Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën: Woensdag 20 April 1921. zierikzeesche courant. buitenland. binnenland. Uit Stad en Provincie. Pr\js per 3 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10611. Inzending op den dag van nit- Dlr.A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. V. J, KOSTE*. <?RTe v66r ure- De aanslag op de Siegesaeule. Voor de buitengewone rechtbank te Moabit is de behandeling begon nen van de zaak tegen degenen, die beklaagd worden van den aanslag op de Siegessaeüle te Berlijn. Tien lieden staan terecht wegens hoog verraad en overtreding van de wet op de ontplofbare stoffen. De verdediging eischte, dat de zaak uitgesteld zou worden, omdat voordat deze behandeld kan wor den, klaarheid verschaft möet wor den over de handelingen van ze keren Ferry, die met anderen als agent provocateur de aanslag zou hebben voorbereid om de politie maatregelen van hoofdcommissaris Hoersing te rechtvaardigen. De be klaagden hadden de lont zoo ge maakt, dat van een ontploffing in derdaad niets komen kon. De rechtbank besloot evenwel eerst de beklaagden te hooren. De mijnTverkersstaking in Engeland. De indiening in het .Lagerhuis van de supplementaire begrooting van oorlog, welke noodig is gewor den door hejt oproepen van de re servisten en het vormen van een weermacht tegen de jongste bedrei ging met een aLgemeene staking heeft sir Worthington Evans, de minister van oorlog verklaard, dat van de 71.000 reservisten 58.000 aan den oproep gehoor hebben ge geven. De weerklank, welke den oproep voor de weermacht ten deel is gevallen, is hoogst merk waardig. De oproep was beperkt tot oud-soldaten en oud-leden van de territoriale troepen. Toen 75000 man zich hadden opgegeven werd de aanmeldmg stop gezet. Bulgarije en Griekenland. Den Hen heeft een kleine afdee- ling Grieksch voetvolk de grens wacht hij het dorp Egrck aange vallen en het wachthuis in brand gestoken. Bij het dorp Montachli ontspon zich een levendig vuur gevecht. De Bulgaarsche regeering heeft bij het Grieksche gezantschap verzet aangeteekend en de aan dacht der grooote mogendheden op deze gebeurtenissen gevestigd, wel ke de bevolking opwinden. Een gevecht met wolven. De vrouwen van een Indianenkamp, 40 mijlen ten noorden van Cochrane (Noord Ontario) hebben volgens de Times-cor respondent te Toronto een hevig gevecht geleverd met de wolven. Gedurende de afwezigheid van bijna al de mannen, die in de omstreken roofdiervallen uitzetten, werd het kamp n.l. belegerd door on geveer 70 a 80 wolven. Aangezien het duister was, ontstaken de squaws een aantal vuren, waardoor de dieren een tijd lang op een afstand werden gehouden. Doch allengs werden zij brutaler en de vrouwen zagen zich genoodzaakt, krachtige maatregelen te treffen, om zich te verdedigen. iMet de weinige geweren, waarover zij beschik ten, openden zij het vuur op de roof dieren Elke wolf, die onder de schoten der tot wanhoop gedreven vrouwen viel, werd onmiddellijk door de andere die ren aan stukken gereten en verslonden, waarvan de vrouwen dan gebruik maak ten, om de gulzige dieren te dooden. Toen het kruit begon op te raken, en de toestand der belegerden steeds ha chelijker werd, was een kleine Indianen- jongen op de gedachte gekomen, eenige dynamietpatronen, die in het kamp wa ren en gebruikt werden, om het ijs in de meren te doen springen, onder de wolven te werpen. Dit werd gedaan en toen de rook na de explosie was opge trokken, zag men de gruwelijk verminkte cadavers van niet minder dan 36 wolven alom verspreid liggen, terwijl de over levende dieren in allerijl op de vlucht waren geslagen. Karei van Habsburg. Uit het door den Zwitserschen Bonds raad naar aanleiding van de reis van den gewezen Hongaarschen koning Ka- rel naar Boedapest, ingesteld onderzoek, is gebleken, dat Karei zich bij de voor bereiding tot deze reis niet aan straf bare feiten heeft schuldig gemaakt. De Bondsraad zal er nu vermoedelijk geen bezwaar in zien, dat Karei in Zwitser land blijft. Hij zal zich echter schriftelijk moeten verplichten het land niet meer zonder toestemming der autoriteiten te verlaten. De kwestie der schadevergoeding. Door de Commissie van Herstel is aan den voorzitter van de Duit- sche commissie voor de oorlogs lasten mondeling den eisch gestelcj de goudreserve van de Rcichsbank en de overige Duitsche circulatie banken voor 1 Mei naar stedei? in het bezette gebied, b.v. Keulen en Coblenz over te brengen. Deze maatregel is bedoeld als waarborg" voor de Duitsche pres taties ook na 1 Mei. Deze *eisch is nog niet schrifte lijk gedaan. In ieder geval kan het reeds thans niet in twijfel worden getrokken, dat aan dezen eisch door Duitschland in geen geval (ge volg kan worden gegeven. Een verklaring van Lloyd George. In het Lagerhuis zéide Lloyd Ge orge, in antwoord op een hem ge stelde vraag, dat Duitschland nog steeds in gebreke was gebleven ten aanzien van de schadeloosstelling, de berediting der oorlogsmisdadi gers en de ontwapening. Lloyd George verwachtte, dat de geallieerde conferentie vóór 1 Mei zou worden gehouden doch hij kon nog niet zeggen, op welken datum. De Engelsche regeering zou zich laten leiden door de overtuiging, dat het Engelsche volk er op staat, dat het vredesverdrag wordt uit gevoerd. Noodlottige vergissing. Te Castleconnell (Limerick) viel een groep burgers de gelagkamer van een logement binnen, beschoot de daar aanwezige burgers fen dood de er drie, waaronder den eigenaar. De bezoekers voldeden niet aan het bevel om de handen op te steken en trokken hun revolvers. Het schieten werd daarop gestaakt en er ontspon zich een twistgesprek! waaruit bleeks dat beide groepen kroontroepen waren, die elkaar voor Sinn-Feiners gehouden had den. Max Moelz. Hölz zal binnen 14 dagen voor een buitengewone rechtbank te Berlijn verschijnen. Hij is voorloo- pig in de gevangenis van Moabit opgesloten. Hij' zal zich voor zijn jongste bedrijven in Midden-Duitsch- land maar ook voor niet minder dan 21 misdrijven, die hij verleden jaar in Vogtiand heeft gepleegd, te verantwoorden hebben. De begrafenis van Augusta Victoria. Bij het station Wildpark te Pots dam had zich Maandagavond tegen de aankomst van den irein een kleine menigte verzameld om toe te zien, hoe in de automobielen de naaste familieleden en rouwdragen- den aankwamen. Behalve alle prin sen en prinsessen van het konink lijk hof waren daarbij talrijke ver tegenwoordigers van het Duitsche leger in den oorlog, zooals Hinden burg, Ludendorff, Mackensen. Om 12 minuten voor 11 «stoomde de trein zachtjes het station binnen. De plechtigheid was uiterst een voudig. Achtereenvolgens gingen de leden van het koninklijk Huis den wagon binnen om een laatsten groet te brengen. Vervolgens kwa men de veldmaarschalken en de andere genoodigden aan de beurt. Von Dryander, de hofprediker, leid de de plechtigheid. Hiermede was ongeveer 1 uur gemoeid. Een voor een begaven de genoodigden zich weer naar hun rijtuigen. Daarop traden officieren van hel kuras siers-regiment de lijkwagen bin nep om daar de wacht te houden. De teraardebestelling heeft Dins dagochtend zonder stoornis plaats gehad. Om zeven uur was reeds in een verren omtrek van hel park Sans Souci de menigte zoo dicht dat er voor voertuigen geen doorkomen aan was. Velen hadden bij het sta tion Wildpark reeds den geheelen nacht gewaakt om een goed plaatsje te bemachtigen. Te 10 uur naderde de stoet. Voor op de liooge evangelische geestelijk heid, dan de uhlanen van liet lijf regiment gevolgd door 72 officieren van de Pasawalker kurassiers. Na een open ruimte van ongeveer 10 meter volgt generaal Falk'enhayn. dragende op een zwart fluweelen kussen do orden der keizerin. De lijkwagen is zoo eenvoudig moge lijk, de kist staat op een open plat te wagen, overdekt met een paars kleed met het rijkswapen. Zoo wordt de kist ook in den Antieken Tempel neergezet, omringd met flambouwen op zilveren candela- bres. Nu komen op een rij de prin sen van het huis Hohenzollern. Na het défilé van de andere vorstelijke verwanten wordt het weer interes sant als Hindenburg en Ludendorf verschijnen; zij' zien er gebroken uit, een tragische aanblik zo o als zij daar gaan, gevolgd door Mackensen en de andere groote generaals uit den oorlog: De begrafenis van een vreeselijk maar ook grootsch tijd perk, de begrafenis van een onver vulde verwachting. Nu is de stoet gauw ten einde, in 8 minuten is hij voorbij en alles snelt er achter aan om voorbij het Mausoleum te defileeren. Dit défilé was ongeveer 4 uur lang. Midden-Amerika en Panama. Officieel wordt gemeld, dat de bond van Midden-Amerikaansche staten, Guatamaia, Honduras en San Saldavor, op zich heeft genomen tegelijk met Costa Rica aan Pana ma den oorlog te verklaren, indien Costa Rica zulks in verband met het hangende grensgeschil noodig oordeelt. De Ver. Staten zullen echter niet dulden dat tusschen Costa Rica en Panama de vijandelijkheden worden hervat. Tweede Kamer. In de gehouden zitting van het Centraal Stembureau voor de ver kiezing van leden van de Tweede Kamer is tot lid dier Kamer in de plaats van wjjlen jhr. mr. W. Th. C. van Doorn, benoemd ver klaard de heer M. I. W. J. Bijle- veld, industrieel te 's Gravenhage. De Koningiii naar Londen? De- „Daily Chronicle" meldt dal volgens geruchten Koningin Wil li elmina dezen zomer een bezoek aan Londen zou brengen en daar bij' vermoedelijk vergezeld zou wor den van Prinses Juliana. Het blad herinnert hierbij aan vroegere par ticuliere bezoeken van onze Konin gin aan Londen, die daarbij verge zeld was van haar Moeder, destijds Koningin-Regentes. De volkstelling. Stcrt. no. 74 bevat de voorloopi- ge uitkomsten der 10e volkstelling. De bevolking van onze provincie bedroeg op ,31 Dec. 1920 122.577 mannen en 122.8g0 vrouwen, totaal 245.437. Op 31 Dec. 1909 bedroeg het aanlal mannen .115.457, vrou wen 117.058, totaal 232,515. De to tale bevolking van Nede.rland .be- droeg op 31 Dec. j.l. 6.841.155, t.wl 3.397.597 mannen en 3.443.558 vrou wen. In 1909 bedroeg het aantal inwoners van ons land "5.847.949. De vermeerdering der bevolking per jaar, die sedert 1849 sleeds stij gende is geweest, is ook in de laat ste elf jaren gemiddeld hooger ge weest dan in de voorafgaande 10- jarige periode. De totale vermeerdering in de laatste elf jaren is geweest 982.980. Burgemeester Tellegen. De ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van Amster- damsch burgemeester heelt Dinsdag onder allen eenvoud en waardigheid plaats gehad, hoewel zeer velen, be halve autoriteiten, op den dooden- akker waren geposteerd om een laatste stille hulde te brengen aan den beminden burgervader. Toen de kist in de groeve was neergelaten, sprak onder diepe stil te en groote ontroering de waarne mend burgemeester, wethouder Wi- baut, namens de gemeente Amster dam De Vrijheidsbond. Zaterdagmiddag is onder groote belang stelling te Amsterdam de Vrijheidsbond gesticht. Vóór den aanvang speelde het orgel een improvisatie van „Wilt heden nu treden", het Friesche en het Zeeuwsch- Vlaamsche volkslied: „Zij zullen het niet hebben ons oude Nederland", van Da Costa, en het. „Wilhelmus" in nieuwe toonzetting. De vertegenwoordigers van de zeven samengesmolten partijen en groepen stemden in met 't woord van |Mr. Rink, die na een redevoering de stichting van den Vrijheidsbond vaststelde. Mr. Treub en mr. Dresselhuys hielden daarna rede voeringen. Op voorstel van mr. Treub werd bij acclajmatie mr. Dresselhuys het leider schap opgedragen, die deze taak onder levendige instemming aanvaardde. De N.R.Crt. schrijft naar aanleiding van deze politieke gebeurtenis: „Over den naam van de nieuwe partij spreken wij niet. Wij hadden liever ge wild, dat de partij den ouden roemrijken naam ook nu had verkozen, en zich als liberale partij aangediend had. Intusschen ontkend kan dit niet worden, dat vrij heidsbond meer tot de massa, die van vreemde woorden niet houdt, kan spre ken en dus misschien meer propagandis tische kracht hebben zal. Wij voor ons zullen de partij maar liberaal blijven noemen, en zij zal het ons waarschijnlijk niet euvel duiden." Voorts schrijft het blad over de begin selkwestie: „Wat de liberale partijen in de latere jaren te meer hebben gemist, is vastheid van beginsel. Dat heeft velen van haar vervreemd voor wie het beginsel meer gold, dan het politieke gewin. Vóór alles zal de nieuwe partij zich hebben in te prenten, dat zij niet in de eerste plaats is een verkiezingspartij, belust om maar zooveel mogelijk zeteltjes te veroveren. Niet om de volksgunst moet 't te doen zijn, doch om de eigen gedachte en vast heid van gang. Eene partij, die onver vaard voor haar beginsel staat en daar voor uitkomt, moet op den duur het vertrouwen opwekken, dat onmisbaar is voor geleidelijken groei". Het Hdbl. schrijft eenigszins tragisch over hetzelfde feit: „Dat er een nieuwe partij is opgericht, dat er geen wedergeboorte van een oude heeft plaats gehad, dat dus diegenen zich hebben vergist, die meenden, dat de Li berale Partij, vernieuwd en verjongd, zou herrijzen dat is Zaterdag wel heel dui delijk gemaakt. IMr. Rink verklaarde uit drukkelijk, dat de Vrijheidsbond niet de opvolgster wil wezen van één bepaalde partij. En nog duidelijker zei het de heer Dresselhuys, in zijn intréerede als voor zitter van de nieuwe formatie: Dit ie geen fusie; het is een nieuwe partij. jMen heeft zich dus losgemaakt van het verleden. Neen, een verjongd Liberale Partij heeft men niet beoogd, wèl een partij waarin het gros der liberalen zou worden opge nomen, maar waarin men, daarnaast, óók anderen hoopte te ontvangen. I Er is dus veel vertrouwds voor libera len in het aspect van dezen Vrijheids bond, een liberale partij kunnen zij er toch niet in vinden. Daarvoor is, in de geestelijke paragraaf, te duidelijk met het liberalisme gebroken. Op economisch terrein moge de Vrijheidsbond de libe rale erfenis hebben aanvaard, in 't alge meen deed hij het onder benefice van inventaris. En het geestelijke aandeel wees hij af. Wij kunnen dan nu ook zeer wel begrijpen, dat men, bij het kie zen van den naam, zoo zorgvuldig elke herinnering aan 't liberale verleden heeft ontweken. Dit is geen liberale partij. Het is een geestelijk neutraal, economisch- liberaal en in 't algemeen voornamelijk rondom den eerbied voor de persoon lijke vrijheid saamgekomen Centrum. Dat zich in de politiek van 't oogenblik zoo stevig mogelijk wil vestigen als evenaar tusschen Rood en Zwart. En alseen wachter tegen overmacht van een dier twee. De Vrijhefdsbond wordt, dientengevolge voor een liberaal wel stellig die partij die, nu er geen liberale groepen meer zijn, hem 't naast is verwant. „Den 16 April is niet alleen, schrijft 't Hdbl. verder, de Vrijheidsbond geboren, maar zijn ook de laatste afstammelingen der Liberale Partij, de Liberale Unie en de Vrij-Liberale Bond, begraven". De Tel. staat wel het meest sceptisch tegenover de nieuwe staatspartij: „Het program is natuurlijk, overeen komstig de politieke mode „beslist de mocratisch", zooals mr. Rink nog eens plechtig verklaarde, want het beoogt „een in al zijn geledingen ontwikkeld, welva rend en gelukkig Nederland". De nieuwe partijleider, mr. Dressel huys, is een bekwaam en scherpzinnig man en hij zal dus niet ingebreke blij ven de perspectieven te openen, die de oprichting van dezen Vrijheidsbond moe ten rechtvaardigen. Wij Hollanders zijn evenwichtig genoeg om een nieuwe par tij tot behoud van evenwicht te kunnen, missen. Of heeft alleen zelfbehoud de zeven fusioneerende partijen tot elkaar gebracht?" - ZIERIKZEE. Benoemd lot gem.- veldwachter te Hoogvliet, :gem. Per- nis, A. Dorst, agent van politie al hier. Tol technisch ambtenaar bij 's Rijks waterstaat te Middelburg, is benoemd de heer W. I". C-oumoui thans te Wieringen. Aan mevr. J. Coumou-Carelse te Wieringen is door de Pruissi- sche regeering de Dnitsche Roodc Kruis-medaillc 3c kl. uitgereikt, Met ingang van 1 Juni a.s. is de heer F. J. de Putter, agent dei- Rijksverzekeringsbank alhier, als zoodanig benoemd te Tiet. Zondagavond gal' de Mannen- zangvereeniging „Luctor et Emer- go" voor een stampvolle zaal eene uitvoering in het „Huis van Nas sau" welke zeer goed is geslaagd De verschillende zangnummers, dip zeer verdienstelijk werden uitge voerd en waarbij het hum-oristisclie lied „Pcpita" zeer veel succes had werden afgewisseld door twee too neet stukken. Deze vielen ook zeer in den smaak van het publiek en werden de verschillende rollen uitnemend vertolkt, in aanmerking nemende dat velen voor het eerst op de plan ken stonden. De heer Van Doorn verdient dan ook een woord van lof voor de regie en de griraeering. Tusschen de bedrijven deed een vroolijk strijkje zicli hooren. De vereeniging mag dan -ook met vol doening op dezen avond terugzien. Een woord van protest mag echter niet achterwege blijven tegen een gedeelte van het publiek dat zich zeer rumoerig aanstelde, hetgeen voor de spelers en ook voor hen die opgekomen waren om aandach tig te luisteren, zeer hinderlijk was. Een gezellig bal besloot deze goed geslaagde uitvoering. Naar wij ver nemen zal de vereeniging met Pink steren in de Concertzaal genoemde tooneelslukken nogmaals opvoeren en wcnschen wij tien daarmede veel succes. Dinsdag werd er vergadering van ingelanden gehouden van den polder „De Vier Bannen" in hotel „De Meekaal" te Nieuwerkerk. De begrooting voor het dienstjaar 1921- 22 werd met een post in ont vang en uitgaaf van f 201716,36' goedgekeurd met 55 van de GO stemmen. De jaarwedde van den ontvanger-griffier den heer A. v. d. Houten J,Jz„ werd van f 900 ge bracht ,op f 1200. De gronden vallende onder art. 101 van het Alg. Reglement zullen dit jaar door het bestuur worden herschat. Het voorstel van het be stuur om eene heffing van geschot ook van de gebouwde eigendom men te doen volgens art. 102 van liet algemeen reglement werd aan genomen met 54 legen 6 stemmen. „Vier Bannen" is de tweede polder in Zeeland die deze heffing toepast. De bommen op Goes. Dc burgemeester van Goes heeft van den minister van binneriland- sche zaken bericht ontvangen dat van de Engel, regcerin-g f 16,381,76 is ontvangen voor schadeloosstel ling voor den bomaanslag op 22 December 1917. BRUINISSE. De heer J. Verburg, kommies le klasse alhier, wordt met ingang van 1 Mei a.s. over geplaatst naar Leiden. ST.-MAARTENSDIJK. De heer A. Boender, kommies le kl. der direc te belastingen enz. alhier, is met ingang van 1 Mei e.k. als zoodanig benoemd te Rijswijk (Z.-H). SCHERPENISSE. In de Maandag gehouden gemeenteraadsvergade ring werden de notulen onveran derd vastgesteld. Tot de ingekomen stukken beh-ooren: Goedkeuring vay Ged. Stalen pver de geldleening aan de waterleiding; verslaig van de ge zondheidscommissie over 1920; pro ces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger op 1g Maart j.l. In kas was aan geld en geldswaarden f 5824,46; het kohier hondenbelasting over 1920 werd vastgesteld opeen bedrag van f JjS2; verlenging van den ontruimingster- Iriijil werd verleend van de onbe woonbaar verklaarde woning van de wed. P. Suurland; de begrooting over 1920 werd gewijzigd in ont vang en uitgaaf mlet f 3604,0-1; toe gestaan werd liet gebruik van een schoollokaal aan het muziekgezel schap, mits onderhoud van vuut;- licht en schoonhouden huiten be zwaar der gemeentekas geschiedt; aan mej. A. Taze!aar, gepensioneerd vroedvrouw, werd 40 »/o toeslag ver leend. Besloten werd van af 1 Jan. j.l. geen bijdragen meer te stellen voor pensioen van op 1 October 1913 aangestelde .gem.-ambtcnarèn. ONDERWIJS. BROUWERSHAVEN. Mej. Schip pers, onderwijzeres alhier, is als zoodanig benoemd te Wissekerke. ZIERIKZEE. Naar wij vernemen zal het met t Mei a.s. 40 jaar ge leden zijn. dat mej. L. G. A. Ver- heijen optrad als hoofd van de Chr. Bewaarschool „Rehoboth". Haar ve le vrienden en oud-ieerlingen zul len dien dag zeker niet onopge merkt laten voorbijgaan, doch haar een welverdiende hulde brengen voor den onvermoeiden ijver en de cpnsciencieuse trouw, waarmee zij al dien tijd haar taak heett ver vuld, De heer J. N. Flikwecrt, on derwijzer aan de school met den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1