Zierikzeesche Nieuwsbode een Lappendag Tabakken, Dinsdag 26 April a.s. B. H. IBELER, Zierikzee. onovertroffen in kwaliteit. Vraagt Kamphofs A B, K en F F. abonnement: Vrijdag 22 April 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. laatste Dinsdag van iedere maand Stoffen, Mousseline's, Dril, Viirage's, Schorte-Beddebont, Engelsch Leer, geel Keper en Katoen, Graslinnen voor Lakens en Hemden, enz. enz. EXTRA KOOPJES vindt a contant. De beste Portorico, Maryland en Heerenbaai HINDERWET. Algemeen Overzicht. b u i t e n l a n d. binnenland. Ingezonden mededeelingen Bij RHEUMATIEX SPIT ilERKOUDHEDEH üttker« Pa!n-€xpelier, Pr\js per 3 maanden 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. - No. 10612. Dir. J. DE LOOZE Jr. «-Redact. II. J. KOSTEN. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. L. S. Bij deze berichten wij, dat wij, te beginnen en verder elke zullen houden. Het doel daarvan is elke maand ALLE LAPPEN op te ruimen van Deze Lappen zijn IN DEN WINKEL (niet in deétalage's) op de TOONBANKEN uitge stald en voorzien van etiket met ELLEMAAT en PRIJS PER LAP. Beleefd verzoeken wij U onzen Lappendag te bezoeken, waar U beslist Aanbevelend, nmïn Gevonden voorworpen Ben mes; een kinderschoenljc/ een manchetknoop een portemon- naie met geld; een kinderman leitje; een tabakspijp; een damesband; een gepden vingerhoed; een doublé hals. ketting je; een hoodschapmandje. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzeevan des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen t.er openbare kennis, dat t,er gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van P. VOGELAAR, Broodbakker te Zierikzee, om VERGUNNING tot het plaatsen van een Gasmotor van 3 a 4 P.K., in het perceel Maarstraat, B no. 381, kadastraal bekend in sectie A, no. 880, welke motor zal dienen tot het drijven van een deegkneedmachine in het aangrenzend per ceel, kadastraal bekend in sectie A, no. 1399. Op Vrijdag 6 Mei a.s., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mon deling, en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van cle ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het Gemeentebestuurzijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee, den 22'April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. F. W1TTERMANS, Secretaris De Engelsche pers is niet erg te spreken over de houding der regee ring inzake het gerezen conflict met de mijnwerkers. Lloyd George wordt bij de beoordeelingen niet gespoord en zelfs is er scherpe critiek op hem: üi'tgetcefend wegens zijn onverzoen lijke houding. De pogingen die aangewend zijn bot beperking van 't conflict zijn dan ook in de eerste plaats te danken aan de bemiddeling van' 'het Lager huis, niet van de zijde der regeering Intusschen blijkt de meerderheid der mijnwerkers vast besloten den eisch v,oör een nationale loonregeling te handhaven. Met spanning ziel men uit naar de eindhoalissing, die l.'u.i-.. nen weinige toogenblikken vallen moet. De Fransche en Britschepremiers komen Zaterdag fce Lympne (Z.- Eng.) 'bijeen om te confereeren over de door beide landen aan te nemen houding na 't verstrijken van den l'atalen termijn van 1 Mei, waarop Duitschland gedwongen zal worden, indien het niet met serieuze voor stellen komt, aan zijne verplichtin gen te voldoen. Door de Duitsche regeering is Donderdag een nieuw desbetreffend voorstel, welks inhoud we nog niet kennen, aan de geallieerden toege zonden. Tegelijkertijd heeft diezelfde regeering president Harding's be middeling ingeroepen tot het vor men van een buitengewone instel ling onder leiding van Amerika's president, teneinde DuitschJand's fi- nanciéete en economiscnc draag kracht vast te stellen. Duitschland verklaart in die nota dat het zonder beperking of voorbe houd bereid en van zins is aan de geallieerden als schadevergoeding liet bedrag te betalen, dat de president der Ver. Staten na diepgaand on derzoek rechtvaardig en billijk zal achten. Alzoo een nieuwe phase in de schadevergoedingskwestie, welke zaak een spoedige oplossing vraagt om het uit zijn voegen gerukte Ëuro_ pa de zoo hoog noodige rust te lier- geven en de dreigende dwangmaat regelen tegen Duitschland af te wen den, welke onnoemelijke gevolgen na zich kan sleepen. De ArmeensChe bevolking, die ge durende eenige jaren door cie Wesl- Azialischie volken geducht is gedeci meerd, krijgt thans weer de sovjet- zegeningen aan den lijve te voelen. De bevolking van de stad Eriwanj, welke voor een goed doel in brand staat Vlucht voor Ide bolsjewisten, die de bezittingen der boeren in beslag genomen hebben, w.o. hel vee en het graan. De Armeensche regeering heeft men op iiooger plan gebracht d.w.z. terechtgesteld. De aanslag op de Siegessaule. Drie dei* .beklaagden in net pro- ce i wegens den aanslag op de Sie- geisaeule, zijn wegens gebrek aan be wijs vrijgesproken. Twee. anderen k-TBgen zes maanden gevangenisstraf, vijf kregen zes jaar en vier maanden fuchthuis en twee ies jaar lucht huis. Van laatstgenoemde beklaagden werden ar zes veroordeeld tot tien ar eerverlies. Het verhoor van Hölz. Hel „Berk Tageblatl" deelt nog enkele bizonderheden mede over den Tcmmunistischen rooverhoofdtaaii Hclz, die thans te Mo ah it zit opge sloten, Hij' is biji het verhoor doolr den (rechter van instructie zeer te rughoudend geweest in zijn antwoor den. Slechts dat, wal men hem over tuigend bewezen heeft, geeft hij toe gedaan te liebben, doch de rest loo chent hij met de meeste beslistheid. Overigens drukt hij zich „keurig" uit. Hij noemt bv. de rooverijen, plun deringen. brandstichtingen en de an dere misdrijven, waarvan hij beticht wordt „onteigeningen". Intusschen liebben deze onteige ningen hem nogal wat opgebracht. Wel bevatte de koffer die in zijn kamer in de Nürnberger Strasse in beslag genomen is, slechts 5000 Mark en wat waschgoed, en vond men in de andere koffers in hel pension van de Regensburger Stras- se enkel eenige lijfgoederen dodo de voornaamste bagage bevindt zich ongetwijfeld ergens anders. In de andere koffers zijn ni. tal van sleu tels van automobiel-koffers gevonden, welke IfÖlz op zijn tochten door Mid- Üen-Duitschland bij' zich had. Het is thans ook aan de politie gelukt om de bagage Van de vrouw van Hölz op te sporen en wel in een stacf in Hannover. Zij: lx;vatte o.a. tal van kostbare klceding.stukken en verschil lende gouden, en zilveren sieraden. Daarbij vond men een aantal valsche papieren. Hölz staat onder strenge bewaking en er zijn uitgebreide maatregelen ge nomen om een mogelijke ontvluch ting of verbinding met de buiten wereld te beletten. Een adellek complot. De arrestatie van graaf Hans Hein- rich von Schlieffen, een jongen mav van 22 jaar, onder beschuldiging zijln neel', graaf George Wilhelm von Schlieffen, met b hulp van andere personen uil den weg te liebben wik Hen ruimen, heeft in Berlijn groot opzien verwekt. De belangstelling in deze arrestatie nam toe, toen zij ge volgd werd door de gevangenneming van de moeder van den gearresteer de, diens jongeren broeder en eenige andere personen. Deze personen worden beschuldig^ een complot gesmeed te hebben om het kasteel van George Wilhelm von Schlieffen, met al zijn bewoners iij jde lucht te laten vliegen, waardoor Hans Heinrióh in het bezit van de bezittingen gekomen zou zijn. De volkstelling in Tirol. Uit Innsbruck wordt gemeld, dat a.s. Zaterdag aldaar voor het theater een massabetooging van de Duitsche vereenigingen zal plaats hebben. Er worden op groole schaal voorbe reidselen getroffen voor de ontvangs/ der buiten Tirol wonende Tirolers, jdie naar hun land zullen reizen om aan de volksstemming over de aan sluiting bij Duitschland deel te ne men. Onmiddellijk na de stemming zal de Landdag bijeenkomen en zijn besluit aan de bondsregeerinig mede- deelen. De Tinoolsc'he leden van den Nationalen Raad zullen dan een voor stel indienen om 'het slemmingsbe- sluiL spoedig tot uitvoering te bren gen en de stemmmg 'in Tirol door volksstemmingen in de overige bondslanden te doen volgen. Op grond van het fresultaat der volks stemming zal aan de bondsregeering worden verzocht zich tot den Vol kenbond te. wenden met het verzoek om ontneffing van het verbod tot aansluiting bij Duitschland. Bolsj e wieksche troepen bewegingen. Personen, die te Riga uit Moskou aan gekomen zijn, maken melding van een groote frontverandering van het roode leger. Geheele divisies werden weggeno men van de Poolsche grens om overge bracht te worden naar de grenzen van Finland, naar de Oekraine en naar Sibe rië. Te Itkueh zouden 60.000 van de beste bolsjewieksche troepen geconcentreerd zijn. Volgens geruchten zou dit een voor bereiding zijn van een oorlog van Rus land en China tegen Japan Do toreador on de gecamoufleerde stier. Een allervermakelijkst verhaal van een stierengevecht, waarin een gecamoufleer de stier en een verontwaardigde torea dor een rol speelden, wordt uit Amerika bericht. Een stierenvechter van naam zou te IMexico-City op één voorstelling ach tereenvolgens vijf stieren dooden. Drie er van had hij reeds volgens de regelen der kunst geslacht, toen het publiek ge noeg begon te krijgen van het moord- tooneel, en den beroemden Spanjaard een poets bakte. De vierde stier verscheen n.l. eenigszins vreemd uitgedost voor de oogen van den verbaasden en in de .war geraakten toreador. (Men had het dier een tweeden kop met horens en al ge geven en dezen op zijn achterdeel 'ge plaatst, en daarbij zijn lichaam zoodanig opgeschilderd, dat men soms niet wist of de stier vooruit marcheerde, dan wel zich achterwaarts bewoog. De toeschou wers brulden van pret, en de hoogst ver ontwaardigde stierenvechter verliet waar dig de arena. Wij vergaten n.l. nog te melden, dat men den staart een zwarte kleur had gegeven, doch het puntje er van vuurrood had geverfd. Zooals men weet, houden stieren niet van de roode kleur, en vallen zij onverwijld op alles aan, wat die kleur draagt. Dit gebeurde ook hier, en een tijdlang zat. 't gekwelde dier als een jonge hond zijn eigen staart achterna. Dit begon hem echter te ver velen, en dat wel net op 't oogen'blik, dat de toreador den terugtocht aannam. Het resultaat was een overhaaste vlucht van den stierenvechter en dat de stier tot overwinnaar werd uitgeroepen en vrij werd verklaard. Echte moeders. Te Glasgow liepen twee moeders schoonzusters van elkaar, ieder met haar kind in de armen, op het trottoir te wan delen toen een zware vrachtauto een verkeerde beweging maakte en het trot toir opreed. Op het laatste oogenblik wierpen beiden hun kinderen uit hun armen naar den kant waar geen gevaar was. Zoodoende kwamen de kinderen er zoo goed als zonder letsel af, maar de twee moeders, de eene de vrouw van een smid, de andere de vrouw van een mijnwerker, werden vermorzeld. De zoinert\jd. De heer Braat heeft aan den (Minister van Binnenlandsche Zaken de volgende vragen ingediend: 1°. Is de minister bereid om, met het oog op de bezwaren van land- en tuin bouw, den zomertijd zoover mogelijk in te krimpen? 2°. Is de minister bereid om te bevor deren, dat de plaatselijke autoriteiten de publieke klokken op zonnetijd kunnen doen loopen? Tweede Kamer. Avondvergadering van Woensdag 20 April. Aan de orde is het voorstel van wet van den heer Rutgers c.s. tot wijziging Van de Drankwet. De algemeene beschou wingen worden geopend. De heer Abr. Staalman zegt, dat z. i, de plaatselijke keuze groote gevaren met zich mede zal brengen, wanneer het refe rendum straks tot andere onderwerpen zal worden uitgestrekt. De handteeke- ningen van het petitionnement 1914 zijn niet op de juiste wijze verkregen. In stede van verbetering zal plaatselijke keuze groot nadeel brengen. Spreker voorziet groote economische financiëele en moreele nadeelen van plaatselijke keuze. De heer A. P. Staalman heeft zelden met grooter waardeering en belangstel ling een ontwerp begroet dan dit. Er is genoeg verwoesting door de alcohol aan gericht en 't wordt tijd, dat het particu lier initiatief uit deze ellende helpt. De heer Drion zegt, dat wij op weg zijn naar een algeheele drooglegging en daartegen wenscht hij zijn bestrijding te richten. Wat de schadelijke invloed der alcohol betreft, men kan hier de meenin gen der medici tegenover elkaar zetten. Wij zetten een stap op den weg waarbij wij den staat voof ons laten uitmaken wat hygiënisch geoorloofd is. Straks komen vegetarisme en het rooken aan ide beurt. Het aantal clandestiene gelegenhe den voor drankverkoop zal enorm stij gen. De schatkist zal de accijnzen mis sen en belangrijke uitgaven hebben van tienduizenden ambtenaren. Waarom dan dit wetsontwerp? De dronkenschap zal niet afnemen, al zullen de dronkaards niet meer op straat vertoeven. De zonde zelf neemt veel erger vormen aan, even als na het opheffen der publieke huizen. De heer Kruyt oordeelt, dat aan weers zijden overdrijving valt te constateeren Spreker zal voor het wetsontwerp stem men jMevr. Groeneweg merkt op, dat haar naam onder het ontwerp ontbreekt om dat zij bij de indiening buitenslands was, maar allerminst uit gebrek van sympathie met het voorstel. Spr. betoogt, dat het wetsvoorstel beoogt het publieke leven drankvrij te maken en dat de vrouw, als lid der maatschappij, als echtgenoote en als moeder daarbij het grootste belang heeft. De heer [Marchant is 't eens met den heer Drion, dat men in het debat te per soonlijk! wordt tegen de tegenstanders van het wetsvoorstel. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. In 'L clubgebo,uw dei- padvinders vergaderde Woensdag avond het Comité 'voor de a.s. Huis- vlij tten toonstelling. De voorzitter, de hieer J. H. Heimbach, heette de aan wezige dames en lieeren hartelijk welkom', in 't bizonder den burge meester, die als eere-voorzitter deze vergadering bijwoonde. Uit de gevoerde besprekingen bleek dat 144 kaarten voor deelne- menden zijn uitgereikt, benevens 19 Ier opluistering. Eenige personen zullen worden gevraagd in de jury zitting te nemen, welke weer leden voor sub-commissies zullen aanwij zen. Aan den secretaris, den heer P. v. d Have, moet voor 28 April worden bericht welke personen zich daarvoor bereid hebben verklaard. De lijd van inzending werd be paald op Donderdag 28 April voor mededingers buiten Zierikzee, en wel van 2—4 in de Ambachtsschool en voor Zierikzee in hetzelfde gebouw van 10—12 des morgens voor de be zitlers van de nummers 1 tot 70 en van 2—4 voor de nummers boven de 70. Als datum van terughalen der voorwerpen werd gekozen Zaterdag 7 Mei voor buiten Zierikzee en wel des namiddags van 2—4 uur. Voor Zierikzee wordt deze gelegenheid ge boden op Vrijdag 6 Mei van 10—12 en van 2—4 uur. De ingeleverde voor werpen zullen verdeeld worden in en PJjnen van allerlei aard helpt de alleen echte Riehter's direct en meest afdoend. Prijs fO,95 en f 1,40. Bij alle Apothekers en Drogisten. F. AD. RICHTER Co., Rotterdam. twee groepen, n.l. de mededingers tot 18 jaar en de andere groep daar. boven. Het comité 'heeft '1 recht voorwer pen, die geen zuiver huisvlijt zijn' te weigeren. Besproken werd voorts de etalage- kwestie, theeschenken, bloemen, mu ziek, aankoop prijzen, uitreiken van diploma's' enz. Van iemand die onbekend wenscht be blijven is een prijs v.aïij f 25 uit geloofd aan den eersten prijswinner, onder voorwaarde dat oiok de jury van meening is dat die persoon dien prijs toekomt. Ook zal bij de afd. Zzee van 't Nut van 't Algemeen een voorstel worden ingediend om a,on het comité prijzen ter beschikking te stellen. De opening der tentoonstelling zal Dinsdag 3 Mei a.s. des namiddags 2 uur in het gebouw der Ambachts school plaats liebben. welke taak mi*. Fokker als eere-voorzitter op zich heeft genomen. De eerste tentoonstellingsdaig zijn de lokalen, waarin de verschillende voorwerpen zijn uitgestald, loegan; kelijk van des namiddags 2—5 ei? des avonds van 7—9 uur; des Woens dags, de 2e dag, op dezelfde uren, doch Donderdags (Hemelvaartsdag) van 10—12, 2—4 en 7—9 uur. Op dei? avond van dezen dag zullen de prijzen worden uitgereikt. Bij het dezer dagen te 's Gra- ven'hage gehouden Rijks-examen voor het diploma Keurmeester van Vep en vleesdh, slaagde o.a. de lieer C; A. de Keijzer Gz., alhier. OUWERKERK. Tot leden der oudercommissie werden benoemd de heeren Joh. Hage. C. Heule, J. Sa- rnan, C. J. Smite en Abr. Vijver berg. BRUINISSE. (Met ingang van 1 Mei e.k. is benoemd tot kommies 2e klasse der Directe Belastingen enz. alhier, de heer C de Haan, thans gestationneerd te Ouder-Amstel. SINT-ANNALAND. Dinsdagavond deed „Accelerando" een muzikale wandeling door het dorp en hielci daarna stand voor de woning van den burgemeester waar de volkslie_ deren werden ten gehoore gebracht. De betrekking van commissaris, den burgemeester aangeboden wegens zijn belangstelling in het gezelschap, verklaarde hij' wel te willen aan vaarden. Etn was veel volk op de been. STAVENISSE. De heer J. Wesdorp Jz. alhier is benoemd als politie-agent te Amsterdam. LOOPERSKAPELLE. 17 jaar ge leden verlioor een veld arbeider al hier op een bietenveld zijn horloge^, terwijl alle nasporingen om het te rug be vinden te vergeefs waren'. Sinds dien tijd is dat bouwland wei land geweest en is nu weer bouw land. Een dezer dagen vend men' het horloge weer op dal land teru^ in ongeschonden staat. Toen men het. opwond, bleek liet dadelijk weer te gaan als te voren. Alleen de wij: zers waren afgeroest. ONDERWIJS. Op de voordracht voor hoofd der openbare school 'te Bruin isse zijh door B. en W. geplaatst: 1. de lieer L. Minderhoud, onderwijzer te Rot terdam; 2. de heer A. Salomé, id. te Middelburg. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 22 April. Bij bevelschrift van de arrondissements-rechtbank is tegen I. M. H>., 32 j., van beroep handels reiziger, wonende te St.-M'dijk, thans ge detineerd in het Huis van Bewaring al hier, rechtsingang verleend met last tot instructie en bevel tot gevangenhouding, beklaagd van valschheid in geschrifte en van verduistering. Door de arrondissements-rechtbank is P. F., 53 j., landarbeider, wonende te Br.'haven (in hooger beroep), beklaagd geweest van overtreding van de Woning wet, ontslagen van alle rechtsvervolging. Door den officier van Justitie was ge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1