Groote Verkooping in het Concertgebouw op Woensdag 8-, Donderdag 9- en Vrijdag 10 Juni a.s. KREYKAMPS TABAKKEN. K. PH. ZEVENBOOM ZOON, Zierikzee, van een groote partij COSTUMES van af f 10.--, van de Belgische Koopman uit Goes van de Haagsche Winkel. Nooit of to nimmer vindt gij eene Tabaksmélange welke U voor ge ringen prijs een genot verschaft, als - KREYKAMP'S - NIEUWE OVERZEESCHE TABAK. SCHELDEBANK - ZIERIKZEE, Een Kwart Miliioen KREYKAMP's Fijne Heerenbaai Timmerlieden, Kamgarens, Fransche Lakens in alle kleuren, Zijde f 1,85 per el, Crêpe de Chine f 2,50, Witte Voile f 0,70 per el, 120 breed, Gekleurde Voile f 1,-- per el, 120 breed, Fransche Kunstzijde f 2,— per el, Engelsche Stoffen tegen zeer voordeelige prijzen, prima kwal. Dames Kamgarens HAROL 35 Ct,, W 1^ I W n Ira I fhJ> O» %Jr Ifcs# D vfln Zijne, 4.-.l.-Pnldor on Mr. SHR Ec! "dRESSELHUIJS, KRUISBESSEN. A. GUDDE, Schuithaven. Bienefelt's Bntrée vrij. Komt en zoekt Uw voordeel. BANK VOOR SCHOUWEN EN DUIVELAND. Kapitaal f 100,000 - Reserven f 67,000. EFFECTEN, COUPONS, VREEMD GELD, WISSELS, BANKGARANTIES, CREDIETEN, REKENING-COURANT. - SPAARKASRENTE 3,60 DEPOSITO-RENTE: MAGAZIJN VAN DAMES- EN KINDERROEDEN. LUS GE JVOBELSTBAAT A 167. VERMINDERDE PRIJZEN. A. C. A. K (J R L, Modiste. \IE3B lU^IGeregelde Veerdienst OPRICHTINGS-VERGADERING Verwende Pijprookers vragen steeds en overal Verkrijgbaar bij Firma W. IWIERLE, Zierikzee. Bijzonder geurig en smaakvol is Verkrijgbaar bij Firma W. MERLE, Zierikzee. Tapis Beige, in wol en halfwol. Rood m. zwart in prima kwal. Naturel Karpetten. Prima AXMINSTER KARPETTEN in prachtdessins. Veermans WESTBRQEK MAAS. H.H. AUTOBEZITTERS. J. M. PLAUffi, Sele- en Bruine Boterbabbelaars. Gekleurde en Zwarte, Een flinke WERKMEID. Aanbevelend, Gebr. A. C. DOOF, Haagsche Winkel, Goes. reukloos en kleurloos kaarwater per flesch, Radicaal middel dat alle levend hoofdonreln vernietigd. Verbeterd fabrikaat. Wettig gedeponeerd. Verkrijgbaar J. W. GUDDE, Drogist, Zierikzee. Directeur J. HOOGENBOOM - APPELMARKT B 9. Telegram-Adres SCHOUWËNBANK - Telefoon No. 28. Effecten, Coupons, Wissels, Vreemd Geld, Rekening-Courant, Handels- en Landbouwcredleten, Safe-Inrichting, Administraties. Rentevergoeding voor DEPOSITO'S met: 3 dagen opz. 3 1 maand opz. 3'A en 1 jaar opz. 41/, POSTSTRAAT B 29. - Telephoon 112. Directeur: A. G. VAN DE VELDE. met 3 dagen opzeggen 4 °/0, 1 maand 41/* voor met 1 jaar vast 4 °/0, I opz. 5%. (A F D. ZEELAND). op ZATERDAG 11 JUNI a.s. nam. 2 ure, in het Schutters hof te MIDDELBURG, opgeluisterd door Strijkmuziek en Solozang. Voorzitter van den Vrijheidsbond en Lid van de Tweede Kamer. Toegankelijk voor geestverwanten met hunne dames. De eerste Hoofdpremie f 250.000. De 2e f 100.000, de 3e f 50.000. De 4e f 30.000, de 5e f 25.000. Verder worden uitgeloot 50premiën ad f 1000.—, 75 ad f 500.— en 80 ad f 250.—. By deelname Vao f 5.—Vio f 10.—, 1/i f 25.—, Va f 50.— en Vi f 100.Voor het eens gestorte bedrag trekt men in alle seriën mede en is niet verplicht bij te storten. Zoodra serie A geplaatst is begint de uitloting. Indien geen premiën getrokken worden, kan men rente of plaatsbewijzen bekomen. Voor Bankiersinf. WESTEROUWEN v. MEETEKEN Co., Heerengracht 292, A'dam. Geeft order aan nw Bankier of zendt postw. Gob. Kunsten en Wetenschappen, Heeren gracht 455, A'dam. Rijks No. 39440 of Gem.-Giro No. 10.000. Het doel dezer leening is liet bouwen van een Kunst instituut. Het BESTUUR der Veilingsvereeniging „DE EENDRACHT" te Tholen maakt bekend, dat van af a.s. Woensdag 8 Juni, des voormiddags 11 uur (wettelijke tijd), veiling zal gehouden worden van Voorts iederen Woensdag veiling. Opgave tot veiling moet schriftelijk ingediend worden uiterst Dinsdagsavonds bij den Veiling meester C. v. d. BERGE. Olieverf Schilderijen op doek of paneel in fijne artistieke uitvoering. Pryzen van af f 1,50 tot f 40,per stuk, met lijsten in verguld, palisander, zwart eiken enz. Fotolijstjes in zeer groote verscheidenheid. 22 ets. per half ons. Telef. 44. In karpetten hebben we een flinke keuze tegen de laagst mogelijke prijzen. van Zijpe en A.-J.-Polder op St.-Annaland en Flakkee. Wilt U verzekerd z^jn van tijdig net afgewerkte goed sluitende kap op uw Auto, vraagt dan spoedig prflsopgaaf en teekening bij Carrosserie Zierikzee. Fijn van Smaak. 13 cent per ons. 11 cent per ons. ADRES VOOR WINKELIERS: SCHUITHAVEN. Gevonden: Een gouden Horloge met Armband. J. J. MATTHIJSSE, Zierikzee. Diegene, welke een ander- halfjarige zwartbonte Vaars vermist kan deze terugbekomen bij N. BEIJE Jz., Hoogezoom, Renesse. Verloren tussclien Dreisclior en Zierikzee Een rij GITJES, tegen belooning terug te bezorgen, by JOH. DER WEDUWEN, Langeweg, Dreischor. In een net burgergezin gevraagd een Kostganger liefst Juffrouw. Te bevra gen Boekh. S. OCHTMAN ZOON. Een aankomende Schildersknecht gevraagd, door P. D. DALEBOUT, Noordgonwe. Wordt gevraagd om terstond in dienst te treden een bekwaam Schilders knecht tegen hoog loon, door C. A. LINDHOUT te St.-Maartensdy k (Zeeland). Voor direct gevraagd: bij J. VRIENS te Tholeu. Met 1 Augustus a.s. een gehuwde Boerenknecht benoodigd, by J. H. HAGE Iz., Scherpenisse. Flinke woning beschikbaar. Gevraagd te Rotterdam in deftig gezin zonder kinderen: Brieven met Inlichtingen te richten onder lett. S. E. D., aan NIJGH VAN DITMAR's Adv.-Bur., Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 4