ZIERIKZEE--R0TTERDAM ADVERTENTIËN. Faillissement K. F. A. PERIN Faillissement M. LIN0H9UT Faillissement L. 1. Groenewege Leden van den Bond van Paardenfokkers. H.H. Handelaars en neringdoenden Veeverz. „D. E. L." AANKONDIGING. Doet te weten Roza had de oude Vrouw toen alleen willen vennoorden, maar get. had hem daarvan teruggehouden. President: „Bekl., wat 2egt u daar van?" Bekl.: „Het is het beste maar, dat de getuige met zulke vrienden niet omgaat Get. Van KerVelaar heeft gehoord, dat bekl. tegen Sophie Hofstee gezegd heeft, dat hij den moord heeft begaan. Bekl. ontkent dat. Juffr. Hofstee, logementhoudster, ver telt, dat, ais bekl. dronken was, hij al tijd weer over den moord begon en dan Verklaarde, dat hij; het gedaan had. Als hij nuchter was, sprak hij er nooit over. Bekl. zegt, dat het immers allemaal dronkemanspraat is. Dan worden nog eenige getuigen dé charge gehoord. De President: „Beklaagde, u hebt nu alle getuigen gehoord. Blijft u erbij, dat u den moord niet heeft gepleegd?" Bekl.: „Ik heb er zelfs geen gedachte Van gehad". De President: „U hebt dus noch juf frouw (Melchior noch Willém1 Melchior Vermoord?" Bekl.: „Geen gedachte eraan". De Verdere behandeling van de zaak werd geschorst tot Vrijdagmorgen, toen het O. M. tegen Dirk Roza 15 jaar gevan genisstraf eischte. De uitspraak is bepaald op Donderdag 16 Juni. AANBESTEDINGEN. NOORDGOUWE. Op de Zaterdag j.l. door de Landbo uwvereeniging alhier gehouden .aanbesteding! Van 14000 K.G. Chiiisalpeter is de leve ring gegund üan den lieer B,aren- dregt te Dreisclior tegen) f 19,99 de 100 K.G., vrij' iop den wagen aldaar1. VERKOOPINGEN, ENZ. NIEUWERKERK, 3 Juni. Ten overstaan. Van notaris Korteweg werden heden al hier in het openbaar Verkocht: de 52 A. bouwland, aan den Lagenweg, nagelaten door den heer Jozua Van Westen, vpór f 2077 per Gemet; de 03.15 A. tuin, aan den straatweg bij den Achterweg, Voor f 350 den hoop. f ONDERWIJS. ZIERIKZEE. Bij de Vrijdagavond ten Stadhuize londer Voorzitterschap v,an den burgemeester gehouden ver- .-gaderingj van ouders van leerlin gen der M.U.L.O -school alhier, zijn tot leden der ouder-oommissie ge- kezen, de heeren Mr. P. v. d. Eist, J. J. Gock, J. G. Lunenberg, H, Ei. Beelaerts van Emmichoven en P. C. v. d. Valk. NOORD WELLE. In een gehouden bijeenkomst van ouders van school gaande kinderen zijn tot leden der cudercommissie benoemd de heeren G. v. d. Hoek, Joh. vr d. Maas, M, Mcermond, J. Romijn en J. Steur. OOSTERLAND. Bij: het te 's Gr,a- venhage gehouden examen voor technisch ambtenaar bij den Rijks waterstaat, slaagde 0.3'. de heer C. v. d. Klippe van hier. KERKNIEUWS. Kéd. Herv. Kerif. Beroepen: Te Wageningen: G. B. Westenburg te Beverwijk. Te Oudega (H. O. en N.) (toeft) Jj. W. Pieper te Lienden. Te Alk maar W. D. M'. Baar te Oost- woud. Te Nieuwland H. J. Hon- ders, cand. te Nigtevecht. Aangenomen. Naar PurmerLnnd, R. J. van der Meulen, em'.-prted'. te Amsterdam1. Naar Oterleek J. HL de Vries, em.-pred. te SchevenRijgen*. Bedankt: Voor Roosendaal (N.-B.) J. A. Verhoog te Nieuw-Vosmeer. Vioor Kampen, P Zandt te Delft. Voor Nieuw-Lekkerland, A. H. J. G. Van Voorthuizen te Doornspijk. Vóór Almkerk (boez.) II. P. Fort- gens te Lage-Zwaluwe. Voor Oiost- kapellle, W. A. Dekker le Nieuw- Beijerland. Voor Breskens J. J. Homburg te Goes. In de laatste vergadering van kerkvoogden en notabelen te Mid delburg is beslóten, dat de vergade ringen voortaan toegankelijk zullen zijn voor alle stemgerechtigde leden, (tints zij! daags tevoren een kaart daarvoor afhalen. Gtref. Kerken. Beroepen: Te Delfshaven, T. Fer werda te Amsterdam. Te Putters- hoek (als voorganger) J. Versteegt, leenend ouderling le Ouddorp (Z.-H.) Bedankt: Voor Renkum, J. Wij- minga te Dronrijp. VAN HEINDE EN VER. Het uitvoerend bestuur van den En- gelsc-hen mijnwerkersbond heeft de voor stellen der regeering Verworpen. De Engelsche regeerirfg heeft den IBijöwerkers bericht, dat van haar geen nadere Voorstellen tot oplossing van het mjjnconflict zijn te wachten. De Duitsche U-boot-commandanl, Ntumjanrt, wélke In (Mei 1917 't Engelsche hospitaalschip „Dover Castle" im den grond boorde, is Voor het Rijksgerechts hojf te Leipzig Vrijgesproken. Volgens de Daily Chronicle zal ko ning George Van Engeland zelf het par lement Van Ulster openen. Dé Ver. Staten bezitten meer dan Vijf millioen motorvoertuigen, d. i. een bp| elf inwoners en 83 pCt. van het totaal der geheele wereld. In Groot-Brittannië is er een pp elke 110 inwoners. Naar Belga uit Gent meldt, hebben de Belgische spinnerijen, in Verband met de huidige crisis, besloten hun fabrieken voor ©enige weken te sluiten. Volgens de Daily \Mctll heeft een blinde metaalarbeider te Venne, in Zuid Frankrijk, een soort metalen schoen uit geVonden, welke den lederen uitstekend heet te kunnen Vervangen. In de Engelsche katoen-industrie is een conflict uitgebroken, waarbij 500 dui zend arbeiders betrokken zijn. De automobielenfabriek-eigenaar, P. Victor Willke, uit Berlijn, is met zijn familie Voortvluchtig. Hij laat schulden tot een Retdrag v(an 7 a 8 Imillioen Mark achter. In de haVen van Gothenburg (Zwe den) heeft een heVige ibrénd een groot aantpl loodsen vernield en een schade yan meer dan een millioetn kronen aangericht. In Fürstenwalde, een stadje niet Ver van Berlijn, hebben de vrouwen van alle politieke pattijen een petitie ge richt tot den rijksdag, waarin zij een verplicht geneeskundig onderzoek eischen Van man en vrouw, die een huwelijk wen- schen aajn te gaan. In Tsjechow-Slowakije is 't schen ken Van sterke drank aan jongelieden beneden achttien jaar Verboden. De hertog Van Wurtemberg, die tegenwoordig bij den prins Von Seil op bezoek is, werd, toen be\de heeren van de jacht kwamen, uit een hinderlaag be schoten. De prins Von Seil is zeer licht gekwetst, maar de hertog heeft 8 scho ten in het lichaam gekregen en is bed legerig. Te Deuben bij Dresden hebben acht gemaskerde bandieten ui,t het filiaal Van de Rijksbank 250.000 mark geroofd. De Rijksdag heèft een motie van Vertrouwen in de nieuwe regeering aan genomen. - Een windhoos is oVer het Ostrau- Karwiner-Kplengebied (O.-Pr.) getrok ken en heeft Verschrikkelijke verwoes tingen aangericht. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Onweer. Vrijdagnachten Zater dagmorgen hebben 'Hevige onweders boven Amsterdam gewoed, gepaard met een korte, doch geweldige re genhui, die honderden kelders deed onderloopen. Persoonlijke ongeluk ken hadden niet plaats. Door den hevigen slagregen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, is ter hoogte van de waterleiding le Overveen een gat van eenige meters Lang in een duin naast den spoor weg geslagen. Ad' het zand stort le over de spoorrails van de lijn Zand- vcort— Overveen, waardoor de eerste treinen nog al aanmerkelijke vertra ging ondervonden. In Zandvoort Is dóór het wa ter veel schade aangericht. De nieu we rioleering in de Haarlemmer straat is ingezakt, zoodat het rijver- keer weer is afgesloten. De straten en stegen stonden blatnk. Meubels dreven uit de huizen. In een stal stonden de paarden tot ;aan het middel in het water. In Bloemendaal zijn veel huizen wel een voet onder water gelioopen. Do odelij k ongeluk. Aan boord van de „Gelderland" te Hel der had Donderdag een treurig on geval plaats, meldt de „Msb." Bij het kolenladen is de man, die in het ruim van genoemd schip met het verwerken van de neerstortende ko len was belast, op onverklaarbare wijze onder een lading kolen terecht gekomen. Toen men den ongeluk kige ontzet had, bleek hij reeds ge stikt te zijn. Doodelij'k ongeval. Bij een theorieles voor leerlingen van de school voor verlofsofficieren op de Kemperheide bijl Arnhem, is een handgranaat afgegaan, waardoor de sergeant De Priester uit Leeuwar den doodelijk in den buik werd! ge wond. Iiij overleed kort nadat hij in het St.-Elisabethsgaslhuis was op genomen. Moordaanslag. Tusschen Ede en de Ginkel is een moordaanslag gepleegd op den aldaar passeeren- den dr. Weyer. Dooit* een voorbij ganger werd het sladh toffer badende in zijn bloed gevonden e,n door een in de buurt wonend persoon per Voertuig naar huis1 vervoerd. Op aanwijzingen van den getroffene werd een onderzoek ingesteld. Uit sporen in de heide bleek, dat de dader zich naar het huis zijher ouders begeven had. De hiiisjgenoo- ten ontkenden echter dat bij zich daar bevond. De politie vond den dader echter in den stal en arres teerde hem. De fiets van den getrof fene had de dader in een boschje verstopt. Onderweg had hij zijn hoed in de struiken geworpen en vervangen door een pet, vermoede lïjk tnet de bedoeling, het onderzoek te bemoeilijken. De getroffene had vijf hevig bloedende wonden, die hem waren toegebracht met een ijzer, op het hoofd en liet aange zicht. Een diepe snede in den need doet vermoeden, dat" ook van een mes werd gebruik gemaakt. Het slachtoffer werd naar Arn hem vervoerd. De dader was èerst Woensdag uit de gevangenis te Arn hem ontslagen, waar hij1 zijn straf had uitgezeten wegens het plegen van diefstal van een fiets. INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggezonden. Onze Weensche kinderen. Nu en dan hooren we van pleegouders, die hunne Weensehe kinderen in de zomer- vacantie terug willen laten komen. Daarom trent deel ik het volgende mee: De kinderen, voor wie transport wordt aangevraagd, worden in Weenen gekeurd. Oordeelt de Commissie, dat de reis voor hen niet noodig was, dan mogen ae wel mee, maar dan moet er voor de keuring f 10,— worden betaald. Des ver langd kan ik voor enkele kinderen dat be drag nog voldoen. Overigens neemt het Comité geen kosten meer op zich. En dan nog iets. Een van de aardigste jongens van verleden jaar, zou gaarne in de vacantie weer hier komen, maar in het geain, waar hij geweest is, kan men hem nu niet nemen. Is er eene familie, die hem een paar maanden gastvrijheid wil verleenen, dan ver noem ik dat graag spoedig. Hij verdient het ten volle. zlerik7.ee. 6 Juni '21. J. H. DE ROODE. TELEGRAMMEN. LONDEN. Bij een bomaanslag te Dublin werd een jongen gedood, 8 bur gers en 2 politie-agenten gewond. DENVER (V.S.) Wolkbreuken en over stroomingen veroorzaakten in oostelijk Colorado reusachtige schade. Honderden personen zy'n verdronken. Men raamt de schade op 10 millioen dollars. De ellende is alom verschrikkelijk. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maand Mei. DREISCHOR. Geh.4. Johannis Jacob Mol j.m., 30 j. en Jacoba Jobbina de Koster j.d., 23'j.; 4. Leendert Lukaart m. 29 j. en Joppa van Donge j.d. 28 j.; 11. Johannis Cornelis dé Bil j.m. 28 j. en Stoftélientje Jonker j.d. 26 j.; 27. Jan Pieter Schouwenaar j.m. 29 j. en Mar- garetha Voshol j.d. 24 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 6 Juni. Verwaoht tot den avond van 7 Juni: matige, tydelyk wellicht krachtige noord oostelijke tot oostelijke wind, licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. MARKTBERICHTEN. SINT-MAARTENSDIJK. Op de paardenmarkt alhier, (gehouden op 2 Juni j.l., waren aangevoerd 71 paarden, benevens 11 reulens. De handel was slap. ROTTERDAM, 6 Juni. GRANEN. Bul ten!. Vast. [Meel f29. Maïs f226. Haver 13,50. Binnenl. tarwe, puike f26 a f27, g^ede fi 24,50 a f25,75, afwijkende f 20a75 f 22,50, Rogge f 21 a f 21,75. HaVer f 14 f 16. Erwten, kleine grpene f 16 a f 19, Bruine boenen, puike f18 a f 19, afwij kende f 12 a f 16. Zaden: Lijnzaad f 14 f 17, KarwijZaad f24 a f 26, Kanarie zaad f 13 a f 15, Maanzaad f40 a f 42, Koolzaad f28 a f29, Mosterdzaad, bruin 30 a f 31, geel f 18 a f 20, Eieren f 8,50 f 11,50. Vlas. AanVoer 3610" st. blauw, 1,25 a f 2; 2875 st. geel fl,35 f 1,75; 2140 st. wit, fl a f 1,25430 st. dauw- rood fl f1,25. Aardappelen: BraVo's "II a f 13; Rpd-Star f 11,50 a f 12; Springs 24 a f30. VEE. AanVoer 337 runderen, De kW. f2 f2,10; 2e f 1,80 a f 1,90, 3e 1,60 a f 1,70; 270 kalVeren, le kw. f2,15 f 2,30, 2e f 1,90 a f 2,05, 3e f 1,65 a 1,80!; 224 schapen of lammeren, le kw, f 1,60 a f 1,801 2e f1,30 a fl,40, 3e f 1,10 f 1,20, lammeren f 1,55 a f 1^65885 Varkens, le kW. f 1,06 a f 1,10, 2e f 1 èi 1,04, 3e f 0,90 a fOe95, lichte f0,80 a 0,90, handel redelijk. Coöperatieve Velling Zierikzee. Veiling van 4 Juni. Aardappelen, Bravo's 10—13 c., dito blauwe 8—10 c., Aardbeien 70-80 c., Porselein 79 c., alles per kilo, Asperges 17—25 c. p bos, Wortelen 12 c. p. bos. ST00MB00TDIENST en tusscliengelegeii plaateen. JUNI 1921. Van Zierikzee: Van Rotterdam: Dinsd. 7 Dinsd. 7 's m. 12, Dond. 9 's ui. 8,— Dond. 9 Vrijd. 10 Vryd. 10 12- Maand.13 8,30 Maand 13 VERBETERING. In de advertentie van den heer J. LAB- ZOWSKI, gepl. j.l. Vrijdag, stondKinder rokken 45 cent dit moest zijn Dames Linnenfestonrokken f 4,50. Dr Dirf.ctf.dr. GEBOREN: TEUN 18, Zoon van P. C. BARENDREGT en J. BARENDREGT— K leijnk. Dreischor, 5 Juni 1921. ONDERTROUWD: JACOB A. GELUK A.Mz. en WILHELMINA G. BIERENS W.Ad. Tholen, 3 Juni 1921. Huwelijksvoltrekking 16 Juni a.s. 9 1881-1921. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders: X JOHANNES HILLEBRAND 2 en 4 JACOBA RINGELBERG, J 8 Juni a.s. hunne 40-jarige Echt- 4 voreeniglng te herdenken. J Dat ze nog lang gespaard mogen J - blijven, is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Zierikzee, 4 Juni 1921. 4 44444444444444444#44#4444444 4444444444444444444444444444 1881-1921. Zoo de Heere wil en zy leven, hopen onze geliefde Ouders, 4 M. J. VAN NIEITWENHUIJZEN 4 T. J. 80ETENS, 4 9 Juni a.s. hunne 40-jarige Echt- 4 J vereeniging te herdenken. X 4 Dat zy nog lang gespaard mogen 4 X blijven is de wensch van J hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Kleinkinderen en Verloofde. Poortvliet, (Kadyk) 4 Juni 1921. J 4444444444444444444444444444 Zoo de Heere wil en zy leven, 4 hopen onze geliefde Ouders en X Grootouders, 4 JAN v. d. LINDE en X JANNETJE STRAAIJER, J op Donderdag 9 Juni, hunne 4 50-jarige Echtvoreeniglng te X herdenken. 4 Rotterdam, Juni 1921. 4 Izaiik Hubertstraat No. 58. Hunne dankbare Kinderen en 4 en Kleinkinderen. X 444444444444444444444444444* Heden overleed onze veel ge liefde Dochter en Zuster, ANNA, in den jeugdigen leeftyd van 20 jaar en 3 maanden. Kerkwerve, 3 Juni 1921. G. VAN DER SLUIS. N. VAN DER SLUI8—Quant en Kinderen. Hartelijk dank aan allen, voor de vele blyken van belangstelling, by onze 25-jarige Echtvereeniging onder vonden. Scharen dij re, 3 Juni 1921. L. KLOET. K. KLOET—Bienefelt en Kinderen. Hartelijk dank aan allen, voor de velej blyken van belangstelling, by onze 25-jarige Echtvereeniging onder vonden. Sommelsdijke, 3 Juni 1921. 2 JAC. BIENEFELT. A. BIENEFELT—Daleboüt en Kinderen. Voor de bewyzen van deelneming, betoond by het overlijden van onzen veelgeliefden Zoon en Broeder, JAN, betuigen wij onzen hartelijker! dank. Tholen, t zctfes, 1 - TH. R. LUNENBURG. H. H. LUNENBURG—VAS de Stolpe. M. LUNENBURG en Verloofde. He Heer en Mevrouw FISCHER- Sies roepen bij hun vertrek naar Indië aan alle vrienden èn bekenden een hartelijk vaarwel en een tot weer ziens toe. S.s. „Insulinde", 4 Juni 1921. R. FISCHER, Kanselier Duitsch Consulaat, Batavia. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be wijzen van belangstelling, gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader. Burgh, 6 Juni 1921. Uit aller naam, Wed. JOHs. DE GLOPPER van Burg. Hartelijk dank, voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden by het overlyden van onzen lieven Man en Vader. Noordwelle, 6 Juni 1921. W. J. SMITS—Bouwmeester en Familie. Voor de vele blyken van belang stelling en vriendschapzoowel van binnen als buiten de gemeente op 1 Juni ondervonden betuigen wy onzen hartelijken dank. Dreischor, 7 Juni 1921. M. DE VRIEZE Jzn. L. J. DE VRIEZE— der Weduwen. te ZIERIKZEE. De door den Rechter-Commissaris goedgekeurde EENIGE UITDEELINGS- LIJST in bovenstaand faillissement is heden door mij ter Griffie der Arr.- Rechtbank alhier gedeponeerd, ten einde aldaar gedurende 10 dagen koste loos ter inzage te liggen voor de schuldeischers. Zierikzee, 6 Juni 1921. De Curator, Mr. H. POLVLIET. te ST.-MAARTENSDIJK. De door den Rechter-Commissaris goedgekeurde EENIGE UITDEELINGS- LIJST in bovenstaand faillissement is heden door ïnij ter Griffie der Arr.- Rechtbank alhier en van het Kanton gerecht te Tholen gedeponeerd, ten einde aldaar gedurende 10 dagen koste loos ter inzage te liggen voor de schuldeischers. Zierikzee, 6 Juni 1921. 1 De Curator, Mr. H. 'POLVLIET. te Scherpenisse. De door den Reohter Commitaaris goed gekeurde EENIGE UITDEELJNGSL1JST in bovenstaand faillissement is heden door mij ter Griffie der Arr. Réchtbank alhier en van het Kantongerecht te Tholen gedeponeerd, teneinde aldaar gedurende 10 dagen kosteloos ter In zage te liggen voor de schuldeischers. Zierikzee, 6 Juni 1921. De Curator: Mr. H> POLVLIET. Inzenders wp.rdeni 'bekend gemaakt, dat aan Catagorie 18 toegevoegd wordt C^tagorie 18b, zynde vierspan, hoogstens van twee eigenaars. HET BESTUUR. Door den Bond Tan Paardenfokkers wordt gelegenheid gegeren Eot het plaatsen ran adTertentics in de door haar te drukken Programma's tooi* de op 19 Juli te honden FOK DAG tegen een prijs Tan f3,50 per f, bladzijde of Indien grooter naar gelang daarran. Volledige opgare hierroor worden ten spoedigste ingewacht althans Tóór 13 Juni by den Secretaris M. J. KL0MPE te llruinisse. Dinsdag 7 Juni ten 3 ure, Veiling van'Krüistièssen. HET BESTUUR. le Zitdag a.s. Donderdag 9 Juni. De omslag is vastgesteld op 00 ets. voor Paarden en 40 ets. voor Rund vee, alles per f 100,-r-. J. W. v. OEVEREN, Secr.-Penningineester. Het BESTUUR van 4én Poldery»GOUWE- VEER EN ZELKE" dat van heden af, gedurende acht dagen, voor, eigenaren van gronden in dien polder, ten kantore van den Ont vanger-Griffier, ter inzage ligt de vastgestelde Begrooting voor het dienstjaar 1921/22. Tegen betaling der kosten zijn hiervan afschriften verkrijgbaar. Zierikzee, 6 Juni 1921. J. C. v. d. MAAS, Dijkgraaf. A. v. d. HOUTEN J.Jz.j Ontv.-Griffier,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 2