beste Duitsche Kolen Verkade s[-- Verkade's Afbraak en Hieuw Hout. Alle soorten Naamstempels (.FI.ZIYEMMISZNN ontvangen. Tafelzout. Vliegenvangers „Fenix", NATIONALE BANKVEREENI6ING. C. DE LEEUW - Motoren - Kruiningen - Tel. 21. Engeische De „ALBION" Graanmaaier Caffeinvrije KOFFIE „Haf, De Hofstede, M.J. CQNSTAÜDSI MELKMARKT. AEROXON A. GUDDE, Schuithaven. M.J. CONSTANDSE MELKMARKT. M. J. C0N5TAND5 MELKMARKT. aanbesteding, Het maken van AARDE WERK aan den Zeedijk. "aanbesteding. Publieke Verkooping. Erf-, Tuin, Bouw- en Weiland, Publieke Verkooping Loopvarken en Geiten. Publieke Verkooping. Circa 3 gemeten GRAS Openbare Verkooping Een zeer soliede partij AFBRAAK en NIEUW HOUT, TE PACHTEN BOUW- en WEILAND, Een Kalfkoe te koop, bij Firma PIET OCHTMAN. Een nuchter Kalf te koop, Een drachtig VARKEN te koop, WIKKENS, Een CULTIVATOR (negenscharig], RIJTUIGEN te koop. Nieuwe en gebruikte Tilbury's, Een gebruikte, doch goed werkende HOOITEDDER. brandkast. tweedehandsch Brandkast, Limonadestropen der V. C. F. Prachtige SINAASAPPELS, CITROENEN en BANANEN. W. L. v. d SCHELDE, Versche OLIEBOLLEN. A. LEEMHORST, Firma PIET OCHTMAN. I. Nobeistr. JAPAN SOYA. SARDINES van al 22'|> cent per blikje. KREEFT. ANSJOVIS. VAN RUNS MOSTERD 20 ct. per flacon. Gegarandeerd zuivere 65 cent per Kilopak. J. KWAAK, Botermarkt, In het laatst der week Kapitaal en Reserven f 12,700,000,— Kantoor ZIERIKZEE. Safe-Deposit. HANDEESCREDIETEN REKENING-COURANT. Spaarbank 3'/a 0 o rente. ver beneden fabrieksprijzén. Gemalen JAVA-RIJST, Robinsons Havermeel, Havermout, "SniT i VERMICELLI MACARONI. ™ij£? (TAPIOCA. Zelfrijzend Bakmeel. Grove blanke Rijst, TAFELRIJST van af 18 cent per pond. Beste GORT IB cent per pond. HAVERMOUT 16 cent per pond. H.H. WINKELIERS. Nieuwe Hollandsche ZQUTEVISCH. W. L. v. d. Schelde, C. v. d. HOEK, Karsteil. (Zelfbinder). Adres: 1. FLOHIL, Scharendijke. Alex Meijer's Koffie, Busjes BI)USMAN's gebrande in lossing Flaauwers, Schelphoek en Burghsluis. N.V. „DE TIJDGEEST", 3% OBLIGATION. J. VIJVERBERG. H. BAKKER. Verkadés Paneermeel Verkade's Bonbons Verkade's Caramels BOIERSPRIIS fiQ cent per doosje. De ver. „S. N. B" te Nieuwerkerk zal, op Zaterdag II Juni, des avonds 7 uur, O.T., in het Café „De Wereld", TRACHTEN AAN TE BESTEDEN: onder A.H.V. de levering van 13000 K.G. of meer Gerstemeel, 2000 Maisraeel, 2400 Mais. Verder nog een partijtje: LjjnkoekenGemengd Varkens voer, Gerst- en Griesmeel. Inlichtingen en Voorwaarden dezer aanbesteding zijn te bekomen by M. VAN 'T HOF Jz., Secretaris. Het BESTUUR van den ANNA-JACOBAPOLDER zal, op Zaterdag II Juni a.s., des namid dags 4 uur, in het Polderhuis, AANBESTEDEN: Bestek ligt ter inzage in het Polder huis en is aldaar verkrijgbaar ad f 1,— per stuk. Aanwijzing op het terrein op den dag der aanbesteding om 12 uur. Anna-Jacobapolder, 4 Juni 1921. Het Bestuur voornoemd, P. VOGELAAR, Dijkgraaf. P. MINDERHOUD, Ontv.-Griffier. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN" zal, op Donderdag 16 Juni 1021, des namiddags te 1 uur, in 's Landskamer te Zierikzee, in het openbaar bij enkele inschryving, AANBESTEDEN, volgens bestek no. 515 Het maken eener trap van gewapend beton. Bestek en voorwaarden zyn verkrijg baar by Boekhandelaar H. G. KROM te Zierikzee, tegen betaling van 7f> ets. per exemplaar. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A. G. VAN DIJK, Ontv.-Gtjffier. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Dinsdag 21 Juni 1921, 's voormiddags half 10 ure (zomertijd), in het Hotel „Juliana" te Zierikzee, PUBLIEK VERKOOPEN: in de gemeente Dreischor, met 47 Hectaren 40 Aren (119 Gem. 115 R.) waarvan38.03.80 H.A. (96 Gem. 275 Roeden) Bouw- en Weiland in Dreischor 5.88.20 H.A. (14 Gem. 34Vs Roeden) Weiland aan Schenders- en Klapsweg onder Duiven dyke, en 3.48.— H.A. (8 Gem. lOf»1/* Roeden) Weiland aan den Oudenweg onder Kerkwerve, alles ver pacht aan den Heer H. A. van den Bout tot 11 Nov. 1922. Het verkoopboekje is by den Notaris verkrijgbaar. Te pachten voor 7 jaren, ingaande 1 November 1921: 2.09.60 H.A. (5 Gem. 8 R.) WEILAND, aan het wekken in Lichtenbergsweg onder Haamstede, tot 1 Nov. 1921 in pacht by Joh. van 't Hop. Inschrijvingsbiljetten, met vermelding van soliede borgstelling, worden vóór 16 Juni 1621 ingewacht ten kantore van Notaris KORTEWEG te Zierikzee. te BURGH. De Notaris F. J. H. JESPEiRS te Renesse zal, WOENSDAG 8 JUNI 1021, des namiddags 27, uur (Zomer tijd), aan Huize „LANDZICHT", aan den weg van Burgh naar Westenschouwen, PUBLIEK VERKOOPEN: Een inboedel, bestaande uit: KABINET, KAST, Latafel, Bureau, 3 Tafels, 1 HM. Ween er Stoelen, andere Stoelen, Matten, Bedden, Ledikanten, Spiegels, Regulateurklok, Hanglampen, Vloerkleeden, HaardenMatten Petroleumkachel, Keukenkachel, Kook pot PetroleumstellenInmaakpotten Emmers, Potten, Pannen, Glas- en Aarde werk, Wasch- en Schuurgerief, Steekwagen, Kruiwagens, Aardappelzeef» Windmolen, Korenmaat, 5-kop, Bascule met Gewichten, dubbele Ladder, Fruitmanden, Klaverzeis, Mutserds, En wat verder zal worden aangeboden. De Notaris F. J. H. JESPERS te Renessé zal, Zaterdag II Juni 1921, des namiddags 4 uur (tfomèrtijd), in Hötèl Bom te Haamstede, PUBLIEK VERKOOPEN: op het terrein der Vlasroterij aldaar. Moet gemaaid zijn 18 Juni. van eene partij De Deurwaarder J. DE REGT te Zie rikzee zal, ten verzoeke van den Heer F. C. A. HOORNICK, Slooper te Goes, op Woensdag 8 Juni 1921, A. des vóórmiddags 10 uur (zomer tijd), aan liet Tramstation te NOORI) WELLE; B. des namiddags balf drie (zomer tijd), aan liet Tramstation te NIEUWERKERK, aan „de Wereld", PUBLIEK VERKOOPEN: o. m. bestaande uitDuiras Dak-^ Vlot -, Vloer- en Zolderdëlen, zeer bj*ecd, tot 8 M. lang, mooie party Schroten, Balken, Platen, Gordings, 2 - en 27s duims Platen, zeer geschikt voor beschoeiingen en bruggen, zware Rechters en Loopplanken, enz, enz. P.S. Alles meest nieuw en zeer geschikt voor nieuwe huizen- en schuren- bóuw en meest duims Plankhout. voor den tijd van /.even jaar: 1 H.A. 35 A. 00 e.A. (3 Gem. 10S R.) gelegen ondèr de gemeente Oosterland, sectie B, Nos. 152 en 154. In pacht: Het Bouwland tot rooven oogst 1921 en het Weiland tot 11 Nov. 1921, bij Mej. Wed. J. de Ronde. Inschrijvingen kunnen worden inge leverd tot en met 15 Juni 1921, bij den Administrateur A. C. VAN DER VLIET. rekening 9 Juni, by JAN LEGEMATE, Brasweg, Kerkwerve. bij K. FLIKWEERT, Nieuwerkerk. by Gebr. VAN DRIEL, Nieuwerkerk. TE KOOP: voor groenbemesting. Adres C. v. WES TERVOORT Lz., Eikerzee. TE KOOP: 16e prys Zzeesche Paardenlotery. Adres H. HANSON, Eikerzee. Utrechtsche Wagentjes, Barrouchetjes, Dogcart, Thoolsehe Kar enz. Alles aan billijken pry's. Alle Gerij wordt ingeruild by J. M. PLAUM. galdoot's Eau-de-Cologne, Boldoot's J(arnemeikzeep, go/doofs ÏJubbelblankzeep. H.H. Winkeliers fabrieksprijzen by F.a PIET OCHTMAN, L. Nóbelstraat, TE KOOP: LEVERING OP PROEF. J. FLOHIL - Scharendijke. TER OVERNAME AANGEBODEN Een in zeer goeden staat zyn de model „Astor'', met afsluitbaar binnenkastje. Grootte der kast buitenwerks gemeten 95 X 67 X 57 c.M., tegen zeer billijken prijs. Belanghebbenden vervoegen zich bij f.a A. CORN ANKER, Havenplein, alwaar deze ter bezichtiging staat. „HET CENTRUM", Dam. ESSENCES „HÉBÉ" voor zelfbereiding van Limonade. Aanbevelend, P. C. v. d. VALK. vshsjukskss*» ONTVANGEN: Verrenieuwstraat B !04. TEL. 4 4. Van af Woensdag Verkrijgbaar bij Kraanplein. Winkelzakken in verschillende papiersoorten. Pakpapier aan veiten en rollen. Pak- en Qindtouw. Toonbankroilen met daarbij beijoorende apparaten. Sigarenzakjes en Pijpjes. J(iie voorkomend Jjrukwerk- Zalm van af 50 ct. per blikje. SPOOR's MOSTERD. Column's Mosterdpoeder, 20 - 35 - 60 cent per busje. Kerry- en Cayennepeper. KOKSKRUIDEN. TOMATENSAUS. van onovertroffen kwaliteit. Langdurige garantie. Boekh. S. OCHTMAN ZOON. Adres voor H.H. Winkeliers. „HET CENTRUM", Dain. GUMMI-SPONSEN. Artikelen in wit celluloid, als: Tandborstelstandaards kokers TandpoederdoozenZeepdoozen Sponsen-korfjes; Haarzakjes; Poederdoozën. Aanbevelend, P. C. v. d. VALK. De VLIEGENVANGER, die niet ver droogt of afdruipt. Behoudt lang zijn kleefkracht. Voor engroeF.a PIET OCHTMAN, Lange Nóbelstraat Directeuren C. M. BAL en J. GELDERMAN. EFFECTEN - COUPONS - INCASSEERINGEN. CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND. Deposito's: 3 dagen zicht 3 I maand zicht 37s 1 jaar -zicht. 47> BEWARING VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN. Kantoor geopend van 9—4 uur. Ontvangen: Nieuwe Schemerlampen met de nieuwste Kappen tot ver minderde prijzen. Koperen-Wandborden. - •"•".Tf-t; .^5 X&' O *•«?•-* 35 cent per pondspak. 40 cent per pak. 427j cent per pak. 14 cent per pond. Verwacht van de week een party Vraagt prijs, scherp concurreerend. Verrenieuwstr. B 104. Vanaf heden iederen dag VERSCHE AARDBEIEN, k 30 cent per pond en beste puike oude Aardappelen. D. BOS, Zierikzee, Tel. 86. NOU PRIMA BET-AARDAPPELEN aan verminderde pryzen. BRAVO's, BONTE en BLAUWE met aanbeveling van Versche Groenten. Uit voorraad te leveren Zeer billijk. Vraagt prijs. Levering onder garantie. gebrand volgens systeem. Prof. Liebig. Gebr. LANDEGENT. Busjes Peekoffie „Frisia", Goedgekeurd by KonrBesluit van 17 Jan. 1907). 426è Verloting." Opgave 3de wèek, 5ö/kïaBsfe. 20028 f 400. 3503, 3559; '10èÈ& 10356 f 200. 3495, 763$, lf$84 J». Prijzen van f 90. (eigen geld) 334 3586 10113 10249 10437 46 3887 38 72 58 3427 3903 48 "69 81 11 52 1031,1- 87 95 7627 .63 14 95 3502 10066 10207 39. f0508 35 92 9 55 18658 38 10103 34 85 Nummers welkè later aflosbaar: zijn 343 3434 3607 ÏÖ099 10320'! 0499 15500 54 44 3882 10105 30 10504 4 56 49 85 16 46 9 7 59 51 89 .17 ,..11 18492 60 52 97 27 51 -19 95 65 66 3900 35 59 v-:'2t 18501 476 76 7600 36 60 22 3 81 83 11 i 55 67- •V .25 18662 88 85 10 92 70 11028 18787 718 96 17 96 - 77- .„,32 20023 1007 3519 29.10201 81 44 26 1282 29 41 15 82 '45 27 1499 34 9187 32> 94" :'.;T.46 40 1500 39 10037 35 90. 11385 53 1985 40 45 46 1041flU6ö6 86 46 52 59 - 18" 11 2217 75 54 61 59 11708 2580 81 62-, - 82 80 14603 2956 94 87 10300 89 8 3426. 95 94-, i~AQ 98 15488 12181 f '1500, Prijzen van 9O (eigerf gèlfl) 4905 5464 5 496 12064 ;:12tG8 17 66 5534 -84 15231 5459 71 8643 12119 1$372 62 91 44 24 76 Nummers welke later aflosbaar zyn: 4911 5487 7273 12067-,124-74 19447 14 99 74 "72 >17*7)6" 56 16 5502 10215 76 .'92 59 25 11 32 81 13722 20099 18 35.; 89 - 25 20101 20 46 12128 f ~-$t) 6 25 - 59 37 32 11 30 Cl 45 35 16 39 1205^ irp& 25 60 5455 58 60 74 £4 83 7266 60 66 25 cent per pak. f 0,50-f 1,25-f 2,50 par doos. 25 cent per doos: Sukadekoek. Ronde eu lange BESCHUIT. I RISK WIE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 3