Zierikzeesche 111 Nieuwsbode abonnement: Woensdag 1 Juni 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: B R AN D W EER. PUBLICATIE OPNEMING WEGEN EN VOETPADEN. Algemeene Opneming Onttrekken aan haar bestemming, afbreken van woningen en verwaarlozing onderhoud van woningen, buitenland. Pry's per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10628. Inzending °P dag van nit- Dlr. JL J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact, M. J, HOSTEN. «ave vóór ure' Te Zierikzee is voor 7 jaren of langer te huur het HUIS staande op het Westhavenhoofd. Het huis zal by verhuur vooraf door de Gemeente worden hersteld. Inlichtingen verschaft de Burgemeester. Benoeming Keurmeesters. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzef. Gelet op de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente: Gelezen het voorstel vari de Directie dei- brandweer HEBBEN GOEDGEVONDEN: 1°. Tot keurmeesters over bet opgeslagen hooi of de veldgewassen in deze gemeente te benoemen de heeren 1. STyBEIJE; 2. .1. HENDRIK8E; 3. J. J. ROMEIJN: 4. J. VAN DE STÓLPE; aan welke keurmeesters bij deze de zorg wordt opgedragen om, naar aanleiding van art. 17 der Verordening, tegen het broeien van opgeslagen hooi behoorlijk te waken en zich omtrent de vereischte rondgangen tot inspectie bij de ingezetenen te verstaan met de Directie der brandweer. 2". De ingezetenen te herinneren aan de voorschriften van gemeld art. 17, en de over treding daarop gesteld, luidende: „De eigenaars en bewaarders van hooi en apdere veldgewassen, onaangezien waar deze opgeslagen zijn, zijn verplicht a. „te gedoogen, dat de brandmeesters der „wijk, als hun dat noodig voorkomt, één of „meer ijzers in de stapels te steken b. „te zorgen, dat de ijzers zonder toe stemming dier brandmeesters, er niet uit „verwijderd worden en te allen tijde voor „hen toegankelijk zijn; c. „indien er, bij broeiing, volgens uitspraak „der brandmeesters, gevaar voor brand be- „staat, onmiddellijk, overeenkomstig hunne „bevelen, de stapels te verwerken, of op „andere doelmatige wijze in het gevaar te „voorzien". De overtreding van dit artikel wordt gestraft: van litt. en b met eene geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden; en van litt. c met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete'Van ten hoogste vjjf- en-twintig gulden. Zierikzee, den 21 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikzee, brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der Directe Belastingen ter invordering is verzonden, liet Kohier No. 3 der Personeele Belasting voor het dienstjaar 1921, met uitnoodiging aan een iegenlijk wien zulks aangaat»om na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedig ste het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens, dat de bezwaren, welke dienaangaande mochten bestaan, bin nen drie maanden na beden behooren te worden ingediend. Zierikzee, den 31 Mei 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op Maandag 13 Juni a.s. van wege de gemeente eene zal worden gehouden van de WEGEN en VOETPADEN met de KUNSTWERKEN Zierikzee, den 31 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. .1. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretarie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat het in deze gemeente verboden is zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders een wo ning te onttrekken of onttrokken te houden aan de bestemming, die zij op 1 Juni 1920 had, -of zonder diezelfde toestem ming een woning af te breken. Burgemeester en Wethouders kunnen aan de toestemming voorwaarden verbinden in het belang van de voorziening in den woningnood. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden. Van de beslissing van Burgemeester en Wethouders kan de verzoeker binnen veertien dagen na den dag, waarop zij hem is uit gereikt, bij den Minister van Arbeid in beroep komen. Verder wordt er op gewezen, dat, indien het voor rekening van den eigenaar komend onderhoud van een woning, die niet door den eigenaar wordt bewoond, wordt ver waarloosd tot schade van haar bewoon baarheid, en de eigenaar na schriftelijke waarschuwing nalatig blijft, Burgemeester en Wethouders het noodige kunnen doen yerrichten ten koste van den eigenaar. De eigenaar kan binnen acht dagen na de dagteekening der waarschuwing voorziening vragen bij den Gemeenteraad. De Gemeente raad beslist binnen vier weken na den dag, waarop voorziening is gevraagd. Behalve in zeer dringende gevallen blijft gedurende den termijn tot en de behandeling van de voor ziening de waarschuwing buiten werking. Zierikzee, 31 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Onweder in Duitschland. In de laatste-weken heeft het in Zuid- West-Duitschland buitengewoon veel ge onweerd. In de Rijnstreek en voorname lijk in 't Schwarzwald zijn Ln 8 dagen 25 afzonderlijke onweers, met duizenden bliksem- en donderslagen vastgesteld. In Baden en Wurtemberg zijn 14 huizen en hoeven door het hemelvuur verwoest en 11 menschen gedood. Kleef zat een avond zonder licht en zonder tram, doordat de bliksem de electrische geleidingen getrof fen had. Ook het telegraaf- en telefoon verkeer werd door de vele electrische ontladingen in de lucht ontredderd. Do zwarte bevolking in Zuid-Afrika. De krachtige verdrijving van de in boorlingen te Bulhoek, waarbij 171 hun ner gedood en 125 gewond werden, heeft eenige beroering gewekt onder de an dere zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Verschillende vereenigingan van naturel len hebben Verzet aangeteekend tegen 't gebeurde. Het nationaal congres van in boorlingen te Bloemfontein eischt, dat een commissie van onderzoek zal worden in gesteld, Volgens den correspondent van de Daily JWdil te Bloemfontein tracht men de gemoederen der zwarten op te zet ten, door de gebeurtenissen voor te stel len als een vervolging om des geloofs wille. Men beschouwt den toestand als min of meer ernstig. Een myu overstroomd. Een buitengewone sterke regenval heeft in de kolenmijnen van Anhalt een ernstig ongeluk veroorzaakt. Het water van een beek was zoo; hoog gestegen, dat het Zaterdagmorgen plotseling de Ida- mijn binnendrong, waar zich 21 mijn werkers bevonden Vier hunner konden vluchten, de andere zeventien kwamen in het water om. Do brund in het veen. Zondagmiddag is brand in het Emmer- Erfscheidenveen ontstaan. Het ontstaan van den brand moet ver moedelijk worden geweten aan 't stoken van een koffievuurtje. 'Maandag dreef de krachtige wind het vuur over kanaal A en B, in het Emmer- Erfscheidenveen. In 't geheel zijn» 18 veen- plaatsen door het vuur aangetast. Groote massa's turf zijn wederom verbrand, als ook twee huizen. Vele woningen loopen gevaar en zijn ontruimd. Het vuur woedt voort in de richting van het Roswinkeler veen. De hongersnood in China. De verschrikkelijke gevolgen van den hongersnood in China blijken o. m. uit een beroep, dat de voorzitter van de Fe deral Council of the Churches of Christ in Amerika doet op de kerken van Ame rika, om nog meer bijdragen. De Christinfl Register ontleent hieraan o. m.: Een groot aantal personen in de vijf uitgestrekte provincies, waar hongersnood heerscht; moet sterven vóórdat de oogsttijd in Juni gekomen is, tenzij' wij in Amerika aan tal en omvang van onZe bijdragen be langrijk Verhoogen Zoo wanhopig is de to'estand, dat kleine kinderen uit de hon- gerdorpen van Noord-China thans door straatventers in sommige dorpen en ste den, die ver van het geteisterde gebied liggen, te koop worden aangeboden. De meeste ten verkoop geboden kinderen zijn meisjes, maar er zijn ook wel jongens onder. De prijzen zijn echter zóó laag, dat de handel nauwelijks meer loonend is. Een Amerikaan, in China woonachtig, nam Zulk een koopman waar, die zich met een collectie babies bij' de brug van een Chineesche stad had opgesteld. In vodden gehuld, waren zeven kinderen in twee groote manden geborgen, waarin de veinter Ze vele mijlen naar de markt had gedragen Zij zagen er slecht uit, maar de koopman beweerde, dat hij ze goed had gevoed, sinds hij ze had ge kocht, ten einde meer geld te kunnen be dingen. Twee der kinderen waren jon gens, maar zonder onderscheid van sekse was de gevraagde prijs een Mexi- caansche dollar per stuk. En tusschen den gevraagden en ten slotte betaalden prijs bestaat in China meestal een heel ver schil. De berechting der oorlogsmisdadigers. Woensdagmiddag werd vonnis geveld ün het proces tegen den kapitein b. d. iMüller, door het Reichsgericht. De be klaagde werd wegens het toelaten van mishandelingen door ondergeschikten, zoowel als wegens behandeling van on dergeschikten in strijd met de voorschrif ten, tot een gevangenisstrab van 6 maan den Veroordeeld. Het tinancieel herstel van Oostenrijk. De finaiicicelie ciionrmissie van den Volkenbond heeft haar beraadslagin gen over heL financieel herstel van Oostenrijk ten einde gebracht. Zij acht het volgende noodzakelijk: le. hervorm ing v an den geld omloop door een onafhankelijke bankuilgit- te; 2e. herstel van net evenwicht der begjnoo'liiijgl; 3e. liet aangaan in de .onmiddellijke toekomst van een aanzienlijke binnenlandsche leejn'ing. De commissie; neemt nota v,aai de geboden waarborgen en is van (mee ning, dat op dezen grondslag het financiële hei-stel van Oostenrijk kan aanvangen met hoop op suc ces. Naar de Manchester Guardian ver neemt heeft de Eiigelsche rpgeerihg beloofd voor een millioteh pond sler_ ling bïj| jle dragen aan'dc buitien la nd- sche leening! welke de financieelle commissie van den Volkenbond voor het herstel van Oostenrijksch finan- cieclen toestand wit uitschrijven. De Franschc regeering heeft deelneming lot een bedrag vin -25 nvillioen fres. toegezegd. De kroonprins van Japan naar Frankryk. De Japansche kroonprins heeft zijn be zoek aan Engeland beëindigd en het Japansche eskader heeft de haven van Portsmouth verlaten met bestemming naar Le Havre. Het eskader werd uitge leide gedaan door een Engelsche flottille. In Zijn afscheidsboodschap zeide de kroonprins o. a.: „Wanneer ik in Japan Zal zijn teruggekeerd, zal ik niet nalaten mijn volk te laten weten, dat hun uiting van goeden wil door de Britsche natie is ontvangen en warm. beantwoord". Zoo vat ik ten minste de spontane vriendelijkheid op, waarmee ik overal ontvangen ben. Ik zeg het Britsche volk vaarwel met een hart vervuld van dank baarheid". Het Belgische Koningspaar naar Engeland. De koning en de koningin van België pijn Zondag met vliegtuigen in Engeland aangekomen. Zij reisden afzonderlijk en landden na een goede reis te Folkestone. De koninklijke bezoekers gingen onmid dellijk, nadat zij geland waren, met een automobiel naar Dover, waar zij den nacht doorbrachten, om hun reis per (vliegmachine naar Portsmouth voort te 'zetten BINNENLAND. DINTELOORD. Terwijl de land- bouwer B. G. B. Vrijdag mei zijn motor huiswaarts: irecd, kreeg hij een mankement aan zijn motor, waar door hij zoodanig kwam te vallen, dat hij bewusteloos bleef liggen. Dr van den Iloek verleende zoo spoedig mogelijk geneeskundige hulp. De toestand van B. is vrij ernstig. Kon. bezoek aan den Helder. Volgens het Vafl. zal de Koningin 25 Juni a.s. een bezoek aan Den Helder meer bepaald aan de maritieme instellin gen aldaar brengen. Amerika en Djambi. Naar de Tel.-corr. uit New-York meldt heeft de regeering der Ver. Staten een nieuwe nota in zake de ontginning der Djambi-olievelden tot de Ned. regee ring gericht. Voorheen en thans. Wei-den vroeger de steenkolen uit Gnool-Briltannië in ons land aange voerd, thans komen de Britsche schepen onze havens binnen om 'v.ain de noodige brandstof te worden voorzien. Voorheen werd de visc'ti van IJmuiden naar Duitschland verzon den, thans komen de Duitsche stoomtrawlers in genoemde ha\en binnen o!m hun vangsten te ver- koopen. I-Iet kwam vroeger vaak voor, dat aardappelen vanuit Nederland naai de Scandinavische rijken werden ver scheept. Dezer dagen kwam een 4- tal schepen met volte ladingen aardappelen uit Denemarken aan de Amsterd amsche m ark t Nieuwe weermacht. In de (Mem. van Antwoord be treffende liet wetsonwerp lot nieu we regeling! Van den dienstplicht zegt de Minister, dal de Regeering in be ginsel geenszins onwelwillend slaat tegenover den wenscli naar ontwa pening; zij zou zicli zelf reeds ver- beugen, zoo vooreerst een bcbing- ï-ijke inkrimping dei- krijfg'rsloerustin- glen bereikbaar zou blijken. Hel Laat zich echter niet .aanzien, dat ook de wensch naar gedeellelijke ontwa pening binnen afzienbarejn tijd in vervulling zal kunnen iglaan. .Van de moderne arbeiderspartij verwacht de Regeering! in dit opzicht niets. Volgens de Regiering is de voor- In ilej maand Mei ia liet bedrag der Pandbrieven vermeerderd met 156 duizend gulden. In omloop is thans voor 9 millioen 540 duizend galden. G pCts. Pandbrieven Insulaire verkrygbaar A 100 nnamsle reden, dal ons land buiten den oorlog is gebleven, bel bezit van een'leger. In de toekomst is de kans groot dat wij een deel zullen uitmaken van een groep oorlogvoe renden Maar ook al zou liet niet waarschijnlijke geval zich voordoen dat Nederland geheel alleen zou staan tegenover ren groote mogend heid, dan is hel. bezit van een klein doch goed toegerust leger van groote waarde. Ontslag in massa. Bij invoering van de nieuwe 3e- ger,organisatie zal het aantal beroeps officieren van het 'leger met ruim 2000 worden verminderd (adjudant- o-nder-of f iciere nserge a n te n- m aj.o o i* en sergeanten). Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Gedep. Stalen van Zeeland hebben ingaande 1 Janu ari 1921, de jaarwedden der wet houders als volgt vastgesteld: Ge meenten beneden 800 inwoners f 45; vnn 801-1200 f f>0; van 1201 —1600 f 75; v u| f 1001—2000 f 135; van f 2001—3000 f 160; van 3001 —1000 f 190; vanf f 4001-5000 t' 300 5001—7000 f 360 en 7001-10 000 f 525. De jaarwedden worden tel ken» lom' de drie jaren in over- een stemming glebrncht met het laatst vastgestelde bevol'kinglscijfer. Mocht eene periodieke herziening in eenig geval leiden lot verminde- ring van jaarwedden, dan zal deze j nimmer van toepassing zijn op de j in functie zijnde titularissen. De gemeenten met meer dan 10 duizend inwoners, zijn niet onder de- t ze regeling begrepen. Voor de volgende gemeenten wor- i den afzonderlijke bedragen vaslgje- steld: Goes f 1000; Zierikzee 1' 500; j Kouclekerke f 200; Graanw en L.an_ genda'm f 187,50; Kloetinge f 150; Burgh, Katls eri 's H'eierenhoek f 75; i Ellewoutsdijk, Noordwelie, OuKteïan- de, Re nes.se |en Senooskerke (S.) f 5flf Toen Maandagmorgen II. II. al- j hier met paard en kar maar buiten reed, schrok bij de Zclke lliet paard van een daar staanden woonwagen, f waardoor het dier in een droge sloot j terecht kwam en wiel bovenop II. r Door een tweetal personen werd deze uil zijn netelige positie verlost en zwaar gekneusd naar huis ge- bracht. Dr. de Ruijlcr verleende de j eerste geneeskundige hulp. De loc. stand van den gewonde is iels voor uitgaande. —Dooi- den Commissaris der Ko ningin is benoemd lot zetter voor 's Rijks directe belastingen in de ge meente Noordwelle, de lieer L. j Kwaak, ter vervanging van den heer K. Moelker, die vertrokken is. Provinciale Statenverkiezing. In de te Middelburg gehouden zit- j ling van liet centraal stembureau voor de Prov. Staten, weed Lot lid der stalen benoemd, in plaals van jhr, mi'. E. A. O. de Caschlbroot, die bedankt iheefl, de lieer .1. G. van NieuweiiJiuijzen le Schone. BURGH. Naar wij vernemen De- slaat in deze gemeente hel voorne men de a.s. verjaardag van H.M de Koningin niet onopgemerkt te doen voorbijgaan. Reeds is eene commis sie gevormd, die zicli met de noo dige voorliereidingen zal bezig hou den. RENESSE. De leden van Vreemde lingenverkeer „Renesse Vooruit" hielden Dinsdagavond de gewone jaarvergadering, De opkomst was bedroevend Jammer toch, dat de leden (er zlijn er 61) zoo bi zonder weinig belangstelling toonen in een samenkomst, waarin velen door on derlinge gedachtenwisseling de belangen der gemeente en ook hun eigenbelang kunnen bespreken. De penningmeester deed rekening en verantwoording van Zijn gehouden geldelijk beheer. Uit het verslag bleek, dat ontvangen was f 108,74 en uitgegeven f 88,61. Alzoo een batig saldo van f20,13. Aan de zustervereni ging Haamstede-Burgh zal verzocht wor den medewerking te verleenen tot het opnieuw laten drukken en uitgeven van een eeifigszins gewijzigde wandelkaart van Westelijk Schouwen Ook zal' tl nieu we gids worden samengesteld en ver krijgbaar gesteld Op voorstel van een der leden zullen de losse banken, met het oog op ver weering en verwaarloo zing 's winters worden opgeborgen. Be sloten werd het onderhoud van den rozenaanleg om de fraaie muziektent op zich te nemen. Een voorstel om te trach* ten een auto-verhuur-inrichting alhier te Vestigen in verband met het groote be zoek van vreemdelingen, werd in over weging genomen en het bestuur zal ern stige pogingen aanwenden iemand te vinden, die een auto gestationeerd houdt voor eventueel te maken tochtjes van hier uit. Aan het fanfarecorps Zal ter be vordering van vreemdelingenverkeer ge vraagd w'orden meermalen des Zondags op de tent een uitvoering te geven. Tot bestuursleden zijn herkozen de heeren W. H. Scholder, joh. Hoogenboom en W. Steur. Candidaten voor leden van het hoofdbestuur van A. W. V. V. zijn ge steld de fieeren mr. J. P. Reymer, L. C. Steffelaar en G. Haitma Muiier. NLEUWERKERK. De heer M. Flik weert alhier, beeft ontsliaigj geno men als lid van den gemeenleraad. BRUINISSE. In de Vrijdagavond ge houden vergadering van den raad, die door alle leden, behalve den heer. Hoo- gerheide, werd bijgewoond, werd na voorlezing en goedkeuring der notulen, medegedeeld, dat was ingekomen een cir culaire van den Commissaris der Konin gin, mr. Dijckmeester, dat hij met 1 Mei zijn ambt neerlegt en de gemeente het beste toewenscht. D« voorzitter zegt daarop, dat hij van deze plaats nog een woord van waardeering wil spreken voor hetgeen de afgetreden commissaris ge durende 15 jaar heeft verricht en rele veert in 't bizonder wat door deze in den tijd van de ramp voor Bruinisse heeft weten te bewerkstelligen en spreekt de hoop uit, dat hij nog lang van zijn rust mag genieten. Een circulaire met mede- deeling van het optreden van den nieu wen commissaris op 1 Mei j.l. Die bur gemeester heeft bij den nieuwen Com missaris Zijn opwachting gemaakt en is daartoe met den secretaris Donderdag naar Middelburg geweest. Hij heeft de belangen dezer gemeente in het bizon der den Commissaris op 't hart gedrukt. De heer Van den Berg dankt den voorz. voor zijn bemoeiingen in deze. Ingekomen zijn: een besluit van Ged. St., waarbij zij tot 31 Dec. 1921 vrijstelling verleenen van het onderwijs in vak brief van het Waterleiding-comité in Schouwen en Duiveland, mededeelende, dat de door den Raad gestelde voorwaarde om op Zjjpe de leiding aan te sluiten, is opge nomen in het plan; een brief van den heer De Jonge, waarin hij dankt voor zijn verhooging van jaarwedde; een brief van den heer L. W. |M- Elenbaas en W. N. Elenbaas, dat zij hunne benoeming tot leden van de schoolcommissie aannemen; een staat van oninbare posten van den H. O. en de Hondenbelasting, bedragende resp. f 1167,18 en f 12, welke staat wordt goedgekeurd; een brief van Ged. St., toe zending van een schrijven van den Min. in zake de subsidie der politieschool in Hilversum; op voorstel van B. en W. wordt hierop afwijzend beschikt; adrd» van dhr. jM. C. Annot om afschrijving van hondenbelasting voor een half jaar,' wat wordt toegestaan; een brief van den heer L. (Minderhout, mededeelende, dat- hij zijn benoeming tot hoofd der school aanneemt. B. en W. stellen vervolgens voor de schoolwoning aan het hofd der school voor f250 per jaar te verhuren, wat wordt aangenomen. Nog is ingeko men een brief van heti burgerl. armbestuur houdende toezending der rekening 1920, terwijl tevens ingezonden is een besluit tot wijziging van de begrooting. De reke ning wordt in handen gesteld van de commissie van onderzoek en het besluit goedgekeurd. B. en W. stellen voor de begrootingen Van 192Q en '21 te wijzigen, daar enkele posten zijn overschreden, wat wordt aangenomen. Aangeb. wordt het gemeente-verslag over 1920, dat den leden ter lezing zal worden toegezon den. Tot leden der commissie voor recla mes H. O. worden benoemld de heeren Iz'. Jumelet, Hoogerheide en Bolier; tot leden der commissie belast met het na zien der rekening 1920 en die van het burgerl. armbestuur de heeren Hooger heide, Bolier en Wemmers. ST.-MAARTENSDIJK. In de Vrijdag gehouden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig. Ingekomen was het goedgekeurd raadsbesluit tot het in ge bruik geven van de raadzaal aan het |waterschap St.-Maartensdijk; idem tot het bouwen met rijksVoorschot van een wo ning in de Boschstraat; idem tot verhoo ging der huren der gemeente-woningen. Ingekomen was 't Kon. besluit van 18 Maart 1921, no. 65 tot het toekennen van voorschotten voor den" bpuW van 10 ge meente-woningen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1