Zierikzeesche 0 Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 20 Mei 1921. zierikzeesche courant. 76ste jaargang- - no-1062:{- advertentiën: EERSTE BLAD. SCH00LB0UW BIJZONDER ONDERWIJS. Algemeen Overzicht. b u i t e n l an d. binnenland. Pry's per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Oir. A. J, DE LOOZE Jr. Uiig,Redact. M. J. KOSTE». saTe v6ÓT are- Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzbe maken bekend, dat de Raad dier gemeente op 18 Mei 192 L het volgend besluit heeft genomen: De Raad der gemeente Zierikzee; overwegende, dat het Bestuur van de Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs te Zierikzee, onder het motto: „Laat de Kinderkens tot Mij komen" op 23 Februari j I. ingevolge artikel 72 der Lager- Onderwijswet 1920 heeft aangevraagd om de benoodigde gelden uit de gemeentekas te verstrekken tot het bouwen van een geheel nieuw schoolgebouw voor gewoon en uitge breid Lager-Onderwijs op een ander terrein, n.l. Zierikzee, Haven plein D 406, waarvan de kosten worden geraamd op f 158739,13 voor zooveel den bouw en op f 27700, voor zooveel de eerste inrichting der school betreft, (totaal f 186439,13); dat aan de in artikel 73 der Lager-Onderwijs- wet 1920 omschreven vereischten is voldaan dat zich niet voordoet een der gevallen, bedoeld in artikel 75, derde en vierde lid, dier wet: BESLUIT: het verzoek in te willigen, in afwachting van de beslissing van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,inzake het terrein, waarop de bouw zal plaats hebben. Herinnerd wordt dat, ingevolge artikel 76 der Lager-Onderwijswet 1920, binnen dertig vrije dagen, te rekenen vanaf heden, ieder ingezetene van genoemd'besluit bij Gedepu teerde Staten in beroep kan komen. Gedurende dien termijn liggen alle be scheiden, op de aanvrage van het school bestuur betrekking hebbend, kasteloos voor een ieder ter inzage op de Secretarie der gemeente. Zierikzee, 19 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De band, die de twee grioole $e-. nllieerde mogend heden in de kri tieke momenten van den wereld brand ten nauwste samenhield en die ook bij de samenstelling v,an liet verdrag van Versailles blijken gaf-groote spankracht te bezitten, !>egint thans, in verband met de Üpper-Silezische kwestie, bedenke lijke scheuren te vertoonen. Fngefand en Frankrijkwier be langen op '1 oog'enblik in Opper-Si lezië uiteenloopen, beginnen elkaar in hnn persorganen de waarheid te zeggen, vooral na de opzienbarende redevoering door Engelnnd's premier dezer, dagen in liet Lagerhuis ge houden en na de verklaring van Lloyd George aan de pers verstrekt. In deze verklaring zegt de Engel- sche premier o.a. dat het ver drag van Versailles eerlij k moet wor den ten uitvoer gelegd en over het lot van Opper-Silezië moet beslist worden door den Oppersten Raad en niet door Korf an ty. üe kinde ren van hel verdrag van Versailles kan men niet veroorloven ongestraft het vaatwerk in Europa stuk te slaan. De een of ander, moet hen bij de kraag nemen, anders hebben wij onophoudelijk onrust. Wij zijn in een grooten oorlog; gegaan en heb ben ontzaglijke verliezen g'eléden bij de verdediging van een oud verdrag, waarbij Engeland betrokken was. Britlanje zal hel niet over zich ver_ krijgen, er werkeloos bij te staan, als een verdrag met voeten getreden wordt, dat zijn vertegenwoordigers nóg geen twee jaar geleden hebben onder teekend". Lloyd George waarschuwt in deze verklaring tegen de houding van Frankrijk tegenover Engeland, die voor de Entente doodelijk moet wor den en veroordeell de Fransche po- -litiek ten aanzien van Opper-Sile zië. Men wist voor en lij deus den oor log nauwelijks het bestaan van dit deel van het Duitsche rijk, maar bij 'l eerste gloren van den lnngverhei den vredesdageraadkomt de naam van Opper-Silezië herhaaldelijk op 't tapijt. Waarom? On dat daar rij ke mijnen en industrieën liggen, die Polen noodig heeft om eèn sterk le ger uit le rusten. Frankrijk, dc oude vriend van Polen, steunt deze po- -gingen ten. sterkste, terwijl Enge land bevreesd is dat een militair krachtig Polen, de rust op het vaste land in voortdurend gevaar brengt, daar Duitschland op den duur de wapens zal vatten als de Witte Piool- sche adelaar al te schrokkig wordt. De een is al niet beter dan de ander. Toen Duitschland op 't top punt van zij'n macht scheen door de groote overwinningen door zijn geduchte legers behaald, strekte de Duitsche adelaar zijn klauwen uit naar de ertsgebieden in N.-Frank- rijk, omdat de Duitsche industrie die noodig had. Nu Duitschland ge slagen is heeft men in Frankrijk gereikhalsd naar t oogenblik waar op men 't Ruhrgebied kon bezetten, dat immers uitstekende steenkool beV.at. Door de aanvaarding van de door de geallieerden ged one voorstel len door Duitschland, was 'men in Frankrijk deerlijk teleurgesteld dat deze „waarborg" tegen een krachti ger wordend Duitschland hen ont glipte. Men greep nu de gelegenheid, het ertsgebied van Opper-Silezië on der Poolseh bestuur te brengen, met beide handen aan. Aau de overzijde van den Oceaan liee/t men te ver staan gegeven dut Amerika zich niet met de gerezen kwestie zal be moeien, zooda.t het conflict beperkt blijft tot Engeland en Frankrijk. De beide premiers, Briand en Lloyd Ge orge, zullen hun standpunt nader toelichten, welke verklaringen wij met groote belangstelling tegemoet zien. Fransche bommen op een Duitsch dorp. Naar uit Karlsruhe gemeld wordt, heeft een Fransch vliegtuig, dat uit de rich ting Straatsburg kwam, Zondagmiddag boVen het Badensche dorp Fautenbach bij Achern in het Zwarte Wodd gevlogen en een bom laten vallen,waardoor het dak: van een hotel werd beschadigd. Een andere bom viel in den ti^in doch ont plofte niet. Een oplossing in Ierland l De Engelsche bladen verwachten, dat de regeering eerstdaags belangrijke stap pen zal doen om te trachten in Ierland den vrede tot stand te brengen. Lord Hugh Cecil heeft verklaard, dat men, naar zijn meening, aan Ierland, een zoo groot mogelijke Onafhankelijkheid kon toekennen, mits het Britsche rijk in oorlogstijd veilig was en Noord- en Zuid-Ierland zich vereenigden. Ierland kon Zelfs, vond hij, een eigen koning krijgen, door den koning uit de prinsen van den bloede te kiezen. Oranjeboek. Verschenen is het oranjeboek, be vattende de mededeel ingen van den minister van buitenlandsche zaken aan de Staten-Gener.g.al, ldopende van Mei 1920 tot Mei 1921. Door de legerorganisatie. Daar, vele officieren en onder-offi cieren thans niet lxmoodigd zijn voor de instructie der miliciens en bij de reorganisatie van het leger blijvend overcompleet zullen zijn, kunnen meerderen hunner in bnr- gerbetrekkingjen overgaan. In Zee land zijii o.a. onder, de bevelen van den hoofdingen ieur_directeur van den Rijkswaterstaat plaatsen open voor onderofficieren als buitenge woon opzichter bij' de verbetering van den Rijksweg op Zuid-Bevel and, standplaats Goes, bij den aanleg van een nieuwen verkeersweg Zeeland- Noord Brabant, standplaats Goes, la ter Wemeldinge en als schrijver le Terneuzen. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 19 'Mei. De voorz. deelt mede, dat de centr. sectie geen aanleiding heelt gevonden Voor te stellen het Had-je-me-maar-ont- werpje reeds heden te behandelen. Zij laat de beslissing aan de Kajner. De heer Schaper dringt aan op spoe dige behandeling. De heer Van Ravesteyn acht spoedige eervolle begrafenis van het ontwerp ge- wenscht. De heer Beumer zegt, dat de commis sie van rapporteurs de zaak) uit een alge meen oogpunt beschouwt en overhaas ting niet gewenscht acht. De heer Kleerekoper meent, dat 't ont werp niet geheel is los te maken van de verkiezing te Amsterdam en stelt voor het ontwerp mo|rgen te behandelen. Het voorstel-Kleerekoper wordt ver worpen met 34 tegen 30 stemmen. De heer Albarda v.raagt verlof tot het houden van een interpellatie over de briefwisseling met de Amerikaansche re geering over de Djambi-concessies. De heer Van Ravesteyn vraagt verlof tot het houden van een interpellatie tot den minister van buitenlandsche zaken over het zoo juist verschenen Oranje boek. Op deze verzoeken zal morgen worden bleslist. Voortgegaan wordt met de beraadsla ging over het aan de Holland-Z.-Afrika- Lijn te verleenen steun. De heer Treub is in het algemeen niet voor dergelijke subsidies, doch hier heeft men te doen met een uitzonderingsgeval. Van protectie is hier ook geen sprake. De heer Van der Waerden bestrijdt het voorstel nader.. Minister Van Ijsselsteyn ontkent, dat het ontwerp protectie in engeren zin zou beoogen en wijst er op, dat de nationale en Nederlandsche handelsbelangen door de steunverleening zullen worden ge diend Na re- enf dupliek wordt het ontwerp aangenomen met 51 tegen 25 stemmen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Do heer J. C. van Schagen, adjunct-oommies der Di recte Belastingen enz., is met in gang vaai 23 dezer werkz-aa'm1 gesteld aan de inspectie Zierikzee. Bij Kon. besluit van 4 dezer is op zijn verzoek eervol ontslag vle.r- lecnd aan den heer M. K. Krepel, met ingangj van 1 Mei j.l. als lid v,an het bestuur der wnlerkeering van het calamileuze waterschap Bruin isse. Met ingang van dien zelfden da tum is benoemd tot plaatsvervan gend dijkgraaf van den van Haraf- tenpolder, de heer W. A. van Nieu wen huij'zen te Oud-Vosmeer. Zondag ,a.s'. zal de motorclub West-Brabant—Zeeland hare reeds vroeger aangekondigde elübtocht door het eiland Schouwen en Dui vel and houden. RENESSE. Ingeleid door dhr. J. Spek hield de heer J. F. Kuijer, sec retaris van het Ned. Verbond van Ziekenkassen te :s Gravenhage eene zeer, zakelijke, onderhoudende leer rijke lezing over „Zelfbeheer der Zie kenfondsen en de ziektewet-TaUma Spr. begon met le zeggen dat samen werking is ontstaan, doordat bij' in voering van de ziek te wet-Talma ernstig gevaar dreigde voor de be staande ziekenfondsen. Door, het on vermoeid werken van N.V.Z. is ge lukkig de minister van standpunt veranderd en houdt thans rekening met genoemde fondsen, wier totaal ledental wordt geschal op ongeveer een millioen en wier verzekerd ka pitaal geschal kan worden op 150 a 200 millioen gulden. Thans dreigt echter, nieuw gevaar door het op treden van de heeren Postliuma— Kupers met hun „Centraal Beheer". Spreker noemt de beweringen van Posthuma deels gelogen, deels een misleiding van de werkgevers. Voorts geeft spreker een korle uil- eenzetting van de ingewikkelde weL Tatma en toont met sprekende cij fers aan hoeveel goedkooper (pl.m1, 30 o/0) en practischer de thans be staande fondsen werken. Enkele vra gen werden gesteld en degelijk be antwoord. De opkomst was matig. SCHERPENISSE. De schietver- eeniglng! „Prinses Juliana" hield Woensdag 18 Mei haren jaarlijk- sóhen huishoudelijken wedstrijd. Door medewerking der begunsti gers konden er flinke prïj'zlen wor den aangekocht. De le prijs werd gewonnen door A. J BeveLunder met 37 punten; 2e. D. van der Werff Jz}. met 37 p.; 3e. C. van Dalen met 37 p.; 4e. Johl Vroegop met 36 p.; 5e. Joh. Bolier Azi niet 36 p.; 6e. F. Bolier met 35 p 7e. G. C. Har- to'g met 35 p.; 8e. Jad. Vroegop met 35 p.; 9e.'M'. de Jager met 34 p.; 10e. G. Bevelander met 'Só p.; lie. J. Poot met 32 p.; 12e,. G. Bolier Jz. met 32 p.; 13e. D. van Houdt met 31 p.; 14e. hi. Suurland met 31 p.; 15e. H. Kot met 31 p.; 16e. C. Har tog met 31 p 17e. C. Tho- lenaar. mfet 31 p.; 18e. L. Deurloo met 31 p.; 19e. A. Kloet met 30 p.; 20e. I. Deurloo met 30 p.; 2ie. Q. van Houdt met 30 p.; 22e. Jad. Geu ze Gz. met 29 p. Het maximum was 40 punten. THOLEN. De heer J. P. Donker, klerk ten ontvangkantore der directe belastin gen is met ingang van 1 Juni e.k. be noemd tot Rijksklerk ten leantore Velp. OUD-VOSSEMEER. In de verga dering van de eigenaren van den Van Haaftenpolder, werd de reke ning van dien polder, behandeld en de inkom, vastgesteld op f 47S1,025 en de uiig. op, f 3341,41, terwijl hel dijkgeschot voor 1921/'22 werd bepaald op f 27,— per H.A. De alhier opgerichte voetbal clubs, een gezelschap van jongelui van pl.m. 16-jarigen leeftijd en een van .andere jonge heeren, zijn zich zeer, druk aan het oefenen; de eerst bedoelde club heeft een oefenimgs- terrein gratis gekregen van den heer Van der, Riet bij1 zijn hoeve gelegen de andere club heeft een terrein gie- huurd nabij 'het zjg. Nieuwedorpi. Wij zullen spoedig kunnen zien, wat de jongelui op sportgebied prestee- ren. ONDERWIJS. Inge/,oude» mededeelingen. HBB rjsasa Najanrsexninens voor Onderwijzers. W,at in geen jaren geschied is, zal dit jaar, plaats hebben wegens nel groote gebrek aan onderwijzers, n.l. dat in het a,s. najaar, gelegenheid z!al worden gegeven lot hel' afleggen v.an de examens ter verkrijging van de akte v.an bekwaamheid als onder. ,wijzer(es). Dit examen zal aanvan gen op een nader te bepalen dag in October. Volgens een mededeelimg1 in „Na- tura" is prof. P. Zeeman, hoog leeraar aan de Gemeentelijke Uni versiteit te Amsterdam, benoemd tol „foreign member" van de Royal So ciety le Londen. ZIERIKZEE. In de Woensdag gehouden zitting van den gemeenteraad is tot on derwijzer aan School A (vac. J. Hage> benoemd de heer C. J, Hack te Wol- faartsdijk RENESSE. Aan de uitnoodiging van ouders die kinderen op de school hebben, om uit hun mid den een ouder-commissie te benoe men, hebben zeer, weinigen voldiaan. Er, werd evenwel een commissie be noemd. «Bot leden werden gekozen de heeren J. Braber, C. Davidse en G. Woudenberg. OUD-VOSSEMEER. Geslaagd voor het diploma v.an machinist bij den rivierdienst, de heer Bast. van Liere. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Nieuwerkerk a/d. IJssel, N Luijendijk te Scherpenisse. Te Wijnjeterp, A. J. W. Grolman te Wanne- pelveen. Te Gent, dr. C. Veltenaar te Veenendaal. Te Nunen (toez.), J. Snoep te Ten Boer. Bedankt: Voor Benschop, J. G. Woel- derink te Randwijk. Voor JVlarkelo, J. A. Wensinck te Diepenveen. Voor Noordwijkerhout, G. A. den Hertog te Kethel. NOORDGÓUWE. De rekening der kerk voogdij over 1920 wijst een uitgaaf aan van f 3212,41 en een ontvangst van f 3421,235, zoodat zij sluit met een goed slot van f 208,825. Geref. Kerk. Beroepen: Te Arnhem en te Franeker H. L. Both te Spijk (Gr.) Te Melis- kérke, P. van Dijk te Heinkenszand. VERKOOPINGEN, ENZ. DREISCHOR, 18 (Mei. Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden alhier voor de erven (M. Geelhoed, publiek ver kocht: paarden voor f520, f675 en f700. LANDBOUW EN VEETEELT. De \Minister van Landbouw heeft, ge zien zijne beschikking van 20 Mei 1919, houdende instelling van een commissie ter bestudeering van de economische vooruitzichten van den land- en tuin bouw, aan den heer jhr. J. van Vreden- burch, voorheen te Tholen, thans wonen de te Capellen bij Antwerpen, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid der genoemde commissie, onder dank betuiging voor de door hem' als zoodanig bewezen diensten. AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE. Bij de Donderdag gehou den aanbesteding door 't dagel. bestuur van het waterschap Schouwen, tot het maken eener dijksverhooging van gewa pend beton, aan het district Scharen- dijke, volgens bestek No. 509, werd inge schreven door: N.V. .Maassltiisschc Beton- Mij., Maassluis, f18200; J. F. Fondse, Kerkwerve, f13500; P. J. Dekker, Brou wershaven, f 10515; C. D. Ornée, Scha- rendijke, f 10000; J. J. Steur, Kerkwerve, f9974; (M. de Moor, Brouwershaven f 9940; J. )M. Dekker, Rotterdam, f9497; L. A. Vink, Brouwershaven, f 9600 en f9000; P, Berrevoets Sz., Serooskerke, f8445; G de Voogd, Duivendijke, f8441; B. van der Linde, Scharendijke, f7784. Aan den laagsten inschrijver werd het werk ge gund PREDIKBEURTEN. Zondag 22 Mei. Zierikzee. Geref. Kerk. 10.30 en 6 30 ure, ds. Wielenga Chr. Geref. Kerk. Vm. ds. Wisse, nm. en av. Leeskerk. (Op den gewonen tijd). Evangelisatie Jeruël. 10.30 en 7.30 ure, Gewone dienst. Luth. Kerk. 10 ure, ds. Mak kink van Leiden. Kerkwerve. 10.30 ure, ds. Blankert. Serooskerke. 9.30 ure, ds. Diederiks. Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Renesse. 3 ure, ds. Leendertz. evemaaot! kS&n. hflbe zaaw abn 6efondA --• Noordwelle. 10.30 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japclien. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leesdienst. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7.30 ure, ds. Boone. Eikerzee. 10.30 ure, ds. Poort. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 10 en 3 ure, Leesdienst. Zonnemaire. 10.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgouwe. 10.30 ure, ds. Van Meer. Dreischor. 10.30 ure, ds. v. d. Griend. Ouwerkerk. 10.30 ure, ds. ie Roode. Nieuwerkerk. 10.30 en 3 ure, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 0 ure, Leesdienst. Oosteriand. 10.30 en 3 ure, dr. Weeda. Geref. Kerk. 10.30 en 3, Leeskerk; 6 30 ure, ds. Goedhuis. Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Sirjansland. 3 ure, ds. v. d. Griend. Brulnisse. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 10 en 5 ure,, ds. Goedhuis. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, ds. Neerbos. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en G ure, Leeskerk St.-Filipsland. Geen opgaaf ontvangen. Tholen. 10, ds. Verschoor en 2.30 ure, ds. Datema. Geref. Kerk. 10 en 5.30 ure, ds. Bolwijn. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6 ui-e, Leeskerk. St.-Alaartensdljk. 10.30, ds. Keiler, 3 geen dienst en 7 ure, ds. Keller. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk." Oud-Vossemeer. 10.30, ds. Van Griet huizen en 3 ure, Leesdienst. Geref. Kerk. 10.30, en 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Scherpenisse. 10.30 en 3 ure, ds. Luijen dijk. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en G.30 ure, Leeskerk. Stavenisse. Geen opgaaf ontvangen. St.-Annaland. 10.30 en 3 ure, ds. Ooster huis. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. VAN HEINDE EN VER. De Duitsche rijkskanselier dr. Wirth zal in de eerste Rijksdagzitting van 31 Mei mededeelen, ho e Duitschland zijn verplichtingen aan de Entente zal ver vullen. De regeering van Zuid-Slavië heeft er in toegestemd, dat generaal Wrangel en zijn generalen staf zich in een door de regeering aan te wijzen1 gemeente van het rijk zal vestigen. Het Londensche verkeer tijdens de Pinksterdagen is buitengewoon druk ge weest. De electrische tram en de omni bus vervoerden een record aantal passa giers, resp. twee en drie millioen. Dezer dagen is te Alexandrië het vonnis geveld in de zaak tegen de bende die in een betrekkelijk korten tijd 17 vrouwen vermoordde. De twee vrouwen die aan het hoofd van de bende stonden en vier mannen, werden ter dood ver oordeeld. Dr. Rosen, Duitsch gezant te Den Haag, zou in aanmerking komen voor Rijksminister van buitenlandsche Zaken. Naar verluidt, zal de Japansche kroonprins binnenkort een bezoek aan de Vereenigde Staten brengen. Te Parijs is een congres bijeenge komen van Russische indusiriëelen, koop lieden' en bankiers, om de economische gevolgen van 't bolsjewisme te bespre ken, benevens de mogelijkheid van het herstel van het economische leven in Rusland. Volgens de [Matin werd het natio nale vermogen der Vereenigde Staten op 1 Februari j.l. o,p 75 milliard pond ster ling geschat. In de laatste 7 jaar ver meerderde het nationale vermogen met 12 milliard. In tegenwoordigheid van de geheele Grieksche koninklijke familie is in de paleiskapel te Athene een dochtertje van mevrouw Manos gedoopt. Koning Cón- stantijn hield het kind ten doop. Rabindranath Tagore heeft Woens dag een bezoek gebracht aaii prinses Bismarck te Friedrichsruhe. Thans ver trekt hij naar Stockholm tot een bezoek aan den Zweedschen koning. De Italiaansche verkiezingen zijn niet kalm verloopen, zooals de gewone term luidt. Op den stemmingsdag werden 40 personen gedood en 92 gewond. De landdag van SalZburg besloot te volharden bij zijn besluit om op 22 Mei een volksstemming te houden over de aansluiting bij Duitschland. Bij Sinn Fein-aanslagen te Londen is het gebleken, dat verscheidene aan vallers jonge vrouwen waxen, die zich als man hadden verkleed. Krassin is te Helsingfpjia aangekomen op weg naar Londen, 1 j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1