Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 23 Mei 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenland. binnenland. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—$ regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10624. InzendinK °p d™ dag van uit- Dlr. J. DE LOOZE Jr. Uitg.-Redict. U. J, KOSTE». eaTe Drievoudige moord. Bij het plaatsje Dankerith (district Ade- nau) is Woensdag een drievoudige moord gepleegd. Een 76-jarige boer en diens 75-jarige zuster werden badend in hun bloed in huis gevonden, terwlijl later de 26-jarige knecht met talrijke bijlslagen in een regenput ontdekt werd. In het huis was alles doorzocht. Tot dusverre is van den dader, op wiens ontdekking een belooning van 4000 (Mar. gesteld is, nog geen spoor gevonden. Een gevaarlijke vrouw. Te Honoloeloe is een zekere Lydia Southard gearresteerd. Deze dame heeft in den tijd vaii 4 m&flirtdetfit 4 mannen ge had. Verdacht van moord werd zij in Voorarrest gesteld. Zij voerde aan, dat haar 4 mannen achter elkaar waren ge storven aan den typhus. Zij was, vol gens haar zeggen, typhusbacillendraag- ster, doch zelf nooit door de ziekte aan getast. Een verdacht teekten was echter, dat de politie in haar bagage een blanco polis van een levensverzekering vond, die zeker voor den volgenden huwelijkscan- didaat móest worden ingevuld! Mond- en klauwzeer in Denemarken. Een epidemie van mond- en klauw zeer, waardoor bijna 8000 stuks vee wer den aangetast en die den dood van vijf personen tengevolge had, heeft den Deen- schen landbouw een schade van ongeveer 10 millioen kronen berokkend. Naar van officiëele zijde wordt gemeld, is 't ge vaar thans zoo goed als geheel geweken, en is de handel op de Deensche export markten weer in vollen gang. Elfmaal gehuwd. Harold Hammond, een 20-jarig AmterikaansÓh matroos, kan er zich op beroemen, elf vrouwen te bezit ten, en zelfs elf maal gehuwd te zijn. Hij heeft vrouwen in bijna el. ke havenstad. In New York heeft hij, ongetwijfeld wegens de uitgestrektheid van de stad, liefst drie ecjitgenooten. Een van zijn vrouwen heeft deze week, om niet ver te zoeken retilc- nen, zich van hem1 laten scheiden, een ander heeft hun huwelijk on geldig laten verklaren. Hammond zit thans in de ge vangenis, onder beschuldiging van veelwijverij. Zijn advocaat voerde de zer dagen voor den) rechter aan, dat Hammond van 'goede familie is en geen enkele andere verontschuldi ging heeft aan te voeren, dan dat hij „vreeselijk veel plezier heeft ge had". Gevaar voor badgasten. De Daily Chronicle meldt, dat door de afdeeling visscherijen van 't ministerie van landbouw, een waarschuwing is ge richt tot degenen, die zeebaden gebrui ken aan de Zuidkust van Engeland, tegen de gevaren van den octopussen (inktvis- schen), die zich den laatsten tijd meer malen vertoond hebben. De inspecteur ,voor visscherijzaken stelt 'n onderzoek in. Vrouwelijke burgemeesters. [Men verwacht in enkele Waalsche ge meenten de benoeming van vrouwelijke burgemeesters. Wel zouden enkele wet gevende bepalingen hiermee in strijd zijn, maar men verwacht dat de Belgische ire- geering, die deze benoemingen toejuicht, deze bezwaren wel zal doen verdwijnen. Een Nederlander in België veroordeeld. Het Assizenhof van Brabant heeft I. L., geboren te Steenbergen in Nederland en ihans in Nederland woonachtig, bij ver stek tot 10 jaar gevangenisstraf veroor deeld. L., die tijdens den oorlog een slachterij te Brussel had, wordt beschul digd van leveringen aan de Duitschers. Lloyd George en Briand. Het is thans zoo goed als zeker, dat de conferentie tusschen Briand en Lloyd George niet aan het einde van deze Week zal plaats vinden. Lloyd George gaat morgen aan de kust wat uitruisten en heit wordt ontkend, dat hij bij die gelegen heid den Franschen premier zou ontmoe ten. Omtrent de bijeenkomst van den Op persten Raad is nog niets bekend, doch men denkt, dat de bijeenkomst de vol gende week zal worden geregeld. Werken des vredes. Dezer, daggen is op het ministerie van Openbare Werken te Parijs eenc conferentie gehouden welke wercl bijgewoond door vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel van Elzas-Lotharingen en waarop de kwestie werd besproken van de ge bruikmaking van de hydraulische kracht van den Rijn tusschen Straatsburg en de Zwitsersche igreivs. Het programma omvat het gra ven van een lateraal kanaal, het welk den naam van Elzas-kanaal zal dragen en dat een lenigte zal krijgen van 125 K.M., een breedte van 86 meter en een diepte van 7 meter. Van de Zwitsersche grens tot aan Straatsburg bedraagt de val van het w;ater in totaal Ev meter. Er zul len 8 sluizen ko en in de na bijheid van deze s ,v n zullen hy dro jelectrische installaties worden opgericht, die een electrische kracht van 550.00 KjW. zullen kunnen voortbrengen, waardoor een bespa ring van 3 a 4 millioen ton steen kool zal kunnen worden verkregen. De .Japansche kroonprins. De kroonprins van Japan, die thans in Engeland vertoeft, komt, naar. de Fransdie draadlooze dienst meldt, aan het eind van deze maand in Frankrijk en zal daarna een be zoek brengen een België en Neder land en misschien ook aan Italië. In het lagtste geval' zal nij ook zijn opwachting maken bij den Paus. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 20 \Mei. In de zitting van Vrijdag werd beslo ten de door de heeren Albarda en Van Ravesteijn aangevraagde interpellaties over de briefwisseling, met Amerika in zake de Djambivelden toe te staan. Hierna wordt voortgegaan met de be handeling van het wetsontwerp tot ver eenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. Het amendement-Van Sasse van IJs- selt om voor de transacties met het Openbaar (Ministerie de goedkeuring van den Kantonrechter te vorderen, wordt verworpen met 55 tegen 18 stemmen. Overgenomen wordt het amendement der Commissie van Rapporteurs om de kleine kantongerechten niet te verplichten om de veertien dagen zitting te houden, doch wel om de maand. Een amendement-Van Sasse van Ijsselt om ook bij betrapping op heeterdaad eener overtreding geen berechting op den dag der overtreding zelf toe te staan, wordt ingetrokken. Een amendement-Dresselhuys om den politie-rechter alleen de bevoegdheid te geven tot het straffen met hoogstens drie maanden gevangenisstraf, in plaats van met zes maanden, wordt teruggenomen, omdat de minister het artikel heeft ge wijzigd. Een aantal maanden zal door den Kroon worden bepaald, doch hoog stens zes maanden. Het amendement-Dresselhuijs om niet alleen op den dag van het misdrijf den voor den politierechter terechtstaande bevoegdheid te geven uitstel van behan deling te vragen, wordt aangenomen met 36 tegen 21 stemmen. I-Iet amendement-Dresselhuijs om den beklaagde voor den politierechter het recht te geven, te vorderen, dat zijn zaak zal worden behandeld door de meervou dige Kamer is teruggenomen nadat de [Minister heeft betoogd, dat het amende ment een reactie tegen de stichting van het ontwerp beteekent. De eindstemming zal op een nader te bepalen dag worden gehouden. [Aan de orde is een ontwerp tot in voering van een kinderrechter en van het onder toezicht stellen van minder jarigen. De heer Snoeck Henkemans juicht het ontwerp toe. Spr. is vooral ingenomen met het opdragen van de rechtspraak over kinderen aan één persoon. [Minister Heemskerk is dankbaar voor den steun van den heer Snoeck Henke mans. De heer Dresselhuijs verdedigt 'n amen dement om de benoembaarheid van de vrouw tot kinderrechter mogelijk te maken. 1 De vrouw niet tor stembus. In de „Banier" lezen we, dal de Staalkundig Geref. pnrlij in 1922 zonder vrouwen ter stembus zal optrekken. Telling van den Veestapel. Tusschen 20 Mei en 20 Juni wordt een lelling' gehouden betreffende! bel grondgebruik en den veestapel. Crisiswee. Uit de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer inzake de dekking der na deelige saldi betreffende crisis aan gelegen heden blijkt, dat naar alle waarschijnlijkheid nog een crediet aanvrage zal moeten worden inge diend lot dekking van een tekort op de rekening der kolenvoorzie ninjg. Voor zooveel hel zich laat aan zien zullen geen nieuwe crediel-aan- vragen van dezen aard noodig zijn, uitgezonderd die ten dienste van de levcnsmiddelenvoorziening. Het is nl. gebleken, dat hel voor dit doel, voor 1919 toegestaan crediet ad f 142.600.000, niet geheel toereikend is. Een wetsontwerp tot verhooging van dit crediet ïnieit f 3.600.000 heeft bereids het Departement verlaten. Voorts is het niet uitgesloten dat nog een verhooging noodig zal zijn van het voor 1920 toegestane levens- middeleiicrediet van f 24.800 000. Deze som, wellce berekend Was voor liet eerste 'halfjaar van 1920, zal wellicht niet voldoende zijn Lot dekking van de over hel geheelc vorige jaar gemaakte kosten. Rotterilamsche Tramweg Mg. Aan het verslag (p'ver 1920 der R.T.M. ontleeruen wij De opbrengst der stoomtramwe gen op de Zuid-Hollandschei en Zeeuwsche Eilanden met inbegrip der stioombootveerdiensten was als vlolgt: reizigersvervoer, f il.124.990; bia- gage-, goederen- en veevervoer i 1.158 894; postvervoer f 173,837; bij zondere on tv, f 53,348,, waarin be grepen ontvangsten stoomtramweg Burgh—Steenbergen. De totale ont vangsten beliepen dus f 2,411.071, De uitgaven vorderden daartegen over in totajal f 2,046,551, een tekort latende van 'f 235,479. Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer zijn tot hervatting der werkzaamheden bijeenge roepen tegen Dinsdag 24 dezier, des avonds 81/2 uur. Geen miuisteriëole crisis. Naar het Centrum meldt, zijn alle ge ruchten over een aftreden, niet alleen wat het kabinet in zijn geheel, maar zelfs wat den minister van financiën be treft, van eiken redelijken grond ont bloot. Naar de oplossing der ontstane moei lijkheid zal, volgens het blad, worden gestreefd door de indiening van een nieuw art. 7 van het ontwerp tot rege ling der grondbelasting, waardoor eeni- germate wordt tegemoet gekomen aan de zwaren, ,in de Tweede Kamer te berde gebracht. Nederland en België. De vertegenwoordigers van de S. D. A. P. zijn samengekomen met de Belgische socialistische vertegenwoordigers met 't doel een basis voor overleg te vinden, waardoor een eind gemaakt kan worden aan de geschillen, 'die tusschen Neder land en België bestaan door de vraag stukken, die na den oorlog zijn opgeko men. De heer Vliegen leidde de vergade ring. De gedelegeerden zijn tot overeenstem- mnig gekomen wat betreft de aanvaar ding van het verdrag inzake de kanalen, dat de minister van staat Paul Segers en senator Coppieters met de Nederlandsche gedelegeerden ter conferentie van Parijs hadden ontworpen. Inzake de Wielingen is het dubbele principe aanvaard van vrijheid van toegang van de Belgische kust (naar de haven van Straatsburg en van de Nederlandsche naar de haven van Vlissingen. Invaliditeitswet. Het wetsontwerp let wijziging van de Invaliditeitswet, becogende, bij wijze van noodwetje het' 'maximum bedrag' van het loon, waarvoor pre mie verschuldigd zal zijn, te bren gen van f 2000 tot 1' 3000, is van den Raad van State terug en zal eerlang bij de Tweede Kamer wor den ingediend. Voor de loonen bo ven f 2000 zal voorloopig totdat de loonkl assen en de premiebedragen zullen zijn herzien, de maximum premie van f 0,60 per week moe ten worden betaald. De actie in de venen. De loonkwestie in de venen is thans in alle koloniën opgelost. De baggermachi nes worden nu met spoed naar het veld gebracht. Thans wordt 75 pCt. van 1920 betaald. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Den 2Grn Mei Ie half drie 's middags heeft Ie Bergen op Zoom in de Ned. Herv. Kerk de uitvoering plaats van de „Messias" van Handel door de afdeeling Ber gen op Zoom van de Maatschappij van Toonkunst. Onder de 25 orato ria, welke Handel heeft nagelaten, neemt de „Messias" de eerste plaats in en bevat het (groolfste .aantal sdhoo- ne solo's. Onder de koren is hef HalMujah-koor het meest indruk wekkend. In het eerste deel van het werk worden behandeld De .aankondiging van den Messias. De verschijning der ster aan de drie Wijzen in het Oosten. De herders te Bethlehem1. De Messias en zijn wonderwerken. De Heiland al» 'goe de Herder. In hiet tweede deel: Het lijden van den Verlosser voor de zonden der menschen, zijn bespot ting en idood. Zijn Hemelvaart. De verkondiging van het Evengel ie in de gansChe wereld en zegeviering van het Christendom. I11 het derde deel: Christus, de Overwinnaar van den dood. De verrijzenis der :rbo den tot het eeuwige leven op den dag van het laatste oordeel. De or-, kesfbezetting bestaat uit te en 2e viool, viola, violoncel, contrabas, fluit, le en 2el liobo, le en 2e Han- deltrompet en pauken, niet bege leiding van piano en orgjel. Waar v.oor uitstekende solisten o u. Thom Denijs als has, zorg ge dragen is, verzuime dus niemand, die in de gelegenheid is, de uitvoe ring te gaan hooren. Den avond te voren, heeft 's avonds om half adht de generale repetitie plaats, welke legen denzjëlf- den prijs toegankelijk is. Men zie de advertentie in dit blad. 23 Mei. Hedenmorgen vertrok ken van hier naar de gemeente Burgh, de recliter-commissaris be last met de instructie y,an strafzaken, de officier van Justitie met den grif fier der rechtbank, teneinde een .on derzoek in te stellen naar aanlei ding van het springen van den ketel v.an fofen locomotief van de Rolter- dam'sche Tramwegmaatschappij op Zondagmórgen j)., waarbij een ma chinist zwaar en telen stoker licht verwond werden. Vrijwillige Landstorm. Voor oefeningen (gewone vrijwilligers) klasse A Dinsdagavond van 8—10 uur; Vrijdagavond van 8—10 uur. Klasse. B Zaterdagmiddag van 3 7 uur. Verba ndcursus (vrouwelijke vrijwilligers) Vrijdagavond van 8— 91/2 uur. De eerste volksuitvoering van het HarmO 11 iegezelschap „Kimsl en Eer", zal plaats hebben op Donder dag a.s's avonds 81/2 uur in dc muziektent op iicl Haven park. Pro gramma: 1. J. O. Z. marseh, P. J:. Oo'mes; 2. Craziëlla, ouverture, Fj Andrieu; 3. Un doux rève, Valse Ci- lenberg; 4. Robert die,' Diable, fanlai- Isie, Meijierbeer. - 5. Euterpe [niar.sch A. Barbe; 6. La, -Traviata, fantaisic, G'. Verdi; 7. Meditatiën, L. Montague; $r Au de la des Pyrenees (Spaansc'be dans) L. Baudonki. Bij de gehouden examens der Ver- eeniging voor fdode-Vakscholen te 's-Gra- venhage slaagden o. a.: voor costumière de dames W'. Heuseveldt, J. Gelok, B. de Bie, A. van JdaHand, J. Moeliker, G. v. Ree en C. Eijke; voor coupeuse. D. Adri- aanse en B. de Glopper, allen van de [Mode-Vakschool alhier. BURGH. Zondagmorgen ontstond op het station derf R.T.M. alhier een gebrek aan de vuurkist der locomo tief. Door het springen tier boulen ontsnapte tie stoom uit den stoom ketel. De machinist Maliepaard be kwam aan armen en beenien vrij [ern stige brandwonden en is per aulo naar het Ziekenhuis te Noordgouw? vervoerd, 's Mans toestand is op hel oegenblik gelukkig redelijk. De sto ker Krijger bekwam enkele lichlc brandwonden. DREISCHOR. Door het „Groene Kruis" alhier is met ingang van 1 Juni a.s. als verpleegster aangesteld Zr. A. Kuiper van Rotterdam. POST EN TELEGRAPHIE. hoven, G. A. Pott te Oud-Beijerland. Te Eist (U.), Dr. C. Veltenaar, voorheen Geref. (pred. te Veenendaal. Te Capelle (N.-B.), A. H. J. G. van Voorthuizen te Doornspijk!. Te Almkerk (toez.), H. P. Fortgens te Lage-Zwaluwe. Te Bres- kens (toez.), J. J. Homburg te Goes. Te Woudsend, C. Kroon te Strijen. Aangenomen: Naar NieuWerkerk a/d. Ijssel, N. Luijendijk te Scherpenisse. Bedankt: Voor Leerdam, K. J. van den Berg te Ermelo. Voolr Engelen (bij Den Bosch), C. R. van Lelyveld te Din- ther. RENESSE. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wederom kunnen wij met genoe gen melden, dat in de Zondag gehouden godsdienstoefening voor de armen o. m. is gecollecteerd een bankbiljet van f 25. Dank aan den milden gever of geefster. DREISCHOR. Bij den ontvanger der kerk werd dezer dagen wederom een gift van elf gulden geschonken ter ver sterking van hun fonds. BRUINISSE. De collecte voor de Zen ding op 8 (Mei gehouden, heeft f 35 op gebracht, die voor hetzelfde doel met Pinksteren gehouden, bracht f 62 op. Geref. Kerk. Beroepen: Te Delft, T. J. Hagen te Nieuwe-Pekela. Te Wpudsend, C. Kroon te Stryen. Geref. Gem. Beroepen: Te Temeuzen (3de maal), B. van Neerbos te Bruinisse. Te Nieuw - Beijerland (2de maal), R'. Kok te Aagte- kerke. De gelegenheid is opengesteld tot het aöeggen van het examen voor leerling telegrafist-kantoorbediende, welk examen begin Juli a.s. te 's-Gravenhage zal wor den gehouden. Aanmelding moet geschieden voor 15 Juni a.s. bij het hoofdbestuur der poste rijen en telegrafie, 6e afd. B. te 's-Gra venhage. Nadere inlichtingen, o. a. betreffende Vrijstelling van het examen wegens het bezit van diploma, zijn te bekomen bij den directeur van het post- en telegraaf kantoor te Zierikzee. VERKOOPINGEN, ENZ. OOSTERLAND, 20 (Meiv Heden werden alhier, ten overstaan van notaris Bier- masz, publiek verkocht: Paard f 600, Osje f 140, vaarzen f 131 en f 183, var kens f 190. ONDERWIJS. SIRjANSLAND. Tot onderwijzer te Waddenoyen is benoemd de heer P. C. H. Verstraate alhier. AANBESTEDINGEN. In de j.l. Zaterdag gehouden aanbeste ding van 20700 K.G. Chilisalpeter en 1000 K.G. zw. ammoniak door de Landbouw- vereeniging „Dreischor" zijn de leverin gen gegund voor Chili-salpeter aan de Zuid-Hollandsche Kunstmeststoffen-Mij. te Dirksland, voor f 20,90 en voor zw. am moniak aan C. van Bloois Jz. te Drei schor, voor f 21,20 per 100 K.G. kerknieuws. N<ed. Herv. Keifc. Beroepen: Te Westbroek en Achttien Gemeenteraadsvergadering van Zierikzee, gehouden op Woensdag 18 Mei 1921, des namiddags 2 ure. Slot. In behandeling komt thans het voorstel tot demping van de Zwemhaven. j B. en W. stellen voor, de Zwemhaven, noch geheel, noch gedeeltelijk te dem pen, omdat in beide gevallen geen ander resultaat verkregen zal worden, dan verplaatsing van den thans bestaandea toestand, terwijl bovendien het belang, aan een algeheele demping en rioleering verbonden, niet zal opwegen tegen de hooge kosten, welke dat werk zal eischen en welke kosten volgens raming van den gemeente-bouwmeester geschat worden op f 9800. De heer Pijleman, herinnerend aan wat hij vroeger over deze kwestie heeft ge sproken en de toezeggingen hem ge daan, spreekt zijn verwondering uit over het feit, dat aan de Gezondheidscommis sie geen advies is gevraagd. Spr. geeft in overweging dit nog te doen. In de tweede plaats kan hij zich niet vereeni gen met het door B. en W. uitgebracht prae-advies; vooral de houding der weth. vindt hij zonderling. Zij hebben zelf er kend, dat er verschillende grachten zijn, die eerder voor demping in aanmerking kwamen dan de sloot in den Zuidhoek. Nu zijn de weth. tegen demping. Spr. doet het voorstel om een bedrag uit te trekken en ieder jaar een gedeelte daar van op de begrooting te brengen, waar door 't mogelijk wordt, dat bewoners nabij meergenoemde haven binnen wei nige jaren van dien poel van onge rechtigheden worden verlost. De voorzitter: De heer Pijleman moet niet denken, dat B. en W. zich er met een Jantje van Leiden af willen maken. Zij hebben meer dan eens het advies van de commissie van fabricage gevraagd en ten slotte zich daarmede vereenigd. Spr. geloofli, toen de heer Pijleman voor het eerst de zaak ter sprake bracht, hij de hangende kwestie wel wat heel erg heeft voorgesteld. De Zwemhaven geeft geen voortdurenden stank. Bij een persoonlijk door hem ingesteld onderzoek, is spr. dit) gebleken. In droge tijden, bij lagen waterstand is er stank, maar op som mige tijden van het jaar is er niets vao te bespeuren. De commissie van fabricage heeft de zaak van alle kdntien bekeken en een eVentueele demping zal een uitgaaf vor deren Van ruim f 9000, terwijl het resul taat zal zijn, dat er eenVoudig een ver plaatsing van den bestaanden toestand wordt bereikt. Het is niet te ontkennen, dat het hier een moeilijke kwestie geldt, die slechts opgelost zou kunnen wor den wanneer men er stroomend water door liet. Volgens spr.'s persoonlijke mee ning was 't te probeeren of men met uitlaten vjan water iets bereikten zou. Na ernstige overweging is het B. en W. gebleken, dat het beter is de toezeg ging te geven, zoodra mogelijk een meer bevredigend voorstel te doen, doch op 't oogenblik niet tot demping over te gaan. De zaak is dus niet van de baan. Naar aanleiding vafri het door den heer Pijleman gesprokene merkt wethouder Kpopman op, dat hij' niet Van meening is veranderd betireffende de demping. Zoo is z. i. de demping van de sloot bij de Godskamers nog dringender noodig dan de Zwemhaven. Spr. heeft een anden denkbeeld gekoesterd nopens de demping dier haven, doch dit standpunt weer Verlaten, gehoord de technische bezwa ren Van de commissie van fabricage. Spr. gaat mede met het gégevlen advies, dat

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1