Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën: Maandag 9 Mei 1921. zierikzeesche courant. Herziening der Lijst van Inkwartiering. Oproeping tijdelijk Onderwijzeres). een ti BUITENLAND. B i N N E N L A N D~ Uit Stad en Provincie. Prijs per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10619. Inzending op den dag van uit- Dir. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redacf. II. J. KOSTE*. gave vóór 11 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen, van den 6 Mei tot en met den 20 Mei a.s., ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen der inwoners, die voor het ver- leenen van Inkwartiering en onderhoud aan krijgsvolk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning, en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwaren tegen de lijst zijn ter gemeente- secretarie te bekomen. Zierikzee, den 6 Mei 1921. Burgemeester eit Wetbonüew vosmowxul, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESfEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Voor de Openbare Lagere School A te Zierikzee (hoofd de heer J. van Balle- gooijen), wordt opgeroepen: jaarwedde volgens die wet'. /Zierikzee behoort tot de 2e klasse). ^k^Jctietreding zoo spoedig mogelijk. fraiico in te zenden aan ^l^nEurgemeester vóór of op 14 Mei a.s. Zierikzee, 9 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De zaak Coppée. De socialistische raadsleden uit de provincie Henegouwen hebben een buitengewone vergadering gehouden, waarop zij, naar men ons uit Brus sel mieldt, ook' de zaak Coppée be sproken. De vergadering heeft een motie aangenomen, waarin zij de heropening van de instructie eischl in de „verraderzaak van de baron nen Coppée' Deze motie zal Dins dag aan den minister van justitie ter hand gesteld worden. De onlusten in Opper-Silezië. De Raad Van Ambassadeurs te Pa rijs heeft de jongste gebeurtenissen in Opper-Silezië besproken, en er zijn leedwezen en strenge afkeuring lover uitgesproken. De Raad onder zocht onmiddellijk, welke maatre gelen er dienen genomen te wor den, om de orde afdoende te her stellen., Hij droeg verder aan de iu- tergeallieerde commissie in Opp^r- Silezië op, om1, proclamatie tot de bevolking te richten, waargn de on geregeldheden worden veroordeeld en te kennen wordt gegeven, dat geen enkele gewelddaad de besluiten der geallieerde regeering kan beïn vloeden of hun kan beletten, vrijelijk Overeenkomstig het vredesverdrag de toewijzing van de verschillende volksstemmingsgebieden te regelen. De Japansche kroonprins in Engeland. D© Japansche kroonprins is te Ports mouth aangekomen, aan boord van het slagschip Katori, geëscorteerd door En- gelsche oorlogsschepen. Dit is de eerste maal, dat een lid van het Japansche koningshuis een officieel bezoek in Euro pa brengt, en het wekt als zoodanig groote belangstelling. Russische bandieten. Voor 't assisenhof van Greifswald (D.) hebben vijf Russische krijgsgevangenen terecht gestaan, die niet minder dan vijf moorden op hun geweten hadden. Aan de gezworenen werden in die processen 63 vragen gesteld. De eerste beklaagde werd driemaal ter dood en bovendien tot ,12 jaar tuchthuis veroordeeld. Nummer twee werd vijfmaal ter dood veroordeeld en iklreeg eveneens 12 jaar tuchthuis. De derde werd slechts eenmaal ter dood veroordeeld, maar kreeg er 15 jaar ge vangenisstraf bij. De vierde werd tot levenslange tuchthuisstraf en nog eens tot 12 jaar tuchthuis veroordeeld en de laat ste kreeg 15 jaar tuchthuis. O.p de be klaagden maakten al deze vonnissen niet den minsten indruk. Ben slachtoffer van de Napoleonfeeston. De feesten ter herdenking van den sterfdag van Napoleon hebben enkelen ,tot vreemde dingen verleid. Een zekere Leon Malard, een huisschilder, kwam, boven op een wit paard gezeten, de rue de Maubeuge te Parijs afhollen. Het pu bliek meende, dat het dier op hol was, en een moedige voorbijganger slaagde er in, den schimmel te grijpen. De ruiter was ipver deze welwillendheid allesbe halve te spreken. „Ik ben de keizer", Zeide hij, „en op Weg naar mijn leger. Verwijdert u, de overwinning wacht mij". Eindelijk slaagde men er in, den opge bonden schilder te kalmeeren; hij werd naar een politiebureau gebracht, terwijl het paard in een schutstal werd gezet. De eigenaar er van, een aannemer, kwam het daar later opeischen. De raynwerkerssta-king in Engeland. De verschillende plannen tot bemidde ling in het steenkool-conflict schijnen weinig practisch resultaat op te leveren. Toch neemt het optimisme toe. De 77- mes Izegt, dat een verzoening ongetwij feld In de lucht zit. Beide partijen zullen in 'het midden van de volgende week bij eenkomen. Intusschen groeit de nood. Alle nijverheidsgebieden zijn ernstig ge troffen. Het aantal werkloozen en den genen, 'die nog maar halven tijd werken, wordt op 5 millioen geschat voor het ge- heele land. Verliooging tarief van invoerrechten. Rij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend tol verhoogjng van het tarief van invoerrechten. De minister van financiën raamt de in komsten uit deze verhooginig1 op f 15 millioen. Gemeentewinkels. In Amsterdam zullen de gemeente- winkels worden opgeheven. Het te kort dat deze winkels hebblen opge leverd, bedraagt ruim f 70 duizend, terwijl aan voorraad het tekort eeni ge tonnen zat bedragen. ZIERIKZEE. De verkoop van '1 „Blauwe Bloempje" ten bate der drankbestrijding heeft ruim' f 57 op- Igebracht. Donderdagavond jJT. hadden de ,afd. Zierikzee der Ned. Vejr. tot af schaffing van alcoholh., dranken en de afd. Zzee der J.G.O.B. een prop* avond belegd in de Concertzaal als inzet voor de Blauwe Weekaktie. Voor de slecht bezette zaal, trad na opening door den heer E. Bakkejr; Jz., als spreker op ds. Faber uit Til burg, die duidelijk uiteenzette, hoe noodig het is den drank te bestrijden. Hij noemde dit een plicht van naas tenliefde. Na hem trad Sam. Alburg naar voren, die voo"ral het woord tot de jeugd richtte, als de hoop der toekomst. Verder genoten allen van de mooie voordrachten, door mevr. Faber ten beste gegeven, 'terwijl we als slotnummer kregen, het tooneel- stuk „Manus de Snorder", dat niet tegenstaande de zeer korte voorbe reiding, uitstekend werd gespeeld. Alle eer aan de speleréstetrs) en dhr. Van Doorn als regisseur. Tusschen de bedrijven Zagen we eenige spre kende tableaux omtrent de drank ellende en de zegenrijke gevolgen der onthouding, 't Was een mooie avond. Tot ons genoegen kunnen we liefhebbers van muzikale kunst imiele- deelen dat de heer S. Klimmerboom evenals vorig jaar, wederom 3 uit voeringen in de Nieuwe Kerk Zal geven en wel in Mei, Juni, Juli, telkens Woensdagavond 7 uur. Ditmaal is het hem gelukt een betrekkelijk groot aantal medewer kende solisten te engageeren, t.w|. De heer en mevr. Klimmiqrboom te Keulen, mej, Cohen, Sopraan, de heer J. Both, tenor, uit Rotterdam!, de heer A. Brands, bas, Hillige(rs- berg, en de heer Jac. v. Kempen, tenor, Bloemendaal. De inteekenïijst heeft reeds gecir culeerd en zal1 tot 18 dezer bij de heeren S. Ochtman Zn. ter inzage liggen, 't Is echter zeer gewensch't dat de lijst nog met vele in tee lee naars zal worden aangevuld, opdat wegens te weinig deelname niet 3 maar 2 uitvoeringen kunnen plaats hebben, hetgeen wel degelijk op de lijst als voorbehoud is bepaald. De uitvoering die het Zieriik- zeesch diiettantentooneel Zondag avond in de vrij goed bezette Con certzaal' gaf ten bate der Wijkver pleging, is een succes geworden voor de jeugdige tooneelisten, die als om strijd hun beste krachten gaven om „De Tante van Charley,, schitterend te doen slagen. Het leuke, pittige, studentikoze stuk sloeg dermate in, dat meermalen de zaal, die de klucht met spannmg volgde, in lachen uit barstte. Een détail bespreking zou He ver voeren, doch niemand zal het ons euvel duiden, indien we zonder ook maar 't geringste af te dingen op de rollen en de vlotheid van spel der overigen, „De Tante van Chalr,- ley" de vlag geven. De verschillende typen waren uit stekend gegrimeerd door dhr. Van Doorn, terwijl aapkleedihg en too- neel1 niets te wenschen overlieten. Vooral het laatste was keurig. De heeren Lokker en Schürmaiin heb ben daartoe niet weinig bijgedragen. Na de pauze ging „De gevolgen van een leugen", dat niet minder in den smaak viel' door de verwarring die de leugen té waag' bracht en de ont knooping die daarop volgjde. Het was een heel aangename avond, die niet weinig werd' ver hoogd door idie medewerking van het „Zierikzeesch Stijj kor chest", dat de pauzes) vulde op de haar eigen verdienstelijke wijze, waardoor ze haar goede reputatie volkomen heeft gehandhaafd. Na afloop werden aan de diames fraaie bouquetten aangeboden, onder daverend applaus «an het voldane publiek. *Het batig aldo, dat dezen weldadigheidsavond heeft opgele verd, is ons nog niet bekend, maar we meenen te weten dat dit heel aardig zal' zijn. De zaal had dichter bezet kunnen zijn, daar velen, hoe wel geïnteresseerd Jpij deze nuttige vereeniging, schitterden door afwe zigheid. De Stoombeschuitgeleifabriek „Zee- landia" alhier heeft dóór de steeds toe nemende vraag naar de door haar ge produceerde artikelen, het noodig geoor deeld, weer nieuwe machines aan te schaffen, waardoor de'fabriek in staat is de orders op tijd uit te voeren. Bovenge noemde fabriek, éên der bloeiendste in dustrieën onzer gemeente, gaat binnen kort een „Beschuit-Reclameweek" orga- niseeren, waaraan ieder gebruiker der „Zeelandia"-producten wel zal willen deelnemen, daar dit zekér in het belang is van den beschuitbakker. BROUWERSHAVEN. Op de voor dracht ter benoeming van een wa terbouwkundig ambtenaar voor het calajniteuze waterschap Borssele, komen o.;ai. voor G. J. van Oost en I. de Faillie, alhier. BRUINISSE. Zaterdagavond werd al hier bericht ontvangen, dat het lijk van schipper M. Otte, die voor een viertal weken nabij Antwerpen verdronken is, nabij die plaats was gevonden. STAVENISSE. De ifee, J. Wesdorp Lz. alhier is benoemd als tijdelijk opzichter bij 's Rijks Waterstaat aan de Schutsluis te Andel (N.-Br.) i ST.-MAARTENSDIJK. In de op Dins dag 8 Mei alhier gehouden raadsverga dering waren alle leden tegenwoordig, met uitzondering van den heer A. C. de Graaf. Ingekbmen was het goedgekeurde besluit geldleening waterleiding, bedra gende f 258760. Goedgekeurd werd de verordening ingevolge artikel 6 der Wa renwet. Een verzoek van den gemeente ontvanger tot weddeverhooging werd met 4 tegen 2 stemmen verworpen. Proces verbaal van kasopneming, waaruit bleek, dat in kas was en ook moest zijn f 2255,71. Een verzoek vanwege den bond van gemeente-ambtenaren om met in gang van 1 Januari 1921 geen pensioens bijdragen op de gemeente-ambtenaren meer te verhalen werd met algemeene stemmen verworpen. Een verzoek van A. Janse tot ontheffing van hondenbelasting over 1920, werd, als te laat ingekomen, verworpen. Een adres der herbergiers om met Paardenmarkt weder, muziek in de herbergen toe te 'staan, moest aangehou den worden tot een volgende vergade ring, daar de stemmen staakten. Aange boden Werd het verslag van den' toestand der .gemeente over 1920. Vastgesteld werd een verordening, regelende inrichting, be heer enz., van het Woningbedrijf. Een voorstel van B. en W. de huren der ge meente-woningen opnieuw vast te stellen, werd aangenomen met 5 tegen 1 stem, die van den heer A. Vroegop. In verband met de herziening der plaatselijke belas ting zal over het tijdvak van I Januari to,t 1 Mei 1922 een aanslag, opgelegd wor den van maal den aanslag, welke anders over het jaar 1921 zou zijn opge legd. Aan de Kroon zal verzocht worden gedurende de eerste 5 volgende jaren de heffing van den hoofdelijken omslag nog door eigen administratie te mogen doen plaats vinden. Een nieuwe verordening betreffende de heffing en invordering van den hoofdelijken omslag werd vastge steld. Voorts werd vastgesteld een wij ziging der begrooting 1921. Aan de arbei dersbonden en de zangvereeniging zal alsnog voor het houden van hun vergade ringen een schoollokaal in gebruik wor den afgestaan, mits voor behoorlijk on derhoud wordt zorg gedragen. Geruimen tijd werd gesproken over een door den gemeente-opzichter ingediende nota ad f 110, zijnde 2 pCt. van f 5500, wegens door hem gemaakt bestek en teekening van een woning voor de gemeente, welke echter niet gebouwd zal worden. Waar (hem jden bouw van 10 woningen reeds was lopgedragen, had hij hier niets in rekening mogen brengen. B. en W. werd verzocht nader overleg met den opzich ter te plegen om, zoo deze niet gezind mocht zijn de nota in te trekken, hem verder alle werk van gemeentewege te onthouden. Algemeen wérd geklaagd over het onderhoud van de begraafplaats. In plaats van de ijzeren graf paaltjes wor den nog steeds houten paaltjes gebruikt. Het gras behoorde regelmatig te zijn af gesneden en de graven behoorlijk onder houden. De beambte van de begraaf plaats 'zal alsnog nader op deze aange legenheid gewezen worden en hem als nog worden opgedragen van 1 Januari af de houten paaltjes door ijzeren te Wisselen. De heer Gaakéer besprak de noodzakelijkheid van aanschaffing van straatkeien. Voorts werd gesproken over de Kleine Kaai. De nog aanwézige be woners moeten zoo spoedig doenlijk er gens anders ondergebracht worden. Be sproken werd de noodzakelijkheid van havenverbetering. De Raad zal zich Zater dag a.s. door een deskundige doen voor lichten of het niet wenschelijk is te achten de haven met een stuk van de Kleine Kaai te vergrooten. Tevens zal worden onderzocht in hoever verbetering van den kaaimuur noodzakelijk is en in een volgende vergadering na opgaaf van kosten enz. zal een besluit genomen wor den. Daarna werd de zitting gesloten. THOLEN. Zaterdag] vierde de hieer A. Hollestelle, oud-opzichter van 's Rijks waterstaat, oud-lid der Ptrov. Staten en lid van den Raad alhier, zijn 89sten j,aardag. Wij: twijfelen niet of het zial1 den jubilaris op dien dag' ,aan bewijzen van belangstelling niet hebben ontbroken. Volstaan wij voor ditmaal1 niet een korte levens schets van genoemden heer. Hij werd in 1832 te Colijnsplaat gebo ren, ,als zoon van Adriaan Hollestelle en Hendrika de Kok., Op 2-jarigen leeftijd moest hij reeds zijn vader missen. Van ,af den leeftijd dat hij1 bekwaam was tot den arbeid, ver vulde de heer Hollestelle veldarbeid tot zijn 22ste jaar. Des winters be zocht hij jaren lang de dag- en avondschool1. Daarna komt de op klimming tot hulponderwijzer, toL dat hij in 1854 examen deedi als on derwijzer. Deze betrekking vervulde hij tot 1859 te Goes en te Scherpe- nisse. Hij ontving toen een aanstel ling als werkbaas aan de cal|ami- teuse polders in Zeeland. In 1863 volgde een 'benoeming tot opzichter van de Breede Watering bewesten Ierseke .en werd in I8p4 bevorderd tot opzichter bij 's Rijks Waterstaat met standplaats St.-Maartensdijk. In 1888 verwisselde hij deze standplaats met Tholen. In 1889 werd hij geko zen tot lid der Pirov. Staten van Zee land. Deze betrekking vervulde hij ruim 30 jaren en trok zich in 1919 uit het openbare levfen terug. Kofrt na zijn benoeming tot Statenlid werd hij gekozen ,als lid v,an den Raad te Tholen, welke betrekking hij als raadslid, later als wethouder, steeds trouw vervulde tot 1919. In dien tijd en eenige jaren voor dien tijd zaten in het College van den Raad al hief, M. G. van Stapele, als burge meester, en A, Hollestelle en M. Christiaanse als wethouders. Meer malen is toen ons Dagelij ksch Be stuur beschuldigd van stat" conser vatisme, doch thans, nu de schuJ - denliast der gemeente enorm geste gen is, treft men menigeen aan, die steeds gaarne 'hulde brengt aan het voorzichtige en zuinige beleid van ons destijds regeerend gemeentebe stuur. De heer Hollestejle is thans .alleen nog over van het eJerWaafrdige drietaf, en houdt zich nog steeds bezig met onderzoekingen betreffen de ons muntwezen. Moge een rustige levensavond hem zijn beschoren. RECHTZAKEN. Voor de rechtbank te Middelburg werd Vrijdag tegen een diaken der kerk te Schore, die geld ten nadeele der kerk had ontvreemd, drie maanden gevange nisstraf met drie jaar proeftijd geëischt, onder de bizondere bépaling, dat hij in dien tijd geen sterken drank gebruikt en zich onder toezicht van ds. Klomp stelt. POST EN TELEGRAPHIE. De heer J. A. Verhage, kantoorbediende le kl. ten post- en telegraafkantore te Bruinisse, is te 'sHage geslaagd voor het post-vakexamen. ONDERWIJS. BROUWERSHAVEN. Benoemd tot on derwijzer aan de Christ, school alhier de heer J. Steenbrugge te Tiel. AANBESTEDINGEN. SIRJANSLAND. Op de Zaterdagavond gehouden besteding van Bordeausche pap en maïs zijn de partijen respectievelijk gegund aan de Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel te Zierikzee en C. v. d. Berge alhier. den oorlog de Orient-Expresstrein weer loopen van Parijs naar Boekarest. Uit Tetoean wordt gemeld, dat de Spanjaarden in Marokko by een gevecht met de Marokkanen 3 dooden en 25 gewonden hebben. De Marokkanen hebben volgens het bericht zich met groote verliezen teruggetrokken. Twee Marokkanen hebben te Hoechst (D.) een employé van de verf- fabriek aldaar vermoord* en beroofd. De bevolking is geweldig opgewonden. De Fransche overheid werkt krachtig mede tot het opsporen van de daders. Te Londen is een zwendelary ont dekt met valsche paarlen. Duizenden ponden zyn betaald voor valsche paar len, die uit Japan afkomstig zyn. Zaterdagmorgen zyn reeds Fransche ruiterafdeelingen het Ruhrgebied binnen gerukt. Te Roda (Silezië) hebben de Polen 18 Duitschers om hals gebracht. De stad Hindenburg is door de Polen genomen en geplunderd. Guttentag is na een for- meele beschieting bestormd en inge nomen. De Duitsche leiders werden doodgeschoten en een honderdtal anderen medegenomen. Het handelsverdrag tusschen Duitschland en Rusland is Zaterdag te Berlijn geteekend. Berichten uit het Verre Oosten melden, dat een conflict tusschen Japan en de bolsjewiki zich voor de naaste toekomst steeds scherper afteekênt. In politieke en militaire kringen te Warschau wint meer en meer de meening velddat Polen spoedig zich te weer zal hebben te stellen tegen een offensief der sovjets. In geheel Duitschland is het op Hemelvaartsdag buitengewoon slecht weer geweest. Te Berlijn regende het den geheelen dag, in andere streken vroor of sneeuwde het. In Thuringen deed het beide. Tegen den avond lag er 20 c.M. sneeuw en vroor het dat het kraakte. Aan de vruchtboomen is zeer groote schade aangericht. In Nevada, een der Amerikaansche staten, heeft men besloten in den ver volge bij de toepassing van de dood straf gebruik te maken van vergiftige gassen. De bedoeling is daarvoor aparte cellen te bouwen en de gevangenen op deze wijze, terwijl zy slapen van het leven te berooven! De Belgische ministerraad heeft besloten, dat België aan de sancties tegenover Duitschland deel zal nemen. Ongev. 10,000 man zullen naar Duitsch land gezonden worden. Het bestuur van den Engelschen mijnwerkersbond overweegt de hervat ting der onderhandelingen. De Duitsche gezant te Parijs, dr. Mayer, heeft opdracht ontvangen om een ministerie te vormen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. VAN HEINDE EN VER. Van 1 Juni af zal evenals vóór Onvoorzichtig. In een koffiehuis te Helder toonde een bezoeker een revolver. Op de uitdrukkelijke vraag van den kastelein of het wapen geladen was, antwoordde de man ontkennend. Toen even later het zoontje van den kastelein in het lokaal kwam, vroeg deze den bezoeker of de revolver echt was. „Wel neen, jongen", luidde het antwoord, „het is een kermisrevolver". De jongen, die inderdaad precies zoo'n wapen op de kermis had gezien, nam het op om het te bekijken. Het schot ging af en de kogel trof den eigenaar boven het oog. Kort daarna is de man overleden. By het voetballen. Een tien jarige knaap uit Lobith heeft met voet ballen een schop gekregen in de maag streek, die zoo hard aankwam dat hij in het ziekenhuis te Zevenaar is be zweken. Een gevaarlijke brug. De brug over de rivier de Dommel te Eind hoven (Woensel) verkeert in zulk een slechten toestand, dat B. en W. van Eindhoven tegen het verkeersgevaar over die brug hebben gewaarschuwd. Andere maatregelen kunnen niet ge nomen worden, daar de brug particulier eigendom is. De koude. In enkele plaatsen van Friesland heeft men jonge runderen in de weide dood gevonden. Men ver moedt dat zij door de koude zijn be zweken. Goed afgeloopen. De paardentram op Hilligersberg is door het verleggen der wissels uit de rails geloopen en op den kop in een sloot terecht gekomen. Het paard werd mode in de diepte getrokken. Een twaalftal passagiefs kwam met den schrik vrij. Ook het paard werd spoedig op het droge gehaald. De koetsier was voorover in de modder gevallen en werd in bewusteloozen toestand in het zieken huis gebracht. De tram werd uit de sloot gehaald. Op zyn post gestorven. D§ 80-jarige orgeltrapper in de Ned. Herr, Kerk te Almelo is Donderdag even vóór den dienst op het orgel in elkaar gezakt en overleden. Toen het orgel zweeg, ging men een onderzoek instellen en vond hem dood op zijn post,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1