OUD^S juist iets beter dan de beste blijft steeds KREYKAMPS TABAK. FRANSH PENDULES i mm van Dames- en Kii KLOKKEN. Prima KACHELKOLEN. VEILING zal worden gehouden. 8 ZOON, Oude Naven. - Tel. 44. [VERVANGT HET BITTERTJE I. LUUK 8 ZONEN, UM Voor do Vrouw, Vliegenvangers „Fenix", OVERAL Harley Davidson en Indian-Motorrijwielen, Zierihzeesche Auto-Verhuurinrichtjng. - Telef. 130. VRIJHEIDSBOND. SprekerMr. H. C. DRESSELHUIJS. ACCOUNTANTSKANTOOR van L. J. AARNOUDSE Heeren Landbouwers. PuikeDuitscheKaclielltolen Nieuwe Holl. Zoutevlsch, R KOÖLE ZOON, K. PU. 2 Horloges, De bekende SLEUTELHORLOGES, Prima werken. Pracht-modellen. I, ter Poorten. W MERLE, M. J.COXSTANDSE ENGELSCHE ROBISONS HAVERMOUT, ENGELSCHE ROBISONS HAVERMEEL, JACOB A M, BIENEFELT. Uitschuifbare Raamhorren, FR. W. PLAUM. v.Rossem- ..DE DAGERAAD". A. v. LUUK Pz„ St. W. VAN BEVEREN, Beurtschipper, I. ter Poorten. COUPONS. PROLONGATIES. BELEENINGEN. CREDIETBRIEVEN. Telegrafische Uitbetalingen. Binnen- en Buitenlandsclie Wissels. REMBOURS-CR EDI ETEN. Prima Linoleumwas. - Zuivere Bijenwas voor Meubelen, :- Linoleumboenders. -: Wed. G. OUD Pzn. Co., Purmerend. Verkrijgbaar bij Firma W. MERIE, Zierikzee. I. TER POORTEN. GEBROKEN THEE JAVA KOFFIE, „ROOKENDE MOOR", Coöp. Stoomzuivelfabriek „D E _DU I F". De echte RIJST 12-14-18-25. GORT 18. GRIESMEFL 20-28. HAVERMOUT (los) 16. HAVERMOUT-PAKKEN, waar Winkeliers zijn, die hun belang begrijpen, vindt men de TABAK van „DE ROOKENDE MOOR". Firma J. LABRANO ZOON. - Anno 1822. Zelfrijzend Bakmeel Gemalen Rijst, Crème de Riz, enz. ver beneden fabrieksprijzen. Belangrijke Prijsvermindering voor elk raam passend f 3, f 3,50 en f 4,50 per stuk. Geschilderde Kasten en Kabinetten. as MELKRÉEPEN-W Denkt aan de Vergadering op Zaterdag 11 Juni a.s., 'snam. 2 uur, in het SCHUTTERSHOF te Middelburg. fijnste Aroma koopt men alleen in ONTWERP TER WIJZIGING VAN ENKELE ARTIKELEN VAN HET REGLEMENT, 8IRGEN-0P-ZQ0M - SCHOOLSTRAAT 26a. Bestellingen worden ingewacht bij Prachtige mooie blanke nieuwe ZOUTE VISCH, zonder graat a 60 ct. pond, C. GAST - Melkmarkt. HENDRIK v. d. MAAS, Oosterland. VOOR PRIMA GEROOKT PAARDENVLEESCH C. GAST op de Melkmarkt. Secretaris-Ontvanger der Kerkvoogdij. Kassiers en Commissionnairs in OUDE HAVEN A 362, ZIERIKZEE. Telogram-Adres: KOOLE Effecten. Effecten, Telefoon No. 9. EFFECTEN. Incasso's op Binnen- en Buitenland. CREDIETEN. Vreemd Bankpapier en Munt. Rekening-Courant. BANK GARANTIES. SAFE-DEPOSIT. Alle mogelijke BANKZAKEN. DEPOSITO'S: met drie dagen opzegging 3 °/0; voor 6 maanden vast 3Vs I h 1 maand 31/» °/o J n 1 Jaar 4 met 1 Jaar opzegging 4VS 's Zaterdags zitdag te Brulnlsse Deestraat A 130, van 's morgens 10 tot 's namiddags 3 uur. In rood, geel en donkerbruin. Vertegenwoordigers W gjr J St.-Domusstraat, Zierikzee. OUD'S is een aangenaam smakende eetlust-opwokkende Kinawjjn. OUD'S wordt evenals 't bittertje voor 'teten gebruikt. OUD'S is alleen echt wanneer van ons afkomstig en herkenbaar aan de bekende flacon met origineel etiket. Enorme voorraad, prijzen zeer concurreerend. a f8,50. Aanbevelend, NEEMT PROEF MET MIJN Geen Rood- of Groenmcrk, maar zoo uit do kist, 50 cent p. pond. Ook met de en men wil niet anders meor dan zuivere waar nlt de Firms J. U BRAND ZOON, opgericht 1822. van onovertroffen kwaliteit. Langdurige garantie. Boekh. S. OCHTMAN ZOON. Adres voor H.H. Winkeliers. Prijs der Boter 5 cent per pond verlaagd. Voor 't eerst weder ontvangen: Aanbevelend, 35 - 40 - 45. Aanbevelend, naast de Beurs. Het BESTUUR der Veilingsvereeniging „DE EENDRACHT" te T holen maakt bekend, dat IEDEREN WOENSDAG, voormid dags elf uur (wettelijke tijd), Opgave tot veilen moet schriftelijk inge diend worden uiterst Dinsdagsavonds bij den Veilingmeester C. v. d. BERGE. 42Vs cent per pak. (HA VER-DE-GORT), 40 cent per pak. 80 40 cent per puk. Ontvangen: DAMES-HANDWERKEN. Goedkoopst adres voor: (Afdeellng ZEELAND). Overal verkrijgbaar S 68 Ct. p. PofldS pak. Haka Bak- en Braadvet, Haka Rundvet, Haka Boekweitgrutten, Haka Cacao, Haka Havermout, Haka Huishoudzeep, Haka Jam, Haka Koffie, Haka Thee, Haka Lucifers, Haka Maizena, Haka Margarine, Haka Ochtendvoer, Haka Sel de Soude, Haka Tarwebloem, Haka Zeeppoeder, Haka Levertraan, Haka Zelfrijzend Bakmeel, Directeuren van de ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAAT SCHAPPIJ, gevestigd te Amsterdam, hebben de eer ter kenuisse van belanghebbenden te brengen, dat het geljjk dit bij Heeren Correspondentea der Maatschappij ter visie ge legen heeft, door de Vergadering van stemgerechtigde Deelgenooten op 3 dezer met Commissarissen en Directeuren gehouden, is goedgekeurd. De nieuwe bepalingen treden op 1 Juli a.s. in werking, terwijl een exemplaar van het gewijzigd Reglement ten kantore der Directie en van Correspondenten ter visie zal gelegd worden. Amsterdam, 6 Juni 1921. Directeuren voornoemd DE JONG Co. Ondergeteekende wensebt kinnen- kort met enkele vooraanstaande Landbouwers, wat betreft op kennis van Landbouwprodncten, de te velde staande Eigenheimers van den Heer D. G. HAGE te Str(Jen, op zijii verzoek te gaan bezien, om b(| cventncele resultaten tot aankoop van Zetpoters over te gaan. Volgende week ln lossing: Brouwershaven, Telef. no. 8. Groote voorraad aan belangrijk verminderde p r ij z e n. Aanbevelend, HEDEN ONTVANGEN: 50 cis. per pond. D. BOS, Zierikzee, Telef. 86. NIEUW! NIEUW! per tonnetje van 10 pond 50 cent per pond. Aanbevelend, Dageiyks aan buis verkrygbaar: Ook worclcn weer bestellingen op genomen voor oen volgende levering. Aanbevelend, moet U wezen bij 20 en 25 et. per ons en p. pond f 0,80 en f 1,10. KERKVOOGDEN van Noord- welle roepen op sollicitanten naar de betrekking van Zich aan te melden vóór ol' op 13 Juni a.s. b\j den President Kerkvoogd. Terstond gevraagd een Schilders knecht of Halfwas, tot November vast werk, door HERMAN H. RIDDERHOF, Schilder, Oud-Vossemeer. Manufacturen en Confectie. Een NETTÈ~JUFFROUW ter opleiding gevraagd, bjj J. LABZOWSKI. Zoo spoedig mogelyk een flinke Dienstbode gevraagd, niet melken. Adres N. W. GAANDERSE, Nieuwer- kerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 8