Zierikzeesche Nieuwsbode Woensdag 8 Juni 1921. zierikzeesche courant. ?6ste jaargang. - no. 10631. ABONNEMENT: Prtfa per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIËN van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit- Oir. A. J, DE LOOZE Jr, Ultg.-Redict. M. J. KOSTE». «HVe ™r nre- buitenland. Een dappere vrouw. Gedurende den laatsten tijd had een afdeelinig ruiterij, ter sterkte van -ongeveer 2000 man, den strijd aan gebonden tegen de bolsjewiki in de Oekraïne. Deze ruiters werden aan gevoerd dooor een vrouw, Maria Nikiforowa geheelen en weduwe van een in het vorige jaar door de bolsjewiki doodgeschoten officier. Niet langgeleden aldus wordt uit Const anti nopel gemeld wer den haar ruiters in het district Polel- tawa door een viertal roode regi menten omsingeld. Een gedeelte wist zich door de roode linies lieen le slaan, doch een ander deel, waar bij zich Maria Nikiforowa Wevend, werd gevangen genomen. De vrou welijke hotmail werd Ier dood ver oordeeld, doch de roodie soldaten, die met de uitvoering van het dood vonnis waren belast, schoten drie keer -achtereen in de lucht, omdat zij weigerden een weerlooze vrouw neer te schieten. Toen daarop een machinegeweer aoliler cle soldaten werd opgesteld, waarbij zich een (Officier plaatste, gingen zij er ein delijk, beducht voor hun eigen le ven, toe oveiy de heldhaftige vrouw te fusilleeren. De overstroomiug in Colorado. Omtrent de overstrooming der stad Pueblo, in den staat Colorado, meldt de Times nog de volgende bizonderheden: Vrijdagmiddag had op 20 K.jM. ten wes ten van de stad een wolkbreuk plaats. Pueblo, is gelegen aan den voet van de Westelijke uitloopers der Rocky Morn- tains, op de plek, waar de Fountain- rivier en de Arkansas samenstroomen. Wanneer er dus uit het Westelijke berg land een abnormale regenval wordt ge meld, moeten de inwoners van Pueblo dp hun hoede zijn. Omstreeks vijf uur in den middag werd de bevolking dan ook dringend gewaarschuwd door het stads bestuur, dat er hoog water op handen was. Reeds eenige minuten later sprong de waterstand van de Arkansas bij meters pmhoog; het water vernielde de bruggen, welke de beide helften der stad met elkaar verbinden en de golven der rivier sloegen over de wagons der treinen en laag gelegen huizen heen. Na verloop van twee uur was de stad geheel van de buitenwereld afgesneden. De voornaamste straten waren toen ver anderd in onstuimige stroomen, terwijl het water tot de 2de verdiepingen reikte. Het duurde een dag voordat de telegraaf lijnen in de voorsteden hersteld waren, en de treurige geschiedenis der verwoes tingen, welke het vuur en het water had den aangericht, naar Denver kon wor den geseind. Van Denver vertrok daarop een vliegmachine, om den toestand op t]e nemen en de bestuurder kwam met hartroerende verhalen terug. Den volgenden dag begon het water te Zakken. Er werden toen ongeveer 200 lijken gevonden. Vele personen, die men reeds verdronken had gewaand, werden toen het licht begon te worden, druip nat en half bewusteloos in telegraaf palen ontdekt. De agent van de Santa Fé-spoorweg verklaarde bij zijn aankomst te Colorado Springs: Het voornaamste deel van de zakenwijk van Pueblo is door water en vuur verwoest. Hoe velen omgekomen zijn, kan niemand met zekerheid zeggen. Ik zag verscheidene houten woningen met schreiende vrouwen en kinderen het evenwicht verliezen en in den razenden stroom storten. Men hoopt, dat het aantal slacht offers, omgekomen in den watersnood, de 260 niet te boven zal gaan. Er heerscht vrees voor epidemieën; reeds zijn 500 lieden, w. o. er zijn die lijden aan dyph- teritis, longontsteking of pokken, over gebracht naar de ziekenhuizen. Ook zijn er vele menschen krankzinnig gewonden. Nog! een zestal andere plaatsen is door de overstrooming geteisterd. Hoewel het water in Pueblo begint te zakken, is de ongelukkige stad nog steeds zonder hulp. Men rekent echter op de spoedige komst van leger-auto's met dekens, tenten en levensmiddelen. In den geheelen staat Colorado zijn meer dan duizend menschen omgekomen. De manschappen van de burgerwacht en de „Colorado Rangers" hebben tal rijke staaltjes van heldenmoed vertoond, bij het redden van vrouwen en kinderen, die zij zwemmende door den stortvloed droegen. Talrijke gebouwen, die door den bliksem getroffen werden, brandden geheel uit, daar de brandweer ze niet kon bereiken. Talrijke personen zonder onderdak dwaalden door de straten, zonder te weten waarheen zich te wen den. tot zij geleidelijk door het Roode Kruis verzameld werden en in de open bare gebouwen ondergebracht. Uit de verhalen van ooggetuigen blijkt welke uren van ontzetting de bevolking heeft doorgemaakt. Vooral het onweer, dat losbarstte, toen de overstrooming h^ar hoogtepunt bereikt had, bracht de menschen tot wanhoop. Bij iederen blik semstraal zag men tientallen personen, die op straat geknield lagen te bidden. Toert de duisternis intrad werd hier en daar geplunderd, maar de politie, ge holpen door burgers, maakte er spoe dig een einde aan. Het bloedbad te Tulsa. De New-Yorksche correspondent van de Times verneemt over de ongeregeldheden In den staat Oklahoma en in het bizonder te Tulsa nog het volgende: Het totaal aantal dooden is nog niet bekend, doch het is in ieder geval min der dan aanvankelijk werd gevreesd. Bij na de geheele negerwijk der stad Tulsa is verbrand, waardoor meer dan 6000 menschen dakloos en broodeloos zijn ge worden. Nog steeds duurt de staat van beleg voort. De gouverneur van Oklaho ma heeft zich tijdelijk in Tulsa gevestigd en in verband met de machteloosheid der stedelijke politie en autoriteiten heeft hij bepaald, dat een speciaal daarvoor in gestelde jury een nauwkeurig onderzoek zal instellen naar het gedrag der over heidspersonen van de stad, die, naar hij Zegt, de ongeregeldheden heel goed had den kunnen onderdrukken. De officier, die het bevel voert over de thans aanwezige troepen, heeft rond weg verklaard, dat „alles is veroorzaakt door een onbeschaamden neger, een hys terisch meisje en een verslaggever van een geel blad". Zondag is een bijeenkomst van ban kiers, zakenmenschen en andere voor aanstaande en invloedrijke burgers ge houden, waar de middelen besproken werden om aan de slachtoffers hulp te verleenen en om de verwoeste wijk we der op te bouwen. Parlemenlsoponiug iu Ierland. Naar verluidt, hebben de Engelsche ko ning en de koningin voorloopig de uit- noodiging van Sir James Craig, den toe- komstigen eerste-minister, aanvaard om het N.-Iersche parlement op 22 Juni a.s. plechtig te openen. Zij zullen naar Bel fast vertrekken in het koninklijke jacht, dat door een smaldeel begeleid wordt. Het kan zijn, dat Lloyd George de uit- noodiging om tegenwoordig te zijn, oók aanneemt. Eoii Londensch proees. Een Haagsche firma heeft voor een Londensch hof een actie ingesteld tegen de executeurs van het testament van wij len Cedric (Maurice Platt, 'n Britsch offi cier, om betaling te erlangen van een rekening van 6623 p. st. voor goederen, geleverd ten behoeve van een mevrouw V., een Hollandsche. Platt had als geïn terneerd officier met deze dame kennis gemaakt en in twee jaar tijds moet hij voor haar kleeren 14.000 p. st. uitgegeven hebben; onder de kleedingstukken waren 25 bonten, 85 japonnen en 41 hoeden. De zaak is nog aan den gang. De kosten van een conferentie. Op de algemeene Belgische begrooting van ontvangsten en uitgaven komt een post voor van 910.000 frank, het bedrag van' de kosten van de conferentie te Spa, Waar de buitenlandsche afgevaardigden de gast van de Belgische regeering zijn geweest. (Men herinnert zich dat d:e hee- ren bij gelegenheid van de conferentie voor 15000 frank sigaren hebben geroo'vt. Brand in een bioscoop. In een bioscoop te Edmonton (Eng.) zijn Zaterdagmiddag tijdens een voor stelling, waar pl. m. duizend kinderen aanwezig waren, eenige films in brand geraakt. Een jongen in de zaal zag de vlammen en begon luidkeels „brand! brand!" te roepen. Hierop ontstond een paniek, waarbij de kleinste kinderen on der den voet werden geloopen. De thea terknechts slaagden er evenwel in om de orde te herstellen en binnen 5 minu ten was de zaal ontruimd. Er waren évenwei 5 kinderen min of meer ernst'g gjewond. Een meisje van 10 jaar, dat bezig was haar jonger zusje weg te dra gen, viel op den grond. Anderen, die trachtten' weg te komen, trapten op haar, Waardoor haar sleutelbeen werd ver brijzeld. De eigenaar van de bioscoop Zeide, dat zijn knechts als helden hadden gewerkt, doch sommige grootere kna lpen vochten alS Wilde dieren. De pasvisa voor België Naar de „Grondwet" verneemt, zijn de besprekingen omtrent opheffing der pas visa Voor 't verkeer tusschen Nederland en België dermate gevorderd, dat binnen Zeer korten tijd, waarschijnlijk binnen 14 dagen, de visa voor Nederlanders zullen worden opgeheven. De Japansche kroonprins. Dc "Japansche kroonprins, die 15 dezer te Amsterdam door de Konin gin ontvanjgjen wordt, zal den 16en Den Haag en 17 dezer een officieel bezoek aan Rotterdam brengen, waar Z.K.H. op het stadhuis zal worden ontvangen, terwijl hem ook een tocht op de rivier zal wor den aangeboden. Familietragedie. De indertijd in Berlijn gevierde kunste naar, Harry Walden, zijn vrouw en zijn stiefzoon, zijn Zaterdagavond in hun wo ning te Charlottenburg met afgesneden polsaderen gevonden. De kunstenaar lag, badend in 2ijn bloed, in een clubfauteuil, in de aangren zende kamer zijn vrou/w en op 't bed ha^r zoon. Met een scheermes, dat op een tafel lag, schijnt deze wanhoopsdaad te zijn gepleegd. Bij de ontdekking dezer afschuwelijke zelfmoord (want dat schijnt het te zijn) leefden de slachtoffers nog, maar ze be zweken, kort nadat men ze naar een ziekenhuis had overgebracht. Het onderzoek naar het verloop van deze familietragedie is nog niet afge- loopen, doch men kan met tamelijke Zekerheid aannemen, dat mevr. Walden haar echtgenoot en haar zoon een sterke dosis morphine heeft toegediend en daar op met een scheermes de polsaderen af gesneden heeft. Voor deze verklaring der leiten spreekt ook een brief, die mevr. Walden geschreven heeft, voor zij de hand aan zich zelf sloeg. In dies brief heet het: Ik weet, dat mijn geliefde man ongeneeslijk ziek is en wil, dat Wij alle drie uit het leven scheiden". Een proees in de familie Hohenzolleru. .De vroegere prinses Joachim van Pruisen beginI oen proces lelgen prins Patel Friedrich over tien zoen van haar cn prins Joachim, van wien zij sedert twee jaar geschei den leeft. Twee jaar geleden heeft zij haar echtgenoot vertalen, die m- dertusschen, naar men weet, zelf moord heefl gepleegd. Hun kind, prins Karl Franz Joseph, werd door prins Eitel Friedrich, zijn oom1, op genomen. Na den dood van zijn broer weigerde prins Eitel Friedrich den kleinen prins aan zijn moeder terug te geven, onder voorwendsel, dat zij reeds voor den dood van haar man dezen en tiaar, kind had verlaten. Zevontien jaar onschuldig gevangen. Dezer dagen heeft zich bij liet gerecht te Antwerpen een persaon aangemeld, die verklaarde schuldig le zijn aan moord, zeventien jan- geleden gepleegd. In een wijk te Mechelen werd hij een gevecht een der vechters gi>: dood. Een onschuldige werd iu hechtenis genomen en zit nu reeds sedert 1901 in de gevangenis te Leu ven opgesloten. Door wroeging ge dreven en op aandringen van zijn biechtvader heeft de ware schuldi ge zich bekend gemaakt. Hel par ket van Antwerpen onderzoekt de zaal;. Dc onschuldig veroordeelde zal eerlang op vrije voelen worden gesteld. Hoelz voor den rochter. Den 13cn Juni zal le Berlijn de bekende communist cn bandiet Hoelz terechtstaan. De aanklacht be vat niet minder dan 50 verschillende strafbare feilen, die hem len taste worden gelegd, waaronder 18 zware vergrijpen. Nagenoeg alle gevallen, die in het strafwetboek worden ver meld, komen iu de aanklacht voor. 72 getuigen en 4 deskundigen zul len voor hel gerechtshof versdhïjncn. BINNENLAND. Betooging tegen do Roactie. Zelden of ooit is in Amsterdam een demonstratie gehouden als die welke Zondag'door de besturen van de S. D. A. P. en liet N{. V. Y. was ingericht, met nel doel te pro les lee- re n legen do tftactie welke, naar de meen ing van arbeidersleiders. thans overal valt le constnleeren. Verschillende personen uit dc vakbeweging e. n. voerden het woord. Mr. Tnoelstra hield een lan ge rede over de 8-uren wel. Even voor half drie trok de stoel, welke ongeveer 40.000 deelnemers bevatte, door de stad. Uit Rotterdam en Den Ilaag wa ren een aantal betoogers per vracht auto gekomen. Een nieuwe Staatsleening. Naar de Residentiebode verneemt, wacht ons voor het na jaar een nieu we staatsleening. De Zuiderzeewerken. De directie van de Zuiderzeewer ken meldt, naar aanleiding van liet bericht, dal dc regeering met de eigenaars der steengroeven van Lcs- sines een contract zou hebben ge sloten, ten behoeve van de werken voor de drooglegging v.an de Zui derzee en met die levering ecu be drag van 31/2 milliard gemoeid zou zijn, dat de voor dit jaar le maken haven bjij den oever op Wieringen benoodigde steen, zijnde 7 dui zend scheepslon zetsteen cn 14 dui zend scheepston zink- cn stortsleen, in Reljgië is aangekocht en dat een deel van de zink- en stortsleen ge leverd zal worden door de groeven De vermeerdering der Pandbrieven bedroeg in het geheele jaar 1920 438 duizend gulden. In de gepasseerde vyf maanden van 1921 be draagt de toename reeds 485 duizend gulden. Totaal in omloop thans 9 millioen 570 duizend gulden. 6% Pandbrieven Insulaire 100%. van Lessines. Met de geheele leve ring van Belgische steen is een be drag van Houd 1"90^000 gemoeid. Yin een contract over 20 jaar, loopende over eenige milliarden, is geen sprake. Een nieuwe Middelbaar Onderwijswet. Naar de Nieuwe Ct. verneemt, is bij het departement van onderwijs een nieuw ontwerp Middelbaar On derwijswet gereed gekomen, ver band houdend met de algemeene reorganisatie van het onderwijs. Uit Stad en Provincie. Z1ER1KZEE. Aan het jaai'verslag over 1920 der Nationale Bankver- eeniging ontleenen wij het volgen de: Het afgeloopen jaar is weder om voor deze instelling zeer gtili stig geweest. Werden onze voorstellen aange nomen, dan zal toch na de toe voeging aan de reserve van f 1.050.000,- (v. j. f 000.000,-) en na afschrijving van t 400.000,— (v. j. f 400.000) op de gebouwen een dividend van 8 »/o (v. j. 6 o/0) wor den uitgekeerd. De voortdurende perfectioneering enzer organisatie, de uitbreiding -on zer belangensfeer, als gevolg van het samengaan met de Zuid-Nederland- sche Handelsbank, het steeds stijgen de laantal relation, doen ons ook in deze moeilijke tijden met ver trouwen de toekomst tegemoet gaan. De verdeeling der netto-winst ad 1' 2.914.770.36, 11a aftrek van de tan tièmes, uit te keeren aan Directeu ren onzer kantoren, bedragende f 514,166.70 (V. j. f 383,624,14i/2) laat o.m. toe de afschrijving van de registratie- en emissiekosten ad f 49.908.87, in verband met de uitbreiding van ons gestori kapitaal; eene afschrijving op gebouwen van f 400.000,— (v. j'. f 400.000,—), een toevoeging aan hel Reservefonds van f 1.050.000,— (V. j. f 600.000.—), 8 °/o dividend over f 9.000.000,- f 720.090,- (v. jj. 6 0/0 10'vier f 6.000.000,— f 360,000), en een reserveering voor "belasting van f 65.160,— (v. j. f 32.580,—). SI NT-A N N AL A N DVerga de ring van den gemeenteraad, gehouden op Zaterdag 4 Juni. Een subsidie aan de Politieschool te Hilversum werd niet verleend. I11 behandeling wer den genomen eenige verzoeken -om een staanplaats voor een draaimo len jop de a.s. kermis. De heer G-cedegebuure stelt voor de kermis af te schaffen, welk voorstel' mei 4 'tegen 2 is'temmlen werd aange nomen. Tegen dit voorstel stemden de heeren Quakkelaar en Polder man. Aan de R. T. M. zal voor 1922 een subsidie worden toegekend van f 2500,—. Na een zitting met gesloten deunen werd Insloten een gemeen te-opzichter aan le stellen en hiervoor een oproeping1 te plaatsen en aan hel Weezen-Armbestuur een schrijven lo rienten, om in verband met de verhoogde verplegingskosten ten behoeve van J. Slots, ook de tegemoetkoming daarvoor te ver- hoogen. OUD-YOSSEMEER. De agent van politie le Dordrecht, Jacs. Rogge band, is benoemd tot controleur by de Electrische Centrale aldaar, op een jaarwedde van f 1600 tot f 2200.' LANDBOUW EN VEETEELT. De Zeeuwsche Lanrtbouw-Onderlinge. In bet hotel „Prins van Oranje te Goes, werd op Yrij dag j.l. de Algemeene Vergadering gehouden van de Zeeuwsche Landbouw-On- derlinge, onder leiding! van dén heer tl. A. Hanken te Wilhclivflinapolder. Uit het jaarverslag over 1920 blijkt, dat op 31 December waren aangesloten 1161 Handbouwers. Er hadden in 1920 plaiats 499 onge vallen. Hieronder waren 8 piatroons- ongevalleu en 5 gevallen vlan be- drijfsziekten. Geen 'der ongevallen had den dood van den getroffene tengevolge. Van de 16 gjevallieu, die een invaliditeit van langer dan twee maanden tengevolge hadden, gaven er 5 aanleiding tot toekenning van een blijvende rente. Van de overige 11 gevallen, zijn 7 der getroffenen reeds weder hersteld, terwijl bij net ter perse gaan van het verslag nog 4 gévallen in behandeling waren. In hoeverre het noodig zal wezen aan deze getroffenen een blijvende uitkeering toe le kennen, valt op bet oogenblik niet te /eggen. Als oorzaken Van de ongevallen worden genoemd Voertuigen 30, paarden 57, hoorn vee 12, varkens 1, landbouwmachi nes 34, val van het slachtoffer 56, val van liet voorwerp 12, beknel ling 16, krachtsinspanning 77, Snij dende werktuigen 69 en diverse oorzaken 131, terwijl tenslotte vier der aangegeven ongevallen bleken niet als bedrijfsongeval te kunnen worden beschouwd. De onkosten, die voor de pa troons op deze verzekering komen, bedragen over het jaar 1920 f 0,99 per f 100,— jaarloon. Voor deze kleine uitgave worden ook de geldelijke gevolgen van de zwaarste ongevallen (gedekt. De ziekte-verzekering voor hel inwonende personeel heeft zien in het jaarverslag wederom uitgebreid. Het aantal deelnemers steeg tot 671. De gemiddelde kosten pér verze kerde bedroegen met inbegrip van administratiekosten f 6,12 per jaar. RECHTZAKEN. Dc Haagsche rechtbank heeft den 37-jarigen L. J. S., gewezen admini strateur van het distributiebedrijf der gemeente Loosduinen, thans ge detineerd, wegéns verduistering in dienstbetrekking van ongeveer 70 duizend gulden, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf (de eisch luidd# 3 jaar gevangenisstraf.) De Vierde Kamer der Amsterdam - sche rechtbank heeft den 24-jarigen tim merman Hendrik Nicolaas den Held, be schuldigd zijn broer Hendrik den Held op 14 Maart j.l. door revolverschoten te hebben gedood, ontslagen van alle rechts vervolging en tevens zijn invrijheidstel ling gelast. De rechtbank liet in haar vonnis uitkomen, dat Ze zulk een hevige gemoedsbeweging bij bekl. aanneemt, om dat bekl., die klein van gestalte en zwak van lichaamsbouw is, zijn broer, die groot en sterk was, te goed kende om niet te weten, dat deze in de dronkenschap, waarin hij verkeerde, tot alles in staat Was. De officier had 4 jaar geëischt. De uitspraak der rechtbank werd door de publieke tribune met daverend en lang durig applaus ontvangen. POST EN TELEGRAPHIE. De directeur-generaal der poste rijen en telegrafie maakt bekend: dat hel hulppost-, hulptelegraaf- én hulptelefoonkantoor te Renesse, met ingang van 1 dezer, zal zijn openge steld als volgt: op werkdagen 9—11, 12—1, 2—3,30, 6—7; op Zon- en feestdagen 8—9 v.m. AANBESTEDINGEN. Te Nieuw-Vossemeer is aanbesteed het bouwen van een vierklassige school, waarbij minste inschrijver was de heer A. J. de Bruijn te Dinteloord, voor f38900. Voor de onderwijzerswoning was minste inschrijver de heer J. Smits ta Nieuw-Vossemeer, voor f 13543. Hun is het werk gegund. 'j|. KERKNIEUWS. Sed. Henr. Keifc. Beroepen: Te Amsterdam L. C. W. Ekering te Noordwijk aan Zee, G. Bol- kesteyn te Katwyk aan Zee, J. Laurense te Diemen en J. H. F. Remme te Huizen (N.-H.). Te Polsbroek (toez.), H. A. Heyer te Vlaardingen. Te Berg ambacht K. J. van den Berg te Ermelo. Aangenomen: Naar Heinenoord H. Wessel, cand. te Rotterdam. REN ESSE. In de Zondag 1.1. gehouden godsdienstoefening werd voor de armen wederom een bankbiljet van f 10 ge collecteerd. Dank aan den milden gever of geefster. Geref. Kérk. Aangenomen: Naar Delft T. J. Hagen te Nieuwe Pekela. Bedankt; Voor Franeker H. L. BolM

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 5