden. Langdurig proces. De Spaansche correspondent van de T\imes meldt aan zijn blad, dat te Ma drid een rechtsgeding, dat reeds bijna een eeuw aanhangig ijs, thans zijn einde nadert. Er zal een overeenkomst tus schen de twee partijen worden getrof fen, waarvan de eene is de staat en de andere de markies. De Campotejaer, welke vertegenwoordigd wordt door den pauselijken nuntius te (Madrid. Volgens een van de bepalingen van de overeen komst zal de staat in het bezit komen van Generalife, de vermaarde vroegere verblijfplaats van de tMoorsche koningen en koninginnen van Granada. Naar ver luidt bevat de bibliotheek van 't paleis talrijke kostbare documenten, waarvan vele uit den tijd van koning Ferdinand en koningin Isabella. Er moet een cypres staan, de Sultane boom genoemd, welke 600 jaar oud is. Het Palacio de Generalife is een van de voornaamste monumenten van Grana da. Het staat vlak naast het Alhambra. Gederailleerd door den hagel. Uit Lyon (Fr.) wordt gemeld, dat het departement de laatste dagen voortdu rend werd geteisterd doo* hevige on- wjeders. In het kanton Vaugneray ver brijzelde de hagel honderden venster ruiten. De hagelbuien waren zelfs zoo hevig, dat een trein zich den weg door den hagel versperd z'ag. Toen de trein zich weer in beweging had gezet, de railleerde hij een eind verdejrop door dezelfde oorzaak. Hot JJeonscho leger. in de zitting van den Deenschen Rijksdag van Woensdag diende de soc. dem. partij een voorstel in tot afschaf fing van de geheele Deensche leger macht. De grensbewaking van het land moest aan het ministerie van Justitie en de andere vroeger aan het legér op gedragen diensten aan het ministerie van Landbouw overgedragen worden. Veuizelos. Uit Parijs wordt gemeld, dat Venize- los, die op het oogenblik in Londen ver toeft, een aanbieding heeft gekregen om den post van secretaris-generaal van den bond van volkenbondvereenigingen te aanvaarden. Venizelos aanvaardde den post, vooral op aandringen van Lloyd George, maar weigerde het daaraan ver bonden salaris. Een gunsteling der fortuin. Te Londen is uit Australië, reizende in een statiehut van een der booten der zelfde Stoomvaart-iMij., waarbij hij 50 jaar geleden als kajuitsjongen naar ,zee ging, aangekomen Sir Joyston Smith. Hij [is in al die jaren niet in zijn geboorte plaats, Londen, geweest en logeert er jnu als rijk geworden ijzerhandelaafr in het Savoy-Hotel. Hij verliet Londen, toen hij als knaap loopjongen bij een boek drukkersfirma was en trok op avontuur ,de wereld in. In Australië maakte hij fortuin en was daar achtereenvolgens be heerder van een aantal hotels in Nieuw- Zuid-Wales; eigenaar van een dagblad te Sydney; eigenaar van een groote ren baan; eigenaar van eleetriciteitswerken; gedurende de oorlogsjaren burgemeester van Sydney en lid van den wetgeven- den Raad van Nieuw-Zuid-Wales. Hij is in laatstgenoemde functies tot „Sir" ge adeld. Een schooniioidsconcours. [Met grooten ernst en een opmerke lijk uithoudingsvermogen heeft 't Jour- lna,l sedert eenige maanden een prijsvraag uitgeschreven naar de schoonste vrouw van Frankrijk. De zeven provinciën des lands moesten elk de schoonste burgeres uit haar midden aanwijzen. Dit geschied de met behulp van portretten in het blad zelf, en door middel van de bioscoop. Veel organisatie-talent was noodig om de keuze regelmatig te doen plaats heb ben. De belangstelling van het publiek was ontzaglijk, en het bekend maken der prijswinsters een telkens weerkeerende sensatie. Uit de zeven „reines des provinces" is thans door middel van een plebisciet de schoonste aangewezen. Het is de zeven tienjarige Pauline Pö uit Ajaccio, Cor sica. Zij- wordt tot de schoonste vrouw van Frankrijk geproclameerd. BINNENLAND. Kon. bezoek aan Urk en Den Helder. H. !M, de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik zhllen 24 en 25 Juni a.s. een bezoek aan Urk brengen en daarna aan Den Helder. Mevr. Roland Holst. |Mevr. Henriëtte Roland Holst is kort geleden naar Rusland vertrokken. Do grondbelasting. Binnenkort is een wijziging van 't ont- werp-grondbelasting te wachten. Men weet, dat artikel 7 daarvan door de Tweede Kamer is verworpen. De Minister van Financiën is, naar men verneemt, niet voornemens het ontwerp in te trek ken, maar zal een wijziging aanbrengen waarop de behandeling van 't ontwerp wordt voortgezet. Verhoogde posttarieven. Van een zijner correspondenten ontving de „Tel." het volgende be richt: „De verhoogde tarieven der posterijen hehhien hel postverkeer zoodanig doen verminderen, dtat op versch illende k an toren bestel l'c rs overcompleet komen en daarom hulp lies tellers worden ontslagen met 4 weken opzegging. Hieronder zijn er Wiet 10 en meer dienstjaren in los sen dienst". Naar de juistheid van dit bericht heeft men hij het hoofdbestuur van het' P.T.T.-bedrijf geïnformeerd. De directeur-géneraal antwoordde: „In dezen vorm is het bericht niet juist". Hij had echter bezwaar om meer mededeelingen te doen. Hel feit van de vermindering van het pos [per soneel werd echter niet ontkend en het schijnt dus dat in verband daar mede reeds maatregelen genomen worden. De wijziging der Drankwet. In het Voorloopig Verslag der Eer ste'Kamer over het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 34, 39, en 50 der Drankwet wordt gezegd, dat <1 it wetsontwerp niet onverdeeld' gunstig werd ontvangen. In de eerste plaats werd de vrees uilgesproken, dat dit ontwerp, was het Lot wet verheven, den Neder- landschen producent zou henadee- len. Zoowel uit een economisch als uit een hygiënisch oogpunt kwam het verschillende leden daarom niet géwenscht voor, dat dit wetsontwerp zoude worde nnngenomen. Men vreesde daarentegen allerlei ontduikingen. Uit Stad en Provincie. De Spatuisehe schatgraver. Bovenstaande mysterieuze persoon, die reeds jaren geleden zijn duister wérk aanving en nu eens hier, dan weer daar opduikt, schijnt thans zijn natten eens in ons land uitgeworpen te hebben. We hopen, dat hij ook hier slib zal vangen en waarschuwen ieder, die een schrijven van genoemden „schatgraver" ontvangt, niet op diens aanlokkelijke voorstellen in te gaan. Van bevriende zijde werd ons dezer dagen een dergelijk schrijven ter hand gesteld. De brief was in 't Duitsch ge schreven en bevatte o. m. een verzoek om de zaak, waarom het gaat, n.l. den man, die ha de gevangenis zit, aan zijn frs. 450.000 te helpen, welke hij op een buitenlandsche bank aan deposito heeft staan Tot dja,t doel moet de geadresseerde naar Spanje overkomen omdat zich daar de koffer bevindt, die den sleutel bevat om het bankdeposito machtig te wor den. De belooning is royal. Degene die het stoute stuk durft bestaan, krijgt de helft van de som, n.l. 225.000 frs. De zwendel ligt er duimen dik op. Ingeslo ten bevindt zich nog een telegram, waar van de inhoud luidt: „Stuur nog 29 van dezelfde soort" (n.l. dergelijke brie ven). 't Telegram-adres luidt als volgt: Riera, Aribau 70, Tienda, Barcelona. Men zij gewaarschuwd. De Vrijheidsbond in Zeeland. Verschenen is het eerste nummer van „de Vrijheid", orgaan van den Vrijheids bond in Zeeland. DREISCHOR. Naar we vernemen, zal de burgemeester dezer gemeente, alhoe wel in strijd met .het raadsbesluit van 20 iMei j.l., de kermis op de Zaterdag en Woensdagavond toch doen doorgaan. BRUINISSE. De heer W. G A Elen- baas, geboren van hier, thans te Velzen, is benoemd tot opzichter-teekenaar bij de havenwerken te Amsterdam. SCHERPENISSE. Een knaap van J. T. reed met zijn nog jonger zusje, dat vóórop de fiets zat, door de Weststraat. Door onbekende oorzaak kwam de fiets tegen de stoep ©ener woning, waar door het kind er af tuimelde. Met een erge hoofdwonde werd het bewusteloos opgenomen en binnengedragen. De over brenging naar het ouderlijk huis kon tot heden nog niet plaats hebben. POST EN TELEGRAPH IE. Met ingang van 11» dezer woedt dé besteller J. Knuist van IJzendijke verplaatst naar Zierikzee. ONDERWIJS. Bij| Kon. besluit van 7 dezer is benoemd tot tijdelijk leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Zierikzee, de heer A. .J. van Riel te Utrecht. AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE. Het dagelijksch bestuur van 't waterschap Schouwen heeft Don derdag aanbesteed de gewone werken, volgens bestek No. 520. (Minste inschrijvers waren: le perc. B. van der Linde, Scharendijke, voor f 4340; 2e perc., P. Berrevoets Sz„ Selrooskerke, voor f2989; 3e perc., J. v. d. Panne Mz., Scharendijke, voor f4284; 4e perc., J. J. Steur, Kerkwerve, voor f 3684; 5e perc., Kl.s Volker Tz„ Sliedrecht, voor f13164; 6e perc., W. van den Berg, Hans weert, voor f 849,25. Bestek No. 511. Uitvoeren van bestor- tingswerken aan het district Koudekerke. Laagste inschrijver: Kl.s Volker Tz., Slie drecht, voor f 10588. Bestek No. 512. Herstellen en onder houden van de havenhoofden van Zierik zee. Laagste inschrijvers: le perc., L. Beije, Zierikzee, voor f 520; 2e perc.. P. B. van Velthoven, Zierikzee, voor f 2590. Bestek No. 513. Het verrichten van eenig straatwerk: C. Douw, Zierikzee, voor f 2533. Bestek No. 514. Herstellen en onder houden van de sluizen, duikers, enz. Laagste inschrijvers: le perc., L. van Strien, Zierikzee, voor f810; 2e pére. S. Berrevoets, Kerkwarve, voor f1825; 3e perc- M. de Moor, Brouwershaven f621. Aan bovenstaande personen is 't werk gegund. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Suawoude, j. H. F. Remme te Huizen (N.-H.) Te Wijckel (Fr.), P. van der Sluis te Haulerwijk. Te Bameveld, J. J. Timmer te Mont- foort. Te Ierseke, G. A. den Hertog te Kethel. Te Zwaagwesteinde, H. J. Honders, cand. te Nigtevecht. Te Poe- deroijen en Loevestein, L. G. Bruijn, cand. te Zeist. Te Polsbroek H. A. Heijer te Vlaardingen. Bedankt: Voor Oostkapelle, W. A. Dek- .ker te Nieuw-Beijerland. Voor Eist C. Veltenaar te Veenendaal. Gerei'. Kerk. Beroepen: Te Apeldoorn, P. Hekman te Gorredijk. Te Klundert, J. Hoek te Noord-Scharwoude. Te Lopik, W. H. Bouwman te Nederhorst den Berg. Te Drachtster-Compagnie, E. D. Kraan, cand. te Den Haag. Te Elst-Zetten, J. Hoekstra te Ten Post. Bedankt: Voor Hallum, A. G. Wolf te Loenen-Vreeland. Voor Wilder- vank. P. H. de Jonge te Heerde. De Classis Tholen der Geref. Ker ken houdt een Zendingsdag op 21 Juli in het Coehoornpark te Bergen op-Zoom. Sprekers zijn ds. J. D. Wielenga, dr. H. ,A. v. Andel, ds. A. jMerkelijn en ds. A. H. v. d Kooij. Voor muzikale medewer king is gezorgd. Geref. Gem. Aangenomen naar Terneuzen, B. van Neerbos te Bruinisse. PREDIKBEURTEN. Zondag 12 Juni. Zierikzee. Geref. Kerk. 10.30 en 6 30 ure, ds. Goedhuis. Chr. Geref. Kerk. Vm. ds. Wisse, nm. en av. Leeskerlc (Op den gewonen tijd). Evangelisatie Jeruël. 10.30 en 7.30 ure, de heer Fles van Amsterdam. Kerkwerve. 10.30 ure, ds. Blanker! Serooskerke. 6.30 ure, ds. Diederiks. Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Renesse. 10.30 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 3 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Eikerzee. 10.30 en 7.30 ure, ds. Poort. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 10 en 3 ure, cand. Wiersinga van Kampen. Zonnemaire. 10.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgouwe. '10.30 ure, ds. Van Meer. Drelschor. 3 ure, ds. v. d. Griend. Ouwerkerk. 10.30 ure, ds. de Roode. Nleuwerkerk. 10.30 en 3 ure, ds. v. d. Linden Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7 ure, ds. de Lange van Waard er. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6.30 ure, ds. Schothorst van Lunteren. Oosterland. 10.30 en 3 ure, dr. Weeda. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 30 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, de heer Romijn van Kvabbendijke. Slrjansland. 3 ure, ds. de Roode. Bruinisse. 9.30 en 2 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 10, ds. Baaij van Veere (Avond maal) en 5 ure, idem. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, ds. Neerbos. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure, Leeskerk St.-Fülpsland. Geen opgaaf ontvangen. Tholen. 10, ds. Oosterhuis en 2.30 ure, ds KelTer. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Bol wijn. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6 ure, Leeskerk, St.-Maartensdi]k. 10.30, da. Keiler, 3 geen dienst en 7 ure, ds. Keller. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en. 7 ure, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 10.30 en 3 ure, da. Van Griethuijzen. Geref. Kerk. 10.30 en 3, ds. Staal: 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 10.30 en 3 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk| Scherpenlsse. 10.30 en 3 ure, ds. Luyen- dijk. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Stavenlsse. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Los. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Oosterhuis (Doopsbed.) Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. VAN HEINDE EN YER, In Frankrijk worden alumini um muntstukken (gestagen. Met Fransche kamerlid Lemire heeft een voorstel ingediend, waar van de strekking; is, dat jongelieden, die den leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, kunnen trouwen zonder toe stemming hunner ouders. Van de 78000 in België verniel de particuliere gebouwen zijn 50000 woningen nog niet herbouwd. Te Rijssel (N.-Erankrijk) is voor meer dan één millioen francs schade aangericht door een wolk breuk. Op het Belgische ministerie van koloniën werd een chèque ter waar de van t' |47500() vermist, die ,aan de Banque de Congo was aangeboden en uitbetaald. 2 broeders, een kas- looper en een kassier, Zijn gearres teerd. Uit Riga wordt gemeld dat de cholera op het oogenblik Rusland teistert. De regeering heeft last ge geven dat de grenzen voor alle rei zigers gesloten moeten worden. De Londensche rechter heeft in de zaak tegen de erfgenamen v,an den heer Platl den Ilaagschen eischer van de vele schoone kleeren aan de bekoorlijke weduwe afgewezen. De oonlra-eisch van de familie Pl'att tegen den leverancier tot te rugbetaling van gelden werd afge wezen. Te Eglisau, in liet kanton Zü- rich, is een vrachtwagen, waarin 14 personen zaten in een sloot geval len. Van de inzittenden werd een vrouw gedood. De dertien Jandleren zijn zeer ernstig gewend, waarvan vier hopeloos. De thans te Parijs aanwezige correspondenten .1 Jaiuinsche bla den melden, dat maarschalk Joffne den Japanschen kroonprins 'heeft medegedeeld, voornemens te zijn zich binnen drie maanden naar Ja pan te begeven. Het meubilair en de kunst schatten van het kasteel Klèsjheim (nabij Salzberg O.) is door de erf genamen van Wijlen aartshertog Ludwig Victor verkocht. De verkno ping' heeft vijf dagen in beslag ge nomen en leverde 25 millioen kro nen op. In de Borinage (België) zijn 11000 mijnwerkers in staking ge gaan als protest tegen loonsverla ging. De Belgische Kamer heeft het wetsontwerp strekkende lot invoe ring van den 8-urend:a® aangeno men. i 1 In Portugal zijn twee treinen legen elkaar gebotst, waardoor ver scheidene personen werden gedood of gewond. Een brand verwoestte le Iqui- que (Chili) enkele opslagplaatsen, die 600 duizend centenaars salpeter bevatten. I iïï Zondag zijn in de Elbe (D.) 5 personen bij t zwemmen op ver boden plaatsen verdronken. Uil Belgrado wordt 'gemeld, dat Koning Peter ernstig ziek is. De stad Ilsjang (China) is door soldaten geplunderd. Eenige Chinee- zen zijn gedood en enkele gekwetst. In den Saksischen Landdag is van rejgceringswege meegedeeld, dal dc staalsbegroolingj sluit met een te kort van 700 millioen mark. Te Montreuil bij Parijs heeft een greote brand gewoed, waardoor ver scheidene fabrieken in de asch wer den gelegd. De schade van een af gebrande papierfabriek bedraagt IU millioen francs. De bekende Russische ivtolkts- eom'missïiris Tsjitsjeriu, zal door algcheele uitputting langen tijd rusjt moeten nemen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1