Zierikzeesche Nieuwsbode strandvonderij. militTeteland. ONDERZOEK VANJERLQFBANGERS. abonnement: Woensdag 25 Mei 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. buitenland. binnenland. Pr^js per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10625. In2elldine °p den d»g «>'- Oir, A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-RüUacl. M. J. ROSTE*. eave v66r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Rechthebbenden op een dennenpaal, lang 26 Meter, gevischt voor het Engel- sche Gat, worden voor de eerste maal opgeroepen zich aan te melden by den Burgemeester van Zierikzee, bij wien dat strandgoed is aangebracht. Zierikzee, den 24sten Mei 1921. De Burgemeester-Strandvonder der gemeente Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat het onderzoek van de in het verlofgangersregister dezer gemeente ingeschreven verlofgangers der militie te land zal worden gehouden te Zierikzee, in het Raadhuis, op Vrijdag 3 Juni 1921, des namiddags 1,30 uur. Aan het onderzoek behoeven alleen deel te nemen de verlofgangers der lichtingen 1918 en 1919, voor zooveel de lichting 1919 betreft met uitzondering van de verlofgangers, behoorendetot de October ploeg der cavalerie en der bereden artillerie. Aan het onderzoek behoeft voorts niet te worden deelgenomen door hen, die hun eerste oefening nog niet hebben volbracht, en voorts niet door: a. de verlofgangers, die in het loopende jaar, vóór den dag, hierboven als dag van onderzoek aangegeven, in werke lijken dienst zijn geweest uit anderen hoofde dan voor straf; b. de verlofgangers, die bestemd zyn om met 1 Augustus van het loopende jaar naar de landweer over te gaan; c. de verlofgangers, aan wie vergunning is verleend tot uitoefening van de zeevaart of de zeevisscherij buitens lands of tot verblijf in het buitenland en aan wie hetzij gelijktijdig met die vergunning, hetzy in verband daar mede later afzonderlijk, vrijstelling van het onderzoek is verleend; de verlof gangers, aan wie is toegestaan het onderzoek in de maand November of December van het loopende jaar te ondergaan de adspirant-militie-officierenen de verlofgangers van de exploitatie compagnie van het regiment genie troepen. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen: De verlofganger moet bij dit onder zoek verschijnen in uniform gekleed en voorzien a. van de tot zyn voorgeschreven uit rusting verder behoorende kleeding en uitrustingstukken van de wapenen, het ledergoed, de reglementen en de dienstvoorschrif ten, hem uitgereikt <e. van zyn zakboekje en van zyn ver lofpas. De verlofganger staat niet alleen gedurende den tyd, dien het onderzoek duurt, maar ook voor zoolang hij ter gelegenheid van 't onderzoek in uniform gekleed is, onder de bevelen van den militiecommissariszoodatindien hij ongeregeldheden pleegt of zich aan een strafbaar feit schuldig maakt, hetzij by het gaan naar de plaats, voor het onder zoek bestemd, hetzij gedurende het onderzoek of bij het naar huis keeren, te dier zake zal worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en het Regle ment van Krijgstucht voor het krijgs volk te lande. Een arrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zynde huis van bewaring, of een kwartierarrest van één dag tot zes dagen, te ondergaan in een kazerne, kan door den militiecom missaris worden opgelegd aan den verlofganger: 1°. die zonder geldige reden niet by het onderzoek verschijnt; 2°. die daarbij verschenen zijnde, zon der geldige reden niet voorzien is van al de hiervoren vermelde voor werpen 3°. die de hiervoren vermelde voor werpen bij het onderzoek niet alle in den yereisehten staat vertoont 4°. die één of meer van de hiervoren vermelde voorwerpen, aan een ander toebehoorende, als de zyne vertoont. Is den verlofganger ter zake van het onderzoek kwartierarrest opgelegd, dan wordt hy tot het ondergaan van die straf in werkelijken dienst geroepen, Onverminderd de genoemde straf is de verlofganger, die zich schuldig maakt aan één der feiten, onder 1°. tot 4°. ge noemd, verplicht om op een nader te bepalen tyd en plaats voor den militie- commissaris te verschijnen of opnieuw te verschijnen tot het ondergaan van een onderzoek. De verlofganger, die opgeroepen voor dit onderzoek, daarbij niet verschijnt, of, daarby verschenen zijnde, zich schuldig d. f- maakt aan één der feiten, onder 2°.—4°. vermeld, wordt in werkelijken dienst geroepen of gehouden voor den tyd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen werkelijken dienst wordt bepaald door den Minister van oorlog. De verlofganger, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld, na op daartoe door den Minister van Oorlog te verstrekken last als zoodanig te zyn afgevoerd. Nog worden de verlofgangers opmerk zaam gemaakt, dat het niet ontvaDgen van een bijzondere kennisgeving hen niet ontheft van hun verplichting tot deelneming aan het onderzoek, maar dat deze openbare kennisgeving EENIG EN ALLEEN als bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Ingeval ziekte of gebreken de deel neming aan het onderzoek mochten ver hinderen, dient daarvan zoodra mogelijk ter gemeente-secretarie te worden over gelegd een gelegaliseerde geneeskundige verklaring, welke op on gezegeld papier kan worden gesteld. In dat geval en ook indien een verlofganger wegens woonplaatsverandering niet heeft deel genomen aan het onderzoek in Juni, zal voor hem het onderzoek plaats hebben in November of December van het loopende jaar. Aan den verlofganger kan op zijn daartoe aan den militie-commissaris te richten en met redenen omkleed verzoek worden vergund, het onderzoek in een andere gemeente te ondergaan, liet ver zoekschrift moet tydig en GEFRAN KEERD worden toegezonden. Maakt een verlofganger, aan wien een zoo danige vergunning is verleend, daarvan geen gebruik, dan wordt deze geacht niet te zijn verleend. Wenscht de verlofganger uitstel van het onderzoek tot het najaar, dan kan de Commissaris der Koningin in de provincie hem dit toestaan, niet alleen wanneer hij in het buitenland verblijft of de buitenlandsche zeevaart of zee- visschery uitoefent, maar ook als hij uitstel wenscht in verband met beroeps bezigheden of andere bijzondere om standigheden. Zoo de aanvraag om zoodanig uitstel niet door tusschenkomst van de gemeente-secretarie wordt inge diend, moet zij GEFRANKEERD aan den Commissaris der Koningin worden toegezonden. Zierikzee, 24 Mei 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Valuta-smokkelarij. Na liet geruo'iitmiakeiide geval van valuLa-smükkeling van Italiajansehe iofficieren komt thans liet bericht, dat een koerier van het Turksc'he gezantschap te Weenen op' de grens aangehouden is, toen 'hij' 12 milli- oen kronen wilde smokkelen. Hij heeft verklaard, dat nij deze smok kelarij1 bedreef en reeds mejeri be dreven had voor particuliere per sonen, m'aar dat de Turksche ge zant ervan afwist enj hem er telkens de noodige met officioele, pegels voor ziene koeriers passen voor verschaf te tegen een 200.000 kronen per reis. Ex-keizer Karei. Ex-Keizer Karei heeft den wensch te kennen gegeven, tot Augustus in Zwitser land te verblijven. Naar uit Weenen wordt gemeld, zal d'e ex-Keizer midden Augustus naar Spanje vertrekken. Na zijn terugkeer uit Hongarije had de bondsraad voorgesteld^ hem een verblijf te schenken bij Vierwoudstedenmeer maar deze gemeenten weigerden hem een verblijf toe te staan. Van de leden djer Habsburgsche familie bevindt zich de voormalige aartshertog Salvator reeds in Spanje. Hij woont in Barcelona. Brand te Keulen. In het kruitmagazijn Westhof en bij Keulen is bij het ontladen van bommen, door het warme weer, picrinezuur in brand gevlogen. Een huis in de nabijheid was, toen de brandweer aankwam, reeds door het vuur aangetast, en het dicht daarbij gelegen ketelhuis liep groot ge vaar. Bij de poging om den brand te blusschen werden acht brandweerlieden en arbeiders aan de fabriek ernstig ge wond door de ontploffing van vliegtuig bommen. Een volgende exploisie ver oorzaakte een gasbrand, die echter kon worden gebluscht. Pas nadat die brand weer 13 uur lang in de weer was ge weest, was het gevaar geweken. Duitschland en Oostenrijk. Tengevolge van het voortduren van de waarschuwingen der entente tegen de aansluitingsbeweging bij1 Duitschland heeft de Oostenrijksche bondskanselier per telegram een krachtig verbod uitge vaardigd aan dé landsregeeringen van Salzburg en Stiermarken om geen steun te verleenen bij de volksstemmingen, die door zuiver particuliere groepen op touw gezet zijn. Ambtenaren, die direct of indirect zouden medewerken, moeten disciplinair gestraft worden. Daar de re geering echter tegenover de afzonder lijke landen feitelijk machteloos staat, zou het verbod wel eens weinig uitwer king kunnen hebben en daarom is de bondskanselier met den minister van oor log nog persoonlijk npar Stiermarken vertrokken. Opheffing der Sancties. Uit Ems wordt gemeld, dat de gealli eerde douane-dienst in het Rijnland ver moedelijk binnenkort zal ophouden. De voorwaarde daarvoor is de betaling door Duitschland van de eerste 150 millioen goudmark, die reeds is gewaarborgd. Naar verluidt hebben de Franschen door gezet, dat de douane-kantoren blijven be staan, zoodat de dienst elk oogenblik weer kon worden ingevoerd, als Duitsch land met zijn betalingen achterop raakt. Ze zullen waarschijnlijk dienen om een statistisch recht op in- en uitroer te hef fen, tén einde een soort van toezicht op de Duitsche productie te kunnen uitoefe nen. V'. l)e laatste oogenblikken van Tisza. JMen schrijft uit Boedapest aan de Msb.: Gravin Denix Almasy, een nicht van den vermoorden graaf Tisza, die in het groote proces, dat Hongarije op het oogenblik in spanning ophoudt, als kroongetuige optreedt, daar ziji bij djen moord op den groeten staatsman tegenwoprdig was en zelf gewond werd, heeft voor de rechters onder eede de volgend^ verklaring afge legd, welke een hel lijcht op het man nelijk karakter van Tisjza werpt. ....Tegen den middag ging ik naar de Roheim-villa, waar Tisza woonde, en maakte hem op het dreigende gevaar op merkzaam. Ik wees hem op de eventu- eele noodzakelijkheid om te vluchten. Tisza wilde daar echter niets van weten. Op dit oogenblik trad de commandant van de wachtpost, die het huis bewaakte, binnen en verzocht om versterking. Tisza antwoordde hem: „Mijn zoon, ik heb u niet geroepen, richt u tot de bevoegde autoriteiten. Tisza greep na naar zijn revolver en verklaarde, dat hij nog gaarne geleefd had, om zijn geliefde land uit het ge vaar te redden. „Ik vrees echter, dat de gelegenheid daartoe zich niet meer bieden zal. Ik ben mijl ten volle bewust, wat mij wacht. Kort daarop ontstond een groot lawaai voor de villa en Tisza's naam werd steeds hartstochtelijker door de menigte geroepen. Dan ijlt zijn trouwe kamerdie naar binnen en roept verstoord uit: „Ex cellentie, red uw leven; er zijn acht sol daten hier, die u zoeken om u te ver moorden". Tisza legde zijn hand op den schouder van den man, sprak hem moed in en zeide: „God zegene u, gij zijt altijd een trpuwe dienaar voor mij geweest'" en als in zichzelf voegde hij er aan toe: „Ik vrees niets; zooals ik geleefd heb, wil ik sterven. Met deze woorden ging hij naar de deur, schoof deze open en Zag Vier soldaten voor zich staan. „Wij zoeken graaf Tisza". „Dat ben ik!" „Wat hebt gij in de hand?" riep één der soldaten. „Mijn revolver; gij hebt geweren bij u!" „Leg dat wapen neer!" Tisza zag eiken soldaat doordringend aan. Dan legde hij zijn revolver neer. Één der soldaten hield een hartstoch telijk grpVe toespraak. Toen hij vroeg: „Wie is de oorzaak Van dit alles?" zeide Tisza: „(Mijn zoon, ik weet het niet". De soldaat, die het woord voerde, vroeg daarop aan een soldaat, die bui ten stond te wachten: „Is de verbinding tot stand gekomen?" Toen dit bevestigd was, zeide hij tot Tisza: „Excellentie^ uw laatste uur heeft geslagen!" Op dat oogenblik sloeg de klok half zes. Tisza zag ons aan en knikte ons ten afscheid toe. Jlij deed een stap naar vo ren. Ik wierp mij op één, der soldaten en wilde hem het geweer uit de handelt wringen. Op dat oogenblik vielen de schoten uit alle geweren tegelijkertijd als één salvo. Ik voelde, dat mijn oom op mij viel. Een doffe slag op het hoofd deed mij op de knieën vallen, f Ik Zagf hem aan. Zijn oog was nog open. Hij zeide: „Het is met mij gedaan. Zpo moest het Zijn. Ach mijn hoofd!" Ik kon geen wonde op mijn hoofd vinden. Het doodend schot zat in de borst. Langzaam verloor hij 't bewust zijn. Hij sprak mijn naam nog uit, wilde iets zeggen, doch kon slechts prevelen* ,,Dank! Tot weerziens....". Noodweer. In de Cóte d'Or (Fr.) heeft een gewel- jdig noodweer gewoed, dat aanzienlijke schade heeft aangericht. Geheele terreinen werden blank gezet, huizen overstroomd en veldvruchten weggespoeld. Vele plaat sen zijn zwaar geteisterd. Op sommige 'plaatsen viel bovendien hagel neer ,n een laag van 30 c.M. dik. T In het bosch Chatillon bereikte het water op sommige punten een M. hoogte. In (Midden-Duitschland en vooral in Thuringen heeft een geweldige hagel storm het grootste deel van den groen ten- en vruchten-oogst vernield. Telefoon én telegraaf leden groote schade, talrijke boerderijen werden door den bliksem ge troffen. Beken en rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Aan Pandbrieven in omloop voor negen millioen vyf honderd drie en twintig duizend gulden. De zes per cents Insulaire zyn verkrijgbaar voor honderd percent. De schulden van Ainstordain. Uit den staat van schulden dpr ge meente Amsterdam op 1 Jam. 1921, blijkt dat deze, met inbegrip van de schulden overgenomen van de geannexeerde ge meenten, bedragen f 198.246.460. Passen naar België. De Belgische regeering heeft, zoo meldt het Hdbl., aan den Nederland- schen gezant te Brussel verzocht, de Ne- derl. regeering te willen raadplegen over de mogelijkheid van wederzij dsche op heffing van de pas-visa. Dit vraagstuk is thans bij onze regeering in overwe ging- Koninklijk bezoek aan Urk. Officieel is kennis gegëven, dat de Ko ningin op 24 Juni a.s. een bezoek aan Urk zal brengen. Bezoek van den Japansclien kroonprins. De Japansche gezant heeft ter kennis van de NederlandSche regeering gebracht dat Zijne Keizerlijke Hoogheid Prins Hi- rohits, Kroonprins van Japan, tusschen 15 en 24 Juni a.s. in Nederland hoopt te ldomen, ten einde aan H. M. de Koningin zijne opwachting te maken. De kroonprins zal vergezeld zijn van Zijne Keizerl. Hoogheid Prins Kan-in. Do Rijksmiddelen. De opbrengst ider rijksmiddelen over de maand April geeft reden tot tevredenheid, al is t eindcijfer niet zoo hoog dan hij den vorigej? maandstaat. Het eindresultaat over April be. draagt f 39,47 millioen. Uit de in komstenbelasting kwam! f 12,40 mil lioen in, uit de dividend- en tan tièmebei ais ting bijïia 14 ton en uit de vermogensbelasting f 2,94 milli oen. Van de .accijnzen heeft die op suiker 3 ton meer gegeven dan 't Vorig jaar, terwijl de accijnsen op 't gedistilleerd f 4,42 millioen op bracht. Die op ihet geslacht bracht f 986.000 op, tegen' f 1.174.000 in de zelfde maand van 1920,, welke ver mindering in hoofdzaak verband houdt met den ruimen invoer van ArgentijnsCh vleesch, waarvoor wiej invoerrecht, docli geen accij'ns' wordt geheven. De baten uit de O.W.-be- lasting vermindert thans vrij1 sterk. In April kwam nlog f 8 millioen in, tegen f 11 millioen verleden jaar. Herziening invoerrecht op tabak. Bij K.B. is bepaald, dat de wet van 6 Mei 1921 tot herziening van het invoerrecht op tabak en papier in werking zal treden met ingang van den len Juni 1921. Een record-droogte-jaar. Het spreekt van zelf, zoo schrijft het „Centrum", dat de lage water stand op den Rij'n de noodigie ge leerden en snuffelaars aan t werk heeft gezet om in' oude gele en grau we papieren te turen, hoe 't met die waterhoogte in vroeger jaren 'heeft gestaan. De oudste menschen 'die anders bij' zulk een gelegenheid altijd of misschien in werkelijkheid nooit worden geraadpleegd, kun nen nu wel thuis blijven, want 'men moet eeuwen terug g!aan om een voorbeeld te vinden van' wat nu ge schiedt. Men kan te Voet naar eilandje bij Kaub en dat is in 150 jaren, sedert wanneer er statistic ken van den waterstand worden bij gehouden, nooit gesdhied. De kro nieken verhalen, dat men den Rijn bij Mainz kon doorwaden in 1447 en heelemaal uitgedroogjd was de rivier in 1130 en 1303 en 1304. Men kan dus van een zeer bij zonderen toestand spreken, miaar die is droevig genoeg', want niet en kei de landerijen drogen uit, ook het drinkwater begint Le ontbreken. Misschien dat er nog een periode v,an veel regieh komt, die iets zou kunnen goedmaken, doch dit Js' Voor andere menschen weer geen prettig vooruitzicht. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 24 iMei. Voortgegaan wordt met 't ontwerp tot invoering van den kinderrechter en on der toezicht stelling van minderjarigen. De heer Kleerekoper steunt 't amende- ment-Dresselhuys om aanstelling van vrouwelijke plaatsv- kinderrechters mo gelijk te maken en dient daarnaast een motie in, uitsprekende de wenschelijkheid van benoembaarheid van de vrouw tot een rechterlijk ambt. Op voorstel van den voorzitter wordt met 33 tegen 29 stemmen besloten de mo tie te behandelen op een nader te be palen dag. i De heer Beumer bestrijdt het amende- ment-Dresselhuys. De heer Van Schaik wil gelijke benoem baarheid voor alle openbare ambten met uitzonderingen, noodig met het oog op orde en zedelijkheid'. Spr. acht de vrouw geschikt voor kinderrechter, 't Amende ment houdt evenwel geen rekening met de practische vragen ten aanzien van de uitvoering. De heer Scheurer betoogt, dat de vrouw juist voor kinderrechter zeer onge schikt is. i ,Mej. Groene weg komt op tegen het be toog van den heer Scheurer. De heer Schokking wenscht geen prin- fcipiëele beslissing door stemming over dit amendement. Spr. zal daarom tegen stemmen. De heer Van Veen acht redactie-verbe tering in het amendement noodig. (Minister Heemskerk bestrijdt 't amen dement. Spr. acht de vrouw juist voor het rechterlijk ambt niet goed geschikt. Het amendement is onuitvoerbaar omdat.de wet op de rechterlijke organisatie zich verzet tegen de benoembaarheid der vrouw tot het ambt van rechter. De heer Marchant zal tegen stemmen omdat z. i. de benoembaarheid vaststaat en het amendement de algemeene be noembaarheid op losse schroeven zou zetten. Het amendement wordt verwor pen met 42 tegen 31 stemmen. De heer Van Sasse van Ysselt licht het amendement der commissie van rap porteurs toe om ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht te onttrekken aan den kinderrechter, doch op te dragen aan de meervoudige Kamers van de Arrondissementsrechtbank, waarin de kinderrechter dan zitting zou hebben. De Minister laat de beslissing aan de Kamer. Het amendement wordt aan genomen met 55 tegen 13 stemmen. Het ontwerp wordt aangenomen zonder hoof delijke stemming. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging van de toet op het H. O. De heer Visser van IJzendoorn ver klaart zich tegen afschaffing der promotie op stellingen en het toekennen van den meesterstitel aan den doctorandus in de rechten. Minister De Visser betoogt, dat de promotie op stellingen geen waarborg biedt voor wetenschappelijkheid. De toekenning van den meesterstitel aan doctorandi is gewenscht omdat men ook zonder zuiver wetenschappelijken aanleg een goed jurist kan zyn. De heer Schokking juicht het ont werp toe in het belang der ontwikke ling van de juridische wetenschap. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Van de gisterenavond van Rotterdam komende boot, brak voor de aankomt aan het havenhoofd alhier de stuurketting. Door de Provinciale Stoomboot werd ze daarop op sleeptouw genomen en veilig binnengebracht, na dat ze geruimen tyd voor de haven had gelegen. In een zeer druk bezocht* ver gadering van alle besturen der vrij zinnigen (Unie) kiesvereenigingen in Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen, Za terdag te Oostburg gehouden, is de volgende motie aangenomen De vergadering van de besturen der Lib. Uniekicsvereenigingjen in Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen, ver tegenwoordigende 14 kiesverenigin gen; gehoord'en gelezen, wat er be treffend de verkiezing van hel da- gelijk sch bestuur in de hoofdbestu ren der aangesloten partijetn, vor mende het voorloopig hoofdbestuur van den Vrijheidsbond is geschied. spreekt haar bevreemding uit, dat de aanvankelijk door de Lib. Unie voorgestelde candidaten niet züjtn1 op genomen in het dagelij ksch bestuur, en stelt voor, indien in dezen imocht blijken, dat ongepaste persoonlijke invloeden daarvan de oorzaak zijn, de toetreding tot den Vrijheidsboutcl op te sdhorten. Naar wij vernemen, betreft het hier een verzet van 'den heer Treiib legen de door de Lib. Unie gestel de candidatuur voor hel dagelij ksch pestuur, van jhr. De Muralt. De heer Treub zou als argument voor

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1