Zierikzeesche Nieuwsbode B. H. (DELER, T KINDER- en DAMES ONDERGOEDEREN. ABONNEMENT: Maandag m 1921. ZIERIKZEESCHE COURANT ADVERTENTIËN: in strepen en gebloemd. wit, zwart, gekleurd. Nieuwste kleuren. van af 55 cents. Pracht- rnodellen. Manufacturen, Z I E R I K Z E E. EERSTE BLAD. Weekmarkt. BUITENLAND. Uit Stad enProvincie. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. r van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10616. IDzending op den dag van nit- Dir. A. J. DE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. M. J. KOSTEN. gave vóór 11 ure. nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziesixzee maken bekend, dat wegens het invallen van den Hemelvaartsdag in deze week, de gewone marktdag in deze ge- meent» zal worden gehouden op Woensdag 4 Mei o.k. ZiEfiiKZEE, den 2 Mei 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Goed afgeloopen. Terwijl meer dan honderd perso nen in een zaal op de eerste ver dieping van de „Territorial Drill Hall" te Whitby in het graafschap >Ytork in Engeland den uitslag van een whist-wedstrijd afwachtten, gal de vloer het plptseling op, brak door, doch werd halverwegen den bega- nen grond tegengehouden door een Rrooten vrachtauto, die in een ga rage daarbeneden stond. Met tafels en stoelen gleed het igjeheele gezel schap in de trechtervormige ope ning, met uitzondering van de en kelen, die zich op de randen langs de muren in een netelige positie staande wisten te houden. Vele dames vielen flauw, doch niemand werd ernstig g'ewond en zij, die hulp noodig hadden, wer den door een leger van inmiddels toegeschoten doktoren, pleegzusters en ambulance-mannen bijgestaan. Eim veelbegeerde bruidschat. Een correspondent van de „Ti mes" te Parijs vertelt in zijn blad van een jonge „débutante" te Parijs, die meer trouwlustige jongelieden om zich heen weet te verzamelen, dan elke andere jeugdige Parisienne. Zij is een mooi meisje, dat moet ge zégd worden, maar zulke zijn er meer te Parijs, en ook is zij niet bijzonder rijk. Het geheim van de gnoote attractie ligt in een van de huwelijksgeschenken, welke haar vader haai- beloofd heeft te geven. Dit cadeau is niets meer of minder dan een etagewoning. De oude heer is eigenaar van een huis, en daar van heeft hij een verdieping vrijge laten voor zijn .aanstaanden schoon zoon. En die verdieping staat al een jaar leeg, want het aantal trouw lustigen is zoo groot, dat het doch' lertje haar keuze nog niet kon doen. Het conflict in de Eng. mijnindustrie. Ofschoon de officiëele onderhandelin gen tot oplossing van het conflict in de mijnindistrie zijn mislukt, ontbreken er toch geen teekenen, dat binnenkort in grijpende veranderingen kunnen plaats hebben. De Daily Express althans stelt vast, dat er groot meeningsverschil heerscht in de kooldistricten ten aanzien van de vraag, of de verwerping van het regeeringsvoorstel al dan niet juist moet vyorden geacht. Men verwacht, dat 'de regeering het plan zal overwegen, om op een bepaald uur 's avonds de licht bronnen stop te zetten, doch de uitvoe ring van dit plan zal zoo lang mogelijk worden uitgesteld. Zelfmoord van een generaal. De Japansche generaal Saito heeft dezer dagen zelfmoord gepleegd, daar hij zich verantwoordelijk achtte voor den dood van den Amerikaanschen marine officier Langdon, die, naar men zich her innert, door een schildwacht te Wladi- wostok werd doodgeschoten. Generaal Saito had het commando over de Japan sche divisie, waartoe de schildwacht be hoorde. De schildwacht werd vrijgespro ken, op grond van het feit, dat 'hij slechts aan de bevelen had gehoorzaamd. Er was evenwel gebleken, dat de man niet voldoende was afgericht. Dientengevolge was generaal Saito van zijn bevel ont heven. Misdaad van een krankzinnige. Dezer tlagen heeft zich te Ville- neuve, een dorp in de omgeving' van Lorient in Frankrijk, een vreeselijk drama afgespeeld. Aldaar woonde de 45-jarige wis selwachter Alphonse Le Meillour. Daar hij eenige dagen te voren een geestelijk# afwijking had getoond, had men hem eenige dagen vacantie gegeven. Aangegrepen door een zucht om te dooden, naar 't schijnt, verliet op den bewusten avond Le iMeillour zijn woning en ging de woning van zijn buren binnen. Hier vond hij de zestigjarige bewoonster geheel alleen thuis. Met één snede van zijn scheermes sneed hij haar zoowat den hals af. Daarna vloog hij een café binnen waar de waardin achter den toon bank stond. In minder dan geen 'tijd had ook hier het scheermes den zelfden bloedigen dienst gedaan. In de woning van nog een .andere vrouw, moeder van zes kinderen, wist hij eveneens binnen te dringen en haar hetzelfde lot te doen on dergaan en wellicht zouden er nog veel meer slachtoffers te betreu;rei; zijn geweest wanneer ook de andere buurvrouwen op dit oogenbfik thuis waren geweest. Na deze gruweldaden te hebben begaan, liep hij naar zijn eigen huis, nam een geweer, opende hel venster en loste een schot op de in. middels saamgestroomde menigte, waardoor een seinhuiswachter werd gewond. De waardin is al spoedig na den moordaanslag (gestorven, de toestand van zijn allereerste slachtoffer is wanhopig, die van zijn laatste zeer ernstig. Le Meillour, vader van drie kinde ren, is naar het krankzinnigenge sticht getransporteerd, waar men hem een dwangbuis heeft moeten aantrekken. I N nbNLAND. De suikerprijs. Het „Ned." Weekblad voor den handel in Kruidenierswaren" meldt een verlaging vail den suikerprijs; m|e(t f 2 per 100 K.G. voor de eerste kwaliteit en f 1 Voor de .andere soor ten. ZIERIKZEE. (Met Hemelvaartsdag zal hier ter stede gelijk ook op andere plaatsen in ons land geschiedt propa ganda gemaakt worden voor de drank bestrijding. Tot dat doel zullen 'blauwe bloempjes worden aangeboden, waarvan de opbrengst ten bate van de drankbe strijding komt. Bovendien wordt, blijkens een in dit nummer voorkomende adver tentie Donderdagavond een propaganda- avond gehouden voor t zelfde doel door den J. O. B. 9 Door de gymnastiekvereeniging „Rust Roest" alhier, zal cp a.s. Donderdag (Hemelvaartsdag) de voorgenomen turn- marsch gehouden worden. De tocht gaat van Zierikzee uit over Nieuwerkerk, Oos- terland, Dreischor en Schuddebeurs. Blijkens een in dit nummer voor komende advertentie, zal het Zierik- zeesch diletantentooneel", 't welk hoofd zakelijk uit H. B. S.ers bestaat, die reeds meermalen met succes optraden, op Zon dag 8 (Mei a.s. een uitvoering geven, waarvan de opbrengst geheel ten bate komt der Wijkverpleging, Gezien het liefdadig doel dezer op voering, zal het zeker aan belangstelling niet ontbreken, te meer ook, daar de jon gelui hun best zullen doen het den bezoe kers zoo aangenaam mogelijk te maken. Tot agent van politie alhier is be noemd W. Heijboer, jachtopziener te Ei kerzee. De Djambi-velden. De „New York Times' meldt dat staatssecretaris Hughes aan de Ne- derlandsche regeerimg een krachtige nota gezonden heeft, waarin aange- drongen wordt op gjelijke kansen voor de Amerikaansche oliecorpor.a- ties, ten aanzien van de Djambi-oon- cessies en andere olievelden in Ned.- Indië. Bouwmeester te Weenen. Een onzer landgenoot en, die Bouwmeester naar Weenen verge zelt, seint, dal het Burgtheater meer dan uitverkocht was. Alle autoritei ten van Weenen waren aanwezig. Het was in één woord een pracht- vcorsteUing. Bouwmeester overtrof zichzelf. Na zijn vier verschillende scènes werd hij resp. vier, vijf, en negen maal teruggeroepen. Er waren bloemen van het Neder- landsch gezantschap. Bouwmeester speelt heden (Maan dagavond nog eens, dan ten bate van de arme studenten der universi teit. Maandagmiddag werd Bouw meester op het stadhuis plechtig ont. vangen. De Jachtwet. In het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp, houdende bepalingen betreffende de jacht, wordt opgemerkt, dat dit ontwerp geenszins vol doet aan de eischen, welke thans op dit gebied worden gesteld. Dit wetsontwerp laat te weinig recht wedervaren aan de landbouwbelangen en de redelijke aan spraken van de grondgebruikers tegen over de we'nschen van de jachtliefheb bers. Met kracht kwam men er tegen op, dat deze tegenovergestelde belangen in de memorie van toelichting eenigermate op één lijn worden gesteld. De aanspra ken van de jachtsport moeten in elk op zicht ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van een rationeele bodem- productie en van de grondverbruikers. Tegenover de leden, die het wetsont werp bestreden, hadden enkele leden minder bezwaar tegen de strekking daar van. Evenals de meer gematigde tegen standers van dit ontwerp, kunnen zij er zich wel mede vereenigen, dat het recht ,om zich het wild toe te eigenen, tegen wildstroopers wordt gehandhaafd, dat een matige wildstand wordt be schermd, met inachtneming van de be langen van den landbouw, en dat de voor het behoud van een matigen wild stand noodige maatregelen worden ge troffen, omdat zij met de regeering van meening waren, dat daarbij veel belan gen zijn betrokken. we woonplaats Den Haag uit Middel burg vertrokken, uitgeleide gedaan door vele autoriteiten, die nog enkele woor den van afscheid tot mr. Dijckmeester wilden richten. In de op Zaterdag 30 April j.l. ge houden vergadering van aandeelhouders der „Scheldebank" alhier, werden de ba lans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd. Na afschrijving van f 1000 op het gebouw, werd aan de reserve toe gevoegd ruim f 7000, zoodat deze op f 18000 werd gebracht, terwijl aan divi dendreserve f 1000 werd toegevoegd. Het dividend werd bepaald op 10 pCt. De heer J. W. van Oeveren werd als com missaris herkozen. De Juliana-bloempjes, ten bate der tuberculosebestrijding, welke j.l. Zater dag door verschillende ijverige jonge da mes hier ter stede ten verkoop werden aangebodenhebben f 175,221/2 opge bracht. Een bizonder woord vaü danM mag hier aan de jongedames niet onthou den worden. HAAMSTEDE. Bij Kon. besluit is de heer W. Boot Oz. alhier, ontv.-griffier en secretaris-ontvanger van den calami- teuzen polder Burgh en Westland, be noemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau. RENESSE. De verjaardag van Prinses Juliana is Zaterdag herdacht met 't uit steken van de vlag van verschillende openbare gebouwen en woningen van par ticulieren. Des avonds hield 't fanfare corps „Luctor et Emergo" een muzikale wandeling door de kom der gemeente. Een bewoner van den Hoogenzoom stelde den directeur van het corps een gift ter hand, dienende ter tractatie van het ge zelschap. Een woord van dank aan den milden gever! ZONNEMAIRE. In de laatst gehouden vergadering van den Raad dezer gemeen te werd besloten voor den reeds gedanen aankoop van land ten dienste der Land- arbeiderswet uit te trekken de som van f 34848,11. Dit bedrag wordt later door het Rijk gerestitueerd. Voorts werd het tractement van den ambtenaar van den burgerl. stand nader bepaald op f150. NOORDgOUWE. Zaterdagavond gaf het fanfarecorps „Con Amore" bij gelegen heid van de jaardag van de Prinses in de muziektent op 't dorp een goed geslaagd concert. BRUINISSE. De verjaardag van Prinses Juliana werd hier herdacht door het uitsteken van enkele vlag gen. Des avonds igjaf het muziekge zeischap „Nu met Hope" onder de Beurs eene uitvoering, die een tal rijk publiek Lokte, dat met genoe gen naar het spelen der Vaderland- sche liederen en andere stukken luisterde. STAVENISSE. In de Zaterdag al hier gehouden vergadering van In gelanden van het Waterschap „Sta- vienisse" werd vastgesteld de begroo ting voor 1921-'22, in ontvangst en (uitgaaf >op f 24489,94. Het dijkge- schot werd even als verleden jaar bepaald op f 20,— per H.A. In de vergadering van den ge meenteraad alhier, is na indiening van het jaarverslag over 1920 vast gesteld het kohier van den hdofde- lijken omslag, tot een totaal bedrag van f 13000,-. ST.-ANN ALAND. Bij de alleen-wo nende weduwvrouw Q. bleven de vensters verleden Donderdag langer gestoten dan naar gewoonte. De zoon die er langs kwam trachtte zijn moeder te wekken, wat hem echter niet gelukte. Bij het binnen gaan bleek de vrouw overleden te zijn. ST.-MAARTENSDIJK. Tot schatter van het (Mobilair alhier is benoemd de heer A. C. Hage. SCHERPENISSE. Uit 9 sollicitan ten voor boekhouder van de coöp. Electr. Maatschappij „Scherpenis- se" is benoemd dhr. Anth. Oude- riuijs, zulks in de plaats van dhr. W. van der Graaf, die bedankt heeft. Tot tweede brievenbesteller is tegen 1 Mei a.s. benoemd, de heer P. J. Franke, sedert een/ge jaren al hier hulpbesteller. N.V. Waterleiding M.\j Tholen. Naar de Iers. en Th. Ct. meldt, is Vrijdag, ten overstaan van notaris D. van de Velde te Tholen, door de N.V. Waterleiding-Mpij1. Tholen, ver en secretaris van den 14 aaa van Be heer, de heeren Jhr. J. vim Vreden- burch en A. Avé, en de firma Ge- veke Co., vertegenwoordigd door den heer De Boer, het definitief con tract gesloten voor aankoop van bul- zen ten behoeve der Thoolsche wa terleiding. Zoo kan dan met het werk, waar van de leiding is opgedragen aan den heer Van Raalte te Vlissingen, die als directeur optreedt woirden aangevangen ONDERWIJS. Benoemd tot onderwijzeres aav een Herv. School te Krimpen a/d. IJssel, mej. A. A. A. Rijnberg te O ud-Vo ssemeer. Bij de in het laatst der vorige week te Middelburg gehouden acte-examens slaagde o. a. de heer M. C. Oudesluijs te Scherpenisse. De min. van O. K. en W. heeft o.>a. tot lid der commissie, belast met het afnemen v,an de akte-extv mens iM. O. in het teekenen (Mja t/m. k) en in het boetseeren (O.) voor het jaar 1921 benoemd, de heer P. H. Pomes, dir. der Ambachts school en Burgeravondschool te Schiedam, vroeger te Zierikzee. LANDBOUW EN VEETEELT. ST.-MAARTENSDIJK. Onder 't rundvee van de landbouwster, mej. P. M. v. Gor- sel alhier, is mond- en klauwzeer ge constateerd. AANBESTEDINGEN. ST.-ANNALAND. „Landbouwbelang" be steedde aan de levering van 6000 K.G. kopersulphaat in den vorm van fijne kris tallen. Aannemer is geworden de heer C. Theunisse alhier, tegen den prijs van f 34,87 per 100 K.G., franco op den wagen. PREDIKBEURTEN. Hemelvaartsdag. Zierikzee. Geref. Kerk. 10.30 ure, Lees- dienst. Chr. Geref. Kerk. Preeklezing. Evange lisatie Jeruël. 7 ure, Gewone dienst. Kerkwerve. 10.30 ure, ds. Blankert. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 10.30 ure, ds. Goedhuis. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 6.30 ure, cand. Wielenga. Zonnemalre. 10.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 ure, ds. Hoek. Noordgouwe. 10.30 ure, ds. Van Meer. Dreischor. 8 ure, ds. v. d. Griend. Brulnlsse. 9.30, ds. Waardenburg en ure, di. Weedn. Geref. Kerk. 10 ure, cand. Wielenga van Rotterdam. Geref. Gem. 9.30 en 2 ure, ds. Neerbos. Oud-Geref. Kerk. 10 ure, Leeskerk Oud-Vossemeer. 10.30 ure, ds. Van Griet huizen. Geref. Kerk. 10.30 ure, ds. Staal. Stavenlssc. 7.30 ure, ds. Oosterhuis. Oud- Geref. Kerk. 10.30 ure, Leeskerk. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Spreeuwen in den malle- m o 1 e n. Als een zeldzaamheid melden wij, dat een spreeuwenpaar een nest heeft gebouwd in de wieken van den molen te Goedereede. De dieren storen zich niet aan het draaien der wieken. Vrouw levend verbrand. In de gemeente Ambt-Ommen geraakte door onbekende oorzaak de boerderij van den heer G. J. T. in brand. De onge veer 30-jarige vrouw des huizes, moeder van drie kinderen, was alleen thuis en wist niet wat te doen. Door het rukken aan de deuren van 'n kabinet, geraakte de ongelukkige er onder bekneld en eerst na het instorten van zolder en voorgevel kon ze met veel moeite en vreeselijke brandwonden bevrijd wor den. De ongelukkige vrouw is aan de gevolgen overleden. By de brand kwa men 2 paarden, 2 koeien, 2 pinken, 1 varken met 6 biggen en een hond in de vlammen om. Huis en inboedel waren zeer laag verzekerd. Vier duizend pop in een c h e 1. Te Amsterdam miste een familie, die nu en dan een naaister op bezoek kreeg, op zekeren dag een be drag van f 4110, aan papiergeld. Daar de naaister van dezen diefstal verdacht werd, heeft de politie haar gearresteerd. Het geld werd in haar woning ontdekt het petroleumreservoir van de kachel. Alle briefjes werden daar, doorweekt uitgevischt. Een geheele familie te wa- Amsterdamsche vaart gereden. De heer zijn echtgenoote en kinderen, be nevens mej. G. M., de heer J. M. en de chauffeur, kwamen in de vaart terecht. De U-jarige dochter werd zeer ernstig gewond. De overigen zijn gered. ,V roede vadere n". In de laat ste raadsvergadering in de gemeente Zuidbroek is het zeer heftig toegegaan. Er werd braaf gescholden en een der heeren noemde zijn medelid een schurk en verklaarde, „dat, als ik mijn kop volgde, ik je voor je sm sloeg". De ander had hem namelijk smalend toe geroepen: „Je bent een goede kerel, alleen laat je je te veel door je vrouw wijs maken en om den tuin leiden". De griep in Limburg. De griep doet zich de laatste dagen weer in meerdere mate in de mijnstreek van Limburg voor. Vooral op de mijn Willem Sophie komt onder de mijnwerkers een groot aantal gevallen voor. De ziekte is niet zoo kwaadaardig als de vorige keer. Had-je-me-maar II. Als pen dant van de verkiezing van Had-je-me- maar te Amsterdam, is de vorige week Zondag by de gemeenteraadsverkiezin gen van een belangryke gemeente van het arrondissement Charleroi een indi vidu gekozen, die tot de bedeelden van het armen-bnreau van de gemeente be hoorde en van die bedeeling leeft. Deze candidaat noemde zich socialist. Goudstroom. De goudstroom uit Europa, welke gestadig de Vereenigde Staten binnenvloeit, bezorgt den ambte naren van het New-Yorksche essaai- kantoor heel wat hoofdbrekens. De kluizen van het kantoor zyn eenvoudig opgepropt met goud. Belastingontduiking. Te Hengelo (Gld.) waar 111 personen waren aange slagen voor de hondenbelasting, hadden 300 inwoners vergeten voor deze be lastingaangifte te doen. Had-j e-m e-m aar en Zuurbier. Het gekozen raadslid C. de Gelder, Had- je-me-maar, is een grijsaard, die ver in de zestig is en eens „artist" was of wat daarvoor doorgaat. Hij verlieder lijkte door zijn drankzucht, moest het tooneel verlaten en leeft al verscheidene jaren van wat de komende en gaande man, de aapjeskoetsiers, de taxichauffeurs, kellners en nachtelijke Rembrandplein- bezoekers hem in klinkenden munt zoo wel als in spijzen afstaan en toewerpen. Hij is door den kantonrechter veroor deeld tot twee keer twee weken hechte nis wegeDs herhaalde dronkenschap en 's naehts omstreeks half 3 wegens het zelfde feit gearresteerd en naar een der politie-bureaux overgebracht op een handkar. De overbrenging van den straatzwerver-gemeenteraadslid, die bij gelegenheid van zyn verkiezing een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1