Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 18 Mei 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. KIEZERSLIJST. b i njy e n l a n d. i i Pr\js per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlyke nummers 5 cent. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 76ste .JAARGANG. - No. 10622. Inzerl(iing op den dag van nit- Dlr. K. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. K. J. KOSTE». saTe Tó6r nre- Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Postkantoor te Zierlkzeo. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven, terug ontvangen in de le helft der maand Mei: Twee brieven Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken, Middel burg; een brief Frans van Oudenhove, Mecheleneen brief A. Veraart, Jacob Catsstraat 44, Dordrecht. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze by onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken •teeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. Telling betreffende het grond gebruik en den veestapel. Evenals in 1Ö10 zal dit jaar tusschen 20 Mei en, 20 Juni een telling plaats hebben betreffende het grondgebruik en den vee stapel. Deze telling heeft, evenals de vorige, niets uit te staan met belastingen, doch wordt alleen en uitsluitend gehouden ten behoeve van de landbouwstatistiek en is dus in het belang van den Nederlandschen land en tuinbouw. Met vertrouwen wordt daarom de steun van allen ingeroepen, om deze telling te doen slagen. Deze steun wordt verleend, door de ge gevens zoo nauwkeurig mogelijk te ver strekken Opdat ieder het antwoord gereed kunne hebben, wanneer de personen, met de telling belast, zich aanmelden, wordt hier medege deeld, waarover het onderzoek loopt. Wat het grondgebruik betreft, wordt ge vraagd naar: a. de totale oppervlakte land (alleen bouw land/ tuingrond en grasland), die men in gebruik heeft; b. hoeveel van die oppervlakte eigen land en hoeveel gepacht land is en hoeveel van dat gepachte land van ouders is gepacht; c hoe groot de oppervlakte bouwland en tuingrond en hoe groot de oppervlakte gras land is d. hoeveel van elk dezer twee rubrieken gelegen is in een andere gemeente, dan die waarin de gebruiker woont. By de opgaven moet de kadastrale grootte worden opgegeven. Wat den veestapel aangaat wordt ge vraagd naar het aantal paarden boven en beneden 3 jaar; het.aantalrunderen, waarby worden enderscheidenspringstieren, melk koeien, mestkalveren, ander mestvee en jong ree boven en beneden 1 jaar; bet aantal heldeschapenhet aantal andere schapen, gesplitst in die beven en beneden 1 jaar; het aantal gelten en bokken; het aantal varkens, waarvan afzonderlijk op te geven het getal boven en beneden 6 weken; het aantal kippen, waarvan onderscheidenlijk het getal in 1921 geboren kuikens en de oudere kippon en ten slotte het aantal korven en kasten mat bijen. Zibrikzbb, den 11 Mei 1921. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzef. maken bekend, dat de op den 22sten Maart j.l. vastgestelde kiezerslijst, zooals deze thans luidt, tot 15 Mei van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens de wyzigingen daarin ten gevolge van rechter lijke uitspraken, welke wijziging der ljjst bevelen, te brengen. De kiezerslijst blyft voor een ieder op de secretarie der gemeente ter inzage neder- gelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Zibriizee, 17 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgern. P. F. WITTERMANS, Secretaris. B U I T E N L A N D. Een beroemd detective. De beroemde detective Sir M. Mac- naghten, is dezer dagen op 68-jarigen leeftyd in Londen overleden. Lange jaren was hij aan New Scotland-Yard verbonden cn hy muntte uit door zyn ongeëvenaarde kennis van gepleegde misdaden en van de methoden der mis dadigers. Dij had een buitengewoon goed herinneringsvermogen voor gezichten en feiten. Hij was, zegt de Daily Mail, de beste politiespeurder die Engeland heeft gehad. Ruwe zeden. President Harding heeft een besluit geteekend, dat de krijgswet afkondigt over het myngebied van West-Virginië en Kentucky, waar een half dozijn menschen in drie gevechten is dood geschoten, wat een staking tengevolge had. De president liet de afkondiging van het besluit aan het oordeel van Weeks, den minister van oorlog over, die verdere inlichtingen afwacht. Het mijnconflict in Engeland. De Londen sche bladen deelen mede, dat de premier in staat zal zyn, om, wanneer beide partijen weder by elkaar worden gebracht, te beslissen of er een jeans is op een compromis in zake de steenkolonkwestie. De vooruitzichten zyn nog even veelbelovend als einde verleden week. De verwachting, dat binnen een week de onderhandelingen zullen worden hernieuwd, heeft veel kans verwezenlykt te worden. Opper-Silezië. Naar de Vost. Ztg. meldt, heeft Kor- fanty erkend, dat hy met groot geld gebrek te kampen heeft, en dat zyn gelederen gedund worden, doordat velen van zyn volgelingen er de voorkeur aan geven, naar hun werk terug te keeren. Grooten - indruk heeft ook op Korfanty gemaakt, dat de voornaamste Duitsche industriëelen, die hy door groote beloften getracht had te winnen, niets met hem te doen wilden hebben. De beweging geraakt steeds meer ir bolsje wistisch vaarwater, waarby de woningen der burgers, en in het byzonder de wynkelders, het moeten ontgelden. Landingssteiger ingestort. Aan de Achensee (Tirol) is heden een ernstig ongeluk gebeurd. Een landings steiger in het meer was dicht bezet met volk, toen het plankier plotseling in stortte. Zeventig personen vielen in het meer. Zeven vrouwen en een kind werden levenloos uit de golven opge haald. De anderen konden bytyds weer op het droge worden gebracht. Velen onder hen waren echter zwaar gewond, waarvan er nadien nog enkelen zyn overleden aan de verwondingen. Onder het gezelschap waren vele personen uit Insbruck. Onlusten in Mexico. Uit Mexico-City wordt d.d. 13 Mei aan de Europeesche editie van de Chicago Tribune geseind, dat by een botsing tusschen politie en radicalen eenerzijds en een groote menigte katho lieken anderszyds, te Morelia (de hoofd stad van de provincie Michoacan) 50 personen werden gedood en twintig gewond. Een en ander was het gevolg van het feit, dat de katholieken een openbare protest-meeting hielden tegen een ontheiliging hunner kerk, waaraan de radicalen zich volgens hen schuldig maakten. Drama te Schaerbeek. Wy lezen in de Nieuwe Gazet Vrydag had in de Landbouwstraat te Schaerbeek bij Brussel een yseiyk drama der jaloersehheid plaats. De man, die 81 jaar oud is, betichtte zyn 66-jarige vrouw van ontrouw Vrydag, na een nieuwen twist, ging Hannesson by een wapenmaker een browning koopen, deed de revolver laden, voorgevend dat dieven het op zyn kiekens gemunt hadden, en keerde onmiddellyk terug naar huis. De man schoot zyn vrouw verschillende kogels in de borst. De dood was oogenblikkelyk. Op het gerucht der losbrandingen kwamen geburen toegesneld. De dader bekende, uiterst kalm, den moord. Hy werd door den bevelhebber der gen darmerie aangehouden en aan de politie overgeleverd. Wirth over do schadeloostelling. In een artikel in de Neue Freie Pres9e wyst Wirth, de Duitsche ryks- kanselier, op de geweldige moeilykheid van het nakomen van de eisch der Entente. De taak der schadeloosstelling is echter niet ondoenlyk. Als overal de vaste wil om het eens te worden en voor verzoening groeit, zullen de daden van Duitschland, zyn wil om schadeloos te stellen, bewyzen. Smokkelen van vee. De redacteur te Brussel van de Meb. meldt, dat de heer van Brussel, kamer lid voor het arrondissement St. Niklaas, eene vraag tot interpellatie heeft inge diend waarby hy maatregelen zal vragen tegen den frauduleusen uitvoer van Belgische koeien en paarden naar Nederland. De sprinkhanenplaag in Zuid-Frankryk. Zooals wy reeds mededeelden, hebben de bewoners van de omstreken van Toulon vreeselyk te lyden van een sprinkhaneninvasie, waardoor alle ge wassen met vernietiging worden be dreigd. Zy hebben een dringend telegram naar Parys gezonden, waarin zy er by de regeering op aandringen, troepen te zenden, om hen in hun stryd tegen de insecten te helpen. Verschillende bytende en doodende stoffen, worden den sprink hanen in den weg gelegd, maar hun oprukkend leger vertoont nog geen enkel teeken van vrees of vermoeidheid. Er worden thans plannen beraamd, om alle bewoners tot den stryd tegen de vraatzuchtige dieren te mobiliseeren, en er zyn golden byeengebracht voor den aankoop van bestrydingsmiddelen als creosoot en methyl-alcohol. Ook wendt men vroegere Duitsohe vlammen werpers aan. De plaag is verschrikkelyk. Millioenen en millioenen groene sprink hanen vallen op de velden aanen maken er binnen enkele oogenblikken dorre vlakten van. Zelfs komt het voor, dat spoortreinen gedwongen worden te stoppen, doordat er een dik groen tapyt van levende sprinkhanen over de iyn ligt gespreid, waarop de wielen van de machine voortdurend uitglyden. Gevolgen van het Noorderlicht. Een bericht van Reuter uit New-York meldt, dat 't Noorderlicht de ernstigste electrische stoornis veroorzaakt heeft, welke daar in de laatste 30 jaar is voor gekomen. De telegrafische verbindingen in geheel Amerika zyn ontredderd en lieten gedurende het uur voor midder nacht een fluitend geluid hooren. Het opservatorium te Washington zegt, dat het verschynsel veroorzaakt is door een zonnevlek van 94.000 myl lang en 21.000 myl breed. Alleen vafl 1 tot 18 Mei is het bedrag der Pandbrieven met meer dan honderd duizend gulden vermeerderd. In omloop is thans voor ruim negen en een half millioen gulden. De zes percents Pandbrieven cler Insulaire zyn verkrygbaar tot den koers van honderd percent. D1NTELOORD. De zangrereeniging „Tavenu" en de muziekvereeniging „Excelsior" behaalden Maandag j.l. op het zang- en muziekconcours te Breda den 2en prijs in de derde afdeeling. Minister De Vries. Naar 't Corr. Bureau verneemt, heeft Minister van Financiën, Mr, De Vries, tot het einde der volgende week de residentie met verlof verlaten, om dit in België door te brengen. Het „Htt(l-je*m'e-maar" outwerpje. Verschenen is de Memorie van Ant woord ter zake van de in de afdeelingen der Tweede Kamer gemaakte opmer kingen. We ontleenen er het volgende aan: De omstandigheid, dat nagenoeg alle leden tegen dit wetsontwerp in de afdeelingen bezwaren opperden, mag de regeering niet weerhouden van haar plicht om haar voorstel nader te ver dedigen. Komt het ontwerp niet tot stand, dan draagt de Kamer de verant woordelijkheid, indien niet belet wordt, dat in vertegenwoordigende lichamen personen zitting nemen, die zelfs het schier onbeperkte algemeen kiesrecht, dat wy thans kennen, van de stembus- weert. Duurder steenkolen Volgens De Geld. bestaat er een ge grond vermoeden, dat de Duitsche kolen in betrekkelyk korten tijd met 25 pCt. zullen sty gen. Groote houtaanvoer. Sedert raenschenheugenis is niet zoo veel hout per trein uit Duitschland via Zevenaar naar ons land gevoerd, als tegenwoordig. Het lykt wel of Nederland deel uitmaakt van 't verwoeste Belgische gebied. Geen trein passeert hier zonder wagon hout. De crisis in de venen. De Minister van Arbeid heeft bericht gezonden, dat, indien de veenarbeiders te Emmen niet voor 't aangeboden loon van 70 pCt. van het vorig jaar aan het werk gingen, de steunregeling zal wor den ingetrokken. Kamerontbinding Onder het opschrift „De crisis" schryft men uit parlementaire kringen aan de Maasbode „De oplossing der ingetreden crisis zal geen gemakkelyke blyken te zyn. De eenvoudigste weg ware ongetwy- feld een nieuw art. 7 te ontwerpen en dan te trachten met de Kamer tot over eenstemming te komen. De meest aangewezene is echter in easu deze weg niet, wijl het uitgebracht votum eene ten eenonmale politiek ka rakter draagt, waardoor niet slechts de minister van fluanciën, doch geheel het Kabinet getroffen is. Onder leiding toch van den Vrijheids bond heefc links een aanval ondernomen tegen het Kabinet, terwyl gebleken is, dat zelfs in zóó ernstige omstandig heden het Kabinet niet op de rechter- zyde in haar geheel kon rekenen. Het Kabinet zal ernstig hebben te beraden, wat nu te doen. Mogelyk is een beroep op de kiezers te doen door Kamerontbinding, teneinde te vernemen of het Nederlandsche volk in dezen nog steeds hoogst kritieken tyd een reehtsch kabinet wenscht, en zoo ja, dan bereid is een meerderheid te geven, waarmede, wat getal en hoe danigheid betreft, te regeeren valt. Mogelyk is ook, dat het optreden van een zakenkabinet wordt uitgelokt om tot 1922 de strikt noodig te verrichten werkzaamheden af te doen. Mogelyk is ook, dat dit Kabinet met ter zydestelling van allesmet den meesten spoed de Grondwetsherziening tracht tot stand te brengenwaarby vanzelf kamerontbinding intreedt. Men ziet, de oplossing der crisis is niet gemakkelyk, en zwaar drukt de verantwoordeiykheid op hen, die haar in 't leven riepen". Tweode Kamer. Zitting van Donderdag 12 Mei. Voortgegaan wordt met de behandeling van het ontwerp grondbelasting. Minister De Vries betoogt, dat de voor gestelde heffing van 2 pCt. van de ver koopwaarde gelyk is aan de thans normaal geldende heffing naar de belast bare opbrengst. Een hoogere opbrengst van 20 millioen is te wachten uit de omstandigheid dat de waarde van de meeste gronden is gestegen. Bovendien is schatting naar verkoopwaarde het billykst, ook omdat gemakkelyker reke ning kan worden gehouden met ver anderingen. Op kleinbedrijf en landbouw zal de belasting zeer weinig zwaarder drukken. Principieel betoogt spr. is er geen verschil tusschen heffing naar de ver koopwaarden en heffing naar de belast bare opbrengst. De eerste vorm is evenwel veel practischer en juister. De Minister is evenwel bereid de 10-jaarlyksche schatting der verkoop waarde te vervangen door een 5-jaar- lyksche. (De vergaderweek zal aanvangen a.s. Woensdag 1 uur; voor het zomerreces wil de voorzitter o. m. afdoen de Zondags wet, de wyziging der kieswet, het ontwerp in zake de Ryksuitkeering aan de ge meenten, de nieuwe legerwet, de rechts toestand van ambtenaren, de zieken verzorging en de pensioenwetten). Het amendement-Van de Laar om kleine inkomens een lager percentage te doen betalen, noemt de Minister volstrekt onuitvoerbaar. De heer Braat licht een amendement toe om hypothecaire vorderingen in mindering te breügen van belastbare waarde tot maximum van f 15,000 als de eigenaar niet is aangeslagen in de Vermogensbelasting. De heer Teenstra licht een amende ment toe om verschillende eigendommen, te zamen een bedryf vormende, als één eigendom te beschouwen. De heer De Groot verdedigt een amendement om redactie van art. 4 te verbeteren. De heer Treub licht zyn amendement toe om de vaststelling der belastbare waarde te doen geschieden op grond van eigen aangifte, ook door andere belasting-ambtenaren dan de controleurs der grondbelasting. De heer De Monte Verloren licht een amendement toe om als verkoopwaarde te nemen de gemiddelde waarde in het laatste jaar vóór de vaststelling en niet het gemiddelde in de laatste vyf jaar. Zitting van Vrijdag 13 Mei. Grondbelasting. De heer Wintermans vraagt inlich tingen over de werking van art. 4. De heer Oud wyst erop, dat het amendent-Braat (aftrek van hypotheken tot een maximum van f 15,000 voor de belastbare waarde) tot misbruiken aan leiding kan geven. Hij vreest van het amendement-Treub (waardebepaling op grond van eigen aangifte) administratieve rompslomp. De heer J. ter Laan steunt het amen dement-Treub omdat het z. i. vereen voudiging zal brengen. De heer De Wykersloot merkt op, dat bij aanneming van het amendement Treub het ontwerp zal moeten worden omgewerkt. De Minister houdt vol dat eigen aangifte meer administratie ven omslag zal geven en ontraadt daarom het amendement-Treub. Hy neemt het amen dement-de Monté Verlorenom de verkoopwaarde vast te stellen op het gemiddelde der verkooppryzen van het laatste jaar en niet op het gemiddelde der laatste 5 jaar, over, evenals de redactieverbetering, voorgesteld door den heer De Groot. Spr. verklaart het amendement-Feenstra om verschillende eigendommen, te zamen vormende een bedryf, te beschouwen als één eigendom onaannemeiyk. Dit zou groote practische bezwaren opleveren. De heer Braat neemt zijn amendement voorloopig terug. De heer Wintermans dient een amen dement in om de waarde te bepalen in verband met de oogenblikkelijke bestemming van het goed. De Minister ontraadt dit amendement dat hy overbodig noemt. Het amendement-Treub wordt ver worpen met 41 tegen 36 st.het amen- dement-Feenstra wordt verworpen met 58 tegen 19 st.; het amendement-Winter mans aangenomen met 39 tegen 37 st. Het amendement-De Monte Verloren om ook by de waardebepaling van ge bouwde eigendommen tydelyke toestan den buiten rekening te laten, wordt verworpen met 45 tegen 28 st. Artikel 6 betreffende de belasting van openbare wegen in particulier bezit wordt ver worpen met 62 tegen 12 st. De heer De Wijkerslooth licht een amendement toe om de heffing van ongebouwd te brengen van 2 per mille op D'j per mille. De heer Van de Laar verdedigt een amendement óm by het belastbaar inkomen van f 1500 of minder de be lasting te verminderen met 50 pet. en by een belastbaar inkomen van f 1500— f 3000 met 25 pet. De heer Teenstra stelt voor progressie in te voeren en de kleine eigenaars te ontlasten door tot een waarde van f25.000 de heffing te bepalen op 1 per mille tot f 50.000 op 1 Va per mille en daarboven op 2 per mille. De heer Deckers licht zyn amendement toe om voor eigendommen niet grooter dan 10 H.A. de waarde te verminderen met de op 1 Mei 1921 bestaande hypot hecaire schulden tot een maximum van f 3000. De heer Troelstra beveelt het amen dement-Van der Laar aan. De heer Saoeck Honkemans verklaart dat de Christelyk-Historischen voor het ontwerp zullen stemmen als de minister niet alle vier amendementen afwyst. De heer Oud acht het amendement— Teenstra het best, doch hy zal in ieder geval tegen de wet stemmen. De heer Treub meent dat de heer Oud, als hy consequent wil zy'n, moet voorstellen de grondbelasting af te schaffen. De heer Merchant ontkent dit. De geraamde grondbelasting is meestal in de koopsom geamortiseerd. Do Minister kan het amendement-Da Wijkerslooth niet aanvaarden. Het zou de opbrengst der belasting te veel doen dalen. Ook de amendementen-Van de Laar, Teenstra en Deckers worden ontraden. De heer Teenstr* wyzigt zyn amende ment zoo, dat per mille zal worden ge heven beüeden f15,000, ll/s tot f30,000, 2 tot f 60,000, 21/3 per mille boven f 60,000. Het amendement wordt verworpen met 59 tegen 18; het amendement-De Wykerslooth met 60 tegen 17het amendement-Van de Laar met 49 tegen 28het amendement-Deckers met 56 tegen 20 stemmen. Artikel 7 wordt echter verworpen met 39 tegen 36 stemmen. De Minister vraagt schorsing der be raadslagingen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Met ingang van 1 Juni a.s. is benoemd tot agent van de Ryks Verzekeringsbank alhier, de heer J. G. Berg te Venlo. Vry willige landstorm. Vooroefening gewone vrijwilligers: klaBse A Vrydag- avond van 810 uurklasse B Zaterdag middag van 3—7 uur. Verb an deur sus vrouwelyke vrywil- liger8 Vry dagavond van 8—9y8 uur. BURGH. Benoemd tot kantoorhouder bij de posterijen, standplaats Burgh, de hear A. J. A. Boot alhier. HAAMSTEDE. Maandag j.l. had alhier 'het festival plaats vanwege den Bond van muziek- en zangge zelschappen op Seiio uwen- Dui've- lantf en St.-Philipsland. Reeds vroeg in den morgen was de gemeente in feestdosch. Yroolijk wapperde de driekleur uit verscheiden woningen, terwijl een 3-tal erepoorten 'het fees telijk aanzien verhoogden. Omstreeks 10 uur bewoog zich een groote men- schenmassa in de richting van het station der R.T.M. om tegenwoordig j te zijn bij de -ontvangst der vereeni- gingen bij' aankomst der tram1 van 10 u. 11. Nadat in de versierde open- bare school de koffie was gebruikt, werd aan de verschillende besturen I ten gemeentehuize de cerewijn a.an- geboden, waarbij de oere-voorzit Ier, j de Edel Ach tb. Heer J. A. V. Zuijén, een kernachtige toespraak hield. Om 12 uur werd ten -aanhoore van ,hon- derden belangstellenden -op de Ko renmarkt eene algemeene repetitile gehouden van den festivalmarsch. Deze marsch werd door de 10 mu ziekgezelschappen correct uitgevoerd onder leiding van dhr. Cl. Moelij'kcr, directeur der Harmonie „Witte van Haemstede". Daarna volgde een doo;r muziek en zang .afgewisselde rond gang door de gemeente. In 't bijzon der trokken in deze vroolij'kë stoet de prachtige vaandels en de 2 ver sierde commissie-auto's de aandacht Eene onafzienbare menscbenmCnig- te, van heinde en verre samengeko men, volgde den stoet naar het feest terrein, waar nogmaals gemeen schappelijk de festivalmarsch werd uitgevoerd Daarna heklommen om beurten de 17 muziek- en zangveSr- eenigingen de twee versierde muziek tenten, om hunne krachten ten beste te geven. Nu, het moet gezegd wor den, het publiek is op menig goed i muziek- en zangnummer vergast, en .'menigeen is ten zeerste voldaan j 'huiswaarts gekeerd, 's Avonds igaf de onvermoeibare Harmonie „Witte I Van Ilaemstedc", op liet door hon-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1