BREEKT VRAAGT Ingezonden mededeelingen. MET DE OUDE SLEUR EN ALOM VERKRIJGBAAR. ADVERTENTIËN. te Spyk (Gr.). Voor Meliskerke P. van Dyk te Heinkenszand. Geref. Gem. Bedankt: Voor Passaic (New-Jersey, N.-Amerika), W. den Hengst te Leiden. ONDERWIJS. In de Dinsdagavond te Brui- nisse gehouden ouder-vérgade ring die door een 40-tal ouders, - waar onder 18 moeders werd bezocht, Werden tot leden der ouder-pom- missie voor de openbare school ge kozen, mej. iM. Le Due—Uil en de heeren Andr Jumelet Stz., A. H! Stols, A. Zeedijk en Joh. Zoeter Wz'. die allen hunne benoeming1 jaanna- men. VAN HEINDE EN VER. Volgens de Nation Beige is een werkliedentrein tegen een anderen trein op de lijn Visé—Aken gebotst. Er zijn 2 doóden en 50 gewonden. Dinsdag Zijn 3. personen in de ge vangenis te Dublin terechtgesteld. Zij waren ter dood veroordeeld wegens moord. 1 Het gemeentebestuur van Marseille heeft 480 ambtenaren ten stadhuize (boek houders, chefs van dienst, enz.) met in gang van 1 Juli ontslagen, ten'einde op de gemeentelijke begrooting te kunnen bezuinigen. Naar de Daily Telegraph mededeelt, maakt de bolsjewistische pers melding van een massa-zelf moord in een' groot dorp In het Russische gouvernement Tam- bowl Meer dan 300 mannen, vrouwen en kinderen verzamelden zich in een bede huis, dat toegespijkerd werd. Hierop sta ken zij' het huis in brand en, kwamen allen in de vlammen om. Het huwelijk van prinses Margrethe van Denemarken met prins René van Bourbon zal Donderdag in de Kath. kerk van| het Heilige Hart te Kopenhagen wor den ingezegend. In de Hongaarsche Nationale ver gadering is medegedeeld, dat 94 pCt. van de Hongaarsche bevolking niet lezen en schrijven kan. De bekende Engélsche arbeiders- leider Will Crooks is dezer dagen over leden. De Grieksche regeering heeft aan het Parlement voorgesteld, de civiele lijst van koning Constantijn met 1.300.000 drach men te verhoogen en die van de konin- gin douairiere te verdubbelen. De „Cawdor Castle" is Zondag te Durban (Afrika) uit St.-Helena aange komen met den afgezetten sultan van Zanzibar en de vrouwen van zijn harem aan boord. Hun bestemming is onbekend. Koning Konstantijn van Griekenland vertrekt 10 Juni naar 't front. fMet het oog op den gezondheids toestand van den Japanschen Keizer zal de kroonprins zijn Europeesche reis be korten. In Argentinië heeft de Kamer de wet op den 8-uren-dag aangenomen. Korfanty heeft een de geallieerde commissie om een vrijgeleide gevraagd ten einde naar Oppeln te vertrekken. Dit vrijgeleide is hem geweigerd. De hitte te Berlijn is de laatste dagen verbazend geweest. Vijf menschen werden door de warmte bevangen en naar ziekenhuizen gebracht. Een hevig opweder heeft thans eenige opluchting gebracht. Naar Central Neu>s uit Parijs be richt, Zijn' er bij een spoorwegongeluk te Dompierre 16 personen gedood. Kar dinaal Dubois en een groot aantal sena toren en Kamerleden bevonden zich in den trein. De vertegenwoordigers van de En- gelsche mijneigenaars en de mijnwerkers zullen thans probeeren het steenkolen- geschil buiten de regeering om tot een oplossing te brengen. Krassin is te Londen teruggekeerd. De Beiersche burgerwachten heb ben besloten de ontwapening tijdig door te voeren. Te Kopenhagen is Dinsdag een in ternationaal congres begonnen ter be spreking van een uniforme regeling der U landen, die ver tegenwoordigd zijn, behoort ook Neder land. 1 Volgens een telegram uit Weenen schat de regeering van Neder-Oostenrijk de schaide, die dezer dagen dóór 't on weer, waardoor bruggen, spoorwegen en huizen Werden vernield, op circa 1 milli ard kronen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Onweer. Zaterdagnacht heeft le Maastricht een tropisch onweder gió- Wioed, igépaapd gaande met wolk breuk, hagelslag en wervelwind. Op eenige plaatsen is de bliksem in boomen en huizen geslagen, echler zonder brand te veroorzaken. Zondagmorgen ontlastte zich boven Eindhoven een zwaar onwe der. De bliksem sloeg in een groote boerderij onder Stratum. Vee en inboedel werden in g'roote haast in veiligheid gebracht. De kapitale boerderij brandde geheel af. Gevaarlijk individu. Te 's Gravenhage heeft mej. C. J., bij de politie medegedeeld, dat, terwijl zij op het achterbalkon van een tramwagen van lijn 10 stond, een onbekend gebleven man haar met een schaar in het haar knipte, zoo danig, dat haar geheele vlecht moest worden verwijderd. Een h io o g v 1 i e g e rEen jon gen ill Smallingerlhnd (Fr.) had een parachutesprong gezien. Van oude zakken maakte hij een valscherm, sprong van de dakgoot en kwam behouden neer. Toen sprong hij uit een boom, doch het scherm bleef haken, de jongen viel en bezeerde zich zoo érnstig, dat direct genees kundige hulp noodig Was. 2 personen verdronken. Zondagmiddag was le Heerlen pen 12-jarige jongen bij een plas aan het spelen. Hij! sloeg met een stok in het water en liet dezen in 't wa ter vallen. Bij een poiging om den stok te grijpen, viel hij io den plas. Een arbeider uit Heerlerheide sprong te water en trachtte den jon gen te redden. Hoewel hij een goed zwemmer is, ondervond hij igroo- ten last van den jonige.h, die hem in zijn bewegingen belemmerde. Zoo zijn beiden verdronken. Toen de po litie van Heerlerheide de verdronke nen opdregde, had cle, jongen nog steeds den hals van den werkman omklemd. De laatste was 27 jaar en ongehuwd. Van 2 ongelukkige meis jes. Zondagavond dwaalden twee meisjes van zeventien jaar langs het Nioordzeekanaal. Toen een paar wandelaars gepasseerd waren, bon den ze haar aroten aan elkaar vast en sprongen in het water, dat daar ter plaatse acht meter diep is. Zóó hadden de kinderen het niet be doeld en toen ze op het punt waren in de diepte weg te zinken, schreeuwden ze luidkeels om hulp schrijft dc „Tel." Een landman hoorde het. Hij bedacht zich niet, begaf zich gekleed te water en zwom naar de drenkelingen die reeds vier meter van den wat al waren. Zoo slaagde hij er in haar te redden. Het tweede toeval wilde, dat nadat de redding volbracht was, een \er- pleegster passeerde, die dc behulp zame hand hood. Per auto-brancard werden de meisjes, die meer dood dan levend waren van dc schrik naar huis gebracht. Het bleek, dat het tweetal „liep" met een paar jongens die een eind aan de „ver keering" hadden gemaakt. Pe be doeling is slechts geweest, den jon gens schr/k aan te jagjen. Worstver-giftig ing. Zondag middag deden zich hij een zestal personen te Leiden, die in woon wagens verblijven, die juist den dag in de gemeente waren aangekomen, ernstige ziekteverschijnselen voor. De te hulp geroepen geneesheer constateerde vergiftiging, terwijl het bleek dat alle patiënten worst had den genuttigd, welke bij een win kelier te Leimuiden was gekocht. De politie te Leimuiden werd tele grafisch met hel g'eval in kennis gesteld om de aanwezige worst hij den betrokken winkelier in Jjeslag te nemen. Door de politie le Leiden wer den de uitwerpselen der patiënten in 'beslag gé nomen. De Utrech tsche d o m t o- ren. Op 26 Juni ajs; zal het 600 jaar geleden zijn dat de Deken van het Domkapittel, Jacob van Ouds- licorn, den eersten steen van den Utrechtschen domtoren legde. Dien dag zullen de groote Domklokken luiden en zal een carillonbespeliing plaats hébben, terwijl in een der kapellen van den toren een tentoon stelling za'l gehouden worden van oude prenten, nieuwe tee keningen en foto's van den Domtoren in ouderen tijd en in de verschillende restauratieperioden. Een cl uur vex lies. Toen Vrij dagmorgen een loopjongen van hel bijkantoor Almelo der Nationale Bankvereeniging over een brug al daar fietste, viel zijn tasch met in houd een ehèque van f 13000 in de snel stroomende rivier De Aa. Ondanks voortdurend dreggen is de tasch nog niet opgehaald. O n s m a k e 1 ij k drinkwater. Een paar dagen geleden werd het cadaver van een bunsing in een re genbak te Wijde Wormer gevonden. Nu is weer te Ouddorp een nest mei jonge ratten in een anderen regenbak gevonden. „D o o f s t io m m e n. Te Parijls wordt men, op het terras voor een café zittend, getroffen door het groo te aantal doofstomme bedelaars, die langs dc tafels schuiven, een pa piertje op de tafels neerleggen, waarop gedrukt staat dat ze doof stom zijn en even later lerugkeeren om hun aalmoezen in ontvangst le nemen, en te bedanken met leen gebaar en een glimlach. Twaalf van deze doofstommen zijn door de po litie gearresteerd, en het bleek... dat slechts één van de twaalf niet si muleerde. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maand Mei. STAVENISSE. Geboren: 2. Cornelia, van H. Smits en A. P. Hoogerhuis. 5. Jannetje, d. van J. J. Hage en J. van Iwaarden. 22. Abraham, z. van F. Keur en J. J. v. Oeveren (van Sint- Annaland). 23. Cathalinad. vau J. L. Potappel en C. Goedegebuure. 27. Maria i Helena, d. van H. C. Boogaard en N. C. Verstraate. Gehuwd26. C. Suurland, 29 j., jm. (van St. Maartensdijk) en G. A. Stout- jesdijk 26 j. jd. Overleden 10. Adriaan Dorst, 86 j., wed. van Adr.a v. Oeveren. 19. Pieter Dorst, 8 j., z. van P. Dorst en J. van Eenennaam. LAATSTE BERICHTEN. In de Maandag gehouden vergadering van leden der coöperatieve zuivelfabriek „De Duif" te Nieuwerkerk werden ide nieuwe statuten met 50 tegen 1 stem goedgekeurd. De voorzitter, de heer J. W. van Oeveren deelde mede, dat het de laatste vergadering was, die hij zou presideeren; de penningmeester, de heer Jac. Bouman neemt zijn ontslag tegen ultimo December a.s. NIEUWERKERK. Het stembureau, dat Dinsdag, vergaderde, wees tot opvolger ,van( den heer (M- Flikweert, die als raads lid had bedankt, aan de heer N. J. Geleijnse. TELEGRAMMEN. LONDEN. De leiders der mijnwerkers verklaarden, dat de mijneigenaars zeer belangrijke concessies gedaan hebben in de gehouden conferentie. De arbeiders kunnen thans het werk hervatten, zonder bevreesd te zijn, dat hun loonen ooit be neden den levensstandaard zullen dalen. Het bestuur der federatie beveelt derhalve aanvaarding van het voorstel der eige naars aan. INGEZONDEN STUKKEN. (buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggezonden. Geachte Redactiel Als getrouwi lezer van uw veelgelezen blad zag ik gaarne eenige ruimte voor onderstaande mededeeling, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijken dank. Met verwondering las ik een inge zonden! stuk in uw nummer van 3 Juni j.l. Naar aanleiding van dit schrijven wil ik den. opmerker even toelichten, aange zien hij met deze tfin'gen in het duister tast, dat hij niet voldoende op de hoogte is van de vermelde zaken. 1. De kerkeraad beroept op onze ge meente een dominé naar eigen keuze, doch beslist over geen traktement^ Dit wordt Vastgesteld door de kerk' voogdy. fi L!ï 1:# 2. Juist met vertrek van onzen predi kant trad de nieuwe ffaktèmentsregeling in werking en is men genoodzaakt niet minder te beroepen, dan wat is vastge steld voor onze gemeente. Volkomen zijn Wij overtuigd, dat een dominé, zooals den WelEerw. Heer K. een salaris toekomt, dat Zeer zeker niet pijlt beneden vele andere takken der Mij, welke veel minder, ja, duizenden min der kosten voor men zijn studie vol bracht heeft. Doch dat alles kan de kerkeraad niet besturen, aangezien zulks de iveg is van de kerkvoogdij. Zij is dan in deze volkomen bewust, wat Zelfs is getuigd in de afscheidsrede van onzen predikant, (daar, waar dui zend menschen waren heengedreven), dat er een band bestond tusschen vermelden dominé en kerkeraad, die op zijn plaats was en mocht zijn. Hopende, dat dén bëwusten opmerker dit thans beter mag inzien. (Mocht hij nog twijfelende zijn met deze opheldering, richt dan persoonlijk uw. vraag tot den WelEerw. Heer K. en het antwoord zal hem worden gegeven, zooals hierboven is vermeld. Onderzoekt de opmerker voortaan eerst grondig zijn opmerkingen, en schuift dan naar voren uw bezwaren met vermelding liefst van zijn naam. Komt persoonlijk tot ons en wij zullen U overtuigen, dat er ook nog niets in uwe netten is gekomen en aldus nog Slib ving. Een Uerkeraadslid. Stavenisse^ 4 Juni 1921. Zierikzee, 7 Juni 1921. Mfjnheer de Redacteur Ten zeerste zoudt TJ.ons verplichten onder staande regelèn in uw blad op te nemen, waarvoor bij veorbaat onzen dank. Met groot genoegen lazen wij in uw acht blad, dat er te Dreischor een voetbal vereeniging.is opgericht en de WelEd. Heer .1. Doeleinan een weide welwillend hiervoor heeft afgestaan. Te St.-Maartensclijk is reeds eerder door een landbouwer een weide aan de aldaar bestaande voetbalvereniging af gestaan. Te Nieuwerkerk hebben de voet ballers ook een terrein, en ook te Zierikzee is er onlangs een Roomsch-Katholieke voet balvereniging opgericht, welke club dade lijk een weide had. Onze vereniging Z. V. V., die reeds.meer dan 10 jaar bestaat, zal ten doode opge schreven worden, als het ons niet gelukt een weide machtig te worden. Heeren land bouwers en eigenaars van weiden, 'is or onder u niet één die ons zou willen helpen? Gaarne willen wij een goede pacht betalen. Het is in 't belang van ieder sportliefhebber, daar in onze club elke stand vertegenwoor digd is. Vertrouwende, dat dit verzoek niet te ver geefs zal zijn, zien we gaarne een aanbie ding tegemoet. Namens het Bestuur van Z. V. V., A. W. UNGER. Financieel Nieuws. Beurs van Amsterdam. 7 Juni. 8TAATSLEENINGEN. NEDERLAND. V.K. Heden N.W. 8. obl. 1918 f 100 5 94'»/18 94'/i$ N.W. 8. obl. 1918 - 500 5 9216/ia Wie N.W. S. obl. 1918 - 1000 5 Wie'SU/ie N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 94l5/,a 93'/4 N.W. 8. obl. 1919 - 500 5 9416/ia 93»/* N.W. 8. obl. 1919 - 1000 5 94'6/ia 93»/^ N.W. 8. obl. 1916 - 100 4'/, 88 88»/16 N.W. S. obl. 1916 - 500 4 V, 87V* N.W. S. obl. 1916 - 1000 4V, 8989^/ie N.W. S. obl. 1917 - 100 4»/, 86'/* 85'/* N.W. S. obl. 1917 - 50 4'/, 86 85'Via N.W. S. obl. 1917 - 1000 4'/, 8383"»/, N.W. S. obl. 1916 - 100 4 837/g ^3 N.W. S. obl. 1916 - 500 4 83 N.W. S. obl. 1916 - 1000 4 82«/8 83»/, N.W. S. obl. - 1000 3 617'8 62'/3 N.W.S. oert. - 1000 3 61»/* 62»/8 N.W. S. oert. - 1000 2'/. 51?/8 bVL BULGARIJE. Hypoth. Leen 1892 6 291/8 286/g Tabaksleening 1902 5 27 26'L Zegelleenlng 1904 5 28278/. Bel. vr. goud-obl. 1907 4»/« 21l/8 2l'/s OOSTENRIJK. Obl. in papier 5 2 zilver 5 2'/8 B. vr. Kr. Jan./Juli 4 3 3 Bel. vr. Mel/Nov. 4 PETR.-ON DERNEMING EN. Kon. Ned. Petr. f 1000 A. 5l6ys 501 Kon. Ned. Pètr. R. v. A. 515 502 Kon. Petr. f 100 O. A. 5051/, Kon. Ned. Petr. R. v. O. A. 502 Dollars (bank) 12,87 5-f 3,02»; Marken (gr.) f 4,42»—f 4,52»; id. (rood) f 4,50—f 4,60; Kronen (1000) fO,47'—f 0,82»; Eng. bank- papier i 11,25—f 11,30; Fransch bank papier f 23,60—f23,90; Belg. bankpapier f 23,60-123,90. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM, 7 Juni. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 158 paarden, 2 veulens, 4 ezels, 722 magere runderen, 275 vette en graskalveren, 726 nuchteri kalveren, 132 schapen of lammeren, 2ï3 biiggen, 4 bokken of geiten, 40 overloo- pers. Prijzen per half kilo: koeien van 60 tot 90—IO21/2 ct., o'ssen van 70 tot 85^- 100 ct., stieren van 65 tot 80—871/2 ct„ kalveren van 65 tot 90—110 ct. Prijzen per stuk van mager vee: melkkoeien f350 -825, kalfkoeien f 450—f 810, stieren f 350 -f 850, pinken f 200—f 380, vaarzen f 275 f 475, paarden f 400—f 600, slachtpaar- den f 150—f 250, hitten f250-f 400, big gen f 18—f 26 per stuk en f 2,50—f 3,50 per week; overloopers f40—f60, nuch tere fokkalveren van f 35 tot f 45, nuch- tere slachtkalveren van f 20 tot f 34. N.V. Rott. Consumptieveiling. Wee- I naplein. Aanvoer 295.000 eieren. Kip- f9 T 11,75, dito kleine f8-f9, eend- f9?25 T 9,75, ganzeneieren f 18—f 23, kalkoèn- f.16 per 100 stuks. Coöperatieve Veiling Zierikzee. Veiling van 7 Juni. Kruisbessen f 15,20 per 100 K.G. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het' Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Blldt, naar waarnemingen verrloht ln den morgen van 8 Juni. Verwaoht tot den avond van 9 Juni: zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen, toenemende bewolking, waar schijnlijk eenige regen met kans op onweer, daling van temperatuur. T(Jd van Hoogwater en van Laagwater •Over de maanden.;Jtfni;/) :l Hoogwater: Laagwatërï D. 9 v.m. 4,55 n.m. 5,14 v.in. 10,1011.m. 10,47 V. 10 5,41 5,57 11,- „11,34 Z. 11 ,6,30 6,47 11,55 tV Z. 12 7,20 7,37 0,26"',, 04 M. 13 8,17 8,33 1,27 2,10 D. 14 9,23 9,41,, 2,34 3,14 W. 15 10,28 10,5T 3,40 4,19 Tjjd van H.W. te Dordrecht 3,15 u\fr Ia tér. L.W. 5,30 COKRUSPOS^ÉKtlE.". NTummer dén. St. Annaland. Het ingezonden stuk is te. peraóópiijk en te beleedigend. De Redactie. GEBOREN: ELIZABETH LEENT JE, Dochter van C. VAN BENDEGOM en M. P. v. BENDEGOM— EYRRARKS; St.-Philipsland, 4 Juni 1921. - ONDERTROUWD: CORN KLIS BERRÈVOÉTS Jz/ en r ADRIANA DE GRAAF Ad.j, Zierikzee, 7 Juni 1921V» Huidelijksvoltrekking 22 Jwnï a.s GETROUWD: r ADRIAAN C. DE LOOZE en JACOBA MATTHIJSSE, clie, mede namens wederzijdaehe Familie, hartelijk dank zeggen, veje blyken van belangstetling/by Fuü huwe lijk ontvangen. Zierikzee, 2 Juni 1921. GETROUWD: L. OKKER8E en M. C. DE WAAL Gd., die, mede namens wederzydache Familie, hartelijk denk zeggen voor .de vele belangstelling, by hun huwelyk onder vonden. Brulvisse, 7 Juni 1921. GETROUWD: J. P. JANSSE ën GRETA A. DE RIJKE, die, mede namens wederzydsche Familie, hertelijk denk zeggen vóór de onder vonden belangstelling. Rotterdam, Zuidhoek 54. SiRJANSLAKD, ,Favorite'fr. Heden overleed te Amsterdam, na een, kortstondig lijden, pnze zeer geliefde Zuster, Mevr. WILIEMINA F. H. REMY-ODINK, in den leeftyd van ruim 35 jaar. St.-Anhalaud,- 4 Juni 1921. De Fom. ODINK. Voor de zoovele ontvangen blyken van deelneming, ons betoona bij het overlijden van onzen lieven Zöon en Broeder JACOB, betuigen wij onzen oprechton dank. Baarn, 7 Juni 1921. Uit aller naam, F. W. LOEWÊR. V* Hartelijk dank voor de vele blyken van belangstelling, ontvangen bij de geboorte van onzen 5$oon. Zierikzee, 8 Juni 1921. A. SIES. M. SIES—Smits. De ondergeteekenden bptÜigen, ook namens hunne Kinderen, hunnen hartolljkan dank, vóór de vele blyken van belangstelling op 27 Mei onder vonden. Zierikzee, 8 Juni 1921. M. BOOGERDi J. Ph. BOOGRRD—Vijverberg. V Hartelijk dank aan. allen,, voor de bewyzeu van belangstelling onder vonden op mijn 75ste Geboortedag 21 Mei 1.1. Brouwershaven, 8 Juni 1921. Wed. P. CORBEIJN-tDk Krijger. Hiermede betuigen wy onzen hartelijken dank aan allen, die blijken van belangstelling gaveii t'ydens de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Man en Vader LÈENDERT OOSTHOEK. Doivendijke (Osse), Juni 1921. Wed. L. OOSTHOEK ;en Familie,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 6