fosco GÉ. L6KKER „De vlijtige Huisvrouw" Gewassenkeuring (K. 1.1] 30 stub Asbestplaten, Kleine 4-persoons AUTO Een net Burgerwoonhuis Anga-siroop goede pijp Tabak, ZOMERDRANK Waterstokerij PUROL Groote Opruiming Zware FOKKALVEREN, Een best spenoud Veulen, Een KALFKOE, Drie Melkkoeien en een 4-jarig zwart Merriepaard, ROEIBOOT (Hollandsch model]. Publieke Verkooping. Scheepsafbraak Waarschuwing. Firma I. W. ROMEYN, Ouwerkerk. „De Herstelde Belangen". „Tot Nut van 't Algemeen". Het maken van AARDE WERK aan den Zeedijk. Openbare Verkooping. Twee Woonhuizen BOEREN INSPAN, Publieke Verkooping. Circa 3 gemeten GRAS Afbraak te Tholen. VERKOOPING TE ST.-ANNALAND. Bouwland, Bouw- en Weiland, Publieke Verkooping. eenige nette Meubilaire Goederen, Een drachtige Saanegeit, Een best LOOPVARKEN. 7 Eenden en een Woerd, Met Café, Een Stamboekmerrie met Merrieveulen, Hei PAKHUIS, TER OVERNAME Nog steeds en altijd vindt men: de grootste voorraad in van KARPETTEN en GORDIJNSTOFFEN Tevens voor spotprijs te koop: Een wit Laqué Keuken-Installatie. IM AN J. VAN DER HAVE, De SAJET merk wordt gemaakt van de beste wolsoorten. Is ijzersterk. Blijft goed zwart» Qual. A« met nevenstaand etiqyet aan iedere knot is dun en breit zeër'gbéd'&itfT- 4 jaarling Paarden, Merries en Ruins, Pl.m. 700 K.G. best Kant- enWeihooi. Een solied ijzeren lacht met b mud puike blauwe Aardappelen, Klavers of Hooi Een ruim Burgerwoonhuis met ruim Erf, 300 Gulden ter leen- gevraagd, Een lange zwarte Lakenmantel. WORMEN f TABAK uit de Stoomtabaksfabriek „DE R00KEN0E MOOR", XE KOOP: 'bij «T. UIJL, Slabberswerf. TE KOOP: bij de Wed. H. DE JONGE, Ouwerkerki TE KOOP: rekening 11 Juni, bij de Wed. JOELs v. ZtJIDLAND, Bruinisse. TE KOOP: geschikt alleen te werken, bij L. J. BEIJE, Dreischor. S. OCHTMAN 6c ZOQN HOEK APP7 .MARKT, -f-' TELEFOON 37 BOEK- tN BijBELBTNDERlJ. j De Burgemeester-Strand vonder van St.-Philipsland zal, op Zaterdag II Juni 1921, des voormiddag^1 12 uur (N.t.) in het openbaar a contant aan de haven der gemeente ver- koopen, een als strandgoed aangebrachte St.-Philipsland, 6 Juni 1921. De Burgemeester-Strandvonder vndl NILANT. "Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal;, Maandag 13 Juni a.a., des voormiddags ten half 11 ure op het Plateau te Brouwers haven, tenj verzoeke van J. ADRIAAN- SEN en J. FREEKE aldaar, PUBLIEK VERKOOPEN: Een© groote partij als: zware én lichte Liggers en Brug- planken, Beschoeiingsplanken, Ribben, Dekdelen, zware Balken (2,5 X 2,5 X 0,10 M.) party best Eiken-, Grenen- en Vurenhout, 2 Masten (13 en 17 M.) 5 beste groote en kleine Zeilen, droog Brandhout enz. Aan hen die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zyn aan wylen den Heer ABRAHAM VERWIJS JOHS.zn., in leven Landbou- I wer te St.-Filipsland, wordt verzocht j daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van Notaris D. VAN DE j VELDE te Tholen vOór 15 Juni 1921. Het Is verboden GRAS af te snijden van af do Tramhalte Bruinisse tot. aan de Tramhalte Oosterland, dat tot de R. T* M. behoort. De Pachter, ZUIDLAND. Zij, tlie nog Paarden- of Dulvenboonen wensehen aan te geven voor de keuring te velde, worden verzocht dit ten spoedigste te doen bij I!EO RAFENISFON OS Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat de stilstand van contri* butie met deze week is geëindigd en de algemeene doorbetaling zal worden hervat op Maandag 13 dezer. -ZieRikzeé, 8 Juni 1921. De Boekhouder, A. RIBBENS. BEGRAFENISFONDS Het BESTUUR van bovengenoemd Fonds brengt ter kennis van de leden, dat de algemeene doorbetaling, van contributie zal aanvangen op Maandag 13 Juni a.s. Zierikzee, 7 Juni 1921. Namens het Bestuur, P. D. DE VOS, Boekhouder. Het BESTUUR van den ANKA-JACOBAPOLDER zal, op Zaterdag II Jotil a.s., des namid dags 4 uur, in het Polderhuisy AANBESTEDEN: Bestek ligt ter inzage in het Polder huis en is aldaa^ verkrijgbaar ad f 1,— per stuk. Aanwijzing op het terrein op den dag der aanbesteding om 12 uur. Anna-Jacobapolder, 4 Juni 1921. Het Bestuur voornoemd, P. VOGELAAR, Dijkgraaf. P. MINDERHOUD, Ontv.-Griffier.' verfrisschende met melk of spuitwater. Weiger namaak en p q» /"N vraag nadrukkelijk: I vJ O w \J FABRIKANTEN: F. KORFF&C0. AMSTERDAM. De Notaris VAN NOüHUYS te Zierikzee zal, Maandag 13 Juni te Oosterland, voor de Gebr.sVAN 'THOFF, OPENBAAR VERKOOPEN: I. Te 12 ure (zomertijd) in de herberg van Beije, in 3 perceelen: met Landbouwschüur en Erven, te Oosterland, aan 'St.-Joostdijk samen groot pl.m. 5 Aren. Te aanvaarden 1 Aug. a.s. II. Te 3 ure (zomertijd) aan de Schuur: als: Elfjarige donkere Vosmerrie, Voshengst veulen, 2 beste jonge Melk koeien, Drielingwagen, Stroosnijder, Moes maker, verschillende Eggen, Balansploeg, Sleper, Tarwezeeft, Wan, Geeselpaard met Steen, Schijfloop, Pongerlijn, Bascule, Handkarn, Boter- tob met Lepel, Melkbussen, Rieken, Vorken, Schoppen; Tarwestroo, Kant- hooi, Mestput van pl.m. 25 voer, enz. De Notaris F. J. H. JESPERS te Renesse zal, Zaterdag II Juni 1921, des namiddags 4 uur (zomertijd), in Hötel Bóm tè Haamstede, - PUBLIEK VERKOOPEN: op het terrein dei' Vlasroterij aldaar. Moet gemaaid zijn 18 Juni. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den Heer E. VAN DER SLIKKE te Poortvliet, op Zater dag 11 Juni 1921, 's namiddags 3 uur zomertijd, op de hofstede „Buitenzorg", bewoond door den Heer J. P. VAN GORSEL te Tholen, in het OPENBAAR VERKOOPEN pl.m. 17000 Waal- en IJsselsteenen, 160 Planken, lang 1.207 M., 140 stuks Kraaldeelen, 50 Balken, waaronder Battings van 1.50—7 M., 20 Ribben 2 X 3, pasklaar gemaakt Hout, Hekwerk voor leiboomen, Arduinsteenen-dorpels, een partij vergl. Pottebuizen van 10- 15 c.M., Deuren, Kozijnen, Ramen, Lijstwerk, Tochtramen, Latten, Tengels, Notaris D. VAN DÈ VELDE te Tholen zal,, op Maandag 20 Juni 1921, 's voor middags 12 uur, ir de fcerbefg van P. L. Soetens, bij inzet, en 's namiddags 3 uur (telkens zomertijd), in de herberg van H. C. Tichelaar, bij toewijzing, in het OPENBAAR VERKOOPEN: J. ten verzoeke van Mevrouw S. M. P. ECK—Boom, te 's Gravenhage: 3 hectaren 13 aren 50 centiaren (7 gemeten 297 roedon) te Poortvliet, in den Priestermeefc- polder, kadaster sectie A nos 247 en 363. Verpacht aan de heeren Johs. Scherjienisse en J. AVroeggp, landbouwers te St.-Annaland, tot oogst 1923 voor f 601,per jaar met de kosten voor stoombemaling. In perceelen en in massa. II. ten verzoeke van Mejuffrouw Christ. POLDERMAN, te St.-Annaland: 92 aren 10 centiaren (2 genieten 100 roeden) te Poortvliet, in den Priestermeet- polder, kad. sectie A nos. 26, 27, 53 en 54; verpacht aaD den heer O. Kool Pzn., tot oogst 1923 voor f75,— per jaar. In 2 perceelen en in massa. De Deurwater J. DE R$GT te Zierik zee zal, op Woensdag 15 Juni 1921, des voormiddags 10 uur (n t,), in het hotel „Juliana" aldaar, voor zyn principaal PUBLIEK VERKOOPEN: w. o., mahoniehouten buffet met spiegel- opstancl, dito chifTonière, eiken uittrek- tafel, andere talels, diverse kussen-, Weenei-r en mattenstoelen, fauteuils, 3 spiegels, diverse standers, staal gravure „Golgotha" in zwarte lijst, ant. schilderij (portret) in vergulde lijst, andere schil derijen, keukenfornuis, 2 staande lampen en een koperen hanglamp, een antiek nachtkastje, eiken-, en geschilderde dito, mahonie- en yz. waschtafel met stel, houten, ledikant met ressor, 2 Veeren bedden en kapokstel met toebehooren, rood gebloemde ledikantgordijnen, 1 stel vitrage- en diverse overgordijnen, vloer zeil, matten, karpetten, wollen- en linnen loopers, 20 kop. traproedendivers kristal-, koper-, blik-, glas- en aardewerk, nik kelen bouillour, divers keuken gerief, eetservies, zinken badkuip, kop. glazen- spuit, dito schuimspaaneen e party boeken, illustraties en tijdschriften en wat overi gens zal worden geveild. Kijkdag Dinsdag te voren, van des namiddags 25 uren. Koopen beneden één gulden contant. TE HOOP werptijd 2e helft Van Juni, by J. M. KRISTELIJN, Eikerzee. TE KOOP: Adres JOH.s BEZUIJEN, Eikerzee. TE KOOP: aan den vollen leg, broed 1920, bij J. C. GOOSEN, Halve Maan, Noordgouwe. to koop, niork „BRASIER", fVi6P.K. Zeer geschikt voor dokter of landbouwer. Prijs f 3250. Dagelijks te zien en tc pro- beei'en Bergweg 192Rotterdam, Tel. 4260. Te koop om dadelijk te aanvaarden: met annex Pakhuisje en ongeveer 40 Roed. Tuingrond, beplant met Vruchtboomen, Aardappelen en Groente, in net gelegen straat te Zierikzee. Te bevragen bij S. OCHTMAN ZOON, Boekhandel^Zierikzee. j De beste Borstsiroop Los! de vaal zittende slijmen op 1 J Per Flacon f 1.75. I Verkrijgb- bij Apolh en drogisten I FABR A .MIJMHARDT.zeist Rij inschrijving uit de hand te koop wegens verandering van bedrijf: genaamd „"t Grocncwoud", met VERGUNNING, SLIJTER IJ, KRUIDENIERSZAAK en BROOD- liAKKERIJ. met GROOTEN TUIN, staande en liggende te Grijpskerke, op het dorp, groot 6 Aren 20 Centiaren. Voorzien van electïisch licht. Alle werkdagen te bezichtigen van 9—12 en van 2-6 uur. Inlichtingen te bekomen by den eigenaar bewoner den Heer L. VAN DIXHOORN en ten kantore van den Notaris BLAU- POT TEN CATE te Middelburg, alwaar de iuschrijvingsbiljetteii moeten worden ingeleverd vóór of op Donderdag 30 Juni 1921. TE KOOP: bij L. J. KOSTEN te Dreischor. UIT DE HAND TE KOOP: B No. 73, staande in.de Meelstraat. Te bevragen Dam -B 359. aangeboden een GOED BEKLANTE met aanverwante Artikelen. Te bevragen: C. NELISSE, Heem raadstraat 66, Rotterdam. ^6EL00/) HUID •Schrijnen, Smetten, Gevoelige en doorgeloopen voeten Gebruikt M oooun vgn 6-j Apom.tr,DRO&OTtk febr A. MIJMHARDT. Zeisf. xx&tï Waar men iets goeds weet te waardecren, Zal men Erdal-schoencréme hoog vereeren. - zwart - bruin - geèl_- too<U«-"-w4t» tegen ongekend lage prijzen. Steeds voorradig tegen eoncurreerende p lfzeii Zuivere gemalen Chillsalpeter, Havander gemengd Varkensvoeder, Melasse Paarden- voer en alle andere Voerartikelen, Vraagt prija, ook van SUPERFOSFAAT 14 of. 10%, directe en voorjaars-levering. i ROTTERDAM, Poraoonshaven 44-80.. J; BE VLIJTI454MISVR0UW QUal. B. met papieren band om de knotten', is dikker van draad zeer sterk., TE KOOP: bij C. VAN STRIEN, Anna-Jocoba-PolderJ TE KOOP: Adres Hulppostkantoor Dreischor. TE KOOP: Brieven aan Schipper VERBURG,; Colijnsplaat (Noord-Beveland). TE KOOP: bij A. A. VIS Lz., Noordgouwe. te koop gevraagd, en te koop een STIER van 3 maanden. Adres J. J. MALLANDER, Gat v. Westen. Te koop om terstond to aanvaarden. staande in de Krepelstraat. Te bevragen bij P. M. STIPHOUT, Wevershoek, Zzee. rente en. aflossing na overeenkomst. Brieven onder lett. B, Firma A. C. _DE MOOIJ, Boekhandel. - ixiqarootö aó TE KOOP:,; - Te bevragen Firma A. C;. DE MO,GIJ, Boekhandel. cv: Wil m®n een gebruikt dan de Firm» J. LA RRANR A ZOON, opgertekl .IS 2 3.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 7