Zierikzeesche Nieuwsbode B. H. IDELER, abonnement: Maandag 30 Mei 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. ZIERIKZEE. Dinsdag 31 Mei a.s. Woensdag 1 Juni Groote koopjes a contant. Paardenmarkt en Weekmarkt. OUDERAVOND^ OUDERAVOND. HINDERWET. buitenland. Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste jaargang. - No. 10627. inzeddme °p den d»e van nit- Dlr, J. DE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. U. J, KOSTE*. eaTe T6dr Dit nnrnmer bestaat uit 2 bladen. MANUFACTUREN, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrik7.ee maken bekend, dat de Paarden markt in dit jaar aan de Balie zal gehouden worden op Woensdag den 1 Juni e.k„ en dat op dien dag tevens de gewone marktdag zal worden gehouden in plaats van op Donder dag daaraanvolgende. Zierikzee, 28 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., Weth., 1°.-Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat op Donderdag 2 Juni a.s, des avonds 81/-» uur, voor de eerste maal, op de groote zaal van het Gemeentehuis een ouderavond voor de O. L. School A (Hoofd de heer J. van Ballegoojjen) zal worden gehouden. Toegang hebben alle personen, van wie een of meer kinderen op genoemde school zjjn ingeschreven, en die in den zin van artikel 1 der Leerpliclitwet voor het geregeld schoolgaan dier kinderen verantwoordelijk zijn. Op deze bijeenkomst zal bepaald worden hoeveel leden de oudercommissie, voor ge noemde school ingesteld, zal tellen en zullen, bij 'meerderheid van stemmen der te reclit aanwezigen, de leden dier commissie worden gekozen. De oudercommissie heeft het karakter van vertegenwoordiging der voor het schoolbezoek verantwoordelijke personen. Zjj vormt een schakel tusschen ouders en onderwijzers, gemeentebesturen en schooltoezicht, en heeft ten doel de goede verhouding en samen werking van school en huis te bevorderen. Zierikzee, 30 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat op Vrijdag 3 Juni as., des avonds 8y2 uur, voor de eerste maal, op de groote zaal van het Gemeentehuis een ouderavond voor de O. School voor L. en M. U. L. O. (Hoofd de heer S. de Graaf) zal worden gehouden. Toegang hebben alle personen, van wie een of meer kinderen op genoemde school zijn ingeschreven, en die in den zin van artikel 1 der Leerplichtwet voor het geregeld schoolgaan dier kinderen verantwoordelijk zjjn. Op deze bijeenkomst zal bepaald worden hoeveel leden de oudercommissie, voor ge noemde school ingesteld, zal tellen en zullen, hij meerderheid van stemmen der te recht aanwezigen, de leden dier commissie worden gekozen. De oudercommissie heeft het karakter van vertegenwoordiging der voor het schoolbezoek verantwoordelijke personen. Zij vormt een schakel tusschen ouders en onderwijzers, gemeentebesturen en schooltoezicht, en neeft ten doel de 'gó^de' verhouding en samen werking van school en huis te bevorderen. Zierikzee, 30 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat het verzoek van P. VOGELAAR, Broodbakker alhier, om om in het perceel, kadastraal bekend in sectie A, no. 380, een gasmotor van 3 a 4 P.K., bestemd tot het drijven van een deeg kneedmachine, te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Zierikzee, 28 Mei 1921. Burgemeester en Wetheuders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. p. F. WITTERMANS, Secretaris. De aanslag op de Siegessiiule. De buitengewone rechtbank van de le arr. rechtbank te Berlijn heeft den 35- jarigen koopman en schrijver Wilhelm Hering, veroordeeld tot 8 jaar tuchthuis en 10 jaar eerverlies. Hering, de onder den naam Ferry herhaaldelijk genoemd ls in het eerste proces nopens den dyna- mietaanslag op de Siegessaule en als de geestelijke ontwerper en aanstichter van de misdaad aangemerkt kan worden, is veroordeeld wegens overtreding van de wet op ontplofbare stoffen en hoógVer- raad. De achturige werkdag in Engeland. In het Lagerhuis heeft |Macnamara me degedeeld, dat de regeering had uitge maakt, dat het onder de huidige om standigheden niet wenschelijk was, aan de arbeidsconventie van Washington, wat betreft het aantal werkuren, gevolg t^ gteven. Hij wees er op, dat het grootste deel van de andere voorstellen van de conferentie te Washington was uitge voerd, maar er bestonden moeilijkheden met betrekking! tot de toepassing van den 8-urendag, wegens den toestand van de industrie in het land. De houding van de regeering tegenover de conventie van Washington is in het debat scherp gecritiseerd. Een merkwaardige /aak. Donderdag j.l. is te Brooklyn 'n uiterst merkwaardige zaak voorgekomen in de kinder-rechtbank, d. w. z. de rechtbank waar delicten, die door kinderen zijn be gaan, worden behandeld. De beklaagde was een juffertje van vijftien jaar, Flo rence Cobleigh, die terecht stond we gens bigamie. Het kind maakt den indruk van een meisje van 18 jaar. Hei geval is uiterst curieus. Florence Cobleigh was Onder overlegging van een geboorte-act© waarin haar leeftijd als 18 jaar was opgegeven, gehuwd met een kaasmaker. Dat was in November 1.1. Florence bleef 3 dagen bij haar man, had er toen ge noeg van en trok weer naar huis. Tot April bleef zij daar, maar loen trouwde zij met zekeren Otto Zerringen. Nu duur den de wittebroodsweken langer; pas na 3 weken versojieen het meisje weer in de ouderlijke woning. Haar man (no. 2) kwam haar achterna en eischte ophel deringen. De moeder bracht nu het ge beurde aan het licht en het kwam uit, dat bigamie was gepleegd. Do gevaarlijke weg. Naar de bladen uit Weenen vernemen, was op den weg van Wiener Neustadt naar Neue Kirchen dwars over den weg een stalen kabel gespannen. Een auto reed tegien de kabel, de chauffeur werd door de ingedrukte voorruit zwaar ge kwetst, maar slaagde er in tot Wiener Neustadt door te rijden, waar bleek, dat de in de auto zittende eigenaar gedood Was. Het hoofd was hem glad van den romp gescheiden. Later reed een andere auto tegen de kabel. De chauffeur werd weggeslingerd en zwaar gewond. De auto reed door en stortte met de inzit tenden in een gracht, waarbij twee per sonen zwaar gewond werden. Of men te doen heeft met een daad van wraak tegen automobilisten dan wel met een roofplan, is niet opgehel derd. Hot automobiel vorkeer in Zwitserland. Het Zwitsersche volk heeft zich met een meerderheid van 70.000 stemmen ver- penigd met het besluit van den bonds raad om den bond de bevoegdheid te Verstrekken het automobiel- en rijwiel- verkeer voor het geheele land te regelen. Binnenkort zal nu een bondswetsontwerp dienaangaande ingediend worden. BINNENLAND. De Kroonprins van Japan. Naar het Corr. Bur. thans kan mededee- len, is de datum van aankomst van Z. K. H. den Kroonprins van Japan, te Am sterdam, vastgesteld op Woensdag 15 Juni e.k. Koninklijk bezoek aan Overijssel. Vrydag en Zaterdag vertoefde de kon. familio in Overijsel. Eerst werd de hoofd stad Zwolle bezocht. Duizenden by duizenden waren aanwezig om de vorste lijke personen te begroeten. In het gouvernementshotel had 's avonds half acht het officioel diner plaats, H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins door den commissaris der Koningin aangeboden. Zaterdagvoormiddag had een groot kinderfeestplaats, waarbij prinses Juliana gehuldigd werd. Des namiddags werd een bezoek ge bracht aan Giethoorn. Dcor ditHollandach Venetië werd een groote puntertocht gehouden, waaraan door een 500-tal dier ranke bootjes werd deelgenomen. Tegen half acht Zaterdagavond arriveerde het hooge gezelschap weer in de hoofdstad van Overijsel. Zondag woonde H. M. de Koningin de godsdienstoefening in de groote Michaels kerk bij. Heden keert de vorstelijke familie naar 't Loo terug. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. De jaarvergadering van den Nederl. Oudheidkundigen Bond zal alhier plaats vinden op Donderdag 30 Juni en Vrijdag 1 Juli. Vrijwillige Landstorm. Voor oefeningen (gewone vrijwilligers) Klasse A, Dinsdagavond van 8—10 uur; Vrijdagavond van 8—10 uur; Klasse B, Zaterdagmiddag van 3—7 uur; Verbandcursus (vrouwelijke vrijwilligers); Vrijdagavond van 8— 91/2 uur; Schietwedstrijd (bijzondere vrijwilligers) Zaterdagmiddag van 2 —5 uur. SCHOUWEN. Tijdens het onweer, dat in den nacht vap Zaterdag op Zondag boven ons eiland woedde, heeft een ge weldige hagelslag aan de te veld staande vruchten, o. a. suikerbieten, O.-I. kers en boonen voor honderden guldens schade berokkend. BROUWERSHAVEN. Onder zeer groote belangstelling had hier Zaterdagmiddag de ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van den op zoö jam merlijke wijze om het leven gekomen machinist S. (Maliepaard. Drie kransen dekten de kist. Een groot gedeelte van de leden van het personeel der R. T. M- was opgekomen om hun kameraad de laatste eeT^te"bewi(zenook enkele auto riteiten van genoemde maatschappij wa ren tegenwoordig. Aan de geopende groe ve werd door een, drietal personen het woord gevoerd. DREISCHO RDon don; agrn i rld n,\ lijdons hol hevig omvoer boven de ze gemeen le, sloeg' dc bliksem ge lijktijdig in de schuur 011 op de leicfoonleiding dór woning, van den heer J. W. a-.111 den Boogerdweig. Het telefoontoestel werd beschadigd. Een begin van brand werd gb. bluscht. Aan de schuur was de schade gering. Talrijke telefoon lei dingen waren gestoord. Dezer dagen werd alhier een voetbalclub opgericht (D. V. V.) met aanvankelijk 24 leden. Een terrein is welwillend in gebruik gegeven door den heer Joh. Doeleman J VLSSCHERIJ BERICHTEN. De Nederlandsche Vereeniging van be langhebbenden bij de oestercultuur in Zeeland en de Nederlandsche Vereeniging van Vischhandelaren hebben zich tot den Minister van Landbouw gewend ten ein de te verkrijgen spoedige en afdoende herziening van het pachtsysteem, door het Rijk in het gebied van de Zeeuwsche stroomen toegepast. Zij vragen, de be moeiingen van alle verpachtingen, die tot heden voor wat het geldelijke deel be treft onider Financóm. en het economi sche onder Landbouw behooren, te bren gen; onder beheer van het departement van( landbouw, opdat er eenheid kome. Voorts vrageri zij directe opheffing van het Rijksoesterbureau te Ierseke. ONDERWIJS. Bij het te 's-Gravenhage gehouden examen voor technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat slaagde o. a. de heer L. Verbost te Roermond, geb. te Zierik zee. Bij de dezer dagen te 's-Gravenhage gehouden machinisten-examens slaagde o. a. voor diploma B de heer J. A. v. de Klooster, van Zierikzee. RENESSE. In de Zaterdag j.l. gehou den vergadering van onderwijzers der afd. „Westelijk Schouwen" van 't N. O. G. werd door den voorzitter in welgeko zen, treffende woorden herdacht onzen te vroeg, ontslapen collega en vriend, den heer M- Smits, in leven hoofd der school te Noordwelle. Verder werd door den heer J. Spek van Ellemeet een beschouwing gegeven over den rooster van lesurenj in de school. [Met spreker waren alle leden 't vrij wel eens, dat een slaafs volgen van den rooster in kleine, tweemansscholen vaak niet uitvoerbaar is. Het nu en dan afwij ken (het afwijken moet evenwel geen regel worden) 2al eerder bevorderlijk, dan schadelijk voor het onderwijs zijn. Een voorstel van een der leden om wederom een vereeniging te stichten, waarvan alle onderwijzers in Schouwen en Duiveland lid kunnen zijn, zal door het bestuur in overweging worden ge-; nomen. De contributie werd bepaald op een half pCt. van het salaris. NOORDGOUWE. Geslaagd voor de groote stoomvaart als derde stuurman de heer J. van der Werff van hier. Rij ksnorra aallessen De directeuren van Rijksnormaallessen hebben bericht ontvangen, dat in ver band met de aanstaande opheffing dier inrichtingen, of van hare omzetting in Rijkskweekscholen, in nieuwe vacatures van onderwijzend personeel niet meer door vaste aanstelling is te voorzien. VAN HEINDE EN VER. De Fransche krijgsraad te Mainz heeft 2 Marokkaansche soldaten, die op Hemelvaartsdag een ambtenaar uit Hoechst hebben vermoord, veroordeeld; een ter dood en de ander tot levenslan gen dwangarbeid. Op het militaire vliegveld van Ma- breville bij Nancy (Fr.) zijn vijf vliegers uit een vliegtuig gevallen; vier hunner waren dood. In tal van streken van Spanje heb ben hevige onweders plaats gehad, die nog voortduren. De Ebro is buiten haar oeVers getreden; er hebben gfoote over stroomingen plaats gehad. Volgens uit Petrograd binnengeko men berichten, zijn daar dezer dagen vele huizen ingestort doordat de funda menten door grondwater ondermijnd wa ren. Talrijke personen kwamen daarbij om het leven. Bij het baden in de boven-Elbe van drie klassen van een volksschool Zijn 17 leerlingen weggetrokken door de golven van een voorbijvarende stoomboot. De 3 onderwijzers slaagden erin tien te red den; de andere zeven verdronken. Hun lijkjes zijn geborgen. De Sovjet-regeering heeft aan de artisten van het (Moskousche theater, die op het oogenblik te Praag verblijven, ver zocht naar Rusland terug te keeren en hun algeheele lijfszekerheid toegezegd. De artisten willen echter liever nog een jaar wachten. Een Bulgaarsche bende is bij Sazara (Thracië) op Grieksch gebied doorgedron gen en heeft zes inwoners dier plaats vermoord. De voortdurende droogte in Rusland heeft aan alle verwachtingen op een goe den oogst in Rusland den bodem inge slagen. Er wordt gevreesd, dat de voed selvoorziening in den komenden winter ernstig gevaar zal loopen. Generaal Smuts is uit Kaapstad naar Londen vertrokken. Het geheele Poolsche kabinet heeft ontslag gevraagd. Naar de Evening Standard verneemt, zou de Engelsche regeering het plan koesteren nog 50. duizend man naar Ier land te zenden. Berlingske Tidende verneemt uit Helsingfors, dat de berichten uit sovjet- Rusland van een toenemenden hongers nood en een dreigende catastrofe gewa gen. Vrijdag hebben zich te Tampicó (Mexico) vier 'nieuwe gevallen van bui lenpest voorgedaan, en drie sterfgeval len. Er zijn tot dusver 40 gevallen vast gesteld en men neemt krachtige maat regelen om de ziekte te bestrijden. Het eerste milliard is door Duitsch- land naar Parijs gezonden. In Noorwegen is een zeeliedencon flict uitgebroken, daf zich ook tot andere vakken heeft uitgebreid. Bij de jongste onlusten te Alexan- drië Zijn 15 Europeanen en 48 inboorlin gen gedood, tferwijl 68 Europeanen en 149 inboorlingen gedood zijn. De oud-minister-president van Ser vië, Wesnits, is te Parijs plotseling over leden. Te Boulogne-sur4Mer is een bootje, bemand met 6 jongelui, omgeslagen. 5 hunner zijn verdronken. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Do 0 de lijk ongeluk. Vrijdag avond is in de Zandvoortsche Laan te Zand voort, een zeer treurig ongeluk gebeurd. Mevrouw Oiree, echtgenoote van een onderwijzer, kwam op haar fiets in het mulle zand, waarmede de straatweg nog steeds bedekt is, na het opbreken van den weg voor een gas- aanleg. Tem de vracht-auto van bode V. voorbij kwam, slipte mevrouw O. De chauffeur, die 't gevaar zag, stelde alle pogingen in 't werk om de auto te doen stoppen, nochtans ging het achterwiel over het hoofd van mevrouw O., die terstond gedood werd. De verslagenheid in het dorp is groot. Ongein k. Toen Br landbouwer te Angerloo, een stier naar de wei de bracht had hij het ongeluk te struikelen en in|el den slier te val len. Het dier viel boven op hem en drukte zijn borstkas in, tengevolge waarvan hij enkele dagen later is overleden. Moord en zelfmoord. Te Eindhoven (Woen'sel) neeft de 25- jarigc leerling-machinist K. zijn kostjuffrouw, echtgenoote van den machinist R., met een revolver in den rug geschoten, waarna hij zich zelf een kogel door liet hool'd joeg. Hij was onmiddellijk dood. De zwaargewonde juffrouw, en het lijk van K. werden naar liet: gasthuis vervoerd. Een stad te koop. Van 't najaar zal het grootste deel van d€l stad Reigate (Surrey) in Engeland bij opbod worden verkocht, ten verzoeke van den eigenaar. Deze be zit n.l. al de hoofdstraten, w.o. de weg naar Brighton, die door de staid gaat, al de voornaamste winkels en liet meerendeel van de huizen. Drie kinderen gedood. Tij dens het hevige 011 weder, dal ge paard ging met een hevigen wind en stortregen, hadden ©enige per sonen beschutting gezoent onder 't viaduct der mijnspoor Hen'drik-Em- ma tc Brunssumi (L.) Door den hevi gen wind werd een losse wagen in lie weging gebracht en kwam (leze de kant uitrollen, waar de menschen beschutting gezocht hadden. Een drietal kinderen, twee jongens en een meisje, konden niet bij tijds meer uit den weg komen en werden overreden. De dood trad onmiddel lijk in. Een wereldreiziger v:an 10 jaar. Robert Hockridge, tien jaar oud, is dezer dagen uit Liverpool vertrokken. Hij kwam daar zonder ecnig geleide uit Malmö (Zweden) aan, en reist verder alleen door naar zijn moeder, die tc Edmonton (Alberta) in Canada \vooht. Hij heeft een label 0111 zijn hals waarop in het Engetsch geschreven staat: Zorg voor mij. Dankf u. Als hij dc plaats van bestemming heeft bereikt heeft de jongen, die; geen wbb'Hl Engelse li spreekt, 5000 mijlen afgelegd. A a n g e h o u den. Te Gersloot (Fr.) is een 36-jarige veehouder ge arresteerd. Hij was/ voor eenigen tijd uit Amerika teruggekomen, waar hij 8 jaar woonde. Tijdens de mo bilisatie had hij .niet voldaan aan den oproep zich ter beschikking le stellen van de militaire autoriteiten. Een p o 1 i t i o n e e 1 c vergis- sing. I11 de Oude Kerkstraat te Delft heeft 's nachts een surveillec- rend politieman twee pistoolscho ten gelost op een motorrijder, die zonder licht reed. De bestuurder van het motorrijwiel stopte en bleek de hoofdinspecteur S. tc zijn. Een gelukkige grootmoe der. Dezer dagen mocht mej. J. van W., geboren Zw. onder Wou- brugge cr getuige van zijn, dat haar 120sle kleinkind geboren werd. Er zijn nog 100 kleinkinderen in levön. Moord. Te Amsterdam, in de Oranjestraat, heeft een man, de vrouw, waarmede hij sinds eenigen tijd samenleefde, doodgestoken. Dc dader zelf is! verwond naar het Bin nengasthuis vervoerd. II ad-jc-me-111 ,a ar op rei s. Had-je-me-maar is Vrijdagnacht door de Rotterdamschc politie op den Schiedamsciien dijk, waar hij zich in kennelijken staat bevond, op gepakt. Nadat hij zijn roes in het politiebureau Groote Pauwcnstecg had uitgeslapen is hij weer de straat, opgestuurd. TELEGRAMMEN. PARIJS. De Opperste Raad komt deze week niet bijeen. De regeering acht behoorlijke resultaten uitgesloten, zoo lang de orde in Opper-Silezië niet is hersteld. KOPENHAGEN. Uit Christiania wordt gemeld, dat tengevolge van de alge- meene werkstaking onder de haven werkers, onlusten zijn uitgebroken. Een groote volksmenigte werd door de politie in bedwang gehonden. Een aanval op de electrische centrale werd afgeweerd toch zit de geheele stad in het donker. Vele agenten zyn gewond. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Velling Zierikzee. Veiling van 28 Mei- Aardappelen: bravo's 12—13, bonte 12, blauwe 12, red-star 11, spinazie 2—4 ct. per kilo; asperges 19—24 ct. per bos; bloemkool 11—12 ct. per stuk; salade 1/2—3 ct. per krop. ROTTERDAM. 30 Mei. GRANEN. Bui- tenl. prijshoudend; Meei ^9; Maïs f 210 a f 220, Haver f 14 a f 14,25; binnenland- sche tarwe, puike f 26 a f 26,50; goede f 24,50 a f25,50; mindere f 21 a f23. Haver f 14,50 a f 15,50; erwten, kleine groene f 15,50 f 16,50, bruine boonen f 18 a f 19, overigens f 12 a f 16. Zaden: Lijnzaad f 15,50 a f 17, karwijzaad f 24 a f 26, kanariezaad f 13 f 14, maanzaad f 44 a f 45, koolzaad f 29 a f 30, mosterd zaad, br„ f30 a f 31, geel f 18 a f 20. Aardappelen: Zeeuwsche geen aanvoer; bravo's f 11 a f 12,50; Redstar f8,50 a f 11,50. Eieren f8,25 a f 10. Vlas. Aanvoer 5920 st. blauw!, f 1 a f 2, 700 st. Gronin ger, f 1,25 a f2,25; 3500 st. geel fl,25 a f 2,251745 st. wit, f 0,80 a f 1300 st. dauwrooti f 1,05. VEE Aanvoer 427 runderen, le kW. {2 a f 2,05, 2e f 1,80 a f1,90. 3e f 1.60 a f 1,70; 278 kalveren, le kw. f2,40 a f 2,60, 2e f2 a f2,20, 3e f 1,60 a fl,80; 200 schapen of lammeren, le kw. f 1,60 a 1,70, 2e f 1,40 a f 1,50, 3e f 1,20 a f 130, lammeren f 1,60 a f 1,75700 var kens, le kw. f 1,10 a f 1,15, 2e f 1,02 a f 1,08, 3e f 0,95 a fl„ lichte f0,95 a f 1,04. telegrafisch weerbericht, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verrioht ln den morgen van 30 Mei. Verw&oht tot den avond van 31 Mei: matige tot krachtige zuidelijke tot weste- lijKe wind, zwaar bewolkt of betrokken, later opklarend, waarschijnlijk regen buien, zelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1