Zierikzeesche Nieuwsbode KAMPHOF'S TABAKKEN Vraagt KAMPHOF'S K en F F. onovertroffen in kwaliteit. eerstêTslad. abonnement: Vrijdag 3 Juni 1921. zierikzeesche courant. Algemeen Overzicht. advertentiën: b i nne nlan d. Ingezonden mededeelingen De beste Portorico, Maryland en Heerenbaai Prtfs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. - Dir. J. DE LOOZE Jr. UI Dit nummer bestaat nlt 8 bladen. Aan dennieuwen rijkskanselier, dr Wirtli, is de twijfelachtige eer te Leurt gevallen, in een onopge smukte rede liet Duitsehe volk den toestand bloot te leggen, zoo als die zich thans voordoet na de aanne ming van dc kortgeleden door de geallieerden gestelde eischen. De rede is in den rijksdag erg koel ontvangen, als wisten de leden vooruit dat geen nieuwe gezichts punten door den nieuwen kanselier voor hel Duitsehe volk zouden wior_ den geopend, doch alleen groote Ikrachtsinspannji ng en doorzettings vermogen noodijgj izal zijn 0111 uit het moeras te komen, waarin 'het zoo Jjedenkelijk diep is gezonken. Al was deze rede slechts zakelijk, niettemin was ze belangrijk, al' was 1 alleen dat nogmaals uitdrukkelijk werd verklaard dat Duitschland zijn op zich genomen verplichtingen, consciëntieus en loyaal' wil uitvoe ren. Een groot deel zijner rede was gewijd aan de Opper-Silezische kwestie. De rijkskanselier lie weerde dat de opstand door Polen in bij zonderheden is voorbereid; geen spontane uiting Van het geheele volk doch een kunstmatig ,aangewakker_ de en door de Polen gesteunde op. stand. Deze laatste bewering is, zoo als men begrijpen zal, in Frankrijk, waar men echter over 't algemeen den goeden wil erkent van liet nieu we kabinet, niet erg vriendelijk ont vangen. Men beweert in de Fran- sehe pers dat dr. Wirtn nopens de O.S. kwestie handig gebruik ge maakt heeft van de gerezen Imee- nings ver schillen tusscnen Engeland en Frankrijk. De kwestie van ont wapening vormde evenzeer een be langrijk deel van dc rijksdagrede en wel dat deel hetwelk de ontw.ape- ningtvan Beieren betrof. Deze Züid-Duilschers zijn eenigs- zins halsstarrig (gebleken met he irekking tol de ontwapening. Daar toe bestaat gegronde reden. Inir mers hel Beiersche volk heeft voor korten tijd de zegeningen mogen ge nieten van oen „proeve een-er so'v- jet-regeeriiig" en daarbij is gebleken dat tot bescherming vton lijf en goed, gewapende mannen goede diensten hebben bewezen. Doch Beieren's lot is aan dat van Duitschland verbonden en waar de geallieerden op strikte vervulling der ontwapeningseischon van het ulti matum staan, blijft voor haar niets anders over, gezien de „ernstige con sequenties" die voor heel Duitsdh- land uit 't verzet van Beieren zou den voortvloeien, dan het hoofd in den schoot te leggen. Niet minder van belang was het fiiiand-eelte ge deelte van dr. Wirth's redevoering. Kort en duidelijk gaf hij aan zijn volk te 'verstaan dat Duitschland mioel betalen tol de grens van zijn prestatievermogen, zoo niet... dan zal het gedoemd zijn als slaven te arbeiden onder dc voortdurende be dreiging van vreemde bajonetten. Groote geldelijke offers zal liet Duitsehe volk hebben te brengen, niet in 't minst voor de schalde die zijn vroege re militaire leiders in den vreemde hebben aangericht. B U itién lan d. No. 10629. M. J. KOSTE». van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. pjregel. BÜ contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Verlaging petroleumprijzen De prijzen voor ruwe petroleum in Pennsylvania (Am.) hebben op nieuw een verlaging van 25 dollar cents ondergaan, terwijl andere soor ten met 10 a 15 dollarcents zijn ge reduceerd. De Motor Oil Gy. voorspelt een verlaging van de petroleuniprijzeii in Engeland tot 30 pence per gal lon. De officieele pelroleunï-distn- butie-maatschappijten hebben 'die prij zen voor petroleum met 0 pence en voor lichtjolie met 1 pence ver laagd. De onlusten te St.-Petersburg. Naar uit Helsingfors aan Berllinigs- ke Tidende wordt gemeld, namen de onlusten te St.-Petersburg in ver hand met de staking der brood,uit- deeling sterk toe. Op verscheiden punten van de stad kwam het tot gevechten, waarbij slachtoffers vie len Niettegenstaande de teriiorisa- lie-maatregelen van de sovjet-regee ring, houden de ontevreden abhei- ders (openbare vergaderingen, waarin de sovjel-regeeringi sterk wordt aan gevallen. De sovjet van St.-Petersburg heeft bevel gegeven alle leiders van de oonlra-revolu l ton na ire l>e weging on der de arbeiders in hechtenis te ne men. Tot dusver is hel onmogelijk gebleken dit hevel: uit te voeren. Il-oe weinig veilig de sovjet-regee ring zich voelt, blijkt hieruit, dat de treinen op de lijn St.-Petersbui"gi —Moskou bewaakt worden door sol daten met machinegeweren. Uit alle deelen van Rusland wordt een uitbreiding gemeld van de contra- re volution naire beweging ten plat tel ande. Aanslag in Bessurubië. Wederom is in Bossarabië een communistischeaanslag' (gepleegd op een punt van de spoorlijn. Daar de ontploffing pllaats jg'reep vóór een trein aankwam, (ontspoorde deze. De ontploffing (geschiedde dicht bij Ce- teteii Alba. Een spoorwegbrug en de lijn zijn over een lengte van 100 M. vernield Er zijn 5 dooden en 20 gekwetsten. Een van de brugpijlers was ondermijnd. Men vond op de plek een nieuwe roode vlag. De Ver. Staten en de ontwapening. Uit Washington wordt (geseind, dat president Harding het initiatief heeft genomen tot een voorstel a,an de geallieerde regeeringen om de maatregelen strekkende tot een al- gemeene ontwapening in studie te nemen. Het bolsjewistisch paradijs. De correspondent van de Temps te Sofia schrijft aan ztfn blad: Eenigo weken geleden hebben jonge Bulgaren, die met de bolsjewiki sympa thiseerden, een bezoek aan Odessa en Kieff' gebracht. Niet zonder moeite zyn zy in hun land teruggekeerd, en hun eerste daad, toen z\j te Warna ontscheept waren, was den vaderlandschen grond kussen. Wat zij in de bolsjewistische hel gezien hebben, doet hen nu ver branden, wat zij eerst aangebeden hebben en één hunner heeft in een interview verklaard: Dn ff u- *-• nog steeds op de terreur. De bolsjewiki hebben een „rechtbank van vijf minuten" uitgevonden, die verplicht is binnen vijf minuten uitspraak te doen, en de dood straf te voltrekken. En zoo'n vonnis gaat dan soms over honderden personen tegelijk. Openbare vergaderingen zijn aan allen verboden, behalve aan beproefde com munisten. En ook dezen voelen er zich niet op hun gemak. Elke vrije, eerlijke meeningsuiting wordt onmiddellijk voor de beruchte Tscheka gebracht. De pers geniet geen enkele vrijheid. De bladen der oppositie verschijnen niet; alleen bolsjewistische bladen, die slechts leugen en laster kennen en aan de trioml' der communistische ideeën over de geheele wereld zouden willen doen gelooven, hebben het recht om uit te komen. Algemeen stemrecht bestaat niet in Rusland. Alleen de communisten mogen stemmen en dan nog niet rechtstreeks maar slechts door bemiddeling van hun vertegenwoordigers. Ook verkeersvrij heid is een onbekend iets. De arbeiders kunnen niet vrijelijk van fabriek veranderen. Ieder doet het werk, dat hem aangewezen is, daar, waar hij geplaatst is. Ook is het buitengewoon moeilijk sovjet-Rusland te verlaten. De roode troepen bestaan vooral uit huurlingen: Tartaren, Letten, Kalmuks enz. Van de Russen zijn de jongste lichtingen gemobiliseerd, die bet be trouwbaarst z\jn. Er heerscht een ijzeren discipline, welke door de terreur wordt gehandhaafd. Over elk groepje soldaten staat een communist, die hun politieke gedragingen moet nagaan. Bij de minste uiting van ontevredenheid wordt men onmiddellijk gefusilleerd. En toch komen muiterijen en opstan den veelvuldig voor. Geheele regimenten zijn aldus uitgeroeid. Geen enkel regime in Europa zou zooveel ambtenaren kunnen onderhouden als de bolsjewiki doen. Om een gemak kelijk werk voor hun partijgenooten te vinden, hebben de bolsjewiki er ambte naren vun gemaakt. Hoewel slecht betaald, zijn deze posten zeer gezocht, want men werkt er weinig of in het geheel niet. Het Russische dorp is in ellende ver vallen. De boeren lijden vooral door gebrek aan zout. De voortdurende re- quisities hebben het vroeger zoo rijke platteland totaal verwoest en geruïneerd. De Duitsehe ex-kroonprins over zyn vader. De banneling op Wieringen beeft zich onlangs tegenover H. Petermeyer, tijdens dien9 bezoek op het eiland, uitgelaten over den toestand van zijn vader, sinds den dood van de ex-keizerin. De eenige mensch, die mijn vader volkomen begreep, was mijn moeder, zei de kroonprins. Tegenover haar heeft mijn vader altijd een zeer bijzondere gedragslijn gevolgd. Zy was cn bleef voor hem te allen tijde, tot aan haar laatsten levensdag toe, de eenige mensch met wie hij als mensch kon omgaan. Zonder wantrouwen, zonder reserve, haar - maar dan ook haar alleen kon hij zich in vollen omvang geven, zooals hij is. Alle anderen Ik zelf niet het minst stonden onder hem. Ten slotte zyn en blijven wy zyn onderdanen, die hem hebben te gehoor zamen. Slechts tegenover .myn moeder heelt hy zich uitgesproken. De harmonische, intieme verhouding van myn ouders nam elk jaar in het bijzonder tijdens den oorlog toe. Ten slotte kon noch wilde myn vader zonder haar iets ondernemen en met onbeschrijfelijk sterke toewijding heeft myn moeder hem dag en nacht t^r zijde gestaan. Zulk een gelukkig huwelijk in den hoogsten zin van 't woord kwam in de wereldgeschiedenis slechts zelden voor. Thans, met den dood myuer moeder, heeft voor myn vader het leven zyne beteekenis verloren. By den dood van de ex-keizerin heeft zich een ontroerend voorval afgespeeld. Toen de oude, gryze opper-hofprediker, geheimraad dr. Dryander de trouwe vriend van het keizerlijk echtpaar die persoonlijk, ondauks zyn hoogen leeftijd, het stoffelijk overschot naar Potsdam voerde en ook daar den dienst leidde de laatste woorden gesproken had, stortte de keizer zich plotseling ter aarde naast het lyk van zyn gemalin, en weende luid. Allen voelden zich als door den bliksem getroffen. Men had al het mogelijke gedaan, om zich in deze sombere dagen te beheerschen nu kon dat niemand meer. Allen ween den met den keizer mede en niemand wist meer, wat hem te doen stond. Ook waagde niet één het den keizer te naderen. Plotseling schynt het den keizer tot zyn bewustzijn doorgedrongen te zyn, dat hij zich niet alleen bevond. Met ijzeren wilskracht richtte hy zich stram op en bleef als een marmeren standbeeld bewegenloos staan. Ten slotte gingen allen in heilige stilte achter den keizer aan en verlieten de sterfkamer. De kroonprins sprak de hoop uit, voortaan geregeld naar Doorn te zullen. £M5.v JA Jkan iPL JP.ÉtfLÖAÜh vader i\iot mijn plichten togenover hem volkomen bewust". Koning All'ons verspeelt een vermogen. Het Hof van Appèl te Toulouse heeft beslist, dat de laatste wilsbeschikking van zekeren Albert Sapène, die in 1911 in een krankzinnigengesticht gestorven is en die zijn vermogen, groot drie mil- lioen francs aan koning Alfons van Spanje had vermaakt, ongeldig moet worden verklaard omdat Sapène, toen hy dit testament maakte, niet meer over zijn verstandelijke vermogens beschikte. Dit vermogen, dat dus thans den Spaan - schen koning ontgaat, vervalt nu aan de zuster van den overledene, die Alfons eerst voor het Civiele Hof van St.-Gau- deDs gedaagd had en by verwerping van haar eisch voor het Hof van Appèl te Toulouse. De Spaansche koning is veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding. Levensmiddelen voor Sovjet-Rusland. pe 77/nes-correspondent Je Helsingfors seint, dat aldaar bericht uit Petrograd is ontvangen, dat het eerste vrachtschip, dat onder Nederlandsche vlag vaten met haring naar Petrograd bracht, Kroon stad passeerde, waarbij Russische oor logsschepen het schip met saluutschoten en muziek begroetten. Het fiasco van liet communisme. Volgens berichten uit Sovjet-Rusland is Lenin voornemens, om een aantal decreten uit te vaardigen over de terug gave van fabrieken en ondernemingen met minder dan 300 arbeiders aan de vroegere bezitters. Over de inkomsten zal van staatswege controle worden gehouden. Bovendien wil men alle plaat selijke bestuursautoriteiten, 't volkscom missariaat voor binnenlandsche aangele genheden en alle buitengewone commis sies aan een Opperste Gerechtshof onder geschikt maken. D1NTELOORD. In een gehouden ver gadering van de ingelanden der Oud- Prinsland8che Polder werd herkozen tot Dijkgraaf-Voorz., de heer J. B. Koenroodt alhier. Past op voor de zon! lu onzen lijd, die houdt van den schijn, is de verbrande huid nvode; want het bezit er van wekt immers den schijn, alsof de bezitter of de bezitster iemand is, die zich dte \veel_ dc van een tanige vacantie kan ver oorloven. En daarbij liet „staal zoo gezond", zoo'n bruin (gezicht. Maar ook deze schijn bedriegt. T. G.—-B. waarschuwt in 't HbL telgen dit laten verbranden van de huid. Elk jaar opnieuw, zegt de schrijf ster, laten houderden jonge meisjes haar huid voorgoed en met moed wil bederven. Ze vinden dal leuk, sportief en gezond staan zoo'n 'bruin gezicht. Tot op zekere hoogte hebben ze wel gelijk. T Staat niet onaardig als oen bleekneusje na een paar zonne baden een bruin en dus sChijnge- zond bakkes je krijgt, maar die paar weken scliijngezond'fteid worden te duur betaald, want na een paar zomers zonnekuur is de huid voor goed bedorven. Wat 's winters blank Was en 'zomers bruin, wordt nu voorgoed geel en goor. De frisch- heid en elasticiteit van" de huid is voorgoed verdwenen, geen frissChe kleur kan meer door het tanige geel heen komen schijnen; de zachtheid heeft plaats gemaakt voor een hard en ruw, soms schilferachtig, vaak vlekkerig oppervlak. Gaal liet niet zoo met de meeste blonde vrouwen, die blozend en friseh naar Indië gaan en vergeeld terugkomen? Spiegelt u aan ande ren en weesl wijs. Zet in de zon een zonnehoed op en vooral, moe ders, laat uw kinderen niet bloots hoofds ron diaopen, wilt ge niet, dat ze binnen al te korten lijd die heer lijke kinderlijk fijne blanke en rose teint verliezen. La,at uw kinderen toch niet „verweeren", zoo als ge uw gordijnen niet wilt laten „yerwee- ren". Eischt toch niet van de huid, wat ge zelfs niet. van het sterke ijzer verwacht, dat immers evenmin be stand is tegen den voortdurenden invloed van regen en wind en zolh- licht. Kosten vervolging directe belastingen. Een wetsontwerp is ingediend strekkende om de kosten van ver volging in zaken van directe belas tingen in tiet algemeen te verdubbe len. De kosten voor een waarschu wing' worden echter van 5 tot 15 Cent verhoogd; die van de aanma ning, welke minder vaak voorkomt, van 10 tol 25 cent. Het Kamerlidmaatschap van Jhr. de Muralt. .«•."«aJpitlvncr .ua» «pn bericht, dat zijn ontslag als Kamerlid te nemen, ver neemt het Corr. Bur. van hem persoon lijk, dat hij er niet aan denkt thans reeds zijn Kamerlidmaatschap neer te leggen; 9lechts overweegt hij om zich bij de a.s. algemeene verkiezingen in 1922 niet meer beschikbaar te stellen. Tweede Kamer. Zittingvan Donderdag 2 Juni. Het wetsontwerp tot vereenvoudiging rechtspleging i n lichte strafzaken wordt aangenomen z. h. s. •Aan de orde zijn de nieuwe overeen komsten met de spoorwegmaatschappijen. De heer v. d. Waerden noemt het ont werp een klein stapje in de goede rich ting. De regeering is evenwel te toeschie telijk geweest voor de aandeelhouders. Een goede oplossing is alleen te verkrij gen door medezeggingsschap der arbei ders., Spr. dient twee moties in, de een uit sprekende, dat de tegenwoordige aan- deelen omdat zij geen risico meer zullen dragen niet in den raad van commissa rissen vertegenwoordigd dienen te zijn, de ander vragende om vertegenwoordi ging in den raad van commissarissen voor het personeel van landbouw, han del, nijverheid en arbeid. De heer Lely juicht het ontwerp toe. De voorgestelde vorm van staatsexploi tatie is uitnemend. Hij trekt zijn motie ten gunste van de staatsexploitatie in. Spr. meent, dat de raad van toezicht kan worden opgeheven. De heer Kleerekoper betoogt nader de noodzakelijkheid van medezeggingsschap door het personeel. De heer Henri Hermans is in beginsel voor medezeggingsschap. Deze moet ech ter nog geleidelijk groeien. Om( dien groei te bevorderen wil spr. in den raad van commissarissen vertrouwensmannen van het personeel zien opgenomen/.; De heer Smeenk wil in den raad van commissarissen zien opgenomen mannen die vertrouwd zijn met sociale aangele genheden. De heer Kuipers bepleit eveneens me dezeggingsschap der arbeiders. Gunst-g daarvoor acht hij den voorgestelden be drijfsvorm. omdat in een zuiver over heidsbedrijf slechts georganiseerd over leg mogelijk is. De heer v. Beresteyn is eveneens voor medezeggingsschap van personeel. Den Raad van Toezicht wil hij behouden voor de tramwegen. De heer Bongaerts hetoogt, dat de tegenwoordige aandeelhouders niet te royaal worden behandeld. Hij acht^ den voorgestelden bedrijfsvorm niet zóózeer staatsexploitatie als de heer Lely dat deed. m Uit Stad en Provincie. XIER1K2EE. Op d« ouderavond, die Donderdagavond ten Stadhuize alhier zou gehouden worden, waren tegenwoor dig de burgemeester, de secretaris, het hoofd van school A en voortsnie mand, zoodat een commissie niet werd gekozen. „De oudercommissie heeft het karakter „van vertegenwoordiging der voor het „schoolbezoek verantwoordelijke perso- „nen. Zy vormt een schakel tusschen „ouders en onderwijzers, gemeentebe sturen en schooltoezicht, en heeft ten „doel de goede verhouding van school „en huis te bevorderen". Na, ar 't Hbl. verneemt zal het buiten gebruik gestelde marine-vlieg- station te Veere ter beschikking ge steld worden van de N.V. Nederl. Vliegtuigenfabriek „Fokker Met het oog op de. vele nieuwere con structie-plannen, welke deze fabriek vooral op water-vliegtuigjgebied heeft is dit vliegterrein juist uitermate (ge schikt, omdat er een uitmunten dé hydro-haven is. Bij de fabriek, die te Veere verrijst, zat een speciale ,af- deeling komen voor den bouw van vliegtuigen, in hel bizonticr be- stemd om nieuwe constructies tut BRUINISSE. oe neer n. meente-secretaris te Wormerveer, vroe ger alhier, vertrekt naar Ned.-Indië, om daar in gouvernementsdienst te worden geplaatst. SCHERPE NJSSE. Woensdagmiddag 12 uur werd ter aarde besteld het stof felijk overschot van wylen den heer C. A. Geuze, in leven burgemeester dezer gemeente, voorzitter van het algemeen Armbestuur en lid van den Dykraad. Aan de groeve werd gesproken door ds. Van der Kooi van Bergen op Zoom en J. Polderman, burgemeester van St. Maartensdijk Vele vrienden volgden de lijkbaar en vele ingezetenen waren op het kerkhof aanwezig. De oudste zoon van den overledene dankte de sprekers namens zyn moeder en verdere familie voor de hartelijke woorden door hen gesproken. LANDBOUW EN VEETEELT. Landbouwonderwijs. Aan 't voorloopig verslag óp. 't wets ontwerp tot regeling van het (Middel baar en Lager Landbouwonderwijs en van den voorlichtingsdienst voor den land bouw, wordt o. a. ontleend; Algemeen werd de noodzakelijkheid erkend, dat de wetgever ten aanzien van het [Middelbaar- en Lager Landbouw enderwijs regelen stelt. De bestaande toestand, waarbij de be moeienis van het Rijk met dezen belang rijken tak van onderwijs feitelijk alleen op eenige begrootingsposten steunt, is bij den tegenwoordigen stand van dit on- dërwijs en de belangrijke plaats, welke daaraan in onze maatschappij toekomt, in hooge mate onbevredigend. Sedert lang bestaat behoefte aan een wettelijke re geling, die hetgeen ten deze uit de prac- tijk is (gfegroeid systematisch ordent en in positieve voorschriften vastlegt. Op het vaststellen van zoodanige positieve voorschriften is dan ook uit de kringen van de landbouworganisaties en 't land bouwonderwijs, sedert jaren met klem aangedrongen. In dit opzicht had echter dit wetsontwerp vele leden in hooge mate teleurgesteld. Zij merkten op, dat idit wetsontwerp nagenoeg niets regelt. Het consolideert den bestaanden toe stand, maar doet dit op zoodanige wijze, dat de wettelijke regeling feitelijk niet meer is dan een geraamte. Poor verschillende leden werd er op gewezen, dat, indien het wetsontwerp tot wet mocht Worden verheven, als gevolg daarvan vermoedelijk een versnelde toe neming van het aantal nieuw op te rich ten land- etn tuinbouwscholen en cur^ sussen zal zijn te wachten. JDit zlal echter, althans in den eersten tijd, tot gevolg hebben, dat het gebrek aan leerkrachten, dat zich reeds ernstig doet gevoelen, nog vergroót wordt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1