m Zierikzeesche 0 Nieuwsbode sshh Iv^g Vrijdag 29 April 1921. z.er.kzeesche courant, EERSTE BLAD. Ingezonden mededeelingen Pijnen van allerlei aard. flnltw-Paiti-CxiKllM. ABONNEMENT: ^ê»j^ Bil I I ADVERTENTIÊN Verschijnt Maandafr Woenedae B« ««tract belangryke korting. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat door den Raad dier gemeente i» vastgesteld, eene "Verorde ning, regelende inrichting en samenstelling van de Commissie van Plaatselijk Toezicht op het Lager Onderwijs in de gemeente Zierikzee. Zierikzee den 22 April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris BUITENLAND. Bloedbad te Bozen. Duitsch-Tirolers, in het Itali- aansch gedeelte woonachtig', had. den Zondagmiddag in Bozen een feest gehouden. Hoewel niet open lijk, was dit feest een Duitsche de monstratie, uit sympathie voor de stemming in Oostenrijksch-Tirol. Een 200-tal Ital. Fascisten had hier van gehoord en was uit Verona naar Bezen vertrokken om het feest in de war te sturen. De Italiaansche regeering had verboden hen ïn den trein naar Bozen toe te Laten. Ze stapten echter een station verder in, vernielden onderweg op alle stati ons de Duitsche opschriften en zochten te Bozen de Tiro Iers op, die een optocht hielden. Met revol vers en handgranaten gewapend stormden ze op de weerlooze feest vierenden in. Een bloedbad ontstond. 41 personen \yerden verwond, een hoogleer aar werd gedood. Daarna trokken de Italianen naar Verona terug. Treinroof. Tusschen de Opper-Sileziséhe sta tions Slawentzits en Kandrzin heb ben vier gewapende bandieten een trein aangevallen. Zij drongen den postwagen binnen en staten vier postzakken die meer dan een half inillioen mark bevatten. Na den postwagen te hebben leeggeplunderd vluchtten zij in de bosschen. Een hunner kon echter nog door de rei zigers worden gegrepen. Hij werd doodgeslagen. Duitschland en Oostenrijk. De Landdag van Opper-Oosten- rijk heeft onder den indruk van de overweldigende meerderheid vooi'r de aansluiting bij Duitschland in Tirol met lalgemeene stemmen be sloten een volksstemming te eischen over de aansluiting bij Duitschland. Russische kroonjuweelen. De Az Est meldt, diat zekere Ge orge Ternowats, die enkele maan. den geleden uit een interneerings- kamp in Siberië is teruggekeerd, bij een juwelier verscheiden juweelen van zeer groote waarde aanbood. De juwelier waarschuwde de politie, die in 's mans woning een prachtig horloge met een inschrift in Rus sisch schrift vond en een heeleboel andere kostbare lijfsieraden. Terno wats gaf toe, dat de juweelen buit gemaakt waren in een gfevecht met een afdeeiing Russische contra-revo lutionairen, welke, naar zijn zeg gen, de kostbaarheden van de kei zerlijke familie in veiligheid bracht. Alle genoemde lijfsieraden zijn voor zien van het monogram III A, waar uit men opmaakt, dat zij toebe hoord hebben aan Alexander III, den vader van Nioolaas II. BIN NÊNLAN D. De Amsterdainscbe gemeenteraads verkiezingen. Woensdag hebben te Amsterdam de gemeenteraadsverkiezingen plaats gehad, noodig geworden dor de 1 Januari 1.1. voltrokken fusie tusschen Amsterdam en enkele daarom gegroepeerde kleinere plaatsen. De vrouwen hebben voor het eerst mee- gestemd en zich niet onbetuigd gelaten gezien de stemmencijfers. Aan een enkël stembureau, zoo meldt de jMsÖ., had .de voorzitter de courtoisie gehad, om zich te voorzien van een bou quet, waarmede de eerste vrouwelijke kiezer werd vereerd, nadat zij haar bil jet in de bus had gedeponeerd en daar mede haar staatsburgerlijken plicht en recht vervuld. Deze hoofschheid bracht een element van lichte jalouzie en afgunst onder de vrouwelijke collega's, die even later waren gekomen, maar werd toch door allen als een hulde aan het nieuwe kiezerscorps gewaardeerd, i iDat het met den stemplicht niet erg nauw genomen is, blijkt o. i. wel hieruit, dat i/ó deel der kiezers eenvoudig lak had aan den stemdwang en heel ge woon thuis bleven. Pe Vrijheidsbond zag in de 3 verschil lende kieskringen 31.990 stemmen op zich vereenigd; de Soc. Partij 2.958; de S. D. A. P. 84.127; de Communisten 18.133; de Chr.-Hist. 26.084; de Amsterd. Neutrale Partij 6.494; de Vrijz. Democraten 13.560; de Anti-Rev. 20.873 en de Roomsch-Kath. 450.21; de Partij-De Gelder (Had je me maar) 14.246. Gekozen zijn: van den Vrijheidsbond: dr. I. H. I. Vos; mej. Joh. Naber; W. Boissevain (aftr.); mevr. Koek-Mulder, Fred. Stahle (aftr.) en J. H. den Her tog (aftr.); van de S. D. A. P.: S. R. de Miranda (aftr.); A. B. Kleerekoper (aftr.); Pot huis (aftr.); dr. W. Polak (aftr.); W. H. Vliegen (aftr.); mevr. Pothuis-Smit (aftr.); J. G. van Kuykhof (aftr.); F. L. Ossen- dorp; F. 'M. Wibaut (aftr); Jos. Loopuit (aftr.) Ed. Polak (aftr.); Z. Gulden (aftr.); mevr. Tilanus (aftr.) en S. de Wolff; van de communisten: D. Wijnkoop (aftr.); A. Lisser (aftr.); N. J. Colly (aftr.) van de christelijk-historischen: J. ter Haar (aftr.); A. R. Ophorst (aftr.); mr dr. Schoch en mej. mr. Frida Katz; van de christen-democraten: A. P. Staalman; van de Amsterdamsche Neutrale Partij: A. Weiss (aftr.); van de groep-De Gelder: C. de Gelder (Had-je-me-maar) en H. Zuurbier; van de vrijzinnig-democraten: E. J. Abrahams (aftr.) en P. Nolting (aftr.); van de anti-revolutionairen: W. de Vlugt (aftr.); J. Douwes Jr. (aftr.); J. F. H. Spier en G. Baas Kz.; van de Roomsch-Katholieken: J. J. A. M. Wierdels (aftr.); von Freytag Drabbe (aftr.); G. van Lingen (aftr.); mej. N. Crielaers (aftr.); J. H. Heemskerk (aftr.); mr. C. Romme, dr. J. H. Kuyer en J. Th. Peters (aftr.) i Niet herkozen zijn de Vrijz.-Dem. dr. G. Bellaar Spruyt en mr. Z. v. d. Bergh; de (Middenstander W. J. Carels; de Com muniste mevr. Van Zelm; de Vrije Soci alist H. Kolthek, de Vrij-Lib. J. H. Schel- tema en de Soc.-Democraat G. J. H. Smit Jr. Vrijwillig zijn heengegaan de heeren Diepenhorst (A.-R.); Posthumus (Comm.); Roodveldt (Comm.); Van Tienen (Lib.); mr. J. N. de Vries (Lib1.) en de Wolff (R.-K.) Het groot aantal stemmen, dat de drankzuchtige bedelaar „Had-je-me-maar" en de anarchistische colporteur Zuurbier op zich vereenigden, is een onaangename verrassing geweeit bij deze verkiezing. Op den dag, dien hij zeker in zijn leven als de groote heeft aangeteekend, is C. de Gelder („Had-je-me-maar") door den kantonrechter wegens dronkenschap bij herhaling veroordeeld tot twee keer twee weken hechtenis. Een waardig edelachtbare! Die groep (De Gelder en Zuurbier) heeft evenwel nog meer stemmen be haald dan de heele Vrijz.-Democratische partij in de 3 Amsterdamsche kieskrin gen. Deze laatste partij verloor twee zetels. De Anti-Rev. en Kath. zijn iets vooruitgegaan. De eersten komen van 3 <op 4 zetels, de laatsten van 7 op 3. De Chr.-Hist. fractie beschikte over 2 zetels, thans over 4. In den nieuwen raad hebben thans 6 vrouwen zitting. Onwaardige kiezers. Naar het Ned. Corr.-bureau meldt, is bij de Tweede Kamer een wets ontwerp ingediend, waarbij perso nen, die onwaardig zijn verklaard om kiezer te zijn, ook geen zitting kunnen nemen in vertegenwoordi gende lichamen. Wijziging Leerplichtwet. Het wetsontwerp tot wijziging' dei- Leerplichtwet (invoering verplicht zevende leerjaar) is Donderdag doojr de Tweede Kamer aangenomen met i60 tegen 16 stemmen. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Morgen (Zaterdag) wordt, behalve het elders in dit blad vermelde, nog een Juliana-bloempje (een trosje oranjebloempjes) aange boden, ten bate van 't fonds tot op richting van een Chr. School met internaat voor schipperskinderen, o.a. te Dordrecht, Zwolle e.a. plaat sen. Huldoblyk Mr. H. J. Djjckmeester. In de vergaderzaal van de Prov. Staten te Middelburg, werd Donderdag door het Provinciaal huldigingscomité aan den met 1 (Mei aftredenden commissaris der Ko ningin in Zeeland, de geschenken aan geboden door heel Zeeland bijeen ge bracht als aandenken, wat mr. H. J. Dijckmeester voor ons gewest heeft ge daan. Tal van burgemeesters waren o.a. ;bij deze plechtigheid aanwezig. De voorzitter, de heer J. H. Blum, sprak den af tredenden bestuurder op hartelijke wijze toe. :(Tot ons groot leedwezen moest het verslag van deze huldiging tot een vol gend nummer worden uitgesteld. We moesten met bovenstaande volstaan. Red.) SCHERPENISSE. Voor den land bouwer J. v. d. V. moesten op de haven 4 koeien in de motorschuit worden geladen. Een der dieren 'raakte tos en rende naar den stal. Ten tweede male op de haven ge bracht, werd het dier door zeven personen vast gehouden, doch op eens rende het met zfij'n geleiders dijk op en dijk .af, zoodat het beest weer ontsnapte en loeiend den polder in liep. Voor de deride maal werd liet op de haven gebracht en een broek aangedaan, doch* mét leen paar sprongen werkte het zoo lang, dat de broek, waarmede zij in den motor zou worden geheschen, afviel, de touwen stuk trok en weer ontsnapte. Nu alle pogingen misluk ten besloot de eigenaar het dier mei een veewagen naar zijne bestemming te brengen. OUD-VOSSEMEER. Nog st^fc is de toonquaestie tusschen de ponden van veldarbeiders alhier en d^i werk gevers niet opgelost. Naar aanlei ding van het gedaan geven dodr een tweetal landbouwers aan hun vaste arbeiders en het in dienst nemen van werklui uit een aangrenzende gemeente, zouden door de Bon den vergaderd en maatregelen geno men worden om te trachten dit te beletten; op minnelijke wijze zou thans een en ander opgelost zijn, wat dit laatste punt betreft. In- tusschen moet afgewacht w>rden wat de gevolgen zullen zijjj,HUran- neer men het verder over het loon niet eens kan worden. *'«y Naar wordt medegedeeld zijn reeds aan een 13-tal reeds in aan bouw zijnde woningen of waaraan spoedig zal begonnen worden, toe zeggingen gedaan voor Rijkspre- miën. ONDERWIJS. Een wetsontwerp betreffende het mid delbaar onderwijs zal, naar minister De Visser heeft medegedeeld, zeer waar schijnlijk in de tweede helft van Mei aan de Tweede Kamer worden toegezonden. DUIVENDIjKE. Tol leden der plaatse lijke schoolcouimis'sie*alhier zijn gekozeri de heeren N. A. Boogerd, S. J. Gast, G. Hoogenboom, J. de Keijzer en W. Klóet. VERKOOPINGrEN, ENZ. ZIERIKZEE, 27 April. Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden al hier publiek verkocht, voor den heer L. de Vlieger, de volgende onroerende za ken: Gemeente Noordgouwe: Een hofstede met 1.16.72 H.A. erf, tuin en boom gaard, voor f11140 den hoop; 1.83.30 H.A'. bouwland aan den Gooikens-Nieuwland- schen dijk, voor f1100 per Gemet; een dubbel arbeidershuis en erf, aan den Donkeren weg, voor f 2450 den hoop. Gemeente Zierikzee: 2.67.50 H.A. bouw land, aan den Ouden Schouwschen dijk, voor f1154 per Gemet; 2.67 H.A. bouw land, aan den Gooikens-Nieuwlandschen dijk, voor f1090 per Gemet; 7.30.60 H.A. bouwland, aan den Ouden Schouwschen dijk, voor f671 per Gemet. 28 April. Heden werden alhier, ten verzoeke van dën heer lm. Hanse, ten overstaan van notaris Biermasz, publiek verkocht: Koeien voor f795 en f821; Ralfvaars f 801 en een kalf voor f 64. AANBESTEDINGEN. ST.-PHILIPSLAND. -Voor levering van chili_salpeter aan de landbouw- vereeniging alhier was o.a. inge schreven: S. Aarnoudse f 19,705; J. v. d. Berge f 20,07; Zuid-Holl. Kunst mesthandel f 20,(20; A. de Ruijter t 20,25: Zeeuwsche Veevoeder- en Kunstmesthandel f 20,24; A. J. van IJsseldijk f 20,05 en B. J. Quist f 19j69. Aan den laagsten inschrij ver werd de levering opgedragen. LANDBOUW EN VEETEELT. BROUWERSHAVEN. Gekozen bot secretaris-penningmeester der Land bouw-Ver. alhier, dhr. P. van 't Hof Mz. Met den benoemde stond op de voordracht dhr. C. v.an Dijke. Dinsdagavond vergaderde in het café „De Wereld" te Nieuwer kerk de vereeniging tot uitkeering van geldelijken steun bij het verliezen van varkens, onder voorzitterschap van den heer Jac.s Bouman. De rekening over het afgesloten boek jaar werd goedgekeurd. De aftre dende bestuursleden, de heeren P. N. v. Nieuwenhuijzen en A. de Rijke werden herkozen. In de plaats van den heer S. K. v. Oost, die als sec retaris-penningmeester ontslag had gevraagd, werd als zoo danig gekozen de heer M. v. 't Hof Jz., Nog werd besloten, de contributie per maand met 10 cent te verhoogen. Na af doening van enkele huishoudelijke zaken sloot de voorzitter de verga dering. KERKNIEUWS. 'Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Leerdam K. J. van den Berg te Ermelo (G.). Te Benschop J. G. Woeiderink te Randwijk. Te Oudemirdmn A. G. Oosterhnis te Sint- AnnalancL Bedanjtt: Voor Polsbroek G. A. Pott te Oud-l*ijerland. Ds. J. B. Netelenbos. Na gehouden colloquium doctum is ds. J. B. Netelenbos, voormalig predi kant by de Geref. Kerk te Middelburg, door het Prov. Kerkbestuur in Overysel toegelaten tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk. Hij is dus nu daar beroepbaar. Geref. Kerken. Beroepen: Te Rotterdam J. A. Taze- laar te Haarlemmermeer (O.z.). Te Purmerend dr. H. W. van der Vaart Smit te 's-Graveland. Te Gramsbergen dr. D. K. Wielinga Gz., prop. te Rotter dam. Te Warfum W. J. J. Velders te Rottevalle. BRUINISSE. Maandag 1 Mei, 's voor middags 10 en's avonds 5 ure, dhr. v. d. Woude, cand. te Sneek. PREDIKBEURTEN. Zondag 1 Mei. Zierikzee. Geref. Kerk. 10.30, ds. Wielenga (Avondmaal) en 6.30 ure, idem. Chr. Geref. Kerk. Vm„ nm. en av. Leeskerk (Op den gewonen tijd). Evangelisatie Jeruël. i0 en 7 ure, Gewone dienst. Kerkwerve. 10.30 ure, ds. Blankert. Serooskerke. 9.30 ure, ds. Diederiks. Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard en 2 ure, idem (Doopsbediening). Renesse. 10.30 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 3 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japchen (Coll. voor het orgel). Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leesdienst. Oud-Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Eikerzee. 10.30, ds. Poort en 3 ure, idem (Doop). Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Goedhuis. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 10 en 3 ure,-ds. Meijer van Ierseke. Zonnemalre. 10.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgouwe. 10.30, ds. Van Meer (Bev. nieuwe leden). Drelschor. 10.30 ure, ds. v. d. Griend. Ouwerkerk. 3 ure, ds. de Roode. Nleuwerkerk. 10.30, geen dienst en 3 ure, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leesdienst. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6.30 ure, Leesdienst. Oosterland. 10.30, dr. Weeda en 3 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 30 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Sirjansland. 3 ure, dr. Weeda. Bruinlsse. 9.30 en 2 ure, ds. Waarden burg. Geref. Kerk. 10 en 5 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, ds. Neerbos. Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure. Leeskerk St.-Fllipsland. 10.30 ure, ds. Los. Oud- Geref. Kerk. 10, 3 en 6.30 ure, ds. Boone. Tholen. 10, ds. Datema en 2.30 ure, ds. Los. Geref. Kerk. 10 en 6.30 ure, ds. Bolwijn. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6 ure, Leeskerk. St.-Maartensdljk. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Keller (Doopsbed.) Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 10.30 en 3 ure, ds. Van Griethuijzen. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Staal; 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 10.30 en 3 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Scherpenlsse. 10.30, ds. Luijendjjk en 3 ure, idem (Doopsbed.) Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Staveolsse. 10.30, ds. Keiler en 3 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 10.30, ds. Oosterhuis (Voorb. H. A.) en 3 ure, idem (Doopsbed.) Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. VAN HEINDE EN TER. In Italië breidt de algemeene sta king zich uit. Alle verkeer is verbroken. Ook in Salzburg wordt een volks stemming verlangd. Het nieuwste Sovjetdecreet onder werpt alle vreemdelingen in Rusland aan gedwongen arbeid. Briand acht het nieuwe Duitsche voorstel onaannemelijk. Het historische slot Cantecroy, even buiten Antwerpen, woonplaats van Kar dinaal Granvelle, wordt openbaar ver kocht. Het Brusselsche trampersoneel heeft besloten op 1 (Mei te staken. Door Fransche soldaten te Mühl- heim is bij een twist op Duitsche bur gers geschoten. Ook werden Engelsche soldaten door hun medestrijders op sla gen getracteerd. Viviani is van zijn Amerikaansche reis te Le Havre aangekbmen. De pest te Alexandrië is men thans geheel meester. De Belgische Kamer heeft een wets ontwerp aangenomen, waarbij aan vrou welijke doctoren in de rechten het recht Als pijnstillend middel is er niets, wat den echten Richter's evenaart. Een halve eeuw alom bekend en gewaardeerd. Prys f0,95 en fl,40 by alle Apothekers en Drogisten. F. AD. RICHTER Co., Rotterdam. wordt gegeven zich te laten inschrijven voor de balie. Met Tsjecho Slowakije onderhandelt men over het opnemen van 10 duizend soldaten van het leger van generaal Wrange!. Door den dood van prinses Maria van Schwarzburg-Sondershausen, is een geslacht, die van de 10e eeuw dateerde, uitgestorven. Volgens de te Londen aangekomen Fransche deskundigen vertegenwoordigt het Duitsche aanbod slechts 40 a 50 pCt. van de eischen der gealliëerden. De Grieksche regeering heeft gelast de lichtingen 1901 tot 1903 onder de wa penen te roepen. De commissie van herstel heeft het totale bedrag der schadeloosstelling op 132 millioen goudmark bepaald. De wedstrijd om hèt wereldkampi oenschap schaakspel is beëindigd daar dr. Lasker zich heeft teruggetrokken. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Familiedrama. Te Arnhem heeft zich een vreeselijk drama af gespeeld. Voor de rechtbank aldaar had Donderdagmorgen de echtschei dingsprocedure plaats tusschen de '50-jarige D. J. H. aldaar en diens vrouw, die haar intrek had bij haak: vader. Hierheen gingen beiden af zonderlijk, nadat hun zaak voor de civiele rechtbank was behandeld. II. stormde bij zijn schoonvader bin nen en sloeg zijn daar aanwezigen zwager zoodanig met een hamer op 't hoofd dat hij bewusteloos neer viel. Daarna ging hij zijn vrouw te lijf. Een der haai* toegebrachte won den is ernstig. Zijn schoonmoeder sloeg hij met één slag de hersens in. IJ. rende daarop weg en sneed zich, toen hij even later stil stond, met een scheer mes den hals af. Het nieuwe raadslid. Had- je.me-maar, tot lid van den Amster- damschen gemeenteraad gekozen, is wegens dronkenschap gearresteerd en naar een der politiebureaux over gebracht. Burgerlijke Stand van Zierikzee. Geboren: 12 April. Piet, zoon van Paulina de Looz®. 13 Hubrecht, zoon van Willem Karei Schot en Neeltje Pieternella Smits. 16 m Reijer, zoon van Hendrik Goettsch en Maatje Pannekoek. 23 Cornelia, dochter van Gerardus Goedegebure en Dina Wesdorp. Gehuwd: 20 April. Johannes Stoutjesdijk, j.m., 22 j. en Adriana van Beveren, j.d., 19 j. 27 Franciscus Didericus Buurman, j.m., 24 j. en Klara Vingerhoed. 23 j., j.d. Overleden: 20 April. Piet de Looze, 8 dagen. 21 Marinus Stiphout, 10 maanden. 24 Adriana Struijk, 58 j., echtgenoote van Gerardus Peute. 25 Cornelia Adriana Kloote, 14 j„ d. 25 Levenlooze zoon van Jan Samuel van Zutphen. 26 Maria Klazina Flikweert, 81 j., wed. van Marinus Uijl. 26 Neeltje Bil, 50 j., echtgenoote van P. Wandel. MARKTBERICHTEN. ZIERIKZEE, 28 April. Geen han del. Aardappelen/ (bont|e) f 7,50—f 8. Veiling van 28 April GROOTE VEILING. KIPEIEREN f7,70. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 7,90 h f 8,50 EENDEIEREN f8,10 k f9,10. DAKENEIEREN f 6,20. KIEVITSEIEREN f 8,70. alles per 100 stuks. Aanvoer 5800 stnks. BOTER f 1,37 h f 1,60. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 29 April. Verwacht tot den avond van 30 April zwakke tot matige noordoostelijke tot noordelijke wind, licht tot half bewolkt, droog weer, mogelijk nachtvorst in het oosten en zuiden, zelfde temperatuur over dag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1