Zierikzeesche Él Nieuwsbode abonnement: Maandag 6 Juni 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenland. Pr^js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag-, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. - No, Dir. A. J. DE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. M. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 10630. Inzendin& °P den dag van uit- J. KOSTEN. £ave vóór ure- Wolkbreuk in Amerika. Wolkbreuken, gevolgd door overstroo mingen, in het Oosten van Colorado hebben ten minste vier slachtoffers ge- eischt en groote schade aangericht aan de te veld staande gewassen en den veestapel. Honderden inwoners moesten in booten uit hun huizen vluchten. De stuw in het meer Marshall, welke 800 kubieke meter water, ter diepte van drie voet, keert, kan elk oogenblik door breken. Er zijn maatregelen genomen om de inwoners te waarschuwen. De ergste schade is aangericht te Pueblo, welke stad geheel ondergeloopen is. Zij wordt op vier miljoen dollar geschat. Samenkomst van Koningen. De koning van Engeland, koning Chris- tiaan van Denemarken en koning Gustaaf van Zweden zullen den 22n Juni in Christiania samenkomen ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van koning Haakon van Noorwegen en koningin Maud. Een veradelde aanslag. Volgens een te Boedapest ontvangen be richt, ontleend aan een West-Hongaarscli provincieblad, zou op 27 Mei een bom aanslag zijn gepleegd op den hoftrein, waarin do koning en de koningin van Roemenië naar Karlsbad in Zevenburgen reisden. Een beambte vond een bom met een lading van 3 K.G. ecrasit op de rails. De aanslag werd slechts verijdeld, doordat de trein vertraging had. Verkeerde uitwerking. De commissie voor (Je doorvoering van het drankverbod in den staat Ohio heelt zijn jaarverslag uitgegeven, waarin hy zegt, dat er, volgens een zeer voor zichtige schatting, 50,000 branderyen in dien staat bestaan, tegen 100 twee jaren geleden. Vóór de invoering van het drank verbod, voegt hij eraan toe, waren er niet veel meer dan 200 brouweryen in Ohio; thans waarschynlyk honderddui zenden. De politie van de stad Columbus schat, dat één op de vier families haar eigen bier brouwt. Het rapport zegt ook nog, dat abrikozen, druiven en andere vruchten, waaruit alcoholhoudende dranken kunnen wor den gemaakt, by ontzaglijke hoeveel heden worden verkocht, en dat in soin- mige gemeenten in alle huizen zich toe stellen bevinden voor het maken van gedistilleerde of gegiste dranken. Ex-keizer Karl. De diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph" verneemt, dat eenige geallieerde gezanten te Bern een ge- meenschappelyken stap hebben gedaan by de Zwitsersche regeering ten aanzien der voorwaarden voor een voortgezet verblijf van ex-keizer Karl op Zwitsersch gebied. Ofschoon niemand het recht van Zwitserland tot het verleenen van asyl in twijfel trekt, moet het feit, dat de Habsburger in de onmiddellijke nabijheid van zyn vroegere rijken verblijft, onver mijdelijk een lastige verantwoordelijkheid meebrengen, indien een herhaling der jongste escapade voorkomen wil worden. Er zal, zoo werd betoogd, een grooter gevoel van veiligheid in Midden-Europa en Italië heerschen indien de ex-keizer Spanje tot verblijf koos. Wolkbreuk in Midden Europa. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is het Silezisch-Moraviscbe grensgebergte door een wolkbreuk geteisterd. Te Tho- masdorf, Engelsdorf, Buchelsdorf Boe- mischdorf, Sandhübel en Niklasdorf zyn alle bruggen en heele stukken uit de wegen door de neerstortende water massa's weggeslagen, huizen, fabrieken zagerijen vernield, velden en tuinen ver woest. Er is veel vee omgekomen en ook menschen zijn het slachtoffer van de ramp geworden. Tot dusver zijn elf lijken geborgen. In 't gebergte hebben groote aardverschuivingen plaats gehad. In Freïwaldau is de geheele binnenstad door het water vernield. De schade buitengewoon groot. Blank en zwart. De staat van zaken te Tul sa, waar de negeronlusten of liever de onlusten tegen de negers zooveel slachtoffers hebben gemaakt, is nog verre van be vredigend. Volgens de laatste telling bedraagt het aantal dooden 25 blanken en 60 negers. De gouverneur van Okla homa is te Tulsa aangekomen en heeft bevolen, dat gedurende een week voor de vluchtelingen moet worden gezorgd. In dien tusschentyd zal het puin der vernielde wijken worden weggeruimd en zullen voor de dakloos geworden negers tenten worden geplaatst. De om liggende plaatsen worden overstroomd met negers, die uit Tulsa zyn gevlucht, omdat zij vreezen voor lynch gruwelen, Vóór de plotselinge uitbarsting nu enkele dagen geleden was te Tulsa de verhouding tusschen blank en zwart zeer bevredigend. De verklaringen over de plotselinge uitbarsting loopen nog altijd uiteen. De blanken zeggen dat een bende negers begonnen was met een aanval op een gevangenis ter bevrijding van een daar opgesloten neger, die be ticht was van aanranding op een blank meisje. De negers ontkennen dit. Zij waren zeggeu zij tusschenbeide gekomen toen blanken een poging wilden doen, den bewusten neger te lynchen. John D. Rockefeller. Rockefeller, de rijkste Amerikaan, heeft dezer dagen een pelgrimstocht onder nomen naar 't huisje te Arsdale, in den Staat New-York, waarin hy als knaap had gewoond en armoede geleden. Aan zijn kleinkinderen vertelde hy bij die gelegenheid, hoe hij in 1848 zyn eerste geld had verdiend, n.l. door een toom kalkoenen op te fokken en met een winstje van de hand te doen. De oude multimillionnair deelde by zyn bezoek te Arsdale Amerikaansche kwartjes uit onder de dorpsjeugd. Trots zyn onmete lijk fortuin is John D. Rockefeller niet impopulair in de V. St. Hy leeft betrek kelijk sober en houdt zich bescheiden op den achtergrond. Bovendien schenkt hij jaarlijks ontzaglijke bedragen voor liefdadige doeleinden, maar vooral voor ziektebestrijding en onderwijs. De moord op Talaat pasja. In het proces wegens den moord op Talaat pasja, spraken de gezworenen hun „niet schuldig" uit, waarop de be klaagde Teillirion werd vrijgesproken. Het bevel tot arrest tegen hem werd ingetrokken. Toen 't rechtsgeding was afgeloopen, werd de vrijgesprokene door zyne landslieden, die in grooten getale aanwezig waren, met gelukwenschen overstelpt. Per luchtschip naar Amerika. Het groote luchtschip R 38, 't grootste dat ooit gebouwd is, is nu byna klaar om den tocht van Engeland naar Ame rika te beginnen. Het zal over enkele dagen in Bedfordshire van stapel loopen. De reus is voorzien, van zes Sunbeau- motoren, die een vermogen van 2100 P.K hebben. De snelheid zal 110 K.M. in het uur zyn en 't schip zal 8000 K.M. kunnen afleggen zonder te landen. BINNENLAND. DINTELOORD. De Commissaris der Koningin in deze provincie hoopt Woensdag1 8 Juni ,n.s. deze ge meente le bezoeken en zal voor be- Lan'ghebbenden te spreken zijn om 10,15. Donderdagavond omstreeks G uur werden de bewoners opge schrikt door het luiden der brand klok. At spoedig bleek, dat de schuur van W. W. in lichte laaie stond. Door het direct optreden der mctorbrandspuit, konden de belen dende gebouwen gered worden. Niets, is verzekerd. De steun aan uitgetrokken werkloozen. Door den minister van Arbeid is, naar Het Volk" meldt, aan de gemeente besturen een circulaire gericht, waarin hy mededeelt, de tot 4 Juni geldende steunregeling voort te zullen zetten, doch dat de lange duur der steun verleening, de overweging dat de kosten van levens onderhoud eenigermate zyn gedaald, als mede de wenschelykheid den terugkeer naar meer normale economische toestan den niet te doen tegenhouden door de steunverleening, hem hebben doen be sluiten, het tarief van ondersteuning met plus minus 10 pCt te verlagen. Een tweede vrouwelijk Kamerlid. De heer De Buisonjè zal, indien hij zal zijn afgetreden als lid van de Tweede Kamer, worden opgevolgd door mej. J. Westerman, hoofd eener school te 's-Gra- venhage. Het bezoek van den Jap. Kroonprins. Naar wij vernemen, zal de Japansche kroonprins, na het bezoek aan Amster dam, waar hy, gelijk bekend, door de Koningin officieel zal worden ontvangen, ook 's-Gravenhage en Rotterdam be zoeken, Het Ubld. meldt nog, dat de gast uit het Verre Oosten in afwijking van het geen eerst was bepaald, op Woensdag 15 Juni a s. in den laten namiddag te Amsterdam zal aankomen en den vol genden dag, tegen denzelfden tijd, weer denkt te vertrekken. De Japansche kroonprins, die de gast der Nederlandsche regeering is, zal ten paleize logeeren. Hoewel natuurlijk de internationale beleefdheden ten volle in acht worden genomen, zal het bezoek een betrekkelijk eenvoudig karakter dragen. In verband met den korten duur van 's kroonprinsen verblijf te Amsterdam, kan slechts een beperkt programma worden uitgevoerd. De Koningin zal met haar gast eenige rytoeren maken. De Zuiderzeewerken. De Nephme meldt, dat de Nederl, regeering een contract heeft gesloten met „de steengroeven te Lessines, Henegouwen, voor de levering van granietgruis, dat gebruikt zal worden by de werken voor de drooglegging van de Zuiderzee. Het gesloten contract loopt over 20 jaar en over een bedrag van drie en een half milliard francs. Eerste Kamer. Dé leden Van de Eerste Kamer zijn tot hervatting der werkzaamheden bijeenge roepen tegen Dinsdag 7 Juni, des aVonds naif negen. Tweede Kamer. Zitting, pan Vrijdag 3 Juni. De voorzitter stelt voor, verschillende ontwerpen aan de agenda toe te Voegen, 0|. a. den dienstplicht, uitkeering aan de gemeenten, de Zondagswet, pensioenwet ten, rechtstoestand Van de ambtenaren, het had-je-me-maar-ontwerp. Een voorstel-Rink om de Zondagswet niét op de agenda te plaatsen, 'wordt ver worpen met 34 tegen 27 stemmen; een VoorsteliMarchant om na 1 Juli niet te vergaderen, wordt verworpen met 34 tegen 30 stemmen. De heer Schaper vraagt verlof tot een interpellatie betreffende den woningbouw. Op dit zal Dinsdag worden beslist. Voortgegaan wordt met de behandeling Van de spoorwegovereenkomsten. De heer De 'Monié '/erloren is tegen opheffing Van den raad van toézicht en tegen medezeggingschap van het perso neel. i (Minister König ontraadt de motie Van der Waerden in zake de niet vertegen woordiging Van de oude aandeelen in den raad van commissarissen. Dat zou alles weer op losse schroeVen zetten debr de noodzakelijkheid van nieuwe onderhan delingen. De raad Van toezicht zal ge leidelijk kunnen oVergaan in een spoor- wegraad. Tegen opneming Van perso- neelsVertegenwoordigers in den raad van cpjmmissarissen, heeft spreker ernstig bezwaar. De (Minister zal regeerings-commissa rissen Voor één jaar benoemen om reke ning te kunnen houden met nadere beslis singen, die mochten worden genomen na de Verschijning van de rapporten van de socialisatie-commissie en de commissie Voor de bedrijfsraden uit den Hoogen Raad Van Arbeid. Bovendien zullen de commissarissen worden gezocht uit des kundigen op sociaal gebied. Er Volgen re en duplieken. Dé stemming is uitgesteld tot Dinsdag. f 1025,41 verkregen was. Hoewel dit een igloed slot gaf van f 226,92, wees de voorzitter de Vergadering erop, dat met opheffing van het tekort van het vorige jaar v,an f 116, er eigenlijk nog! <?en tekort is, daar hel goed slot veroorzaakt werd door de vermindering van de bezittingen. De ze bedroegen op 1 ;Mei j'.l. f 2835,47. De aftredende bestuursleden de hee- ren N. W. van Putte, D. Deist, J. Derman, .T. van Nieuwen huize Az. en J. (Muste werden b'ij acclamatie herkozen. Zes nieuwe leden werden aangenomen, zoodat liet aantal nu 132 lïedraagit. De contributie bleef bepaald op f 5 en de uitkeeringen pp» f 9 van Mei—November en van f 7 v,an November—Mei per week. Het reglement bepaalt, dat deze uit keeringen geschieden gedurende 13 weken. Bij' de rondvraag werd be sproken of het niet doenlijk was bij voortdurend ziek-zljn van een deelgerechligde in een nieuw boek jaar weer die 13 weken uit te beta len. Hoewel men liegaan was met liet lot van den desbctreffenden deel gerechligde kon zulks niet geschie den zonder reglementswijzigïng. Daar niemand die verlangde, werd de discussie daarover gesloten. Na dat de ïungeerend voorzitter de aan wezigen V|Oor hun.opkomst dank ge zegd had-, look voor de prettige wijze, waarop de discussies gevoerd waren, werd de vergadering gesloten. RECHTZAKEN. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Vrijwillig?. Vind- storm. Vooroefen ingen (gewone vrijwilligers, klasse A: Donderdag avond van 8—10 uur; Vrijdagavond van 8—10 uur; klasse B: Zaterdag middag van 3—7 utiv; Verbandenr- sus (vrouwelijke vrijwilligers) Vrij dagavond van 8—91/2' uur. De zomervergadering van den Ned. Oudh. Bond heeft dit jaar te Zierikzee plaats, vermoedelijk van Donderdag 30 Juni tot Zaterdag 2 Juli. Onder voor zitterschap van den burgemeester van Zierikzee, Mr. A. J. F. Fokker van Craije- stein van Rengèrskerke, zullen de vol gende heeren 't comité van voorbereiding en ontvangst vormenMr. S. Triezenberg, pres. der arrond.-rechtb., E. J. Gelderman, voorzitter der Vereen, v. Vreemdelingen verkeer, N. A. Berkhout, burgemeester van Brouwershaven, L. J. van Vessem, secretaris van Oosterland, A. van der Weijde, heemraad van Schouwen, C. de Looze, J. J. Vriesendórp van Renesse, J. J. Honig, A. C. de Oude, P. D. de Vos, gemeente-archivaris. Voorloopig plan30 Juni per stoom boot uit Rotterdam naar Zierikzee alwaar om 7.30 officieele ontvangst ten stadhuize, en om 8 uur opening der Algemeene Vergadering. 1 Juli bezichtiging der monumenten van Zierikzee noenmaal in Hotel van Oppen; tocht in auto's door Duiveland; om 7 uur officiéél dinor. 2 Juli om 9 uur tocht naar Schou wen: langs Brouwershaven, Repart Moermond, Haamstede, alwaar geluncht wordt, over Burgh naar Zierikzee. ZONN EM A IRE. Zatcrdaigavo nd 1.11. werd de jaarlij ksehe algemeene vergadering gehouden van hel Zie kenfonds alhier. Van de deelgerecli- ligden woonden 55 de vergadering bij. Nadat de notulen der vorige vergadering waren gelezen en goed gekeurd, werden Iwee regiem en wijzigingen besproken en aangeno men. Eerstens werd opgenomen de bepaling, dat ook de dcclgerechlig- den, indien dit door de adviseeren- dc medici werd noodig geacht, in een ander ziekenhuis op kosten der vereeniging konden worden opgono- men. De kosten, die vergoed wor den, mochten niet meer beloopen, dan die te Noordgouwe besleed wor den. Daar er aan deze bepaling te rugwerkende kracht werd verleend, werden aan een deelgerechligde de gemaakte kosten giereslilueerd. Ten tweede werd hel aantal penning meesters teruggebracht op 6611 of meer. Uit de rekening' van den bock- hJouder 'bleek, dal ontvangen wa aan contributie f 813,95, aan rent f 108,38, wat mei opgenomen kas geld een totaïfe ontvangst gaf van f 1252,33. Uitgegeven was aan zie kengeld f 688,<85, voor verpleging f 90,40, aan subsidie voor hel Groe ne Kruis 1" 50, zoodal met eenige andere uitgaven hel Lolaal van ZIERIKZEE, 4 Juni. Door den kanton rechter zijn op 1 Juni j.l. de navolgende personen veroordeeld wegens: Te Z.'zee als bestuurder van een rijwiel rijden door bet Vischslop: (M. P. L., 22 j„ los werk man te Nieuwerkerk, tot f2 <U, s. 2 d. ih. C. I. L. L., 24 j., los werkman te Nieu werkerk, bij Verst., tot f 2 b., s. 2 d. h. Te Z.'zee binnen de bebouwde kom elders wait even doen dan in de daartoe be stemde gelegenheden: J. P. U., 44 j., landbouwer te Z.'zee, bij Verst., tot f 0,50 li., s. 1 d. h. Jachtpvertreding: L. D., 15 j., arbeider te Sirjansland, tot 1 m. t.s., met een proeftijd van 2 j.; P. V., 21 j., en B. V., 19 j., landbouwers te Haam stede, ieder tot f3 b., s. 3 d. h.; C. Z., 24 j. en |M. H., 15 j., arbeiders te Nieu werkerk, Np. 1 tot f! 1' bf.» s. 2 d. h., van Npf 2 teruggave aan zijn ouders bevo len zonder toepassing van eenige straf, met Verbeurdverklaring van de drie in beslag genomen fazanteneieren. Het slee pen Van kornetten in de Grevelingen: H. F. S., 46 j., schipper te Yerseke, tot f3 bi, s. 3 d. h.; C. j., 62 j., visscher en schipper en A. J., 46 j., Visscher, beiden te Bruinisse, ieder tot f2 bl, s. 2 d. h. Overtreding Arbeidswet: A. H., 69 j., landbouwer te Z.'zee, tot 7 geldboeten Van fll, s. 2 d. h. voor iedere b. Overtre ding Paardenwet: S. Z„ 33 j„ landbou wer te Oosterland, tot f5 bi, s. 5 d. h.; D. Van D., 36 j., landbouwer te Ooster land, tot f5 b,, s. 5 d. h.; J. Van der W., 44 j., landbouwer te Z.'zee, tot f5 b., s. ij d. h. Overtreding van de (Motor- en Rij- Jwielwet: J. C. T., 17 j., zonder beroep té Capelle, tot f3 b'., s. 1 w. t. s.; C. L. B., 18 j., landbouwer te KerkwerVe bij Verst., tot f3 b., s;. 3 d. h.; W. iM. S., 22 j., landbouwersknecht te Nieuwer- ,,.kerk, tot f2 bl, s. 1 d. h.; J. G., 28 j.. korenmolenaar te Eikerzee, bij Verstek tot f3 b., s. 3 d, h.; Th. H., 36 j., land bouwersknecht te Nieuwerkerk, bij Ver stek, tot f0,50 b., s. 1 d. h.; M. II., 53 j., arbeider te Capelle, bij Verst., tot f 3 b., s. 3 dl h. De dubbele moord te Spaarndam. Voor de Haarlemsche rechtbank is Donderdag onder groote belangstelling aangevangen de behandeling der straf zaak tegen den 36-jarigen D. Roza te Haarlem, wien is ten laste gelegd, dat hij op of omstreeks 5 November 1910 opder de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude, in de onmiddellijke nabij heid van Spaarndam, alleen, althans te zamen en in vereeniging met een onbe kend gebleven persoon, opzettelijk Cor nelia Melchior en Willem Melchior, ont Vanger der gemeente Spaarndam, van het IeVen heeft beroofd. Het O. M. had 49 getuigen gedagvaard, de verdediging Zeven. iMej. Gi Huisman vertelde, dat bekl. haar den moord bij stukjes en beetjes verteld heeft in den vorm van „ze heb ben toen" enz. Volgens get. zou bekl. Melchior den hals hebben afgesneden met een slagers hakmes, dat hij van Maas had gekregen. Bekl. Verzekerde nooit zoo uitdrukke lijk te hebben hooren liegen. De brievenbesteller Koelman had op den bewusten avond om 8 uur Roza en Jajcob' van de Pol Kok op hun kóusen naar de woning Van Melchior zien loo pen. De 54-jarige Maria Cornelissens her innert zich, dat bekl. haar gezegd had, dat hij Melchior zou vermoorden eer hij de geVangenis inging (voor eèn andere overtreding). Getuige had gezegd: Dat moet je niet doen. De man is al zoo oud. Maar Roza had gezegd: Ik doe het! Op den beruch- ten Zondagochtend hoorde getuige van den moord. „Och, och; heb Dirk het nou toch gedaan", had getuige toen ge zegd. Later had de Vrouw van Roza ge zegd: Als Fons (Maas) het nu maar niet verraadt". De vrouw van Maas ge zegd: „De moord zal nooit uitkómen, of ik moet op mijn sterfbed liggen". Getuige heeft Roza verschillende keeren met Maas naar de Boschjes zien gaan. Zij en haar buurvrouw zeiden toen, dat daar zeker de buit Verstopt was. Beklaagde blijft alles ontkennen. Jacob Zwaan vertelde, dat 'Melchior béng was Voor Roza. Elisabeth Groot kwaml geregeld bij Melchior thuis. Als hij haar uitliet, moest Melchior eerst uitkijken of hij iemand op den weg zag en in de schuur. Hij' had gezegd: „Als die smeerlap er weer zit, laat ik je niet uit". Beklaagde Vindt ook nu weer hetgeen de getuige gezegd heeft, bedenkelijk. Johannes de Vries, 68 jaar, had hij Maas gezien, dat het hakmes dien avond werd uitgeleend en den anderen morgen schoon teruggebracht. Het werd weieens mleer uitgeleend voor slachten, doch dan werd het nooit schoóngemaakt. De Vrouw van De Vries herinnert zich dit ook. Johannes Hamers, de sluiswachter, wjst, dat Roza een hekel had aan Melchior. Een paar jaar voor den moord heeft hij hem voör de wóning van Melchior gezien met een klein pen- nemesje. R. had toen gezegd, dat hij Mel chior nog eens den hals zou afsnijden. Willem Blom heeft Dirk Roza Zater dagavond kwart vóór 9 bij zijn broer Piet zien binnengaan. Dirk had topn een zak bij zich, waaruit een steel stak. Zon dagmorgen om 8 uur had hij, toen hij melk kwam bezorgen, den moord ont dekt. i Bekl. zegt, dat hij dien aVond alleen een Veedrijversstok bij zich had. Appplonia de Bakker, 52 jaar, ver klaart, dat de Vrouw van Fons Maas dien Zppdagmorgen tusschen 7 en 8 uur bij haar geweest is; zij1 Vertelde dat de Mei- ohiors vermoord waren. Maria Comelissen, 18 jaar, verklaart, dat de vrpuw van (Maas omstreeks kwart ftVer 7 in huis geweest is bij haar tante, Appjolonia Bakker, waar getuige toen in huis was. In de namiddagzitting werd veldwach ter Boorsma gehoord. Fóns (Maas was hem kpmen zeggen, dat Melchior en z'n duster vermoord waren. Aan getuige Elskamp, vroeger bewaar der in de strafgevangenis te Haarlem, heeft bekl. verklaard, dat hij den moord niet heeft begaan, doch er wel geld aan heeft Verdiend. Hij had op post gestaan. Beklj. ontkent nu een en ander. De (thans gedetineerde) logementhou der W. Huisman, moet, volgens recher cheur Brunt, Verteld hebben, dat bij hem in 1919 V. d. P,ol en Roza en nog een derde hebben afglesprpken om een alleen wonende Vrouw te bestelen. Dat is niet doorgegaan. Óver den moord zóu bekl. hem een en ander verteld hebben, waar uit blijken moet, dat hij er wel van weet. Get. ontkent nu echter, dat een en an der dppr hem verklaard zou zijn. De o.ud-concierge der strafgevangenis Bruggeman, heeft bekl. in 1913 meerma len in betrekking tot den moord hooren Zeggen: „Had ik het maar niet gedaan". De oud-directeur der gevangenis, Cou- sijn, zegt, dat Roza in de gevangenis al tijd erg onrustig was. Hij heeft nooit ojver den moord gesproken. Een bewaarder in de gevangenis heeft eens tot, Roza gezegd, dat 't beter was, als hij bekende, waarop bekl. antwoord de: „Ik heb nog een oude moeder". Jan Vonk, den gedetineerde, heeft ge hoord, dat bekl. in zijn slaap heeft ge zegd: „Ik heb 't niet gedaan", en B,Had ik 't maar niet gedaan", alles met be trekking tot den moord. Een serie getuigen, allen gedetineerden en landloopers, leggen getuigenverklarin gen in (denzelfden geest af en ook ver klaringen, waaruit moet blijken, dat be klaagde neigingen had, menschen te ver moorden. J. V. Schoor was indertijd in den kost bij Fons Maas. Hij was daar getuige Van een ruzie tusschen (Maas en diens Vrouw, waarbij' de laatste dreigde, dé geschiede nis van Spaarndam te zullen uitbrengen. Daarop zeide Maas, haar de keel te zul len afsnijden, als ze dit deed. De naam van Rpza was toen niet genoemd. Get. E. V. d. Pol was er met Kerstmis 1919 bij tegenwoordig, dat een afspraak gemaakt werd om een oude Vrouw te Spaarndam te Vermoorden. R. had toen gezégd1: „Hier zit f17000". Toen heeft R. Zoo goed als Voorgesteld, de vrouw te vermoorden, maar get. iwilde er niet aan. „Ik haal wel eens wat uit, miaar aan mfoordeni bégin ik niet", zéi de get. „Durf je soms niet", zei Roza. Toen ze voorbij het huis Van Melchior kwamen, zei Ro za: „Hier heb ik er al twee koud ge maakt, ook met zoo'n mes, maar daar zat niet Veel". Bekl. had een slagersntes bij zich. Een andére maal wilde hij niet mede naar Spaarndam en zeide: „Neen, ze moeten me daar niet zien. Ik heb er al eens Voor vast gézeten, maar ze had den lauw kans bij me",

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1